Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 41
За місяць : 779
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Міжнародний стандартний номер серіального видання, ISSN
Міжнародний стандартний номер серіального видання, ISSN

imageМіжнародний стандартний номер серіального видання, ISSN (англ. International Standard Serial Number) – унікальний номер (код) із восьми цифр, який призначений для ідентифікації друкованих і електронних серіальних видань незалежно від місця і способу їх виготовлення, каналів розповсюдження, обсягу та накладів. 

Відповідно до ДСТУ 3017:2015 «Видання. Основні види. Терміни та визначення понять» до категорії серіальних видань належать періодичні, продовжувані, серійні видання (у друкованому або електронному форматі).

ISSN  є складовою вихідних відомостей серіального видання і обов’язковим атрибутом його видавничого оформлення, до якого належить і штрих-код видання. Проставляють ISSN з моменту виготовлення (тиражування) видання, і він залишається чинним і незмінним довічно.

ISSN є зручним інструментом пошуку необхідних видань через інтегровані автоматизовані інформаційні системи національного та міжнародного рівнів, що охоплюють документну сферу. Завдяки використанню ISSN до цієї системи належать і такі процеси, як виготовлення (видання) документів, їх розповсюдження та інформаційне обслуговування виготовлювачів і користувачів цих документів.

Міжнародній стандартній нумерації серіальних видань підлягають будь-які періодичні тиражовані документи, що мають числові (номер випуску, тому) або хронологічні (дата виходу у світ) позначення: газети (крім газет місцевого розповсюдження); журнали, бюлетені, періодичні та продовжувані альманахи; збірники; щорічники; серії (крім ненумерованих книжкових серій); доповіді, звіти, збірники статей, матеріали наукових та інших заходів (конференцій, конгресів, симпозіумів тощо), які видають періодично чи в міру накопичення матеріалів; електронні видання, що мають ознаки серій. Якщо серіальне видання випускають під одним заголовком на паперовому та електронному носіях інформації, то їм надають один ISSN, але з відповідною позначкою – Print  та Online, або ж е-ISSN. Окрім електронних серіальних видань, е-ISSN також надають незавершеним інтегрованим ресурсам, тобто таким, які не є незмінними і поповнюються у процесі періодичних оновлень, наприклад, базам даних (окремим видам), вебсайтам (окремим видам), блогам (окремим видам) тощо.

Визначальним критерієм для надання ISSN серіальному виданню є його періодичність і безстроковість (відсутність заявленого часу припинення виходу).

Кожному серіальному виданню надають тільки один ISSN, за єдиною методикою, і він не може бути наданий (переданий) іншому серіальному виданню. Лише у випадках приналежності видання до підсерії надають два ISSN: у верхньому рядку наводять номер, що відноситься до загального заголовку серії, а під ним – ISSN заголовка підсерії. 

У разі зміни видавця, періодичності випуску, місця, мови, обсягу видання тощо ISSN залишається недоторканним. Саме тому кожний ISSN є унікальним. Він взаємопов’язаний лише з назвою видання і єдиною умовою, за якої надають новий ISSN, є зміна цієї назви.  

ISSN виконує лише функцію ідентифікації серіального видання і не містить жодних відомостей про його походження або зміст, пов’язаних із ним осіб, оціночних характеристик щодо якості чи достовірності змісту та ін.

За надання ISSN авторський гонорар не сплачують, так само на використання ISSN і ключового заголовка серіального видання не поширюється авторське право.

На виданні (незалежно від застосованої системи письма – кирилиці, латиниці, арабиці, ієрогліфіки та ін.) Міжнародний стандартний  номер серіального видання має вигляд абревіатури латинськими літерами ISSN без лапок та, через проміжок, комбінації з восьми арабських цифр від 0 до 9 (в деяких випадках остання, восьма цифра, яка є контрольною і розраховується за спеціальною методикою на базі перших семи, може бути римською «Х»). Цифрову частину ISSN утворюють із двох груп цифр (по чотири в кожній), відокремлених одна від одної дефісом. Наприклад:

  • Вісник Книжкової палати : наук.-практ. журн. – ISSN 2076-9326. 
  • Історична пам’ять : наук. зб. – ISSN 2075-1451. 
  • Культура і сучасність : альманах. – ISSN 2226-0285. 
  • Україна. Наука і культура : щорічник. – ISSN 0206-8001. 

Для розміщення ISSN у друкованому виданні використовують здебільшого правий верхній кут першої сторінки обкладинки. ISSN також є елементом бібліографічної смужки, тобто рядка з основними бібліографічними відомостями про номер, том, випуск періодичного (крім газет) або іншого серіального видання, яку розміщують уздовж корінця видання на четвертій сторінці обкладинки або ж унизу кожної сторінки.

