Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 6
За місяць : 790
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Інформаційні процеси
Інформаційні процеси

Інформаційні процеси – сукупність послідовних і логічно взаємопов’язаних дій, функціональних і інформаційних зв’язків, а також обмінів документами й інформацією, які здійснюються у системі інформаційних соціальних комунікацій з метою доведення відповідних документів і інформації, у т. ч. трансформованої, до користувачів.

І. п. у бібліотеках та органах інформації тісно пов’язані з виконуваними в них технологічними операціями, тобто з отриманням, опрацюванням, зберіганням та передаванням інформації між різними суб’єктами соціальної комунікації, під час яких змінюється зміст (стан) інформації чи / або форма її подання чи уявлення про неї.

І. п. поділяються на неформальні й формальні і є предметом таких комплексних теоретичних та прикладних дисциплін як соціальні комунікації, інформатика тощо.

Неформальні І. п. здійснюються у форматі особистих контактів учених і фахівців як невід’ємна складова їх професійної діяльності за допомогою міжособистісних каналів передання інформації (науковий діалог, наукове листування, обмін препринтами і публікаціями, наукові семінари, конференції, колоквіуми, симпозіуми, вебінари, наради тощо).

Формальні І. п. (створення, збирання, опрацювання, зберігання, відображення, пошук, передавання, розповсюдження, використання, захист, знищення інформації і документів у системі соціальних комунікацій) з’явилися в результаті суспільного розподілу праці й організаційно оформилися у вигляді таких соціальних інститутів, як видавнича справа, архівна справа, бібліотечна справа, музейна справа, бібліографія, цензура та ін.

У бібліотеках, органах інформації, архівах формальні І. п. є багатоступеневими. Початковим і базовим етапом тут є збирання документів та інформації. Він реалізовується шляхом комплектування фонду первинних та вторинних документів. Результатом цього процесу є документний масив (у бібліотеках – бібліотечний фонд і довідково-пошуковий апарат до нього; в органах НТІ фонд і апарат об’єднані в довідково-інформаційний фонд). На основі сформованого документного масиву в автоматизованих інформаційних системах створюються повнотекстові та бібліографічні бази даних (БД), а також банки даних (БнД). Під час цих І. п., як і на наступних етапах, інформація перетворюється з одного виду в інший за допомогою певних методів і технологічних операцій.

 Якість процесу збирання документів та інформації характеризується показниками його повноти, точності, оперативності, вартості і трудомісткості, ступеня відповідності інформаційним потребам користувачів. Сукупність цих показників визначає ефективність системи бібліотечно-інформаційного обслуговування, відповідність фонду запитам користувачів бібліотек.

Наступний етап в І. п. аналітико-синтетичне опрацювання документів (АСОД), їх облікування, перевірка на дублетність, каталогізування тощо. Результатами цих І. п. є: фіксація джерел інформації в облікових документах (інвентарних книгах, каталожних картках тощо), бібліографічні описи, анотації, реферати, аналітичні, бібліографічні, реферативні огляди, індексування (створення пошукового образу документа), виявлення в документах фактографічних даних, відомостей з певних питань і їх опрацювання та фіксація в спеціальних формах (картотеках, довідках, БД, БнД тощо).

Важливим етапом в І. п. є зберігання документів, що передбачає дотримання певних режимів у документосховищах – температурно-вологісного, санітарно-гігієнічного, світлового, охоронного.

Інформаційний пошук є центральною ланкою в І. п. і пов’язаний з розшуком, відбором та наданням за певними критеріями інформації, яка відповідає заздалегідь заданим вимогам в інформаційному запиті користувача. Базовими поняттями інформаційного пошуку є релевантність і пертинентність.

Мета інформаційного пошуку і його стратегія залежать від типу пошукового завдання, обумовленого, у свою чергу, характером інформаційного запиту. Розрізняють кілька видів пошуку документів: адресний, семантичний, бібліографічний, повнотекстовий пошук, фактографічний, ретроспективний, координатний, булевий, одно- і багатоаспектний та ін. Пошук інформації може здійснюватися шляхом застосування природної мови або ж інформаційно-пошукової мови, елементами якої можуть бути тезаурусні терміни, дескриптори, ключові слова, предметні рубрики, індекси класифікаторів та рубрикаторів.

