Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 75
За місяць : 1879
Кількість
статей : 796
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Кримський Агатангел Юхимович
Рубрики : Персоналії
Кримський Агатангел Юхимович

image

Кримський Агатангел Юхимович [03.(15)01.1871, м. Володимир-Волинський (тепер – Волинської обл.) – 25.01.1942, м. Кустанай, Казахстан] – український історик, сходознавець, мовознавець, літературознавець, фольклорист, етнограф, письменник, перекладач, академік АН УРСР (1919), один із фундаторів Всенародної бібліотеки України (ВБУ, нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського).

А. Кримський  створив школу орієнталістики в українській науці, заклав підвалини основних напрямів сходознавства, написав і видав значну кількість академічних підручників і окремих праць з філології, історії та культури країн Близького Сходу, викладав у Київському університеті курси семітських мов, перекладу арабською мовою, вивчення Корану, історії арабської літератури.

З ім’ям А. Кримського тісно пов’язане становлення Всенародної бібліотеки України (нині – Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського).  У 1918 р. гетьманський уряд на чолі з П. Скоропадським затвердив «Закон про утворення Фонду Національної бібліотеки Української Держави», яким було утворено Тимчасовий комітет для заснування Бібліотеки. Акад. В. Вернадський (голова) запропонував увійти до складу цього комітету акад. А. Кримському,  акад. С. Єфремову, Г.  Житецькому, акад. Д.  Багалію, В. Кордту. До часу створення Ради бібліотекарів (науково-методичного органу) Тимчасовий комітет фактично вирішував внутрішні питання організації Бібліотеки. А. Кримський брав участь у підготовці першого Статуту Бібліотеки (1918), ініціював створення  того ж рокувідділу орієнталії, що мав на меті накопичувати і вивчати рукописні і друковані матеріали східними мовами та перекладами зі східних мов, у яких висвітлювалося життя Сходу в усіх його проявах. Окрім того А. Кримський разом з В. Вернадським започаткували в 1919 р. зібрання єврейських рукописів і друкованих видань на підтримку нового наукового напряму УАН – дослідження єврейської культурної спадщини в Україні. Важливою була роль А.Кримського і всіх членів Тимчасового комітету в комплектуванні бібліотечного фонду. Вони провадили свідому політику збирання її фонду з найцінніших для української історії та культури раритетів, архівних і книжкових зібрань учених. Для оцінки архівної і книжкової спадщини вчених були створені компетентні комісії з представників УАН та професорів університетів. Відомо, що акад. Кримський відповідав за перегляд книжок з гуманітарних наук. Завдяки цій роботі до ВБУ у перші роки її існування надійшли книжкові колекції та архіви історика С. Голубєва, мовознавця П. Житецького, економіста М. Яснопольського, ентомолога Ю. Вагнера, а також бібліотека Київської духовної академії, яку А. Кримський фактично врятував від перевезення до Москви.

Праці А. Кримського вирізняються багатим бібліографічним супроводом. У дослідженні «История Персии, ее литературы и дервишеской теософии» (1903, 1917) подається критико-бібліографічний огляд джерел арабських, європейських та російських вчених; на початку книги «Історія Персії та її письменства» (1923) подано список джерел арабською та перською мовами, які цитуються в цьому виданні. У журналі «Этнографическое обозрение» (1892) А. Ю. Кримський подав бібліографічний список найважливіших праць М. Драгоманова і літератури про його життя та діяльність.

У працях, що друкувалися в Галичині у зв’язку з цензурними переслідуваннями українського друкованого слова у Росії, А. Кримський розглядав бібліографію як важливу допоміжну складову наукових досліджень та мірило здобутків національної культури.

У статті про українського бібліографа і літературного діяча М. Комарова, вчений вітав вихід у світ складений М. Комаровим покажчик про Т. Г. Шевченка («Киевская старина». – 1886. – № 3). Агатангел Юхимович підносив роль бібліографії як фіксатора стану розроблення певного питання, проблем науки, що наочно виявляє досягнення і недоліки. Він одним із перших порушив питання про створення книготорговельних каталогів.

