Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 29
За місяць : 29
Кількість
статей : 925
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Чачко Ада Семенівна
Рубрики : Персоналії
Чачко Ада Семенівна

image

Чачко Ада Семенівна [24.11.1933,  Київ – 28.08.2011, там само] – бібліотекознавець, соціолог, книгознавець, педагог. Доктор педагогічних наук (1991), професор (1996).

Вищу освіту здобула в Московському державному бібліотечному інституті (1958). Працювала у бібліотеках Києва на посадах: молодшого бібліотекаря, бібліотекаря масової бібліотеки ім. О. С. Пушкіна (нині – Центральна районна публічна бібліотека ім. О. С. Пушкіна ЦБС Оболонського району) (1957–1961); старшого бібліотекаря, завідувача відділу комплектування, відділу методичної роботи бібліотеки Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького (нині – Наукова бібліотека Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова) (1961–1973); головного бібліотекаря, завідувача відділу бібліотекознавства, старшого наукового співробітника відділу книгознавства ЦНБ АН УРСР (нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) (1973–1987). З 1987 р. – на науковій і викладацькій роботі: старший науковий співробітник Інституту філософії, Інституту соціології АН України (1987–1993); професор кафедри бібліотекознавства Київського державного інституту культури (КДІК, нині – Київський національний університет культури і мистецтв, КНУКіМ) (1993–2010), яку очолювала протягом 1994–2000 рр.

Наукову діяльність розпочала в середині 1960-х рр., обравши об’єктом вивчення особливості бібліотечної професії, соціологію і психологію діяльності бібліотечних працівників. Кандидатську дисертацію на тему «Проблемы совершенствования работы с кадрами крупной научной библиотеки (профессионально-личностные качества библиотечных специалистов)» – першу в СРСР з питань бібліотечної професіології, захистила у Ленінградському державному інституті культури ім. Н. К. Крупської (1979). Матеріали 20-річної дослідницької роботи і дисертації лягли в основу її першої монографії «Библиотечный специалист: особенности труда и профессионализации», яка витримала  два видання (1984, 1986) і в якій науково обґрунтовано професійні вимоги до основних категорій фахівців наукової бібліотеки.

У наступні роки А. Чачко видала низку узагальнювальних праць: «Библиотекари как социально-профессиональная группа», «Библиографы как социально-профессиональная группа», «Вища школа на шляху перебудови», «Общественные науки документально-коммуникативного цикла», «Информационные потребности и чтение библиотекарей как профессиональной группы», «Кадры научных библиотек» та інші, які стали основою її докторської дисертації «Библиотекари как социально-профессиональная группа», захищеної в Московському державному інституті культури (1991).

З 1993 р. поєднувала роботу в Інституті соціології НАН України з обов’язками професора, завідувача кафедри бібліотекознавства КДІК. У 1994 р. вийшла з друку монографія науковиці «Образ мира и коммуникация» (у співавторстві з Ю. Яковенком, доктором соціологічних наук з 1996 р.).

А. Чачко мала широке коло наукових інтересів. Вони формувалися під впливом трансформацій, яких зазнавали бібліотеки у кінці 20 ст. Протягом 1990–2000-х рр. науковиця займалася здебільшого розробленням теорії бібліотеки перехідного періоду. Основна її авторська думка полягала в тому, що в умовах постійних глибоких змін суспільства, віддзеркалюваних у бібліотеці як соціальному інституті, незмінним залишається гуманістичне призначення книгозбірні – служіння розвитку людини. Ключовими фігурами в цьому процесі є бібліотекарі-практики. Відтак від рівня їхньої підготовленості, усвідомлення ними базових цінностей професії та вміння їх застосовувати в різних ситуаціях залежить реальний зміст і ефективність сучасної бібліотечної діяльності. Для обґрунтування своїх поглядів учена використовувала соціально-психологічний підхід до бібліотечно-інформаційної діяльності, залучала широке коло концепцій гуманітарних наук: соціальної філософії, педагогіки, філософії освіти, соціології та ін.

