Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 820
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Фактографічна довідка
Фактографічна довідка

Фактографічна довідка (від лат. factum – зроблене; те, що звершилося і грец. grapho – пишу) – відповідь користувачеві на його разовий інформаційний запит, яка містить фактографічну інформацію.

Ф. д. є різновидом бібліографічної довідки і супроводжується посиланням на джерело(а) інформації, тобто вміщує і бібліографічну інформацію. Підготовка таких та інших видів довідок становить зміст довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотек або інших інформаційних установ.

У науково-інформаційній діяльності Ф. д. трактують як невиданий вторинний документ, що є результатом фактографічного пошуку, критичного відбору, оцінювання / аналізування та узагальнення фактографічної інформації. В такому документі відомості наводять за фактографічним (інформаційним) запитом користувача.

За формою доведення інформації до користувачів Ф. д. поділяють на письмові та усні.

Ф. д., яку виконують на основі пошуку, аналізу, оцінювання та узагальнення фактографічної інформації і яка за своєю суттю є структурованою добіркою фактичних даних у поєднанні з аналізом та синтезом цих даних (наприклад, фактографічна біографічна довідка – «бібліографічна реконструкція біографії»), вважають дослідницькою. Її підготовка вимагає значних затрат часу. Ф. д. надають на платній основі відповідно до чинного законодавства.

У бібліотеках джерельною базою для виконання Ф. д. є довідкові, інформаційні видання, у т. ч.:

–   офіційні документи – нормативно-правові акти різного рівня;

–  вітчизняні та зарубіжні енциклопедії (універсальні, галузеві, тематичні), довідники, словники всіх типів (біографічні, краєзнавчі, лінгвістичні, тлумачні тощо);

–  календарі, адресно-довідкові книги, путівники і т. ін.;

бібліографічні покажчики – видання провідних науково-інформаційних центрів країни;

–  первинні тексти: наукові, літературні та ін.

У процесі виконання Ф. д. використовуються також інформаційно-пошукові системи, бібліографічні й повнотекстові аналітичні бази даних, офіційні сайти державних організацій, засобів масової інформації, політичних партій, рухів, інформаційних агентств, науково-дослідних інститутів, закладів вищої освіти і т. ін.

Технологія виконання Ф. д. базується на загальній методиці довідково-інформаційного обслуговування користувачів та передбачає послідовність операцій, спрямованих на збирання, опрацювання та надання необхідної інформації зацікавленим особам чи організаціям. Алгоритм виконання довідки охоплює кілька етапів: приймання й уточнення запиту (бажано в режимі бесіди бібліотекаря з користувачем); визначення кола джерел пошуку інформації; фактографічний пошук у межах цих джерел; текстове оформлення довідки; надання її користувачеві.

Після визначення кола джерел для пошуку фактографічної інформації кожне джерело переглядають за принципом de vizu і відбирають необхідні фактографічні дані.

Ф. д. оформлюють у вигляді викладу конкретної фактографічної інформації за темою запиту, яка доповнюється посиланням на джерело(а), звідки отримано фактографічні відомості.

Однією Ф. д. прийнято вважати одну конкретну інформацію (установлення автора цитати чи джерела, в якому її наведено, дати життя особи, тлумачення складного терміна та ін.).

Облік Ф. д. здійснюють у «Журналі (зошиті) обліку бібліографічних довідок і консультацій».

Англомовний відповідник терміна «фактографічна довідка» – factographic reference.

Джерела

Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 7448:2013. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – III, 41 с. – (Національний стандарт України) – Зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.26–80.

Про затвердження типових форм первинного обліку науково-інформаційної діяльності та Інструкції про порядок їх використання і застосування : наказ Держ.  ком. статистики  України та М-ва України у справах науки і технологій від 07.08.1998 N 272/219 // Верхов. Рада України : [сайт].

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури: постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271 // Верхов. Рада України : [сайт].

Куделько Е. Довідник з бібліотекознавства і бібліографії / Е. В. Куделько, С. Й. Мінц ; за наук. ред. М. П. Бронштейн. – Харків : Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1969. – 249 с. – Про фактографічну довідку: с. 229.

Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / Г. М. Швецова-Водка (керівник), Г. В. Сілкова, Л. О. Черепуха [та ін.] ; наук. ред. і авт. вступ ст. Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Кн. палата України, 1998. – 116 с. – Про фактографічну довідку: с. 44.

Добко Т. В. Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування : практ. посіб. / Т. В. Добко, М. А. Чиж, О. М. Василенко ; наук. ред. В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2004. – 90 с. – Про фактографічну довідку: с. 34–35.

Ломачинська І. М. Бібліографознавство : навч. посіб. для дистанц. навчання / І. М. Ломачинська. – Київ : Ун-т «Україна», 2004. – 300 с. – Про фактографічну довідку: с. 117, 119, 123.

Бібліографічна довідка: типи, методика виконання, облік і аналіз : практ. рек. / Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький, 2005. – 32 с.– Про фактографічну довідку: с. 20–22.

Швецова-Водка Г. М. Документознавство : слов.-довід. термінів і понять : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 319 с. – Про фактографічну довідку: с. 210.

Довідково-бібліографічне обслуговування читачів : метод. рек. / Харків. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. Л. О. Сашкова. – Харків, 2014. – 23 с.

Етенко Н. Ю. Фактографічні конструкції в інформаційній роботі бібліотеки вишу: краєзнавчі доробки / Н. Ю. Етенко, Т. А. Оре // Бібл. Меркурій. – 2019. – Вип. 2. – С. 35–43.

 

_________________

 

Порядок надання платної послуги з підготовки письмових фактографічних довідок : дод. до наказу Нац. б-ки України ім. Ярослава Мудрого від 24 черв. 2019 № 29 // Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого

 

 

Гаращенко Марина Вікторівна
Статтю створено : 11.07.2023
Останній раз редаговано : 11.07.2023