Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 14
За місяць : 1147
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліографічний бюлетень
Бібліографічний бюлетень

imageБібліографічний бюлетень (від фр. bulletin – записка, аркуш) – періодичний бібліографічний посібник, призначений для оперативного інформування про нові надходження документів до установи, яка його видає.

За змістовим наповненням Б. б. можуть бути універсальними або тематичними, за формою –  друкованими або електронними.

Більшість Б. б. мають типовий заголовок «Нові надходження до … бібліотеки».

Б. б. уміщує коротку передмову, в якій розкриваються мета видання та принципи структурування відомостей. Зазвичай має постійну рубрикацію, що базується на певній системі бібліотечно-бібліографічної класифікації. Бібліографічний запис складається з бібліографічного опису, неінформативні заголовки можуть супроводжуватися довідковими анотаціями. Після бібліографічного опису зазначаються сигли структурних підрозділів бібліотеки, в яких зберігаються примірники даного документа. На березі з лівого боку бібліографічного запису зазначається шифр зберігання документа в бібліотеці.

У рамках кооперації бібліотечної діяльності побутують також Б. б., в яких відображаються нові надходження документів до кількох бібліотек, наприклад, періодичних видань, передплачуваних ними, продовжуваних видань тощо.

Важливою вимогою до Б. б. є чітка періодичність їх виходу (щомісячно, щоквартально, щороку).

В окремих випадках Б. б. видають протягом короткого часу, визначеного періодом проведення певних заходів, кампаній, міжнародних програм під егідою ООН,  ЮНЕСКО, відзначення конкретних подій (наприклад, 2014 рік в Україні – Рік Тараса Шевченка, міжнародні роки, проголошувані ООН з 1959 р. – миру, грамотності, сім’ї, осіб похилого віку та ін.).

Прикладами друкованих версій є: Б. б. «Економіка: проблеми і перспективи розвитку», «Пам’ятки історії і культури області» Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка; «Київ на сторінках преси» Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих м. Києва та ін. Оскільки Б. б. відносяться до категорії джерел інформації з періодом швидкого застарівання, їх друковані версії стають економічно невиправданими і в останні роки дедалі більше вони переводяться у формат електронних видань, з розміщенням на сайтах бібліотек.

В електронному форматі виходять у світ Б. б. «Професіонал» (створений з метою підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, вміщує документи, опубліковані на сторінках українських фахових періодичних видань), який готує Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих м. Києва, «Систематизований бюлетень нових надходжень» Наукової бібліотеки Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»; «Організація та економіка сільського господарства», «Актуальні проблеми економіки» Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка тощо.

 

Джерела

 Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять : ДСТУ 3017:2015. – Київ : УкрНДНЦ, 2016. – 38 с. – (Національний стандарт України). – На заміну ДСТУ 3017:1995.

Швецова-Водка Г. М. Класифікація бібліографічних посібників : метод. рек. / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. ін-т культури. – Рівне, 1997. – 20 с. : табл. – Про Б. б. : с. 11, 18.

Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. ін-т культури. – Київ, : Кондор, 2004. – 216 с.

Фокеев В. А. Библиографоведение. Информатика : терминол. словарь / В. А. Фокеев. – Москва : Литера, 2009. – Про Б. б. : с. 53.

Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Марина Женченко. – Київ : Жнець, 2011. – 255 с.

Швецова-Водка Г. М. Документознавство : слов.-довід. термінів і понять / Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2012. – 319 с.

Бібліографічні видання публічної бібліотеки: різновиди та методика створення [Електронний ресурс] : (метод. поради) / авт.-уклад. Л. В. Гріщенко. – Черкаси, 2014. – Про Б. б. : с. 21.

Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека імені Івана Франка [Електронний ресурс] / авт. кол. Л. В. Бабій, Н. В. Пасяка [та ін.].

Мельник Т. Інформаційно-бібліографічний бюлетень як засіб інформаційного забезпечення архівних установ / Т. Мельник // Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки : тези доп. ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, (м. Київ, 3–6 квіт. 2018 р.) : у 2 т. / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2018. – Т. 1. – С. 140–142.

Тертичка Ніна Іванівна
Статтю створено : 25.08.2020
Останній раз редаговано : 03.09.2020