А. Чачко стала фундатором нового напряму в радянському і українському бібліотекознавстві – бібліотечної професіології, яку розвивала як наукову та навчальну дисципліну, розробивши її структуру та окресливши коло завдань і перспективні напрями розвитку. До кола наукових інтересів ученої належали також теми, пов’язані із всебічним вивченням бібліотечних кадрів, підвищенням їх кваліфікації, якості обслуговування користувачів книгозбірень, психологічних характеристик та престижу бібліотечної професії, професійної адаптації молодих спеціалістів до роботи в бібліотеках тощо.

В останні роки життя займалася розробленням нового напряму в бібліотекознавстві – комунікативістики.

Сформувала власну наукову школу. Підготувала 8 кандидатів педагогічних наук з книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства, серед яких нині відомі в українській науковій спільноті постаті – Т. Монько, О. Грозовська, О. Башун, Ю. Трач, О. Кашкарьова, І. Конюкова та ін. Консультувала докторантів Л. ПетровуТ. Долбенко, О. Черних. Була ініціатором і керівником наукових читань пам’яті В. Пілецького.

Результати наукової діяльності А. Чачко відображено у понад 150 наукових та навчально-методичних публікаціях, серед яких монографії, статті, навчальні посібники, підручники, програми курсів та ін.

Була членом спеціалізованих рад із захисту дисертацій у КНУКіМ і Харківській державній академії культури, науково-методичної комісії при Міністерстві освіти України, редколегій кількох бібліотечних часописів і збірників наукових праць.

Нагороджена медалями «У пам’ять 1500-річчя Києва» (1883), «Ветеран праці» (1986), відзнаками УБА «За відданість бібліотечній справі» (1998) та «За внесок у бібліотекознавство» (2003), низкою почесних грамот міністерств культури СРСР та УРСР, Президії АН України, Подякою Міністерства культури і мистецтв України.

Твори

Библиотечный специалист: особенности труда и профессионализации / А. С. Чачко. – 2-е изд. – Киев : Наук. думка, 1986. – 193 с.

Библиотекари как социально-профессиональная группа: прикладные аспекты библиотечной профессиологии : науч. аналит. обзор в 2 ч. – Киев : ОНИОН АН УССР, 1988. – Ч. 1 : Современное состояние и основные направления изучения профессии советского библиотекаря. – 48 с. ; ч. 2 : Прикладные аспекты библиотечной профессиологии. – 48 с.

Истоки и предпосылки формирования библиотечной профессиологии / А. С. Чачко // Науч. и техн. б-ки СССР. – 1988. – № 8. – С. 3–12.

Бытие книги: заметки о прошлом и настоящем книжного дела / Н. Ф. Кодак, Ю. В. Сиволоб, А. С. Чачко. – Киев : Лыбидь, 1991. – 174 с.

Методологические проблемы библиотечной профессиологии / А. В. Соколов, А. С. Чачко // Библиотечная профессиология: проблемы становления и развития : сб. науч. тр. / СПбГИК. – Санкт-Петербург, 1992. – С. 17–27.

Разработка библиотечной профессиологии: основные этапы, итоги и проблемы / A. C. Чачко // Библиотечная профессиология. Проблемы становления и развития : сб. науч. тр. / СПбГИК. – Санкт-Петербург, 1992. – С. 3–17.

Образ мира и коммуникация : монографія / А. С. Чачко, Ю. И. Яковенко. – Киев, 1994. – 260 с.

Бібліотечна професіологія: професіологія бібліотечно-інформаційної діяльності : навч.-метод. посіб. для самопідготовки студентів, магістрів та викладачів / А. С. Чачко, О. О. Грозовська ; Київ. держ. ін-т культури. – Київ : Четверта хвиля, 1997. – 99 с.

