Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 820
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Петрова Людмила Григорівна
Рубрики : Персоналії
Петрова Людмила Григорівна

imageПетрова Людмила Григорівна [14.08.1950 р., сел. Кяйна (Естонія)] – бібліотекознавець, педагог, доктор педагогічних наук (2006), професор (2008).

Народилася у родині військовослужбовця. Після закінчення середньої школи у 1967 р. працювала в різних установах. У 1969 р. вступила до Київського державного інституту культури ім. О. Є. Корнійчука, КДІК (нині – Київський національний університет культури і мистецтв, КНУКіМ), який закінчила 1974 р. за спеціальністю «Бібліотекознавство і бібліографія».

Під час навчання розпочала професійну діяльність у Державній республіканській бібліотеці УРСР ім. КПРС (нині Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого), де упродовж 1972-1992 та 1993-1999 рр. працювала бібліотекарем, старшим бібліотекарем, завідувачем сектору українського обов’язкового примірника відділу комплектування, головним бібліотекарем Київського обласного науково-методичного відділу, завідувачем сектору соціології читання відділу науково-дослідної роботи, ученим секретарем, заступником генерального директора з бібліотечної роботи. У 1988 р. очолила в ДРБ УРСР ім. КПРС соціологічну службу з вивчення читання, на яку покладалися функції головного центру з організації відомчих соціологічних досліджень у бібліотеках республіки. Розгорнула роботу зі створення аналогічних підрозділів в обласних бібліотеках, координувала їхню роботу; була укладачем перших випусків інформаційно-аналітичного бюлетеня «Соціологічні дослідження в бібліотеках» (1992).

У грудні 1991 р. в Московському державному інституті культури під керівництвом відомого радянського бібліотекознавця І. Фруміна захистила дисертацію на тему «Проблеми вдосконалення організаційної структури державної (національної) бібліотеки (на прикладі України)» та отримала ступінь кандидата педагогічних наук. Протягом 1992-1993 рр. працювала в Центральній науковій бібліотеці АН України (нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) на посаді старшого наукового співробітника відділу загального бібліотекознавства. У 1993 р. повертається до Державної бібліотеки України (нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого) і поєднує роботу в бібліотеці з викладацькою діяльністю в КДІК.

У 1999 р. вступила до докторантури КНУКіМ та перейшла на постійну роботу в університет, де обіймала посади доцента, професора, завідувача кафедри книгознавства та видавничої справи, директора інституту культурології, директора Наукової бібліотеки КНУКіМ (2006–2011).

2006 р. захистила докторську дисертацію на тему «Соціально-економічні аспекти розвитку бібліотек України в сучасних умовах» в Харківській державній академії культури (ХДАК), здобувши вчений ступінь доктора педагогічних наук за спеціальністю 07.00.08 – «книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство».

2004 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України Л. Петровій присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту, у 2008 р. –  професора кафедри книгознавства та видавничої справи КНУКіМ.

З 2012 р. – на посаді професора кафедри документознавства та управління соціальними комунікаціями Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ). У 2013 р. призначена на посаду завідувача кафедри документознавства та управління соціальними комунікаціями. З 2015 р. у зв’язку з реорганізацією структурних підрозділів НАКККіМ працювала на посаді професора кафедри інформаційних комунікацій і бібліотекознавства, а з 2017-го по листопад 2020 р. – професора кафедри культурології та інформаційних комунікацій. До 2016 р. за сумісництвом викладала дисципліни інформаційно-управлінського циклу в КНУКіМ. Розробила навчальні (освітні) програми з таких дисциплін, як: «Інформаційний менеджмент», «Інформаційний маркетинг», «Інформаційна культура», «Інформаційний бізнес», «Інформаційні ресурси», «Теорія інформаційних потоків», «Теорія соціальних комунікацій», «Інформація та суспільство», «Філософія інформації» для бакалаврів, магістрів та аспірантів.