А. Кримський – автор понад 500 статей і бібліографічних списків, присвячених письменникам, вченим, суспільним діячам, установам, країнам, національностям для різноманітних енциклопедичних видань.

Діяльність акад.  Кримського не вичерпується лише його науковими працями. У вітчизняній і світовій культурі він добре відомий як письменник і  перекладач. А. Кримський є автором роману «Андрій Лаговський», численних поетичних і прозаїчних творів, що увійшли до збірок «Пальмове гілля», «Бейрутські оповідання», «Повістки й ескізи з українського життя». Неперевершеними є його переклади творів Антари, Омара Хайяма, Сааді, Хафіза, Міхрі-хатун, Фірдоусі та ін.

Архів та колекція А. Кримського зберігаються в Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського.

Загалом книжкова колекція А. Кримського налічує 14 897 видань 17–20 ст. Це, переважно, галузеві енциклопедії, словники (живих і мертвих мов Близького і Середнього Сходу), довідники, бібліографічні покажчики, повні комплекти російських та іноземних сходознавчих журналів. Колекція містить також твори східних і європейських авторів мовою оригіналу та в перекладі; видання з історії релігій Сходу, історичної географії, етнографії, археології, антропології, міфології, мовознавства, історії літератури і мистецтва, права, філософії, релігії; пам’ятки писемності і народної поезії. Представлені арабістика, іраністика, тюркологія, візантинознавство, семітологія, індологія та китаїстика, а також славістика, зокрема майже всі твори А.Кримського російською та українською мовами.

Книжкова колекція акад. Кримського зберігається у відділі наукової організації та обслуговування основним фондом НБУВ і відображена в її генеральному алфавітному каталозі.

Особовий фонд А.Кримського зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського і містить наукові і творчі матеріали зі сходознавства й українознавства, навчальні плани і програми, художні твори та переклади; біографічні матеріали (похвальний лист, записні книжки з нотатками і перекладами віршів, посвідчення, довідки); рецензії на праці  А. Кримського; матеріали службової та громадської діяльності (доповіді, плани роботи, доповідні записки); матеріали господарчо-майнового характеру; листування; фотографії; образотворчі матеріали та ін.

Твори

 

История арабов, их халифат, их дальнейшие судьбы и краткий очерк арабской литературы. – М., 1903.

История мусульманства. – М., 1903. – Т. 1, 2.

История Персии, ее литературы и дервишеской теософии : в 3 т. – М., 1903, 1917.

Мусульманство і його будучність. – Львів, 1904.

История Турции и ее литературы : в 2 т. – М., 1910–1916.

Історія Персії та її письменства. – К., 1923.

Життєпис і літературна діяльність С. О. Єфремова // Зап. істор.-філол. від. ВУАН. – К., 1923. – Кн. 2/3. – С. 42–48.

Історія Туреччини. – К., 1924. – Т. 1; 1927. – Т. 2, ч. 2.

Бібліографія писаннів співробітників [істор.-філол.] відділу ВУАН, що друкувалися рр. 1918–1925 // Зап. істор.-філол. від. ВУАН. – К., 1925. – Кн. 5. – С. 308–349. – У співавт.

Кримське ханство // Зап. істор.-філол. від. ВУАН. – 1928. – Кн. 19. – С. 367–371.

Література кримських татар // Студії з Криму. – К., 1930. – С. 165–191.

Сторінки з історії Криму та кримських татар : татари ; Кримське ханство ; Чуфут-Кале ; Про долю українських поляників у Кримському ханстві // Студії з Криму. – К., 1930. – С. 1–17.

Тюрки, їх мови та літератури // Зб. істор.-філол. від. ВУАН. – К., 1930. – № 105. – Ч. 1, 2.

 

Джерела

 

Бібліографічний покажчик друкованих писань проф. А. Ю. Кримського // Зап. істор.-філол. від. ВУАН. – К., 1919. – Кн. 1. – С. ХХХVI–LXX.

Бібліографічний покажчик писаннів академіка А. Ю. Кримського. – К., 1926.

Агатангел Юхимович Кримський // Укр. іст. журн. – 1971. – № 1. – С. 121–123.  

Гурницький К. І. Кримський як історик / К. І. Гурницький. – К., 1971.  

