Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 13
За місяць : 821
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Чачко Ада Семенівна
Рубрики : Персоналії
Чачко Ада Семенівна

image

Чачко Ада Семенівна [24.11.1933,  Київ – 28.08.2011, там само] – бібліотекознавець, соціолог, книгознавець, педагог. Доктор педагогічних наук (1991), професор (1996).

Вищу освіту здобула в Московському державному бібліотечному інституті (1958). Працювала у бібліотеках Києва на посадах: молодшого бібліотекаря, бібліотекаря масової бібліотеки ім. О. С. Пушкіна (нині – Центральна районна публічна бібліотека ім. О. С. Пушкіна ЦБС Оболонського району) (1957–1961); старшого бібліотекаря, завідувача відділу комплектування, відділу методичної роботи бібліотеки Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького (нині – Наукова бібліотека Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова) (1961–1973); головного бібліотекаря, завідувача відділу бібліотекознавства, старшого наукового співробітника відділу книгознавства ЦНБ АН УРСР (нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) (1973–1987). З 1987 р. – на науковій і викладацькій роботі: старший науковий співробітник Інституту філософії, Інституту соціології АН України (1987–1993); професор кафедри бібліотекознавства Київського державного інституту культури (КДІК, нині – Київський національний університет культури і мистецтв, КНУКіМ) (1993–2010), яку очолювала протягом 1994–2000 рр.

Наукову діяльність розпочала в середині 1960-х рр., обравши об’єктом вивчення особливості бібліотечної професії, соціологію і психологію діяльності бібліотечних працівників. Кандидатську дисертацію на тему «Проблемы совершенствования работы с кадрами крупной научной библиотеки (профессионально-личностные качества библиотечных специалистов)» – першу в СРСР з питань бібліотечної професіології, захистила у Ленінградському державному інституті культури ім. Н. К. Крупської (1979). Матеріали 20-річної дослідницької роботи і дисертації лягли в основу її першої монографії «Библиотечный специалист: особенности труда и профессионализации», яка витримала  два видання (1984, 1986) і в якій науково обґрунтовано професійні вимоги до основних категорій фахівців наукової бібліотеки.

У наступні роки А. Чачко видала низку узагальнювальних праць: «Библиотекари как социально-профессиональная группа», «Библиографы как социально-профессиональная группа», «Вища школа на шляху перебудови», «Общественные науки документально-коммуникативного цикла», «Информационные потребности и чтение библиотекарей как профессиональной группы», «Кадры научных библиотек» та інші, які стали основою її докторської дисертації «Библиотекари как социально-профессиональная группа», захищеної в Московському державному інституті культури (1991).

З 1993 р. поєднувала роботу в Інституті соціології НАН України з обов’язками професора, завідувача кафедри бібліотекознавства КДІК. У 1994 р. вийшла з друку монографія науковиці «Образ мира и коммуникация» (у співавторстві з Ю. Яковенком, доктором соціологічних наук з 1996 р.).

А. Чачко мала широке коло наукових інтересів. Вони формувалися під впливом трансформацій, яких зазнавали бібліотеки у кінці 20 ст. Протягом 1990–2000-х рр. науковиця займалася здебільшого розробленням теорії бібліотеки перехідного періоду. Основна її авторська думка полягала в тому, що в умовах постійних глибоких змін суспільства, віддзеркалюваних у бібліотеці як соціальному інституті, незмінним залишається гуманістичне призначення книгозбірні – служіння розвитку людини. Ключовими фігурами в цьому процесі є бібліотекарі-практики. Відтак від рівня їхньої підготовленості, усвідомлення ними базових цінностей професії та вміння їх застосовувати в різних ситуаціях залежить реальний зміст і ефективність сучасної бібліотечної діяльності. Для обґрунтування своїх поглядів учена використовувала соціально-психологічний підхід до бібліотечно-інформаційної діяльності, залучала широке коло концепцій гуманітарних наук: соціальної філософії, педагогіки, філософії освіти, соціології та ін.