До розробки тезауруса з бібліотекознавства / А. Чачко, Н. Стельмах // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф., Київ, 14–17 жовт.1997 р. – Київ, 1997. – С. 13–16.

Тезаурус бібліотечної професіології / Ада Чачко // Бібл. вісн. – 1997. – № 5. – С. 19–20.

Базовые ценности и трансформация современной библиотеки / А. С. Чачко // Библиотековедение. – 2000. – № 4. – С. 26–30.

Библиотековедение в человеческом измерении : монографія / А. С. Чачко. – Киев ; Москва, 2000. – 168 с.

До сучасного термінологічного словника з українського бібліотекознавства: 2002 р. / А. С. Чачко // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2002. – Вип. 4. – С. 13–16.

Библиотекарь – актуальная профессия информационного общества / А. С. Чачко // Вестн. БАЕ. – 2003. – № 1. – С. 70–73.

Библиотечная профессия: проблемы и их отражение в исследованиях / А. С. Чачко // Российское библиотековедение: XX век: направления развития, проблемы и итоги / Рос. гос. б-ка ; сост. и предисл. Ю. П. Мелентьева ; науч. ред. Л. М. Инькова. – Москва : ФАИР-ПРЕСС. Пашков дом, 2003. – С. 224–247.

Современная библиотека в процессе трансформаций / А. С. Чачко. – Киев, 2003. – 138 с.

Современная теория библиотеки  с позиций гуманистического подхода / А. Чачко // Бібл. форум України. – 2003. – № 1. – С. 6–10.

Комунікативістика в системі гуманістичного розвитку сучасної бібліотеки / А. Чачко // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 1. – С. 30–32.

Развивающаяся библиотека в информационном обществе : науч.-метод. пособие / А. С. Чачко. – Москва : Либерея, 2004. – 87 с.

Роль бібліотеки у вихованні громадської свідомості молоді та формуванні громадянської культури суспільства / Ада Чачко, Святослав Чачко // Вісн. Кн. палати. – 2005. – № 7. – С. 10–11.

Перспективы разработки направления «коммуникативистика» в библиотековедении / А. С. Чачко // Библиотечное дело - 2006: Скворцовские чтения (19-20 апр. 2006 г.) : материалы одиннадцатой междунар. науч. конф. – Ч. 1. – Москва: Моск. гос. ун-т культуры и искусств, 2006. – С. 119–120.

Джерела

Ада Семенівна Чачко – бібліотекознавець, педагог, соціолог : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. А. Стельмах. – Київ, 1998. – 71 с.

Афонін Е. 45 років творчої праці у бібліотечній справі України / Е. Афонін // Вісн. Кн. палати. – 1998. – № 12. – С. 30–32.

Клюев В. К. Украинский библиотековед в библиографическом освещении / В. К. Клюев // Библиография. – 1999. – № 2. – С. 126–128.

Дригайло В. Ада Семенівна Чачко (до ювілею професора КНУКіМ) / В. Дригайло, В. Пашкова // Бібл. планета. – 2003. – № 4. – С. 42.

Саприкін Г. Динаміка змін у бібліотекознавстві / Г. Саприкін // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 12. – С. 14–17.

Столяров Ю. Н. Чачко Ада Семеновна / Ю. Н. Столяров // Библиотечная энциклопедия. – Москва : Пашков дом, 2007. – С. 1141–1142.

Чачко Ада Семенівна // Книгознавча школа : антологія / уклад. В. М. Медведєва. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 676 с. – (Серія «Наукові школи»). – С. 171–175. 

Бачинська Н. А. Київська науково–освітня школа бібліотечної професіології (до 50-тиріччя підготовки фахівців бібліотечно-інформаційної галузі в Київському національном ууніверситеті культури і мистецтв) / Н. А. Бачинська // Гілея: науковий вісник. – 2018. – Вип. 134. – С. 157–159.

Новальськa Тетяна Василівна
Статтю створено : 04.10.2017
Останній раз редаговано : 11.05.2021