Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 820
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Апарат видання
Апарат видання

Апарат видання – комплекс додаткових допоміжних елементів, що супроводжують основний текст задля ефективного розуміння й засвоєння його змісту, забезпечення читачам зручних умов для роботи з ним, більш повного задоволення найрізноманітніших (самоосвітніх, навчальних, наукових, дозвіллєвих тощо) читацьких потреб.

Залежно від завдань, які виконують окремі допоміжні тексти у виданні, їх об’єднують у дві функціональні групи: А. в. розпізнавальний (службова частина видання) та А. в. допоміжний (довідково-допоміжний). Водночас окремі елементи апарату можуть виконувати одночасно декілька функцій.

Розпізнавальний А. в. (службова частина видання за М. Тимошиком) –сукупність уніфікованих і визначених стандартами елементів, які вміщуються у виданні з метою його ідентифікації користувачами, сприяють бібліографічному опрацьовуванню та статистичному обліку. Ідентифікаційні тексти становлять найбільшу групу елементів А. в. під узагальненою назвою вихідні відомості і містяться практично у кожному виданні, незалежно від його змісту і призначення. До обов’язкових елементів вихідних відомостей належать: вихідні дані, випускні дані, відомості про автора, заголовкові дані, надзаголовкові дані, підзаголовкові дані, класифікаційні індекси УДК / ББК, Міжнародний стандартний номер видання (ISBN, ISMN, ISSN), авторський знак, міжнародний знак охорони авторського права (©, копірайт), макет анотованої каталожної картки. До цієї групи елементів відносять також анотацію та реферат, які містять характеристику книги з огляду тематики, призначення, форми подання інформації та інших особливостей, виконують функцію розпізнавання видання, допомагаючи читачеві у процесі вибору відповідного його запитам видання у книгарні чи бібліотеці.

Ця частина апарату призначена не лише для інформування читача про найнеобхідніші характеристики видання (назву, автора, вид, читацьку адресу), а й забезпечує ефективну роботу видавничих, книготорговельних, бібліотечних та бібліографічних організацій, допомагаючи фахівцям, які займаються випуском, поширенням, обліком, бібліографуванням, замовленням, комплектуванням книжкової продукції ідентифікувати видання, а читачам стає у пригоді при потребі коли потрібно віднайти видання чи оформити коректне посилання на нього. Вихідні відомості розташовують на титульному аркуші та його звороті, останніх сторінках видань, а окремі з них – і на оправі, з якої, власне, починається знайомство з книгою.

Допоміжний (довідково-допоміжний) А. в. покликаний допомогти читачам користуватися виданням, швидко знаходити в ньому потрібну інформацію.  Залежно від функціонального призначення елементи допоміжного апарату об’єднані у три групи:

1) апарат видання довідково-пошуковийапарат орієнтування;

2) апарат видання науково-допоміжний / апарат видання пояснювальний / апарат сприйняття змісту (передмова / переднє слово, післямова, коментарі, примітки пояснювального характеру);

3) апарат видання довідково-бібліографічний / бібліографічний (сукупність наявних у виданні бібліографічних посібниківбібліографічних посилань, прикнижкових бібліографічних списків і покажчиків).

Довідково-пошуковий А. в. апарат орієнтування містить орієнтувальні тексти (зміст, колонцифри, колонтитули, примітки, посилання, допоміжні покажчики до змісту, списки скорочень і умовних позначень).

Зміст один із базових елементів, які переглядають під час першого знайомства з книжкою. Основним  його функціональним призначенням є орієнтувально-пошукова мета – дати читачеві загальне уявлення про зміст і структуру видання, спростити пошук його складових (творів,  розділів, глав, статей, які увійшли до книги, з вказівкою на початкову сторінку), потрібної інформації в тексті. Окрім цього, цей елемент довідкового А. в. виконує і рекламно-заохочувальну функцію, спонукаючи читача до його прочитання чи придбання.

Елементом довідково-пошукового А. в. є колонцифри – порядкові номери сторінок. Вся система  нумерації сторінок (у різних частинах видання можуть застосовуватися арабські і римські цифри) називається пагінацією.

До пошукових елементів А. в. належать колонтитули – заголовкові дані до тексту, вміщеного на сторінці (назва твору або його розділу;  буква, склад чи слово – у словниках і енциклопедіях), винесені за основний текст і відбиті від нього колонлінійкою (горизонтальна мальована або набірна лінійка), часто у поєднанні з колонцифрою. В історії книги колонтитули відіграли особливу роль, позаяк у давній рукописній книжці не було титульно­го аркуша, тому використовувався переважно колонтитул.

