Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 38
За місяць : 776
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Каталог місцевих видань
Каталог місцевих видань

Каталог місцевих видань (документів) – складова краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату обласних універсальних наукових бібліотек (ОУНБ), в якому максимально вичерпно відображено відомості про окремо видані документи, опубліковані на території певної області, незалежно від їх змісту, виду, мови, способу видання або виготовлення та місця зберігання.

Використання терміна «картотека місцевих видань» є неправильним, оскільки, на відміну від бібліотечних каталогів, в яких відображають окремо видані документи, в картотеках подають інформацію здебільшого про їхні складові.

К. м. в., залежно від багатьох чинників, у т. ч. давності його ведення, мети, цільового призначення, може бути ретроспективним, продовжуваним, поточним та існувати в друкованому, картковому вигляді чи як електронний каталог.

За своєю суттю К. м. в., який ведуть ОУНБ, як правило, є зведеним каталогом, що відображає фонди низки організацій обласного рівня (бібліотек, музеїв, архівів).

К. м. в. містить унікальну краєзнавчу інформацію, яка є важливою складовою національного бібліографічного репертуару, основним джерелом змістових і статистичних відомостей з історії та сучасного стану видавничої справи, журналістики, наукових, суспільних процесів в області (краї, регіоні); інструментом контролю за повнотою надходження до обласної бібліотеки місцевого обов’язкового примірника документів. Він є важливим і в процесі докомплектування бібліотечного фонду місцевими виданнями, усунення лакун. К. м. в. забезпечує виконання бібліографічних і фактографічних довідок, інформує про те, які видання, де і коли вийшли друком в області; як часто видавали твори конкретного автора; де саме, в яких фондах зберігаються книги, брошури, аркушеві, інші окремі видання, а також комплекти місцевих періодичних і продовжуваних друків та ін.

Поточне поповнення К. м. в. здійснюють завдяки системі місцевого обов'язкового примірника документів, порядок доставляння, зберігання та використання якого регулюються Законами України «Про бібліотеку і бібліотечну справу» (1995), «Про обов'язковий примірник документів» (1999), а також постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів» (2002).

Для забезпечення повноти відображення матеріалів у К. м. в. обласні бібліотеки підтримують постійний зв’язок із місцевими видавництвами, а також організаціями, установами що публікують власні праці. До джерел ретроспективного пошуку (у разі потреби обліку місцевих видань за минулі роки) належать фонди і генеральні каталоги ОУНБ та інших книгозбірень, універсальні та галузеві бібліографічні посібники, джерела державної бібліографії Книжкової палати України.

Питання щодо необхідності створення К. м. в. уперше було зафіксовано в союзному Положении о краеведческой работе областных, краевых, республиканских (АССР) библиотек (1959) і пізніше закріплено в Положенні про краєзнавчу роботу обласних бібліотек УРСР (1978) та Положенні про краєзнавчу роботу бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України (1996).

Попри тривалий час існування в бібліотеках К. м  в., єдиних підходів і вимог до методики їх ведення та структури не вироблено. Оптимально в К. м. в. мають відображатися всі без винятку видання, опубліковані на території області, фактично ж кожна бібліотека формує цей каталог, виходячи із власних можливостей і уявлень про його призначення (адресність). 

В ОУНБ України об’єктом бібліографування для відображення в К. м. в. є переважно книжки, періодичні і продовжувані видання, в окремих випадках у цьому каталозі подають також відомості про карти, афіші, ноти, плакати та ін. З розвитком інформаційних технологій у К. м. в. стали відображати й електронні документи, регіональні ресурси інформаційних мереж, які розглядають як один із видів місцевих документів і складові вебліографії. Питання стосовно відображення в К. м. в. відомостей про неопубліковані документи та загалом щодо рівня повноти, інформативності каталогів є дискусійним, фахівці обласних бібліотек вирішують його на власний розсуд.

Провідні бібліотеки області за домовленістю з ОУНБ, у разі необхідності, надсилають інформацію про видання (особливо малотиражні, вузьковідомчі), що продукують місцеві видавництва та організації і потрапляють до цих книгозбірень за профілем їх комплектування.

Картковий К. м. в. ведеться за абетковим принципом і зазвичай складається з трьох частин, сформованих за видами документів з огляду на ознаки їх виходу у світ: неперіодичні, періодичні, продовжувані. Бібліографічні записи в цих К. м. в. розміщують у хронологічному порядку, що дає змогу простежити еволюцію й динаміку розвитку видавничої справи в області. До кожного бібліографічного запису додають відомості про місце зберігання видання у формі сигли, повної чи скороченої назви організації або бібліографічний опис джерела (покажчика), з якого запозичено інформацію.

У більшості ОУНБ України К. м. в. відображає видання, опубліковані після 1959 р., тобто від часу затвердження вищезгаданого союзного Положения о краеведческой работе... Більшу глибину ретроспекції зафіксовано в К. м. в. Одеської та Миколаївської (з 18 ст.), Хмельницької (з середини 19 ст.), Дніпропетровської та Полтавської (з 1900 р.) ОУНБ.

image
Видано в Херсоні, 1842–1942 : кат. місц. друку / Херсон. ОУНБ ім. Олеся Гончара ; авт.-уклад. Лянсберг О. В. – Херсон, 2009.
image
Зведений каталог–довідник місцевих періодичних видань (1839–1917). Чернігів, 2002.
Деякі бібліотеки упорядковують друковані ретроспективні К. м. в. у межах певних територій і хронологічних періодів, наприклад: «Видано в Херсоні, 1842–1942» (Херсонська ОУНБ ім. Олеся Гончара, 2009), «Зведений каталог-довідник місцевих періодичних видань 1839–1917 рр., наявних у фондах Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка, Чернігівського державного історичного музею ім. В. В. Тарновського (ЧДІМ), Державного архіву Чернігівської області (ДАЧО)» (Чернігів, 2002). Про сучасний місцевий друк на Івано-Франківщині інформує каталог видань «Друковане слово Прикарпаття» (2001–2021, вип. 1–5).

