Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 41
За місяць : 779
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Сороковська Софія Володимирівна
Рубрики : Персоналії
Сороковська Софія Володимирівна

image

Сороковська Софія Володимирівна [09.09.1918, Київ – 02.05.2000, там само] – бібліограф, бібліографознавець, бібліотекознавець, педагог. Кандидат історичних наук (1971).

З сім’ї правника, присяжного повіреного. Закінчила київську школу № 13 (1933). У 14 років, з червня 1933 р., влаштувалася на роботу у Київську обласну бібліотеку ім. ВКП(б) (ниніНаціональна бібліотека України імені Ярослава Мудрого), де працювала до осені 1939 р. на посадах технічної працівниці, бібліотекаря, старшого бібліотекаря. Без відриву від роботи здобула фахову освіту – закінчила Київський бібліотечний технікум (нині – Академія мистецтв імені Павла Чубинського) у 1936 р. та бібліотечний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького (нині – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова) у 1939 р.

З осені 1939 р. – на комсомольській і партійній роботі: завідувач відділу піонерів та шкіл Бібрківського райкому ЛКСМУ на Львівщині (по 1940 р.), завідувач партійного відділу районної газети (1940), завідувач сектору статистики та єдиного партквитка райкому КП(б)У (1940–1941), уповноважений облліту по району (1941). Під час війни перебувала в евакуації у Кустанаї та Алма-Аті (Казахська РСР), де обіймала посади в різних організаціях, закінчила партійні курси при ЦК КП(б) Казахстану (1944).

Повернувшись у 1944 р. до звільненого Києва, працювала завідувачем протокольної частини Київського обкому КП(б)У.

У жовтні 1948 р. повернулася до бібліотечної роботи, очоливши відділ опрацювання літератури і абеткового каталогу Державної публічної бібліотеки (ДПБ) АН УРСР (з 1965 р. – Центральна наукова бібліотека АН УРСР; нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського). У 1950–1953 рр. обіймала посаду заступника завідувача особливого сектору Київського обкому КП(б)У. У 1953 р. остаточно пов’язала свою виробничу і наукову діяльність з ДПБ (ЦНБ) АН УРСР і пропрацювала в ній до виходу на пенсію (1982). Працювала на посадах головного бібліотекаря, з жовтня 1961 р. – головного бібліотекаря відділу бібліографії, з вересня 1973 р. – старшого наукового співробітника відділу теорії і методології культури, історії книги та бібліотечної справи, з березня 1974 по листопад 1978 р. – науково-бібліографічного відділу. У 1971 р. у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка) захистила кандидатську дисертацію за темою «Українська радянська історична бібліографія: її становлення, развиток і завдання». За сумісництвом викладала курси бібліографії (загальної, української, зарубіжної, краєзнавчої) в Київському державному інституті культури ім. О. Корнійчука (нині – Київський національний університет культури і мистецтв).

Основними предметами досліджень вченої в ДПБ (ЦНБ) АН УРСР були бібліотекознавство і бібліографія. На посаді завідувача відділу опрацювання літератури та абеткового каталогу С. Сороковська докорінно змінила методику обліку надходження літератури, запровадила єдину інвентарну книгу. За її керівництва й участі було створено абетковий читацький каталог. Набутий досвід роботи у відділі вона узагальнила в численних наукових статтях, у яких розглядала, зокрема, проблематику вдосконалення інформаційно-пошукової системи ЦНБ АН УРСР, а саме систематичний і абетковий каталоги. Загальні та спеціальні проблеми бібліотекознавства відображено в її статтях, опублікованих в енциклопедичних виданнях, зокрема Енциклопедії народного господарства Української РСР.

З переходом до відділу бібліографії (згодом реорганізованого у науково-бібліографічний відділ) наукові інтереси С. Сороковської зазнали коректив. Вона зосередилася на укладанні бібліографічних покажчиків (тематичних, галузевих, персональних), водночас продовжуючи досліджувати й теоретичні проблеми бібліографії. У численних працях висвітлювала методичні засади укладання бібліографічних посібників.