Колесник Є. О. Сходознавче зібрання імені А. Ю. Кримського / Є. О. Колесник // Укр. іст. журн . – 1971. – № 8. – С. 150–152.  

Колесник Є. Бібліотека А. Ю. Кримського / Є. Колесник // Літ. Україна. – 1971. – 19 січ.  

Сороковская С. Крымский А. Ю. как библиограф / С. Сороковская // Библ.-библиогр. информ. б-к. – 1971. – № 2. – С. 107–112.  

У Києві відзначено ученого-поета Агатангела Кримського // Сучасність. – 1971. – № 4. – С. 126.  

А. Ю. Кримський : бібліогр. покажч. (1889–1971) / уклад.: Н. М. Деркач, Н. М. Ісаєва та ін. – К., 1972;

Гуць М. Сторінки життєпису видатного фольклориста (автобіографія Агатагнела Кримського) / Михайло Гуць // Народна творчість та етнографія. – 1991. – № 5. – С. 32–37;

Матяш І. Книгознавчий аспект наукової діяльності Агатангела Кримського / І. Матяш // Бібл. вісн. – 1997. – № 2. – С. 21–22.  

Клименко І. В. Кримський Агатангел Юхимович / І. В. Клименко // Особові архівні фонди інституту рукопису : путівник. – К., 2002. – С. 276–282.  

Денисенко Г. Кримський Агатангел Юхимович / Г. Денисенко // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : біобібліогр. довід. – К., 2005. – Ч. 1. – С. 287–293.  

Кримський Агатангел Юхимович // Пащук І. Літературно-краєзнавча енциклопедія Рівненщини / І. Пащук. – Рівне, 2005. – С. 95.  

Агатангел Кримський у контексті української та світової культури : зб. наук. пр. – Луцьк, 2006. – Вип. 1.  

Агатангел Кримський : нариси життя і творчості. – К., 2006.  

Даниленко О. В. Кримський Агатангел Юхимович / О. В. Даниленко // Діячі науки і культури України : нариси життя та діяльн. – К., 2007. – С. 213–216.  

Агатангел Ефимович Крымский // Ушаков Д. А. Великие украинцы / Д. А. Ушаков. – Х., 2008. – С. 104–105.  

Бібліографія в житті та діяльності Агатангела Юхимовича Кримського // Геращенко М. В. Українські вчені та бібліографи : навч. посіб. / М. В. Геращенко. – К., 2008. – С. 79–99.  

Гривко А. В. Кримський Агатангел Юхимович / А. В. Гривко // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / за ред. С. Я. Єрмоленко. – К., 2008. – С. 136–139.  

Завальнюк О. М. Агатангел Юхимович Кримський / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Т. 3. – С. 524–530.  

Кримського А. Ю. Бібліотека // Лисенко І. Словник українських приватних бібліотек / І. Лисенко. – К., 2009. – С. 91–92.  

Кримський Агатангел Юхимович // Бондар Ю. В. Енциклопедія для видавця та журналіста / Ю. В. Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко. – К., 2010. – С. 171.  

Кримський Агатангел Юхимович // Є. Чикаленко, А. Ніковський. Листування, 1908–1921 роки / упоряд.: Н. Миронець, Ю. Середенко, І. Старовойтенко. – К., 2010. – С. 369.

Кримський Агатангел Юхимович // Науковці України ХХ–ХХІ століть : метабібліографія / уклад.: М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Гальченко. – К., 2010. – С. 161.  

Ясь О. Кримський Агатангел Юхимович / О. Ясь // Українські історики : біобібліогр. довід. – К., 2010. – Вип. 3. – С. 146–150;

 

________________

 

КРИМСЬКИЙ АГАТАНГЕЛ ЮХИМОВИЧ (1871–1942);

Здановська В. Агатангел Кримський – всесвітньо відомий орієнталіст і один з фундаторів Всенародної бібліотеки України;

Із когорти фундаторів НБУВ

Cюндюков І. Присвятив себе Україні. Життя академіка Агатангела Кримського: подвиг ученого й громадянина // День

Геращенко Михайло Васильович
Статтю створено : 20.01.2015
Останній раз редаговано : 15.01.2020