А. Чачко стала фундатором нового напряму в радянському і українському бібліотекознавстві – бібліотечної професіології, яку розвивала як наукову та навчальну дисципліну, розробивши її структуру та окресливши коло завдань і перспективні напрями розвитку. До кола наукових інтересів ученої належали також теми, пов’язані із всебічним вивченням бібліотечних кадрів, підвищенням їх кваліфікації, якості обслуговування користувачів книгозбірень, психологічних характеристик та престижу бібліотечної професії, професійної адаптації молодих спеціалістів до роботи в бібліотеках тощо.

image
Чачко А. С. Библиотечный специалист: особенности труда и профессионализации. 2-е изд. Киев, 1986.
image
Чачко А. С. Грозовська О.О. Бібліотечна професіологія: професіологія бібліотечно-інформаційної діяльності. Київ, 1997.
image
Чачко А. С. Библиотековедение в человеческом измерении : монографія / А. С. Чачко. Киев ; Москва, 2000.
image
Чачко А. С. Развивающаяся библиотека в информационном обществе. Москва, 2004.

В останні роки життя займалася розробленням нового напряму в бібліотекознавстві – комунікативістики.

Сформувала власну наукову школу. Підготувала 8 кандидатів педагогічних наук з книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства, серед яких нині відомі в українській науковій спільноті постаті – Т. Монько, О. Грозовська, О. Башун, Ю. Трач, О. Кашкарьова, І. Конюкова та ін. Консультувала докторантів Л. ПетровуТ. Долбенко, О. Черних. Була ініціатором і керівником наукових читань пам’яті В. Пілецького.

Результати наукової діяльності А. Чачко відображено у понад 150 наукових та навчально-методичних публікаціях, серед яких монографії, статті, навчальні посібники, підручники, програми курсів та ін.

Була членом спеціалізованих рад із захисту дисертацій у КНУКіМ і Харківській державній академії культури, науково-методичної комісії при Міністерстві освіти України, редколегії науково-виробничого журналу ”Бібліотечна планета” (1998–2010), інших бібліотечних часописів і збірників наукових праць.

А. Чачко брала діяльну участь в Українській бібліотечній асоціації (УБА), очолювала секцію соціології та психології бібліотечної роботи (1995–1999), була членом експертної комісії із присудження почесних відзнак УБА «За внесок у бібліотекознавство».

Нагороджена медалями «У пам’ять 1500-річчя Києва» (1883), «Ветеран праці» (1986), відзнаками УБА «За відданість бібліотечній справі» (1998) та «За внесок у бібліотекознавство» (2003), низкою почесних грамот міністерств культури СРСР та УРСР, Президії АН України, Подякою Міністерства культури і мистецтв України.

Твори

Изучение и совершенствование организации труда в научной библиотеке : указ. литературы (1968–1977 гг.) / сост. А. С. Чачко. – Киев, ЦНБ АН УССР, 1978.

Библиотечный специалист: особенности труда и профессионализации / А. С. Чачко. – 2-е изд. – Киев : Наук. думка, 1986. – 193 с.

Профессиональная адаптация молодых библиотекарей и библиографов : рекомендации /  сост. А. С. Чачко. – Киев : ЦНБ АН УССР, 1986. – 50 с.

Библиотекари как социально-профессиональная группа: прикладные аспекты библиотечной профессиологии : науч. аналит. обзор в 2 ч. – Киев : ОНИОН АН УССР, 1988. – Ч. 1 : Современное состояние и основные направления изучения профессии советского библиотекаря. – 48 с. ; ч. 2 : Прикладные аспекты библиотечной профессиологии. – 48 с.

Истоки и предпосылки формирования библиотечной профессиологии / А. С. Чачко // Науч. и техн. б-ки СССР. – 1988. – № 8. – С. 3–12.

Библиографы как социально-профессиональная группа современного общества : науч. докл. /  АН УССР. Ин-т философии и др.; сост. и науч. ред. А. С. Чачко. – Киев, 1989. – Ч. 1 : Основные направления исследований. – 47 с. – (Препр.; 1–2); Ч. 2 : Профессионально-личностные особенности деятельности библиографа. – 48 с.

Изучение и пути повышения информативности библиотечной печати / А. С. Чачко. – (Препр. / АН УССР. Ин-т философии. Отдел НИОН, 1). – Киев, 1989. – 48 с.

Кадры научных библиотек : библиогр. указ. / АН УССР. Ин-т философии. Отдел науч. информации по общественным наукам; сост. А. С. Чачко. – Киев, 1990. – 43 с.