У 1968 р. вийшла з друку укладена С. Сороковською фундаментальна бібліографічна праця «Історія економічної думки на Україні (ІХ – початок ХХ ст.)», яка охоплювала матеріали, опубліковані у 1917–1966 рр., і була першою спробою виявити й систематизувати літературу з історії цього питання. У журналі «Економіка Радянської України» С. Сороковська регулярно публікувала бібліографічні списки-огляди «Нові книги з економіки…» (1971–1988). Підготувала бібліографічні розвідки, присвячені відомим діячам книги – М. Павлику, М. Костомарову, Ю. Меженку, С. Маслову, П. Тутковському, О. Лазаревському, А. Кримському та ін.

Накопичені й викладені у численних статтях напрацювання з історії української бібліографії, а також матеріал кандидатської дисертації було покладено в основу монографії «Українська радянська історична бібліографія» (1980). У полі зору вченої перебували дослідження бібліографії другого ступеня. На цій темі вона зосередилась у своїй доповіді на ІV Всесоюзній нараді (Вільнюс, 1981).

Разом з авторитетними бібліографознавцями Н. Королевич, О. Довгополою та іншими С. Сороковська  є співавтором першого українського підручника із загальної бібліографії (1980). Її діяльність у галузях рецензування й редагування праць із проблем бібліотеко-, бібліографо- та книгознавства є помітним внеском у методику й теорію книгознавства, оскільки відображає погляд вченої на практичні методи роботи, принципи побудови та систематизації матеріалів тощо, опробовані нею особисто. У її доробку майже 90 опублікованих наукових праць. Друкувалася в багатьох часописах та продовжуваних збірниках наукових праць: «Український історичний журнал», «Радянська культура», «Економіка Радянської України», «Бібліотекознавство та бібліографія», «Архіви України», «Библиотечно-библиографическая информация библиотек Академии наук СССР и академий наук союзных республик», «Советкая библиография» та ін.

Нагороджена кількома медалями, зокрема «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.» (1945), «За трудову доблесть» (1948), за активну участь у створенні 26-титомної «Історії міст і сіл Української РСР» – Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1975).

 

Зображення

image
Історія економічної думки на Україні (ІХ – початок ХХ ст.) : бібліогр. покажч. вид. за 1917–1966 рр. Київ, 1968.
image
Сороковська С. В. Українська радянська історична бібліографія. Київ, 1980.
image
Покажчик бібліографічних посібників з суспільних наук за 1978 рік / Акад. наук УРСР, Центр. наук. б-ка ; склала С. В. Сороковська ; відп. ред. С. К. Гутянський. Київ, 1979.
image
Софія Володимирівна Сороковська (1918–2000) : біобібліогр. нарис / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад. та авт. вступ. ст. Р. Жданова ; наук. ред. В. Кононенко. Київ, 2007. 27 с. (Провідні діячі української книги ; вип. 22)

 


Твори

Наша работа по улучшению систематического каталога / С. В. Сороковская // Сов. библиография. – 1956. – № 44. – С. 61–63.

Об алфавитно-предметном указателе к систематическому каталогу / С. В. Сороковская // Библ.-библиогр. информ. б-к АН СССР и акад. наук. союз. респ. – 1958. – № 20. – С. 54–63.

О системе каталогов крупной библиотеки / С. В. Сороковская // Библ.-библиогр. информ. б-к АН СССР и акад. наук союз. респ. – 1959. – № 22. – С. 71–77.

Путівник по каталогах Державної публічної бібліотеки Академії наук Української РСР / АН УРСР, Держ. публ. б-ка ; відп. ред. М. П. Рудь. – Київ, 1962. – 43 с.

М. И. Павлик и его библиографическая деятельность / С. В. Сороковская // Сов. библиог. – 1963. – № 2. – С. 83–85.

М. І. Павлик : матеріали до бібліогр. / С. В. Сороковська // Рад. літературознавство. – 1963. – № 6. – С. 141–145.

Библиография в помощь науке : обзор изд., вышедших в УССР в 1962–1963 гг. / С. В. Сороковская // Сов. библиог. – 1964. – № 2. – С. 88–94.

Видатний радянський вчений-статистик і демограф М. В. Птуха / С. В. Сороковська // Економіка Рад. України. – 1964. – № 6. – С. 90–92.

