Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 45
За місяць : 783
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Зворот титульного аркуша
Зворот титульного аркуша

Зворот титульного аркуша – сторінка, що є зворотним боком титульного аркуша, на якій розміщують частину вихідних відомостей друкованого документа, необхідних для формування бібліографічного запису та розгорнутого інформування про видання, осіб, причетних до його створення і випуску у світ, а також для статистичного обліку.

Цими частинами є: класифікаційний індекс (УДК, в Україні до березня 2017 р. – також ББК),  авторський знак; відомості про авторів (якщо їх понад три), укладачів, редакторів, рецензентів, консультантів, склад редколегії (у наукових, багатотомних, серійних виданнях); макет анотованої каталожної картки; анотація чи реферат; міжнародний стандартний номер (ISBN, ISSN, ISMN); знак охорони авторського права (копірайт) та ін. Вимоги до їх розміщення на З. т. а., місце на площині сторінки та послідовність визначаються державними стандартами з видавничої справи.

 

Схема подання основних відомостей на звороті титульного аркуша 


 

Завдяки розміщенню цих відомостей саме на З. т. а. він є важливою складовою внутрішньої структури видання і, зазвичай, інформативнішим, ніж титульний аркуш. Для бібліотекарів ці відомості слугують джерелом основних і факультативних елементів у процесі формування бібліографічного опису.

Перелічені відомості на З. т. а. вводилися поступово і стали стандартними лише з кінця 20 ст. У 18–20 ст. З. т. а. у книжках був або вільним від будь-якого тексту, або ж містив мінімум службової інформації на зразок: «Дозволено цензурою», «Друкується за розпорядженням…», «Видано з нагоди...», «Художник…» тощо. Часто на З. т. а. внизу подавалися відомості про місце видання і друкарню.

Класифікаційні індекси (їх може бути два чи один) розміщують у верхньому лівому куті З. т. а. Там само, рядком нижче під першою цифрою індексу, наводять авторський знак.

На З. т. а. подають відомості про співавторів видання, якщо їх чотири та більше. Імена співавторів зазначають за формою «ініціали, прізвище» та наводять у визначеній між ними послідовності після слів «Автори», «Авторський колектив» тощо. Вчений ступінь, вчене та інше звання (наприклад, «кандидат педагогічних наук», «професор», «народний художник України» тощо) наводять перед іменем співавтора.

Після прізвищ співавторів у круглих дужках зазвичай зазначають номери відповідних розділів (глав, параграфів тощо), які ними написані.

У верхній частині, але ближче до центру З. т. а. розміщують також відомості про укладачів, перекладачів, авторів вступної статті, передмови і коментарів, відповідальних редакторів, членів редакційної колегії, художників, фотографів та інших осіб, які брали участь у створенні видання. Перед їхніми іменами зазначають, ким вони є у виданні, наприклад: «Укладач», «Упорядник», «Автор вступної статті, коментарів», «Художник» і т. ін. Використання словосполучення «автор-укладач» є помилковим: особу, яка виконала роботу з добору, укладання творів, що ввійшли до збірника, неправомірно вважати автором.

 На З. т. а. розміщують відомості про затвердження чи рекомендування (або схвалення) підручника або навчального посібника, якщо їх не було зазначено на титульній сторінці у підзаголовкових даних. Ці відомості треба подавати за найменуванням відповідного міністерства, іншого органу виконавчої влади чи вченої ради закладу вищої освіти чи наукової установи.

На З. т. а. наукових і навчальних видань зазначають й інші дані, що не є елементами вихідних відомостей, але можуть бути потрібними, наприклад: про рецензента(ів), наукового (відповідального) редактора, посилання на документ, за яким надано гриф навчального видання. Останніми десятиліттями практикується й зазначення інформації про спонсорів, благодійників чи інші чинники, що уможливили появу видання.

У нижній частині З. т. а. розміщують макет анотованої каталожної картки (МАКК). Разом із титульним аркушем МАКК є основою для створення бібліографічного повідомлення про твір друку в різноманітних інформаційних масивах, а також може використовуватися при створенні каталожної картки.

Міжнародні стандартні номери видань, зокрема Міжнародний стандартний номер книги (ISBN), Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN) та  Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN) дають змогу ідентифікувати друковані документи не тільки в межах певної країни, а й за кордоном. Їх розміщують у лівому нижньому куті З. т. а.

На З. т. а. подають знак охорони авторського права (копірайт). Є кілька варіантів розміщення копірайту у виданнях. У книжках і альбомах його подають у нижньому правому куті З. т. а.; у виданнях нот, творів образотворчого мистецтва – внизу першої сторінки.

На відміну від титульного аркуша на З. т. а. варіювання шрифтами та їх кеглями є мінімальним, декоративні елементи не застосовуються. У значній частині сучасних видань, наприклад, у багатьох книжках для дітей, навчальних посібниках, альбомах порядок подання відомостей на З. т. а. має суттєві відмінності від загальноприйнятих стандартних вимог: вони можуть подаватися на звороті обкладинки, її передостанній чи останній сторінці, макет анотованої каталожної картки – у верхній частині, класифікаційні індекси не вказуватися і т. ін. У таких випадках для створення бібліографічного запису доводиться опрацьовувати і перші, і останні сторінки друкованого документа.

 

Приклад оформлення звороту титульного аркуша


image

Джерела

ДСТУ 8344:2015. Інформація та документація. Видання. Основні елементи. Терміни та визначення понять. – Київ : УкрНДНЦ, 2017. – III, 35 с., включ. обкл. – (Національний стандарт України). – Про зворот титульного аркуша: с. 16–17.

ДСТУ 4861:2007. Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ) : пер. з англ. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – Про зворот титульного аркуша: с. 2.

Словник книгознавчих термінів / Кн. палата України ; [уклад.: В. Я. Буран та ін.]. – Київ, 2003. –  Про зворот титульного аркуша: с. 61.

Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посіб. – Київ : Наша культура і наука, 2005. – 500 с. – (Серія «Бібліотека видавця, редактора, автора»). – Про зворот титульного аркуша: с. 169, 173.

Оформлення вихідних відомостей у виданнях : метод. рек. / уклад. Г. М. Плиса ; Кн. палата України. – Вид. 2-ге, змін. та доповн. – Київ : Кн. палата України, 2008. –  Про зворот титульного аркуша: с. 21, 23, 26, 29.

Макогон Світлана Володимирівна
Статтю створено : 22.07.2021
Останній раз редаговано : 28.09.2021