Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 37
За місяць : 1119
Кількість
статей : 971
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Навчальний посібник
Навчальний посібник

Навчальний посібник – різновид навчального видання, що частково чи повністю замінює підручник або доповнює його у викладі навчального матеріалу з певного предмета (курсу, дисципліни) або окремого його розділу і має відповідний офіційно наданий гриф. Допоміжний засіб навчання, основним призначенням якого є сприяння в практичній діяльності або в оволодінні навчальною дисципліною, ефективній організації самостійної освітньої діяльності, здійсненні самоконтролю набутих знань. Зміст Н. п. узгоджується з державними освітніми стандартами, навчальними планами, програмами.

Н. п. у сукупності з навчальною програмою та підручниками утворюють навчально-методичний комплекс з тієї чи іншої дисципліни, оскільки також офіційно затверджені як нормативні видання. Такі видання пишуть доступною мовою, вміщують ілюстративний матеріал і завдання та запитання для самоконтролю. Укладаючи Н. п., автори керуються рекомендаціями МОН України (автори посібників для вищої школи дотримуються вимог щодо підготовки навчальної літератури, прийнятих у конкретному ЗВО).

Н. п. утворюють групу навчально-практичних видань, що виходять у різних жанрах, у т. ч.: збірник вправ, курс лекцій, книга для вчителя, робочий зошит, прописи, тренажери, тести, комплекти карток, розвивальні ігри тощо, які використовують в освітньому та виховному процесах.

Згідно зі ДСТУ 3017: 2015 «Видання. Основні види. Терміни та визначення» Н. п. віднесено до категорії навчальних видань, серед яких виокремлено такі їх різновиди: навчально-методичний посібник, навчальний наочний посібник, хрестоматія, практикум, робочий зошит.

Навчально-методичний посібникН. п., основним змістом якого є методика викладання навчальної дисципліни (її розділу, частини) або методика щодо окремих напрямів розвитку та виховання особистості.

Навчально-методичні посібники зазвичай призначаються для вчителів і викладачів і містять методику викладання та подання певного предмета, рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів та учнів.

Різновидом навчально-методичного посібника є методичні рекомендації та вказівки, які допомагають краще орієнтуватися в певній дисципліні, роз’яснюють методику навчальної роботи, містять поради щодо виконання різноманітних завдань. Методичні рекомендації адресовані вчителям і викладачам, містять інформацію про особливості викладання та ведення роботи з учнями чи студентами, а методичні вказівки – студентам та учням допомагають в організації самостійної роботи та сприяють кращому засвоєнню матеріалу (напр.: до виконання лабораторних робіт (практикумів), курсових проектів (робіт), до кваліфікаційної (дипломної) роботи, до проведення практики і т. ін.) Такі Н. п. повинні мати високий науково-методичний рівень, містити посилання на велику кількість джерел.

Навчальний наочний посібникН. п., основним змістом якого є зображення, що унаочнюють предмет навчальної дисципліни.

Навчальні наочні посібники містять здебільшого ілюстративний матеріал для кращого вивчення певної дисципліни. Вони допомагають наочно представити об’єкти і явища, краще зрозуміти їхню суть шляхом візуального сприйняття інформації.

Серед друкованих навчальних наочних посібників розрізняють поліграфічні зображувальні (таблиці, плакати, комплекти плакатів або таблиць, портрети) і картографічні (стінні, контурні карти, атласи тощо).

Навчальні наочні посібники (окрім атласів) належать до аркушевих видань, а відтак інвентарні номери їм не присвоюються. Відомості про них вносять до Книги сумарного обліку бібліотечного фонду (без зазначення ціни). Груповий облік таких видань провадиться в Картці обліку аркушевих видань.

ХрестоматіяН. п., що містить меморіальні, літературно-художні, історичні, музичні та інші твори чи уривки з них, які є предметом вивчення певного навчального предмета, курсу, дисципліни відповідно до офіційно затвердженої навчальної програми.

Практикум Н. п., що містить сукупність практичних завдань і (або) вправ із певної навчальної дисципліни, які сприяють засвоюванню набутих знань, умінь і навичок. До практикумів належать збірники задач і вправ, тестові завдання, збірники текстів диктантів і переказів, інструкції до лабораторних і практичних робіт, тренажери тощо. Різновидом практикумів є робочі зошити, або зошити з друкованою основою.

Н. п., які можуть використовуватись в освітньому процесі закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти, надають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». Навчально-методичній літературі (практикумам, хрестоматіям, методичним розробкам, навчально-методичним посібникам, робочим зошитам, дидактичним матеріалам тощо) за рішенням відповідної предметної комісії Науково-методичної ради з питань освіти МОН може надаватися гриф схвалення до використання в освітному процесі – «Схвалено для використання у загальноосвітніх або професійно-технічних навчальних закладах».

Н. п., які отримали гриф МОН або схвалені до використання в освітньому процесі рішенням відповідної комісії Науково-методичної ради з питань освіти МОН, вносяться до щорічного Переліку навчальної літератури, рекомендованої для практичного використання в закладах освіти (розділ «Додаткові підручники та навчальні посібники»).