Перший український бібліограф (М. Ф. Комаров, 1844–1913) / С. В. Сороковська // Вітчизна. – 1964. – № 9. – С. 217–219.

Бібліографічні покажчики на сторінках «Науково-інформаційного бюлетеня Архівного управління УРСР» / С. В. Сороковська // Укр. іст. журн. – 1965. – № 6. – С. 129–131.

М. В. Птуха как библиограф статистической литературы / С. В. Сороковская // Библ.-библиогр. информ. б-к АН СССР и акад. наук союз. респ. – 1965. – № 54. – С. 51–57.

О библиографической деятельности С. И. Маслова / С. В. Сороковская // Библ.-библиогр. информ. б-к АН СССР и акад. наук союз. респ. – 1965. – № 5. – С. 94–105.

Бібліографія бібліографії з історії Української РСР (1960–1965 рр.) / склали: О. В. Молодчиков, С. В. Сороковська // Укр. іст. журн. – 1966. – № 2. – С. 156–159 ; № 3. – С. 155–159 ; № 5. – С. 157–160 ; № 6. – С. 157–159 ; № 9. – С. 159–160 ; № 10. – С. 158–160.

В помощь изучению истории Украины : обзор укр. библиогр. за 1959 – нач. 1966 г. / С. В. Сороковская // Сов. библиогр. – 1966. – № 6. – С. 64–70.

Дослідження з історії економічної думки на Україні : бібліогр. огляд / С. В. Сороковська // З історії марксистсько-ленінської економічної думки на Україні. – Київ, 1966. – С. 108–118.

Павло Павлович Тутковський [як вчений, громадський діяч, бібліограф] / С. В. Сороковська // Арх.України. – 1966. – № 6. – С. 38–42.

Вопросы библиографии на страницах сборников Центральной научной библиотеки Академии наук Украинской ССР (1919–1930 гг.) / С. В. Сороковская // Библ.-библиогр. информ. б-к СССР и акад. наук союз. респ. – 1968. – № 2. – С. 121– 130.

Історія економічної думки на Україні (ІХ – початок ХХ ст.) : бібліогр. покажч. вид. за 1917–1966 рр. / уклад. С. В. Сороковська. – Київ, 1968. – 190 с.

Про бібліографічну діяльність Ю. О. Меженка : (до 75-річчя Ю. Меженка) / С. В. Сороковська // Бібліотекознавство та бібліогр. – Харків, 1968. – Вип. 6. – С. 151–157.

Критика і бібліографія на сторінках «Українського історичного журналу» / С. В. Сороковська // Історіографічні дослідження в УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 2. – С. 180–188.

В помощь изучению истории Украины : (обзор библиогр. материалов за 1967–1969 гг.) / С. В. Сороковская // Сов. библиогр. – 1970. – № 5. – С. 39–46.

До 150-річчя з дня народження Фрідріха Енгельса : (метод.-бібліогр. матеріали). – Київ, 1970. – У співавт.

А. Ю. Кримський як бібліограф / С. В. Сороковська // Укр. іст. журн. – 1971. – № 1. – С. 121–123 ; № 5. – С. 50–60.

Из истории украинской советской библиографии периода строительства социализма в СССР / С. В. Сороковская // Сов. библиог. – 1971. – № 5. – С. 50–60.

Нові книги з економіки, що вийшли у видавництвах республіки / С. В. Сороковська // Економіка Рад. України. – 1971. – № 2. – 3 с. обкл. ; № 8. – С. 95; № 12. – 3 с. обкл.

Нова економічна література у виданнях Української РСР / С. В. Сороковська // Економіка Рад. України. – 1972. – № 1, 8, 9, 11 ; 1974. – № 4, 12 ; 1975. – № 1/3, 4, 12 ; 1976. – № 1, 2 ; 1977. – № 1–5, 9–11 ; 1978. – № 5–8, 10–12 ; 1979. – № 1–8, 11–12 ; 1980. – № 2 ; 1981. – № 1, 2, 4, 5, 8, 9 ; 1982. – № 1–8, 11 ; 1983. – № 1–8 ; 1984. – № 1, 2, 5, 6, 10–12 ; 1985. – № 2–6, 8, 10–12 ; 1986. – № 1–4, 6, 7, 9–12 ; 1987. – № 2–5, 8–10, 12 ; 1988. – № 1, 4–7.