Відповідно до ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості» в онлайн-виданнях ISSN зазвичай позначають на головній (стартовій) сторінці або ж у головному меню. У виданнях на фізичному носії ISSN розміщують на будь-якій частині, яка доступна для сприйняття неозброєним оком (етикетка CD або DVD-ROM, бокс, упаковка, заголовок мікрофіші тощо).

У випадках, коли окремі частини, томи, випуски серіальних видань є монографіями і, відповідно, мають самостійні заголовки, яким надано ISBN, то обидва ідентифікатори (серіального видання і заголовку його частини) разом з абревіатурами розміщують на звороті титульного аркуша.

Систему ISSN офіційно було започатковано у 1975 році (до 1993 р. була відома як Міжнародна система даних про серійні видання – ISDS). Її того ж 1975-го року прийнято Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) як світовий засіб (стандарт ISO 3297, опублікований також у 1975 р.) для ідентифікації ресурсів серіальних публікацій у друкованому (згодом також в електронному) форматах. У 2007 і в наступні роки відбувалось оновлення цієї системи. Станом на початок 2020-х рр. систему ISSN застосовують у 130 країнах світу.

Питання, пов’язані з ISSN, вирішуються Міжнародним центром реєстрації серіальних видань (ISSN-ІС). Рішення про його заснування було ухвалено 14 листопада 1974 р. в Парижі. Він має статус міжурядової організації, що діє на підставі статуту, узгодженого між ЮНЕСКО і Францією – країною, на території якої здійснюється діяльність Центру. Офіційно Центр розпочав діяльність у Парижі 21 січня 1976 р. У багатьох країнах світу діють національні центри ISSN.

Різні аспекти функціонування ISSN-ІС регулюють його робочі органи: Генеральна асамблея (скликається раз на два роки); Адміністративна рада (засідає один раз на рік); наради директорів Національних центрів ISSN (також відбуваються один раз на рік); Технічний консультативний комітет (створений у другому півріччі 2020 р.). Основне завдання ISSN-ІС полягає в координації діяльності національних організацій (центрів) ISSN. Інформацію про діяльність Міжнародного центру ISSN-ІС подають шістьма офіційними мовами ООН на його інституціональному вебсайті (www.issn.org) та на сервісному порталі (portal.issn.org).

Національні центри ISSN видають суб’єктам видавничої справи номери ISSN, підтримують бази даних серіальних видань, здійснюють моніторинг дотримання всіх чинних стандартів, підтримують локальні сервіси ISSN, допомагають їх просуванню і надають інформаційні послуги зацікавленим установам.

Україна набула членство в Міжнародному центрі ISSN-ІС відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 163 «Про приєднання до Статуту Міжнародного центру реєстрації серіальних видань (Міжнародного центру ISSN)» 91-ю за ліком серед держав світу. Функції Національного центру ISSN в Україні (НЦ ISSN України) покладено на Книжкову палату України. Між Міжнародним центром ISSN-ІС та НЦ ISSN України (ISSN-NC) у 2020 р. підписано робочу угоду, в якій передбачено участь представника Книжкової палати України в Регіональних зборах з питань ISSN, організованих ISSN-ІС у партнерстві з Інститутом інформаційних наук (IZUM, Словенія, м. Марибор), взаємні фахові консультації та участь співробітників палати у навчальній сесії з питань ISSN.

НЦ ISSN України діє з 11 березня 2021 р. У своїй роботі він керується вимогами чинного законодавства України, Міжнародним стандартом ISO 3297-2022 «Information and documentation – International standard serial number (ISSN)», настановами Міжнародного центру ISSN-ІС. До обов’язків НЦ ISSN України належать: упровадження системи ISSN на території України; забезпечення її безперешкодного подальшого функціонування; присвоєння ISSN конкретним серіальним виданням на основі заявок і пакетів документів, поданих суб'єктами видавничої справи, суб'єктами у сфері друкованих та / або електронних медіа, які зареєстровані в Україні відповідно до чинного законодавства; підготовка та розсилання видавцям / видавничим організаціям відповідних інструктивно-методичних матеріалів; надання консультацій з питань отримання і застосування ISSN та штрихового кодування друкованих та електронних видань. Станом на січень 2024 р. в Україні було зафіксовано 7 980 ISSN, наданих серіальним виданням (друкованим та електронним). Для порівняння: на початок 2024 р. найбільше ISSN надано у США – 280 994. У Німеччині – 112 360, Польщі – 50 040, Словаччині – 7 432, Литві – 6 042.

Перший ISSN НЦ ISSN України надав електронному науковому журналу «Актуальні питання масової комунікації» (видавець – Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

Надання ISSN в Україні регулюється ДСТУ ISO 3297:2018 «Інформація та документація. Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN) (ISO 3297:2017, IDT)» (англійською мовою; прийнятий методом підтвердження з наданням чинності з 01.01.2019 р.). Цей стандарт поширюється на спосіб ідентифікації серіальних видань, виданих на паперовому чи інших носіях інформації на основі застосування ISSN і встановлює вимоги до структури, форми подання і розміщення ISSN у виданні. Він призначений для всіх видавництв і організацій, які випускають серіальні видання, незалежно від їх відомчого підпорядкування, а також для фахівців інформаційної, бібліотечної й архівної справи.