Пошук необхідних відомостей, уміщених у виданні (науковому, науково-популярному, виробничо-практичному, нормативному, навчальному, літературно-художньому) забезпечують допоміжні покажчики – упорядковані за будь-яким принципом переліки об’єктів, імен, термінів та інших даних із відповідним посиланням на сторінки видання, де вони згадуються.

Усі прийняті у виданні малопоширені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни пояснюють у списках скорочень і умовних позначень. Всі скорочено написані слова та абревіатури, що трапляються в тексті видання, розташовують за абеткою й супроводжують їх повною назвою. Список скорочень і умовних позначень зазвичай розміщують на початку видання (після передмови), або наприкінці видання, після додатків.

До науково-допоміжного А. в. належать тлумачні тексти: вступна стаття, передмова автора, редактора, видавця, авторитетного фахівця; післямова, коментарі, що дають тлумачення твору в цілому та тих місць, які можуть бути незрозумілими читачам; примітки (пояснюють терміни, дають короткі відомості про персонажів, значення іншомовних термінів); бібліографічні посилання на джерела цитат; систематизовані списки видань на тему книги чи її частини. Ця складова А. в. допомагає читачам краще розібратися в складнощах змісту творів (твору), опублікованих у виданні.

Довідково-бібліографічний А. в. містить бібліографічні тексти і виконує дві основні функції: довідкову (надає можливість читачу судити про джерела цитувань, запозичень і т. ін., використаних автором, і звертатися до них для уточнень чи поглиблених вивчень) та інформаційну (ознайомлює читача з літературою за темою видання, рекомендує твори для додаткового вивчення теми, адресує до праць, де порушене у виданні питання висвітлене повніше і детальніше).

Стосовно визначення, власне, терміну «апарат видання» і класифікації його складових у науці серед  книгознавців  досі точаться дискусії. Так, В. Барикін визначає А. в. як «додаткові до основного тексту видання довідково-допоміжні і науково-допоміжні матеріали, що полегшують читачеві користування книгою і забезпечують глибше розуміння її змісту завдяки новій інформації». До найпоширеніших елементів А. в. він зараховує анотацію, передмову, післяслово, вступну статтю, коментарі, примітки, додатки, вихідні відомості, покажчики і т. ін. М. Сікорський виокремлює такі складові А. в. як передмова (післяслово), прикнижкова анотація, примітки, коментарі, покажчики, внутрішньокнижкова та прикнижкова бібліографія, додатки, зміст, вихідні відомості. Б. Тяпкін описує майже дев’яносто елементів книжкового А. в. А. Мільчин трактує А. в. «як комплекс додаткових до основного тексту видання елементів, з допомогою яких користування цим виданням стає легшим і зручнішим» і поділяє його на чотири блоки: розпізнавальний, довідково-пошуковий, науково-допоміжний, бібліографічний. Ці погляди поділяє М. Низовий (Харків). Г. Ковальчук (Київ) об’єднує допоміжні тексти у дві групи А. в.: довідково-допоміжний і науково-допоміжний. Дослідниця дитячих видань Е. Огар (Львів) вважає, що А. в. сприяє «опрацюванню видання в обліково-статистичних, книготорговельних, бібліотечно-бібліографічних, інформаційних та наукових установах». Натомість відомий учений у галузі видавничої справи М. Тимошик (Київ) пропонує відмовитись як від самого терміну «апарат видання», так і від традиційної класифікацій його елементів. Розглядаючи змістову структуру видання, він пропонує виокремлювати такі її частини: службову (вихідні відомості), вступну (передмова, історично-бібліографічний нарис), основну, заключну (післямова, коментарі, додатки, покажчики, списки скорочень, бібліографія). Проте така класифікація не є досконалою. Так, наприклад, частково вихідні відомості розміщуються на кінцевому титулі, тобто в кінці видання, а списки умовних скорочень частіше розташовують на початку книги. Крім того, не враховується функція елементів А. в.: передмова і післямова мають одне й те саме призначення, відтак немає сенсу відносити їх до різних частин.

Згідно зі ДСТУ 8344:2015 А. в. має дві складові: науково-допоміжний (науково-довідковий) апарат; довідково-пошуковий апарат.

Сукупний арсенал допоміжних текстів А. в. сприяє реалізації багатьох функцій, зокрема: пошукової, обліково-статистичної, управлінської, мотиваційної, координаційної, самоосвітньої, систематизації та ін. У поєднанні тих чи інших елементів вдало сформований А. в. підвищує якість видання будь-якого виду, забезпечує гармонію тексту і контексту, є важливим чинником, що впливає на формування культури видання.

Джерела

 

ДСТУ8344:2015. Інформація та документація. Видання. Основні елементи. Терміни та визначення понять. – Вперше (зі скасуванням ДСТУ 3018–95); чинний від 2017–07–01.