Н. п. виходять як окремими виданнями так і у складі навчально-методичного комплекту. Так, до навчально-методичного комплекту з української мови для 5-го класу середньої школи авторства О. Глазової входять підручник «Українська мова. 5 клас», «Зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень з української мови», робочий зошит з розвитку мовлення «Мовне портфоліо. 5 клас», навчально-методичний посібник для вчителя «Готуємося до уроків з української мови у 5 класі: контроль знань», зошит для поточного та тематичного оцінювання «Українська мова та література, 5 клас».

Використання Н. п., у т. ч. й  зошитів з друкованою основою, що доповнюють зміст підручників і утворюють разом з ними навчальні комплекти, є необов’язковим і може мати місце в освітньому процесі лише за умови дидактичної доцільності навчальних видань для реалізації нових підходів у роботі з учнями, дотримання вимог щодо уникнення перевантаження учнів та добровільної згоди усіх батьків учнів класу на їх придбання.

Н. п. для вищої школи видають видавництва ЗВО відповідно до потреб закладу і його освітніх програм.

 

Джерела  

Постанова Кабінету Міністрів від 23 січня 2019 р. № 41  «Про затвердження Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників»;

ДСТУ 3017:2015. Видання. Основні види. Терміни та визначення. – Чин. від 2016–01–07. – Київ, 2016.; 

СОУ 18.1–02477019–07:2015. Поліграфія. Підручники і навчальні посібники для загальноосвітніх навчальних закладів. Загальні технічні вимоги (зі зміною № 1 та поправкою № 1). – На заміну СОУ 22.2–02477019–07:2007; чинний  з 24.10.2019 до 31.12.2024;

ДСанПіН 5.5.6–138–2007. Державні санітарні норми і правила. Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей. – На заміну ДСанПіН 5.5.6.084–2002; чинний від 2007–02–09. Наказ Міністерства охорони  здоров'я України  18.01.2007 № 13

 Наказ Міністерства культури і туризму України від  03.04.2007 р. № 22 «Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах»; 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.06.2008 № 537 «Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України»; 

Наказ МОНмолодьспорту України від 14.12.2012 № 1427 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.01.2013 за № 19/22551 «Про затвердження Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками»; 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.12.2013 № 1686 «Про затвердження Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації»; 

 Лист Міністерства освіти і науки України від 10.06.2019 № 1/9-365 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році»

Нечволод Л. Інформативно-ілюстративна функція робочого зошита / Л. Нечволод // Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Харків: ХДПУ, 2000. – Вип. 12. – С. 88–91. 

Середа Л. П. На допомогу авторам навчальної літератури : навч. посіб. / Л. П. Середа, В. С. Павленко ; за ред. В. С. Павленка. – Київ : Вища шк., 2001. – 79 с. : іл. 

Підручники і навчальні посібники (1748–1917 рр.) з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського для початкових і середніх навчальних закладів : каталог / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. : Мацібора Н. Г., Бондарчук О. Б., Іващенко В. М., Палійчук Р. І.; наук.  консультант  Сухомлинська О. В. ; наук. ред. Рогова П. І.].– Київ : Атіка, 2005.– 384 с. 

Поперечна Л. Видова різноманітність навчальних видань / Лідія Поперечна, Анастасія Терещенко // Шк. бібл.-інформ. центр. – ШБІЦ. Бібл. робота. – 2012. – № 2. – С. 39–46.;

Левдер А. І. «Оповідання з історії України» І. П. Крип'якевича як зразок нового покоління навчальної літератури початку ХХ століття / А. І. Левдер // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. – 2013. – Вип. 40(1). – С. 268–272.;

Жосан О. Е. Шкільна навчальна література: теорія і практика : довідник / О. Е. Жосан. – Кіровоград : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» ; Імекс ЛТД, 2014. – 156 с.;

Загальні вимоги до змісту та оформлення навчальних посібників та навчально-методичної літератури : метод. реком. для викладачів на основі чинних нормативних документів  / [Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка ; уклад. Л. О. Котлова] – Житомир, 2014. – 56 с.; 

Підручники і навчальні посібники з гуманітарних дисциплін для початкових і середніх навчальних закладів (1918–1945 рр.) з фонду Державної науково–педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : каталог / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Мацібора Н. Г. [та ін.] ; наук. консультант Сухомлинська О. В. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред.: Пономаренко Л. О. ; літ. ред. Домбровська Л. В. ; рец. Мальований Ю. І. ; відп. за вип. Мацібора Н. Г.]. – Київ : ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – 375 с.; 

Тименко В. М. Робочий зошит як компонент навчально–методичного комплекту вивчення української літератури / В. М. Тименко // Проблеми сучасного підручника. – 2014. – Вип. 14. – С. 733–741.

Шевченко З. О. До проблеми нових підходів щодо створення підручників та навчальних посібників з літературних факультативів / З. О. Шевченко // Проблеми сучасного підручника. – 2014. – Вип. 14. – С. 823–832.

 

­———————————————— 

Рой С.В. Збірка видань, навчально-методичних комплексів ХІХ ст. для народних шкіл та гімназій, у фондовій колекції НКМ ім. І. Г. Спаського: стисла характеристика та особливості.

Поперечна Лідія Андріївна
Статтю створено : 08.11.2018
Останній раз редаговано : 12.11.2019