Тривалий час була членом спеціалізованої вченої ради Д 26.807.02 у КНУКіМ (виконувала функції вченого секретаря) та спеціалізованої вченої ради Д 68.807.02 у ХДАК. Неодноразово виступала опонентом на захисті кандидатських і докторських дисертацій. Під науковим керівництвом Л. Петрової підготовлено та захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

З 1999 до 2017 рр. – член редакційної колегії науково-виробничого журналу «Бібліотечна планета». У 2015–2019 рр. – заступник головного редактора редколегії наукового журналу «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія».  

У колі наукових інтересів – проблеми соціології читання, управління сучасною бібліотекою, соціально-економічні аспекти діяльності бібліотек, інформаційний менеджмент, управління інформаційними ресурсами, підготовка бібліотекознавців і документознавців в умовах закладу вищої освіти, теоретичні аспекти соціальних комунікацій, філософії інформації.

Є автором понад 100 наукових праць і публікацій. Активний учасник міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних заходів. Член Української бібліотечної асоціації.

 

Твори  

Бібліотека в умовах суспільно-економічних змін : монографія / Л. Г. Петрова. – Київ, 2003. – 302 с.

Інформаційний менеджмент як самостійний напрям в організації управління закладом соціокультурної сфери / Л. Г. Петрова // Вісник КНУКіМ. Сер. Педагогіка. – 2008. – № 9. – С. 98–102.

Роль бібліотеки в інформаційному суспільстві: соціально-педагогічний аспект / Л. Г. Петрова // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 44-53.

Формування професійно-творчих здібностей менеджера як пріоритетне завдання бібліотечно-інформаційної освіти / Л. Г. Петрова // Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань : матер. міжнар. наук. конф., 26-27 лют. 2008 р. – Ч. 2. – Харків : ХДАК, 2008. – С. 159–167.

Пріоритети і проблеми сучасної бібліотечно-інформаційної освіти / Л. Г. Петрова // Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє : матер. міжнар. наук.-практ. конф., приуроченої до 70-річчя заснування ДІБ України, 24-25 верес. 2009 р. – Київ : Арістей, 2009. – С. 237–239.

Формування термінології як чинник розвитку бібліотекознавчої науки / Л. Г. Петрова // Мова і культура. – 2009. – Вип. 11. – С. 168–174.

Можливості застосування конвергентного підходу в управлінні бібліотекою / Л. Г. Петрова // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22 листоп. 2011 р. / Нац. іст. б-ка України – Київ : Вид. дім «Вініченко», 2011. – С. 147–150. – (І Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька).

Системна модель сучасної бібліотеки / Л. Г. Петрова // Книга в сучасній культурі України : хрестоматія : в 2-х т. – Т. 1. / КНУКіМ ; уклад. В. М. Медведєва, С. П. Ковальчук. – Біла Церква : Видавець Пшонківський О. В., 2011. – С. 297–303.

Українська бібліотека в інформаційному суспільстві: сучасний стан, перспективи розвитку, проблеми управління / Л. Г. Петрова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 29. – С. 14–20.

Теоретичні засади управління сучасною бібліотекою / Л. Г. Петрова // Вісник КНУКіМ. Сер. Соціальні комунікації / КНУКіМ. – 2012. – № 2. – С. 108–113.

Удосконалення системи підготовки бібліотечно-інформаційних фахівців як чинник підвищення ефективності діяльності бібліотек країни / Л. Петрова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38. – С. 53–63.

Процесно-орієнтований підхід до підготовки документознавців як чинник реалізації якісних параметрів навчання у ВНЗ / Л. Г. Петрова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2014. – № 1. – С. 5–9.

 

Джерела

Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв : антологія / уклад. В. М. Медведєва. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ, 2018. – С. 133–134. – (Серія «Наукові школи»).

Лісова Ірина Володимирівна
Статтю створено : 08.11.2018
Останній раз редаговано : 03.06.2024