Завершальний етап І. п. – поширення інформації та її засвоєння. У бібліотеках та органах НТІ він передбачає передусім видачу документів, їх частин та / або даних як за конкретним запитом користувача, так і без запиту, на підставі його об’єктивних інформаційних потреб, відомих бібліотечним чи інформаційним працівникам. Цей процес здійснюється також за допомогою різних видів довідково-інформаційного обслуговування, довідково-бібліографічного обслуговування в режимі «запит – відповідь», системи ВРІ (вибіркове розповсюдження інформації), ДОК (диференційоване обслуговування керівництва), шляхом випуску різних бібліографічних посібників (покажчиків, списків, бюлетенів, дайджестів), інформаційних видань (реферативних журналів та збірників, експрес-інформацій, оглядово-аналітичних матеріалів тощо).

І. п. не може вважатися завершеним, якщо кінцевий споживач (користувач) інформації так чи інакше її не сприйняв або не засвоїв (не прочитав текст, не прослухав аудіодокумент, не переглянув альбом, буктрейлер тощо).

Поряд з розвитком технічних пристроїв, що уможливили появу інформації та документів на різних матеріальних носіях та фізичних каналів їх поширення (папір, фотопапір, фотоплівка, магнітні стрічка і диск, електромагнітні поля, електропровідники тощо), а отже, і різні способи здійснення І. п., комп’ютеризація цих процесів суттєво вдосконалила і розширила канали поширення інформації: її передають за допомогою комп’ютерних мереж, у т. ч. глобальних (інтернет), та електронних носіїв (карти пам’яті, USB flash-драйви, зовнішні жорсткі диски тощо), і користувач може скористатися нею загалом у будь-якому місці свого перебування у режимі онлайн.

Новітні інформаційні технології, що динамічно розвиваються, вдосконалюються і впроваджуються у бібліотеках та інформаційних центрах, уможливлюють принципово нові способи і засоби зберігання, передавання та удоступнення щораз більших обсягів інформації в електронному форматі і впливають на трансформацію основних функцій цих закладів та І. п. в них. Зокрема, зростає рівень і функціонал їхніх сервісних можливостей, користувачі отримують можливість знаходити і використовувати інформацію в різних форматах з мінімальними зусиллями та у дистанційному режимі.

Джерела  

ДСТУ 7448:2013. Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – ІІІ, 41 с. – (Національний стандарт України).

Горовий В. М. Процес вдосконалення бібліотечного обслуговування користувачів у контексті впровадження нових технологій / В. М. Горовий // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 7–13.

Хромченко Л. Г. Організація інформаційної діяльності (теоретичні основи) : навч. посіб. / Л. Г. Хромченко, О. С. Раковська-Башмакова, А. С. Шраєр ; за ред. Х. В. Раковського ; Міжнар. слов’ян. ун-т. – Харків, 2008. – 352 с.

Голубенко Н. Б. Информационные технологии в библиотечном деле / Н. Б. Голубенко. – Ростов на Дону : Феникс, 2012. – 282 с. – (Справочники).

Горовий В. М. Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації : монографія / В. М. Горовий ; [відп. ред. О. С. Онищенко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 330 с.

Рудь І. М. Проблема оптимізації інформаційно-аналітичної та пошукової діяльності в умовах сучасних інформаційних процесів / І. М. Рудь // Бібліотека XXI століття: перспективи та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 23 квіт. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка, Каф. книгознавства і бібліотекознавства ; [уклад.: Бачинська Н. А. та ін.]. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2015. – С. 69–72.

Андрухів А. І. Електронні послуги в бібліотечній справі : навч. посіб. / А. І. Андрухів, Р. О. Голощук, М. Б. Сокіл. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 136 с. – (Серія «Інформація. Комунікація. Документація» ; вип. 8).

Перова Ірина Миколаївна
Статтю створено : 11.05.2021
Останній раз редаговано : 11.05.2021