Сикорский Н. М. Работа редактора над аппаратом книги // Теория и практика редактирования / Н. М. Сикорский. – Москва : Высшая школа, 1971. – С. 313–340.

Тяпкин Б. Г. Аппарат произведения печати. Методика выбора, подготовка и редакционная обработка / Б. Г. Тяпкин. – Москва : Книга, 1977. – 126 с.

Барыкин В. Е. Аппарат книги / В. Е. Барыкин // Книга : энциклопедия. – Москва : БРЭ, 1999. – С. 39.

Середа А. П. На допомогу авторам навчальної літератури / А. П. Середа, В. С. Павленко. –  Київ : Вища школа, 2001. – 80 с.

Огар Е. І. Українсько-російський та російсько-український словник-довідник з видавничої справи / Е. І. Огар. – Львів : Палітра друку, 2002. – 224 с.

Апарат видання. Вихідні відомості видання // Вісник Книжкової пала­ти. – 2003. – № 1. – С. 15–20; № 2. – С. 19 –21; № 3. – С. 15–19.

Афанасенко О. Довідково-пошуковий апарат видання. Зміст // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 6. – С. 8–13.

Ганса Г. Апарат видання / Г. Ганса, Н. Регідайло Н. // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 4. – С. 14–17.

Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник / А. Э. Мильчин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ОЛМА-Пресс, 2003. – 560 с.

Петрова Н. Довідково-пошуковий апарат видання. Зміст / Н. Петрова, Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 5. – С. 11–13; № 7. – С. 10–13.

Петрова Н. Допоміжні покажчики до змісту видань. Загальні відомості / Н. Петрова, Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 8. – С. 9–11; № 9, С. 10–15; № 10. – С. 13–16; № 11. – С. 6–10; № 12. – С. 14–19; 2004. – № 1. – С. 28–30; № 2. – С. 10–16.

Словник книгознавчих термінів / уклад.: В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г. І. Ковальчук, М. І. Сенченко. – Київ : Аратта, 2003. – 159 с.

Бібліографічний апарат видання: Загальні відомості // Вісник Книжкової палати. – 2004. – № 12. – С. 14–18.

Довідково-пояснювальний апарат видання // Вісник Книжкової палати – 2004. – № 5. – С. 24–26; № 6. – С. 10–13; № 8. – С. 9–11.

Мильчин А. Э. Аппарат книги  // Энциклопедия книжного дела. –  Москва : Юристь, 2004. – С. 61–111.

Петрова Н. Довідково-пошуковий апарат видання. Колонтитули / Н. Петрова, Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати. – 2004. – № 3. – С. 9–12; № 4. – С. 24–28.

Тимошик М. С. Службова частина видання / Микола Тимошик // Видавнича справа та редагування : навч. посіб. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – С. 71–87.

Тимошик М. Службова частина (апарат) видання / Микола Тимошик // Книга для автора, редактора, видавця : прак. посіб. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Наша культура і наука, 2006. – С. 157–176.

Апарат книги // Низовий М. А. Вступ до книгознавства : навч. посіб. – Київ : Кондор, 2009. – С. 109–127.

Зубко Н. Апарат навчального видання як показник його культури (на прикладі шкільних підручників з хімії) / Н. Зубко // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. – 2009. – № 1. – С. 290–303.

Маркова В. А. Апарат книги як засіб поліпшення її комунікативних можливостей: історико-культурний аспект / В. А. Маркова // Вісник Харківської державної академії культури. – 2009. – Вип. 27. – С. 166–173.

Словник-довідник основних видавничих термінів для практики наукових установ / [пер. з рос. і упоряд. А. І. Радченко] ; НАН України, Наук.-вид. рада. – Київ : Академперіодика, 2009. – 69, [2] с.

Вимоги до підготовки довідкових архівно-археографічних видань. Методичні рекомендації / Р. В. Романовський, С. Л. Зворський, Л. П. Одинока // Архіви України. – 2010. – № 5. – С. 287–312.

Апарат видання // Книгознавство. Термінологічний словник (редакційно-видавнича Ж39 справа, журналістика, поліграфія, видавничий бізнес, інформаційно- бібліотечна діяльність): навчальне видання /за загал, ред. В.О. Жадька. – Київ : ВПК "Експрес-Поліграф", 2012. – С. 14 с.

Благовірна Н. Б. Апарат видання як інтелектуальна автономність читача / Н. Б. Благовірна // Поліграфія і видавнича справа. – 2017. – № 2. – С. 147–162.

 

_________________

 

Апарат книги

Поперечна Лідія Андріївна
Статтю створено : 21.08.2020
Останній раз редаговано : 11.03.2024