Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 2
За місяць : 230
Кількість
статей : 826
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Чачко Ада Семенівна
Рубрики : Персоналії
Чачко Ада Семенівна

imageЧачко Ада Семенівна [24.11.1933, м. Київ – 28.08.2011, м. Київ] –бібліотекознавець, соціолог, книгознавець, педагог вищої школи. Доктор педагогічних наук (1991), професор (1996).

Вищу освіту здобула в Московському державному бібліотечному інституті (1958). Працювала на різних посадах у бібліотеках Києва: молодший бібліотекар, бібліотекар масової бібліотеки ім. О. Пушкіна (1957–1961); старший бібліотекар, завідувач відділу комплектування та відділу методичної роботи бібліотеки Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького (нині Наукова бібліотека Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова) (1961–1973); головний бібліотекар, завідувач відділу бібліотекознавства, старший науковий співробітник відділу книгознавства ЦНБ АН УРСР (нині Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) (1973–1987). З 1987 р. на науковій і викладацькій роботі: старший науковий співробітник Інституту філософії, Інституту соціології АН УРСР (1987–1993); професор кафедри бібліотекознавства Київського державного інституту культури (КДІК) (1993–2010), яку очолювала протягом 1994–2000 рр.

Наукову діяльність розпочала в середині 1960-х рр., обравши об’єктом вивчення особливості бібліотечної професії, соціологію й психологію діяльності бібліотечних працівників. Кандидатську дисертацію на тему «Проблемы работы с кадрами крупной научной библиотеки (профессионально-личностные качества библиотечных специалистов)» захистила у Ленінградському державному інституті культури (1979). Матеріали 20-річної дослідницької роботи і дисертації лягли в основу її першої монографії «Библиотечный специалист: особенности труда и профессионализации», що витримала  два видання (1984, 1986), і в якій науково обґрунтовано  професійні вимоги до основних категорій фахівців наукової бібліотеки.

У наступні роки А. С. Чачко видала низку узагальнюючих праць: «Библиотекари как социально-профессиональная группа»; «Библиографы как социально-профессиональная группа»; «Вища школа на шляху перебудови»; «Общественные науки документально-коммуникативного цикла»; «Информационные потребности и чтение библиотекарей как профессиональной группы»; «Кадры научных библиотек» та ін., які стали основою докторської дисертації «Библиотекари как социально-профессиональная группа», захищеної у Московському державному інституті культури (1991).

З 1993 р. поєднувала роботу в Інституті соціології з обов’язками професора, завідувача кафедри бібліотекознавства КДІК. У 1994 р. вийшла з друку монографія А. С. Чачко «Образ мира и коммуникация» (у співавторстві з Ю. Яковенком).

Ада Семенівна – учений з широким колом наукових інтересів. Вони формувались під впливом трансформацій, яких зазнавали бібліотеки у кінці 20 ст. Протягом 1990–2000-х рр. вона займалась здебільшого розробкою теорії бібліотеки перехідного періоду. Основна її авторська думка полягала в тому, що в умовах постійних, глибоких змін суспільства, віддзеркалюваних у бібліотеці як соціальному інституті, незмінним залишається гуманістичне призначення книгозбірні – служіння розвитку людини. Ключовими фігурами в цьому процесі є бібліотекарі-практики, і від рівня їх підготовленості, усвідомлення ними базових цінностей професії та вміння їх застосовувати в різних ситуаціях залежить реальний зміст і ефективність сучасної бібліотечної діяльності. Для обгрунтування своїх поглядів науковець використовувала соціально-психологічний підхід до бібліотечно-інформаційної діяльності, залучала широке коло концепцій гуманітарних наук: соціальної філософії, педагогіки, філософії освіти, соціології та ін.

А. С. Чачко стала фундатором нового напряму в радянському і українському бібліотекознавстві – бібліотечної професіології, яку розвивала як наукову та навчальну дисципліну, розробивши її структуру та окресливши коло завдань і перспективні напрями розвитку. До кола її наукових інтересів входили також теми, пов’язані із всебічним вивченням бібліотечних кадрів, підвищенням їх кваліфікації, якості обслуговування користувачів книгозбірень, психологічних характеристик та престижу бібліотечної професії, професійної адаптації молодих спеціалістів до роботи в бібліотеках тощо.

Сформувала власну наукову школу. Підготувала 8 кандидатів педагогічних наук з книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства, серед яких відомі в українській науковій спільноті постаті – Т. Монько, О. Грозовська, О. Башун, Ю. Трач та ін. Консультувала докторантів Л. Петрову, Т. Долбенко, О. Черних. Ініціатор і керівник  наукових читань пам’яті В. М. Пілецького.