У 2020 р. Книжкова палата України прийняла рішення про необхідність розроблення першої редакції національного стандарту українською мовою ДСТУ ISO 3297:___ (ISO 3297:2017, IDT) «Інформація та документація. Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN)», яка й дотепер перебуває на розгляді у Технічному комітеті стандартизації ТК 144 «Інформація і документація» для подальшого надсилання в Національний орган стандартизації – УкрНДНЦ. Проте ISO 3297:2017 вже є застарілим, оскільки цей стандарт зазнав нових змін у 2020 і 2022 роках.

Приєднання України до Міжнародної системи ISSN уможливило інтеграцію вітчизняної видавничої продукції у світовий науковий, культурний та освітній простір та її введення у міжнародний інформаційний обіг, соціокомунікативне середовище, репрезентацію на міжнародному рівні національної бібліографії серіальних видань, що є особливо важливим для наукової сфери.

У бібліотечній практиці ISSN використовують у процесах:

● замовлення видань;

автоматизованого інформаційного пошуку;

● створення зведених каталогів;

каталогізування видань;

міжнародного книгообміну;

● міжбібліотечного книгообміну;

● створення бібліографічних баз даних;

● ведення обліку (статистики) книгообміну.

Практика застосування ISSN підтверджує, що він є фундаментальним інструментом у забезпеченні зручного, швидкого й малозатратного зв’язку між видавцями, книготорговельними організаціями, споживачами книжкової продукції, бібліотеками, інформаційними центрами, ефективним каналом розповсюдження документів.

Джерела

 

Про приєднання до Статуту Міжнародного центру реєстрації серіальних видань (Міжнародного центру ISSN) : постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 163

ISO 3297:2020 Information and documentation – International standard serial number (ISSN) [6-та версія]

ДСТУ 7157:2010 Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості. – [Чинний від 01.07.2010]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2010. – IV, 13, [1] с. – (Національний стандарт України).

ДСТУ 3017:2015 Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять. – [Чинний від 2016–07–01; на заміну ДСТУ 3017-95]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – ІV, 38 с. – (Національний стандарт України).

ДСТУ ISO 3297:2018. Інформація та документація. Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN) (ISO 3297:2017, IDT). – На заміну ДСТУ 4515:2006 ; чинний від 2019–01–01. –

ДСТУ ISO 3297:2018 Інформація та документація. Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN) (ISO 3297:2017, IDT). – [Чинний від 01.01.2019; на заміну ДСТУ 4515:2006]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2018. – (Національний стандарт України).

Інструкція про порядок надання Міжнародного стандартного номера серіального видання в Україні (ISSN) / уклад. І. О. Погореловська. – Вид. 2-ге, зі змін. і допов. – Київ : Кн. палата України, 2021. – 25 с.

Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посіб. – Київ : Наша культура і наука, 2005. – 500 с. – (Серія «Бібліотека видавця, редактора, автора»). – Про ISSN: с. 193–195.

Погореловська І. О. Ідентифікація серіальних наукових видань в межах систем ISBN та ISSN / І. О. Погореловська // Наука України у світовому інформаційному просторі. – Вип. 5. – Київ : Академперіодика, 2011. – С. 141–142.

Погореловська І. Проблеми інтеграції вітчизняних серіальних видань у міжнародне соціокомунікативне середовище: ідентифікаційний аспект / І. Погореловська // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 7. – С. 9–14.

Палеха Ю.  Стандатизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі : навч. посіб. / Ю. Палеха, І. Смоловик, М. Геращенко ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ «Європ. ун-т». –  Київ : Ліра-К, 2018. – С. 173–175; 180.

Погореловська І. Щорічні Збори з питань ISBN, ISMN та ISSN у Туреччині / Ірина Погореловська // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 1. – С. 7–10.

Погореловська І. Ідентифікація серіальних видань у системі ISSN: національний досвід і міжнародна практика / Ірина Погореловська // Вісн. Кн. палати. – 2021. – № 4. – С. 15–23.


 

–––––––––––––––––––

Відтепер в Україні є Національний центр ISSN

Національний центр ISSN в Україні розпочав роботу // Державна наукова установа  «Книжкова палата України імені Івана Федорова» : [сайт]

Міжнародний центр ISSN

https://portal.issn.org

Як безкоштовно отримати ISSN // Пан бібліотекар : блог про бібліотечну справу та інформаційні технології

Юхневич Юлія Володимирівна
Статтю створено : 19.02.2024
Останній раз редаговано : 19.02.2024