Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 42
За місяць : 709
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
План-проспект бібліографічного посібника
План-проспект бібліографічного посібника

План-проспект бібліографічного посібника – основний документ, в якому моделюється задум бібліографічного видання і регламентується процес його створення.

П.-п. б. п. розробляють передусім для значних за обсягом і складних за структурою бібліографічних посібників із тривалими термінами їх підготовки, значною кількістю укладачів, у випадках укладання посібника силами працівників двох і більше структурних підрозділів (відділів, секторів) бібліотеки чи в межах міжбібліотечної кооперації.

П.-п. б. п. створюють на підготовчому етапі роботи над посібником, після вибору й вивчення теми. Від ретельності й ґрунтовності розроблення цього документа значною мірою залежить якість майбутнього видання.

Форма П.-п. б. п. загалом є довільною і залежить від багатьох чинників.

У П.-п. б. п. зазначають: найменування установи, яка продукує видання, прізвища і посади безпосередніх виконавців, наукового редактора / відповідального за випуск, а також відображають відомості щодо:

–  обґрунтування теми, її актуальності, соціальної спрямованості;

– суспільного призначення (державний, науково-допоміжний, рекомендаційний, видавничий, книготорговельний, професійно-виробничий);

– цільового і читацького призначення (на допомогу науково-дослідній діяльності, загальній та професійній освіті, самоосвіті, вихованню та популяризації знань, професійно-виробничій діяльності фахівців різного рівня підготовки);

–  загальної структури посібника (вступ, основні розділи, рубрики);

– критеріїв відбору об’єктів бібліографування (за видами і типами видань, за часом виходу у світ (хронологічні межі), за місцем та мовою видання);

– обґрунтування вибору методів бібліографування та способів бібліографічної характеристики (визначення особливостей бібліографічного опису, наявність рефератів / анотацій (довідкові / рекомендаційні), передбачення обов’язкових скорочень і словосполучень згідно з чинними стандартами, наявність скорочень слів і словосполучень, не передбачених державними стандартами, та ін.);

–   окреслення засад бібліографічного виявлення документів та їх відбору;

–   переліку кола джерел для виявлення бібліографічної інформації;

–   принципів групування бібліографічних записів;

–   наявності довідково-пошукового апарату, зокрема системи допоміжних покажчиків;

– формату (друковане / електронне видання), особливостей тиражування та поліграфічного оформлення;

–   термінів виконання робіт (або їх окремих етапів).

У разі необхідності в додатках до П.-п. б. п. вміщують приклади бібліографічних описів та анотацій.

 Проєкт П.-п. б. п. зазвичай проходить стадію обговорення (експертизи) за участю всіх зацікавлених підрозділів бібліотек(и) і окремих фахівців. Після внесення необхідних змін до П.-п. б. п. він затверджується наказом по установі й набуває статусу службового документа, яким керуються всі укладачі та редактори бібліографічного посібника.

Зміни, що вносяться до П.-п. б. п. на окремих етапах створення видання, заздалегідь узгоджуються з укладачами і фіксуються в спеціальному додатку до цього документа. Після завершення роботи П.-п. б. п. може бути основою для написання чи коригування передмови до посібника.

Детально розроблений, з урахуванням специфіки майбутнього видання, П.-п. б. п. дає змогу уникнути в процесі його підготовки дублювання і нераціональних затрат часу, контролювати дотримання термінів виконання робіт, визначених у затвердженому графіку, сприяє забезпеченню високого наукового і професійного рівня видання.

Джерела                                                      

 

Бриксман М. А. Составление библиографических пособий : практ. рук. / М. А. Бриксман, М. П. Бронштейн. – Москва : Книга, 1964. – 299 с.

Бриксман М. А. Основы методики составления библиографических указателей : учеб. пособие по общему курсу библиогр. / М. А. Бриксман, М. П. Бронштейн ; Ленинград. гос. ин-т культуры им. Н. К. Крупской. – 2-е изд. – Ленинград, 1974. – 87 с.

Составление ретроспективных научно-вспомогательных библиографических указателей : метод. рек. / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; Г. А. Главатских, Ю. Г. Кондратьева, В. Н. Копылова [и др.]. – Москва, 1986. – 132 с.

Гречихин А. А. Информационные издания: типология и основные особенности подготовки / А. А. Гречихин, И. Г. Здоров. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Книга, 1988. – 272 с. – (От рукописи – к книге). – Библиогр.: с. 259–264. – О проспекте рек. библиогр. изд.: с. 96.

Гедримович Г. В. Методика составления ретроспективных, научно-вспомогательных пособий в НТБ / Г. В. Гедримович // Науч. и техн. б-ки СССР. – 1990. – № 3. – С. 9–19.

Методика бібліографування : метод. рек. на допомогу виконанню контрол. роботи з курсу «Організація та методика бібліогр. роботи в б-ці» / Рівнен. держ. ін-т культури, Каф. бібліографознавства ; уклад.: Г. М. Швецова-Водка, Ж. В. Бабенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Рівне : [б. в.], 1997. – 16 с.

Составление плана-проспекта пособия // Коготков Д. Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация, управление, технология : учебник / Д. Я. Коготков ; науч. ред. Г. В. Михеева; под общей ред. О. П. Коршунова. – Санкт-Петербург : Прогрессия, 2003. – С. 158–161.

Методичні рекомендації щодо підготовки та редагування бібліографічних посібників у виданнях / Держ. наук. установа «Книжкова палата України ім. І. Федорова» ; [уклад.: П. М. Сенько, О. М. Устіннікова]. – Вид. 5-те, без змін. – Київ : Кн. палата України, 2013. – 67 с. : табл.

План-проспект бібліографічного покажчика «Метабібліографія України» // Складання бібліографічних посібників : інформ.-метод. матеріали / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад. О. Галганова ; наук. ред. В. Кононенко. – Київ, 2015. – С. 63–64.

Складання бібліографічних посібників : інформ.-метод. матеріали / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад. О. Галганова ; наук. ред. В. Кононенко. – Київ, 2015. – 80 с. – Про складання плану-проспекту: с. 10–11.

Галганова Оксана Олександрівна
Статтю створено : 25.03.2021
Останній раз редаговано : 25.03.2021