Результати наукової діяльності А. Ч. відображені у понад 150 наукових та навчально-методичних публікаціях, серед яких монографії, статті, навчальні посібники та підручники, програми курсів та ін.

Була членом спеціалізованих рад по захисту дисертацій в КНУКіМ і ХДАК, науково-методичної комісії при Міносвіти України, редколегій кількох бібліотечних часописів і збірників наукових праць.

Нагороджена двома медалями, відзнаками УБА «За відданість бібліотечній справі» та «За внесок у бібліотекознавство», низкою почесних грамот.

Твори

Библиотечный специалист: особенности труда и профессионализации / А. С. Чачко. – 2-е изд. – Киев: Наук. думка, 1986. – 193 с.;

Библиотекари как социально-профессиональная группа: приклад. аспекты библ. профессиологии: науч. аналит. обзор в 2-х ч. – Киев: ОНИОН АН УССР, 1988. Ч. 1. Современное состояние и основные направления изучения профессии советского библиотекаря. – 48 с.; Ч. 2. Прикладные аспекты библиотечной профессиологии. – 48 с.;

Бытие книги: заметки о прошлом и настоящем книжного дела / Н. Ф. Кодак, Ю. В. Сиволоб, А. С. Чачко. – Киев: Лыбидь, 1991. – 174 с.;

Библиотекари как социально-профессиональная группа : дис... д-ра пед. наук в виде науч. доклада : 05.25.03 / Чачко Ада Соломоновна ; Московский гос. ин-т культуры. – Москва, 1991. – 30 с.;

Образ мира и коммуникация : моногр. / Чачко А. С., Яковенко Ю. И. – Киев, 1994. – 260 с.;

Бібліотечна професіологія: професіологія бібліотечно-інформаційної діяльності : навч.-метод. посіб. для самопідготов. студ., магістрів та викл. / А. С. Чачко, О. О. Грозовська ; Київський держ. ін-т культури. – Київ : Четверта хвиля, 1997. – 99 с.;

До розробки тезауруса з бібліотекознавства / А. Чачко, Н. Стельмах // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек: матеріали Міжнар. наук. конф., Київ, 14–17 жовт. 1997 р. – Київ, 1997. – С. 13–16;

Тезаурус бібліотечної професіології / Ада Чачко // Бібліотечний вісник. – 1997. – № 5. – С. 19–20;

Библиотековедение в человеческом измерении : моногр. / Чачко А. С.– Киев; Москва, 2000.– 168 с.;

До сучасного термінологічного словника з українського бібліотекознавства: 2002 р. / А. С. Чачко // Бібліотечна наук, освіта, професія у демократичній Україні: зб. наук. пр. – Київ, 2002.– Вип. 4. – С. 13–16;

Современная библиотека в процессе трансформаций / А. С. Чачко.– Киев, 2003.– 138 с.;

Современная теория библиотеки  с позиций гуманистического подхода / А. Чачко // Бібліотечний форум України. – 2003. – № 1. – С. 6–10;

Комунікативістика в системі гуманістичного розвитку сучасної бібліотеки / А. Чачко // Вісн. Книжк. палати. – 2004.– № 1.– С. 30–32;

Развивающаяся библиотека в информационном обществе : науч.-метод. пособие / А. С. Чачко. – Москва : Либерея, 2004. – 87 с.;

Роль бібліотеки у вихованні громадської свідомості молоді та формуванні громадянської культури суспільства / Ада Чачко, Святослав Чачко // Вісн. Книжк. палати. – 2005. – № 7. – С. 10–11;

Джерела

Ада Семенівна Чачко – бібліотекознавець, педагог, соціолог : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. А. Стельмах. – Киїі, 1998. – 71 с.;

Афонін Е. 45 років творчої праці у бібліотечній справі України / Е. Афонін // Вісн. Книжк. палати. – 1998. – № 12. – С. 30–32;

Клюев В. К. Украинский библиотековед в библиографическом освещении / В. К. Клюев // Библиография. – 1999. – № 2. – С. 126–128;

Дригайло В. Ада Семенівна Чачко / В. Дригайло, В. Пашкова // Бібліотечна планета. – 2003. – № 4. – С. 42;

Саприкін Г. Динаміка змін у бібліотекознавстві / Г. Саприкін // Вісн. Книжк. палати. – 2003. – № 12. – С. 14–17;

Столяров Ю. Н. Чачко Ада Семеновна / Ю. Н. Столяров // Библиотечная энциклопедия. – Москва : Изд-во «Пашков дом», 2007. – С. 1141–1142;

Чачко Ада Семенівна // Книгознавча школа : антологія / Уклад. В. М. Медведєва. – Київ: Ліра-К, 2016.– С. 147–148.

Новальськa Тетяна Василівна
Статтю створено : 04.10.2017
Останній раз редаговано : 13.02.2018