Бытие книги: заметки о прошлом и настоящем книжного дела / Н. Ф. Кодак, Ю. В. Сиволоб, А. С. Чачко. – Киев : Лыбидь, 1991. – 174 с.

Методологические проблемы библиотечной профессиологии / А. В. Соколов, А. С. Чачко // Библиотечная профессиология: проблемы становления и развития : сб. науч. тр. / СПбГИК. – Санкт-Петербург, 1992. – С. 17–27.

Разработка библиотечной профессиологии: основные этапы, итоги и проблемы / A. C. Чачко // Библиотечная профессиология. Проблемы становления и развития : сб. науч. тр. / СПбГИК. – Санкт-Петербург, 1992. – С. 3–17.

Образ мира и коммуникация : монографія / А. С. Чачко, Ю. И. Яковенко. – Киев, 1994. – 260 с.

Місія бібліотекаря у демократичному суспільстві / А. С. Чачко // Бібліотека в демократичному суспільстві. – Київ, 1995. – С. 6–8.

Бібліотекарство у складі інтелігенції : підхід до проблеми / А. С. Чачко // Соціально-психологічні проблеми бібліотечної професії, менеджменту та маркетингу послуг. – Київ, 1996. – С. 35–40.

Бібліотечна професіологія в системі багатоступеневої фахової освіти та її стандартизації / А. Чачко // Бібл. вісник. – 1997. – № 4. – С. 3–6.

Бібліотечна професіологія: професіологія бібліотечно-інформаційної діяльності : навч.-метод. посіб. для самопідготовки студентів, магістрів та викладачів / А. С. Чачко, О. О. Грозовська ; Київ. держ. ін-т культури. – Київ : Четверта хвиля, 1997. – 99 с.

Будущие библиотекари накануне XXI века  / А. С. Чачко // Науч. и техн. б-ки СССР. – 1997. – № 11. – С. 51–57.

До розробки тезауруса з бібліотекознавства / А. Чачко, Н. Стельмах // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф., Київ, 14–17 жовт.1997 р. – Київ, 1997. – С. 13–16.

Старт бібліотекознавства як міжнародно визнаної академічної науки / А. Чачко // Бібл. вісник. – 1997. – № 5. – С. 41.

Тезаурус бібліотечної професіології / Ада Чачко // Бібл. вісн. – 1997. – № 5. – С. 19–20.

Бібліотекарі нового покоління – які вони? : [бесіда з доктором пед. наук, завідувачкою кафедри бібліотекознавства Київського держ. ун-ту культури і мистецтв, академіком Міжнародної академії інформатизації, професором А. Чачко / Записав Л. Бейліс]  / Чачко А. // Бібл. планета. – 1998. – № 2.– С. 15–17.

Бібліотечна реклама і ментальність читацької аудиторії / Кашкарьова О. В. Чачко А. С. // Публічні бібліотеки: сучасне і майбутнє.  – Київ, 1998. – С. 35–42.

Українське бібліотекознавство напередодні ХХІ столітті / Чачко А.С. // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні: зб. наук. праць / Мін. культури і мистецтв України, КДУКМ ; ред. кол.: Ю. Л. Афанасьїв, В. В. Загуменна, В. К. Скнар. – Київ, 1998. – С. 5–12.

В інтересах користувачів ми маємо очолити пошукову роботу в Інтернеті / Чачко А. // Бібл. планета. – 1999. – № 3. – С. 21–23.

Концепція демократичного іміджу публічної бібліотеки / Чачко А. // Бібл. планета. – 1999. – № 2. – С. 16–18.

Концепція кафедри бібліотекознавства: основні положення та коментар / А. Чачко // Вісн. Кн. палати. –1999. – № 4. – С. 21–23.

Трансформація ціннісних орієнтирів на шляху від масової до публічної бібліотеки: підсумки ХХ століття  / Чачко А. С. // Бібл. планета. – 1999. – № 1. – С. 34–36.

Базовые ценности и трансформация современной библиотеки / А. С. Чачко // Библиотековедение. – 2000. – № 4. – С. 26–30.

Библиотековедение в человеческом измерении : монографія / А. С. Чачко. – Киев ; Москва, 2000. – 168 с.

