Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 707
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліотечне опрацювання документів
Бібліотечне опрацювання документів

Бібліотечне опрацювання документів – сукупність технологічних процесів підготовки документів до їх подальшого використання та зберігання в бібліотеці.

Опрацювання документа уможливлює його ефективне використання, швидкі ідентифікацію та пошук, а також ведення бібліотечної статистики, дозволяє визначити належність документа певному закладу або структурному підрозділу, місце на стелажі, у яких каталогах і картотеках має бути відображений та правильно зафіксувати видачу користувачам.

Б. о. д. передбачає технічне опрацювання та бібліографічне опрацювання.

Технічне опрацювання – сукупність технологічних процесів підготовки документа до подальшого зберігання і використання, серед яких:

 штемпелювання – проставляння бібліотечного штемпеля на титульному аркуші друкованого документа (додатково на 17-ій або іншій сторінці), а також на етикетці електронного чи аудіовізуального документа. Штемпель містить найменування бібліотеки, іноді назву структурного підрозділу;

проставляння інвентарного номера документа, яке відбувається у процесі його індивідуального обліку;

присвоєння шифру зберігання документа, який проставляють на ярлику, що наклеюється на кожний примірник видання;

штрихове кодування документів, яке дедалі ширше застосовується в бібліотеках. За допомогою комп’ютера і спеціального принтера формуються і друкуються етикетки з клейкою основою, з послідовними номерами і штриховими кодами. У процесі технічного опрацювання етикетки наклеюються на кожен примірник документа. Під час формування бібліографічного запису в електронному каталозі інформація з них переноситься за допомогою сканера у відповідне поле бібліографічного запису. Зчитувачі штрихових кодів розширюють можливості ідентифікації документів, їх швидшого пошуку та видачі.

На кожен примірник документів, які зараховуються до фонду, складається окремий книжковий формуляр.

Бібліографічне опрацювання – сукупність процесів формування бібліографічного запису документа для представлення його в бібліотечних каталогах, бібліографічних покажчиках, списках і картотеках, серед яких:

-       складання бібліографічного опису;

-       вибір першого елемента бібліографічного запису;

-       формування заголовка бібліографічного запису;

-       індексування: систематизування і предметизування;

-       анотування і реферування;

-       оформлення інших додаткових елементів бібліографічного запису.

Розрізняють індивідуальне і групове Б. о. д. В індивідуальному опрацюванні обробляється кожен примірник кожної назви документа, у груповому – сукупність документів, однорідних за змістом, споріднених за видом та іншими ознаками.

За місцем виконання Б. о. д. може бути самостійним (децентралізованим) і централізованим. У першому випадку заклад самотужки повністю опрацьовує документи, що надходять до його фонду. Централізоване опрацювання документів здійснюють в єдиному центрі (наприклад, у Книжковій палаті України) для використання його результатів в інших закладах: бібліотеках, органах НТІ, видавництвах; або ж в декількох філіях (відділеннях) певного закладу.

У 20 ст. бібліографічні записи, що були результатом централізованого опрацювання, поширювалися поштою у вигляді друкованих каталожних карток для наукових і масових бібліотек. У 21 ст., з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, результатом Б. о. д. став машиночитаний бібліографічний запис, доступний для запозичення. Централізоване Б. о. д. може бути завершеним або незавершеним. У разі завершеного опрацювання документ не потребує додаткових дій і готовий до видачі користувачам, а бібліографічний запис на нього підлягає відображенню в каталозі без змін. Незавершене опрацювання передбачає подальше закінчення технологічних операцій у структурних підрозділах бібліотек: проставляння шифру зберігання документа, уточнення термінів індексування, фіксацію службових позначок тощо.

 

Джерела

 

Астапович Е. Г. Библиотечная обработка: определение понятия и технологический процесс / Е. Г. Астапович // Науч. и техн. б-ки. – 1995. – № 12. – С. 3–24.

Опрацювання документів та організація довідково-бібліографічного апарата / ДНПБ України. – Київ, 2002.

Зупарова Л. Б. Библиотечная обработка документа : учеб.-метод. пособие / Л. Б. Зупарова, Т. А. Зайцева, Л. И. Сазонова; под. науч. ред. Ю. Н. Столярова. – Москва : Либерея, 2003. – 208 с.

Асєєв Г. Методологія корпоративного документообігу: технологічність управління та опрацювання даних / Г. Асєєв // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 9. – С. 26–30.

Столяров Ю. Н. Защита библиотечного фонда : учеб. пособие / Ю. Н. Столяров – Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2006. — 501 с.

Ткаченко О. Технічне опрацювання документів як один з елементів формування бібліотечних ресурсів / О. Ткаченко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 37. – C. 137–147.

Централізоване бібліотечне опрацювання документів у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського : технол. інстр. / [О. М. Василенко та ін. ; відп. ред. канд. пед. наук Т. П. Павлуша] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 87 с. : рис., табл.

Перепелицина Галина Миколаївна
Статтю створено : 06.03.2020
Останній раз редаговано : 06.03.2020