Оказание библиографической помощи в написании истории городов и сел Украинской ССР : из опыта ЦНБ АН УССР / С. В. Сороковская // Библ.-библиогр. информ. б-к АН СССР и акад. наук. союз, респ. – 1972. – № 3. – С. 126–136.

Дружба народів СРСР : екон. основи : (нові кн. до 50-річчя утворення Союзу РСР) / С. В. Сороковська // Економіка Рад. України. – 1973. – № 2. – С. 94–95.

Состояние ретроспективной библиографии по общественным наукам в Украинской ССР и ее использование в научной и справочной работе // Тезисы докладов на конференции «Актуальные вопросы ретроспективной библиографии научной литературы», проведенной Библиотекой АН СССР 20–30 ноября 1973 г. – Ленинград, 1973. – С. 28–31.

Бібліографія Великої Вітчизняної війни / С. В. Сороковська // Укр. іст. журн. – 1975. – № 8. – С. 128–131.

Бібліографія з суспільних наук у виданнях Академії наук УРСР за 1975 рік / С. В. Сороковська // Вісн. АН УРСР. – 1976. – № 7. – С. 107–109.

Развитие библиографии второй степени в УССР / С. В. Сороковская // Вопросы национальной библиографии второй степени. – Ленинград, 1976. – С. 24–33.

Центральна наукова бібліотека Академії наук УРСР, 1975–1978 рр. : бібліогр. покажч. / уклад. С. В. Сороковська. – Київ, 1979. – 85 с.

Українська радянська бібліографія : [навч. посіб.] / С. В. Сороковська, Н. Ф. Королевич, О. П. Довгопола [та ін.]. – Київ, 1980. –  263 с.

Українська радянська історична бібліографія / С. В. Сороковська ; Центр. наук. б-ка АН УРСР. – Київ, 1980. – 124 с.

Покажчик бібліографічних посібників з історії Української РСР (1966–1977 pp.) / упоряд.: О. В. Молодчиков, С. В. Сороковська // Укр. іст. журн. – 1981. – № 3. – С. 153–157.

Библиография библиографии об Украинской ССР и проблемы ее совершенствования / С. В. Сороковская // Библиография библиографии и ее место в системе научной информации : тез. докл. IV Всесоюз. совещ., Вильнюс, май 1981 г. – Ленинград, 1981. – С. 26–27.

Джерела

Нагородження учасників 26-томної «Історії міст і сіл Української РСР» // Укр. іст. журн. – 1975. – № 5. – С. 152–154.  

Софія Володимирівна Сороковська : біобібліогр. покажч. / уклад.: Р. С. Жданова, І. А. Певзнер ; авт. вступ. ст. Н. Ф. Королевич ; АН України, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського. – Київ, 1993. – 30 с. 

Жданова Р. С. Визначний бібліограф України – Софія Сороковська : до 80-річчя від дня народження / Р. С. Жданова // Вісн. Кн. палати. – 1998. – № 9. – С. 36–39. 

Софія Володимирівна Сороковська (1918–2000) : біобібліогр. нарис / Нац. парлам. б-ка України ; уклад. та авт. вступ. ст. Р. Жданова ; наук. ред. В. Кононенко. – Київ, 2007. – 28 с. – (Провідні діячі української книги ; вип. 22).

Сороковська Софія Володимирівна // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець XIX ст. –1941 р. : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л. В. Гарбар ; ред. кол.: Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна (голова), В. І. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. – С. 428–429.

Первак К. Дзвінка мелодія душі : 105 років від дня народження бібліографа, бібліографознавця, бібліотекознавця, педагога, кандидата історичних наук Сороковської Софії Володимирівни / К. Первак // Бібліотека у форматі Д.  – 2023. – № 4. – С. 52–54.

Жданова Рона Станіславівна
Статтю створено : 29.01.2015
Останній раз редаговано : 05.02.2024