Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 33
За місяць : 777
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Корнєйчик Ігор Іванович
Рубрики : Персоналії
Корнєйчик Ігор Іванович

image

Корнєйчик Ігор Іванович [21.11.1924, с-ще Чечерське Гомельської обл., Білорусь – 03.02.1974, Харків] – бібліографознавець, історик української бібліографії, викладач бібліографічних дисциплін Харківського державного інституту культури (нині – Харківська державна академія культури); кандидат педагогічних наук (1955), доцент (1957).

Народився в сім’ї вчителів. У 1942 р. після закінчення педагогічного училища в м. Кімри (Тверська обл., РФ) пішов на фронт. У 1943–1947 рр. навчався в Московському бібліотечному інституті (МБІ). Завершивши навчання, працював викладачем Мінського бібліотечного технікуму ім. О. С. Пушкіна (з 1961 р. базується у м. Могилеві).

У 1950 р. вступив до аспірантури МБІ. У 1955 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Крайова бібліографія художньої літератури і літературознавства» (науковий керівник – проф. Б. Боднарський). З 1956 р. розпочав викладацьку діяльність у Харківському державному бібліотечному інституті (ХДБІ) на посаді старшого викладача, згодом – доцента кафедри бібліографії.

У доробку І. Корнєйчика – понад 60 праць з питань бібліографії художньої літератури, літературознавства, краєзнавчої бібліографії, історії української бібліографії. Декілька рецензій вченого на нові бібліографічні видання пов’язують його з бібліографічною практикою, свідчать про глибоке знання методики укладання посібників. Пріоритетним напрямом наукових студій І. Корнєйчика була краєзнавча бібліографія. Окрім дисертації, присвяченої цій темі, він написав низку лекцій для студентів, а також статей про бібліографів-краєзнавців. Науково обґрунтував терміносистему краєзнавчої бібліографії, що стало поштовхом до розвитку краєзнавчого бібліографознавства в Україні. Досліджував життя і творчість українських бібліографів, зокрема І. Франка, С. Маслова, Ф. Максименка, М. Ясинського. З Ф. Максименком підтримував плідні робочі стосунки.

image
Корнєйчик І. І. Історія української бібліографії. Дожовтневий період. Харків, 1971.
image
Корнейчик И. И. Украинские революционные демократы и библиография. Москва. 1969.
Головним науковим доробком ученого стали праці з історії української бібліографії – як дожовтневого, так і радянського періодів. Дожовтнева бібліографія була висвітлена в п’яти друкованих випусках лекцій для студентів ХДБІ (1961), а також у фундаментальній монографії «Історія української бібліографії» (1971). Напрацьовані І. Корнєйчиком матеріали лягли в основу його практично завершеної докторської дисертації на тему «Історія української бібліографії другої половини ХIХ століття», захист якої не відбувся з причини передчасної смерті вченого.

Вчений став одним із фундаторів розпочатого в Україні в 1950-ті роки процесу створення системної теорії з метою інституціоналізації статусу бібліографії як цілком самодостатньої галузі знання. Виділив два види бібліографії – науково-інформаційну (науково-допоміжну) і рекомендаційну.

Ще однією сторінкою у творчості І. Корнєйчика стала книга «Украинские революционные демократы и  библиография»  (1969). Використовуючи  спогади  сучасників,  праці  українських  письменників,  маловідомі  або  невідомі  факти,  почерпнуті  з  архівних  фондів,  автор  уперше систематизував погляди на бібліографію Т. Шевченка, І. Франка, М. Павлика, М. Коцюбинського, П.  Грабовського,  Лесі  Українки,  показав  їхній  внесок  у  пропаганду  прогресивної  літератури,  безпосередню  участь  у  складанні  бібліографічних  матеріалів,  а  також  висвітлив  роль,  яку  відіграла  бібліографія в їхньому житті та діяльності, їхній вплив на формування і розвиток бібліографії в Україні в 19 – початку 20 ст.

І. Корнєйчик був членом вченої і редакційно-видавничої рад Книжкової палати УРСР, редколегії видань «Нові книги УРСР», «Державна бібліографія на Україні», а також міжвідомчого республіканського збірника «Бібліотекознавство та бібліографія». Брав участь у першому виданні Української Радянської Енциклопедії, підготувавши для неї низку статей.

Окрім наукової і викладацької діяльності, І. Корнєйчик понад 15 років керував студентським науковим гуртком кафедри бібліографії, члени якого брали участь у конференціях різного рівня, а в подальшому стали науковцями, викладачами закладів вищої освіти.

