Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 31
За місяць : 775
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліографічний запис
Бібліографічний запис

Бібліографічний запис – множина бібліографічних елементів, зафіксованих в документальній формі. Складається з бібліографічного опису, який за необхідності доповнюється заголовком, анотацією або рефератом, класифікаційними індексами, предметними рубриками, ключовими словами, шифрами зберігання та іншими елементами, що дозволяють ідентифікувати документ, розкрити його склад і зміст з метою бібліографічного пошуку.

Приклад бібліографічного запису

Бібліографічний запис

Заголовок

Кулешов, С. Г.

Бібліографічний опис

Документознавство: історія, теоретичні основи [Текст] / С. Г. Кулешов ; Держ. ком. архівів України, Укр. держ. НДІ арх. справи та документознавства ; М-во культури і мистецтв України, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К., 2000. – 161, [1] с. – Бібліогр. : с. 141–161

Предметні

рубрики

Документознавство – Україна – Наукові видання;

Документознавство – Україна – Навчальні видання для вищої школи

Класифікаційні індекси

УДК 001.8

ББК 73.0

 

Анотація

Проаналізовано витоки науки про документ. Подано короткий історичний нарис розвитку документознавства. Розглянуто структуру сучасного документознавства. Охарактеризовано теоретичні основи загального та спеціального документознавства, методологічні засади документології.

Видання призначене фахівцям у галузі наук документально-комуінікаційного циклу (архівознавства, документознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства тощо) та історичного джерелознавства, студентам, які навчаються із спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»

 

Б. з. – вторинний документ, що є згорнутою моделлю будь-якого документа. Окремі елементи запису можуть мати всього один знак, а обсяг одного запису зі всіма необхідними елементами часто складає не більше 1 000 друкованих знаків. Заголовок – перша точка доступу до документа в пошуковому масиві. Бібліографічний опис – це мінімальна і основна складова Б. з.  Всі складові Б. з. лише доповнюють бібліографічний опис. Кожен елемент Б. з.  відіграє свою роль у процесі створення різних інформаційно-пошукових систем, які призначені для знаходження документа згідно заданих критеріїв.

Джерела

 

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – [На заміну ГОСТ 7.1.-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82 ; введ. 2007-07-01 ; чинний від 2008-04-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. – (Національний стандарт України) (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи). – Стандарт набув чинності відповідно до наказу № 10 від 16 січня 2008 р. Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики;

Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання : ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. – [Чинний від 2008-04-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – III, 7 с. – (Національний стандарт України) (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи);

Словник термінів : (ISO 5127:2001, IDT) : ДСТУ ISO 5127:2007. – Чинний від 2009-10-01. – Уведено вперше. – Київ : Держспоживстандарт України, 2010. – 237 с. : дод. – (Національний стандарт України) (Інформація та документація);

Толковый словарь по основам информационной деятельности / Укр. акад. информатики, Укр. ин-т науч.-техн. и экон. информ. ; под ред. Н. Н. Ермошенко ; [сост.: В. М. Бирбраер, Е. И. Гершгорин, А. М. Грабченко и др.]. – Киев : УкрИНТЄИ., 1995. – 247, [2] с.;

Зупарова Л. Б. Библиотечная обработка документа : учеб.-метод. пособие / Л. Б. Зупарова, Т. А. Зайцева, Л. И. Сазонова ; ред. Ю. Н. Столяров. – Москва : Либерия, 2003. – 208 с.;

Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : Знання, 2006. – 331 с.;

Карпенко О. О. Аналітико-синтетична переробка документної інформації : бібліографічний опис : навч. посіб. / О. О. Карпенко ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосміч. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т». – Харків : ХАІ, 2009. – 70 с.;

Бібліографічний опис документів. Бібліографічні посилання : метод. рек. / [авт.-уклад. О. М. Збанацька]. – Київ, 2012. – 197 с. : табл., дод.

Збанацька Оксана Миколаївна
Статтю створено : 29.06.2016
Останній раз редаговано : 31.01.2020