Об'єкт бібліотекознавства – сучасна бібліотека в процесі трансформації / А. С. Чачко  // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні: зб. наук. праць / КНУКМ. – Київ, 2000. – Вип. 2. – С. 109–117.

Бібліотекарі в інформаційному суспільстві: не проблема, а реальність / А. Чачко // Вісн. Кн. палати. –2001. – № 10. – С. 23–25.

Бібліотечна професіологія як навчальна дисциплина: структура, зміст, персоналії / Чачко А. С. // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні: зб. наук. пр./ КНУКІМ. – Київ, 2001. – Вип. 3. – С. 107–117.

До сучасного термінологічного словника з українського бібліотекознавства: 2002 р. / А. С. Чачко // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2002. – Вип. 4. – С. 13–16.

Библиотекарь – актуальная профессия информационного общества / А. С. Чачко // Вестн. БАЕ. – 2003. – № 1. – С. 70–73.

Библиотечная профессия: проблемы и их отражение в исследованиях / А. С. Чачко // Российское библиотековедение: XX век: направления развития, проблемы и итоги / Рос. гос. б-ка ; сост. и предисл. Ю. П. Мелентьева ; науч. ред. Л. М. Инькова. – Москва : ФАИР-ПРЕСС. Пашков дом, 2003. – С. 224–247.

Ієрархія мети і засобів сучасної бібліотечної діяльності / А. Чачко // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 2. – С. 22–24.

Современная библиотека в процессе трансформаций / А. С. Чачко. – Киев, 2003. – 138 с.

Современная теория библиотеки  с позиций гуманистического подхода / А. Чачко // Бібл. форум України. – 2003. – № 1. – С. 6–10.

Комунікативістика в системі гуманістичного розвитку сучасної бібліотеки / А. Чачко // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 1. – С. 30–32.

Развивающаяся библиотека в информационном обществе : науч.-метод. пособие / А. С. Чачко. – Москва : Либерея, 2004. – 87 с.

Роль бібліотеки у вихованні громадської свідомості молоді та формуванні громадянської культури суспільства / Ада Чачко, Святослав Чачко // Вісн. Кн. палати. – 2005. – № 7. – С. 10–11.

Перспективы разработки направления «коммуникативистика» в библиотековедении / А. С. Чачко // Библиотечное дело - 2006: Скворцовские чтения (19-20 апр. 2006 г.) : материалы одиннадцатой междунар. науч. конф. – Ч. 1. – Москва: Моск. гос. ун-т культуры и искусств, 2006. – С. 119–120.

Джерела

Ада Семенівна Чачко – бібліотекознавець, педагог, соціолог : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. А. Стельмах. – Київ, 1998. – 71 с.

Афонін Е. 45 років творчої праці у бібліотечній справі України / Е. Афонін // Вісн. Кн. палати. – 1998. – № 12. – С. 30–32.

Клюев В. К. Украинский библиотековед в библиографическом освещении / В. К. Клюев // Библиография. – 1999. – № 2. – С. 126–128.

Дригайло В. Ада Семенівна Чачко (до ювілею професора КНУКіМ) / В. Дригайло, В. Пашкова // Бібл. планета. – 2003. – № 4. – С. 42.

Саприкін Г. Динаміка змін у бібліотекознавстві / Г. Саприкін // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 12. – С. 14–17.

Столяров Ю. Н. Чачко Ада Семеновна / Ю. Н. Столяров // Библиотечная энциклопедия. – Москва : Пашков дом, 2007. – С. 1141–1142.

Чачко Ада Семенівна // Книгознавча школа : антологія / уклад. В. М. Медведєва. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 676 с. – (Серія «Наукові школи»). – С. 171–175. 

Бачинська Н. А. Київська науково–освітня школа бібліотечної професіології (до 50-тиріччя підготовки фахівців бібліотечно-інформаційної галузі в Київському національном ууніверситеті культури і мистецтв) / Н. А. Бачинська // Гілея: науковий вісник. – 2018. – Вип. 134. – С. 157–159.

 

——————————————

Ада Семенівна Чачко: до 90-річчя від дня народження : віртуальна виставка // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [сайт]

Новальськa Тетяна Василівна
Статтю створено : 04.10.2017
Останній раз редаговано : 12.12.2023