Твори

Вопросы краевой библиографии художественной литературы / И. И. Корнейчик  // Учен. зап. / Харьк. гос. библ. ин-т . – 1956. – Вып. 2. – C. 101–118.

Библиография периодики УССР / И. И. Корнейчик // Сов. библиогр. – 1957. – Вып. 46. – С. 135–138. – У співавт. з Витяжковим В.Т. – Рец. на кн.: Періодичні видання УРСР. 1918–1950.

Бібліографічна діяльність І. Я. Франка / І. І. Корнєйчик // Уч. зап. / Харк. держ. бібл. ін-т. – Харків, 1960. – Вип. 4. – С. 135–162.

Розвиток бібліографії на Україні : лекції для студентів-заочників / І. І. Корнєйчик. – Харків, 1961. – Вип. 1–5.

Бібліографічні товариства  / І. І. Корнєйчик // Укр. рад. енцикл. : [У 17 т.]. – К., [1959]. – Т.1. – С. 547.

Краеведческая  библиография  на  Украине  :  конспект  лекций  по  курсу  «Краевед.  библиогр.» для студентов ХГБИ / И. И. Корнейчик. – Харьков, 1964 – 1968. – [Вып.] 1–3.

Корнейчик  И.  И.  Сергей  Иванович  Маслов  /  И.  И.  Корнейчик  //  Книга:  Исслед.  и  материалы.  –  Москва, 1968. – Сб. 16. – С. 203–209.

Корнейчик И. И. Украинские революционные демократы и библиография / І. І. Корнєйчик. – Москва : Книга, 1969. – 143 с.

Історія української бібліографії : Дожовтневий період : [нариси] : монографія / І. І. Корнєйчик ; ред.-вид. від. Кн. палати. – Харків, 1971. – 373 с.

Джерела

Вовченко І. О. Вагомий внесок у розвиток українського радянського бібліографознавства [І. І. Корнєйчик] / І. О. Вовченко, Л. С. Іллічова // Бібліотекознавство та бібліографія : міжвідом. респ. зб. / М-во культури УРСР. – Харків, 1989. – Вип. 29. – С. 120–126.

Пашкова В. С. І. І. Корнєйчик  і розвиток історії української бібліографії як наукової дисципліни / В. С. Пашкова // Бібліотеки в розвитку історичної науки в Україні : тези наук.-практ. конф., Київ, 1994 / НАН України, Держ. іст. б-ка України. – Київ, 1994. – С. 114–116.

Королевич Н. Ф. Ігор Корнєйчик (1924–1974) / Н. Ф. Королевич // Українські бібліографи ХХ ст. : навч. посіб. – Київ, 1998. – С. 243–265.

Низовий М. Класик українського бібліографознавства / Низовий М. // Вісн. Кн. палати. – 1999. – № 12. – С. 33–39.

Щербініна О. П. Ігор Іванович Корнейчик – видатний український бібліографознавець (до 75-річчя від дня народження) / О. П. Щербініна // Короленківські читання : матеріали наук.-практ. конф. – Харків,1999. – С. 98–107.

Бібліографічні студії пам’яті українського бібліографа Ігоря Корнєйчика 20 жовтня 2004 р. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.  Г. Короленка; [уклад. В. О. Ярошик]. – Харків, 2004. – 108 с.

Коцур Я. Мій незабутній вчитель / Я. Коцур // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 11. – С. 40–41.

Кушнаренко Н. М. Наукова школа І. І. Корнєйчика (до 80-річчя з дня народження лідера) / Н. М. Кушнаренко // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта. Стан і перспективи : матеріали міжнар. наук. конф., 12–13 жовт. 2004 р. ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2004. – С. 53–55.

Пашкова В. С. І. І. Корнєйчик і розвиток української бібліографії як наукової дисципліни / В. С. Пашкова // Шк. б-ка. – 2007. – № 8. – С. 35.

Петрикова В. Архівна епістолярна спадщина І. І. Корнєйчика та її роль у формуванні наукової школи бібліографознавства / Петрикова В. // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 619–630.

Ігор Іванович Корнєйчик / С. Тодорова // Фундатори харківської бібліотечної науково-освітньої школи : колективна монографія (до 90-річчя ХДАК) / ХДАК ; за наук. ред. проф. А. А. Соляник. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 54–60.

 


Тодорова Євгенія Миколаївна
Статтю створено : 24.02.2016
Останній раз редаговано : 05.02.2024