Від початку 2000-х років низка ОУНБ практикують публікацію поточних каталогів-щорічників місцевого друку, які частково поєднують функції анотованого краєзнавчого бібліографічного посібника і К. м. в.: «Книга Закарпаття», «Книга Рівненщини», «Книги Сумщини», «Книга Хмельниччини» та ін. Вони зазвичай містять інформацію про книги місцевих видавництв, що надійшли до фондів ОУНБ і не претендують на вичерпну повноту.

imageБібліографування місцевого друку є об’єктом дослідження краєзнавчої бібліографії. В Україні його вивчають Н. Кушнаренко, І. Мілясевич, В. Петрикова, А. Соляник та ін. 

Методичним і координаційним центром з питань бібліотечного краєзнавства та, відповідно, формування К. м. в. є Національна історична бібліотека України. Серед основних її розробок з цієї тематики – «Формування краєзнавчих фондів бібліотек» (1990), «Удосконалення краєзнавчих каталогів бібліотек»  (1992), «Методичні рекомендації по складанню універсальних покажчиків поточної літератури про край» (1995), комплексний методичний посібник «Краєзнавча діяльність бібліотек» (2002) та ін.

Джерела

 

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» : [із змінами], від 27 січ. 1995 р. ; № 32/95-ВР // Відомості Верхов. Ради України. – 1995. – № 7. – Ст. 45.

Закон України «Про обов’язковий примірник документів» : [зі змінами], від 9 квіт. 1999 р. ; № 595-XIV // Відомості Верхов. Ради України. – 1999. – № 22/23 – Ст. 199.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доставляння обов’язкового безоплатного примірника документів», від 12 січ. 2012 р. ; № 4319-VI // Відомості Верхов. Ради України. – 2012. – № 39 – Ст. 465.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів» : [зі змінами], від 10 травня 2002 р. ; № 608.

Положение о краеведческой работе областных, краевых, республиканских (АССР) библиотек : утверждено приказом по М-ву культуры РСФСР от 29 июня 1959 г. // Руководящие материалы по библиотечному делу : справочник. – Москва, 1982. – С. 192–196.

Положення про краєзнавчу роботу бібліотек системи Міністерства культури Української РСР : затв. заст. нач. Головного упр. культ.-освітніх установ М-ва культури УРСР, 30 трав. 1978 р. – Київ, 1978. – 9 с. – Ротапринт.

Положення про краєзнавчу роботу бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України : наказ М-ва культури і мистецтв України № 314, від 11 черв. 1996 р. // Законодавство – бібліотекам України : довідк. вид. / Нац. парламент. б-ка України. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 168–172.

Мамонтов А. В. Каталог местных изданий в системе краеведческого аппарата областных библиотек / А. В. Мамонтов // Библиотеки СССР : опыт работы. – 1965. – Вып. 30. – С. 86–92.

Кисельова В. Краєзнавчий бібліографічний репертуар бібліотек України: методика й організація / Валентина Кисельова // Вісн. Кн. палати. – 1997. – № 3. – С. 12–15.

Соляник А. Про підвищення інформативності каталогу місцевих видань обласної універсальної наукової бібліотеки / Алла Соляник // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф. / [редкол.: О. Онищенко та ін.]. – Київ, 1997. – С. 30–31.

Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / Г. М. Швецова-Водка [та ін.]. – Київ : Кн. палата України, 1998. – 116 с. – Про каталог місцевих видань: с. 56, п. 16.23.

Петрикова В. Біля джерел національної бібліографії України : (місцевий друк як об’єкт дослідження краєзнавчої  бібліографії) / Валентина Петрикова // Вісн. Кн. палати. – 2000. – № 11. – С. 3–6.

Зведений каталог-довідник місцевих періодичних видань 1839–1917 рр., наявних у фондах Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка, Чернігівського державного історичного музею (ЧДІМ), Державного архіву Чернігівської області (ДАЧО) / Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка ; склад.: Г. А. Конопацька, Н. М. Волкова. – Чернігів, 2002. – 160 с.

Краєзнавча діяльність бібліотек : метод. посіб. / Держ. іст. б-ка України ; підгот. : В. П. Кисельова, З. Х. Мусіна, С. І. Смілянець. – Київ, 2002. – 208 с. Про зведений каталог місцевих документів: с. 41–43; покажчики місцевого друку: с. 141

Кушнаренко Н. М. Зведений каталог (картотека) місцевих документів / Н. М. Кушнаренко // Бібліотечне краєзнавство : підручник / Н. М. Кушнаренко. – Київ : Знання, 2007. – С. 277–279.

Видано в Херсоні, 1842–1942 : кат. місц. друку / Херсон. ОУНБ ім. Олеся Гончара ; авт.-уклад. Лянсберг О. В. – Херсон, 2009. – 199 с.

Мілясевич І. В. До дискусії з приводу назви основних краєзнавчих каталогів ОУНБ / І. В. Мілясевич // Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2009. – С. 130–135.

Мілясевич І. До питання про дефініцію назви «каталог місцевих видань» та відбір матеріалу до нього / І. Мілясевич // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 6. – С. 13–16.

Мілясевич І. Зведений каталог місцевих видань: проблемні питання методики ведення / І. Мілясевич // Бібл. планета. – 2013. – № 1. – С. 19–23.

Кононенко Валентина Олексіївна
Статтю створено : 19.02.2024
Останній раз редаговано : 19.02.2024