Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 41
За місяць : 708
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Реферативна база даних «Україніка наукова»
Реферативна база даних «Україніка наукова»

Реферативна база даних «Україніка наукова» – національний інформаційний ресурс, єдина в Україні універсальна база даних, що містить бібліографічні описи та реферативну інформацію про вітчизняні наукові публікації з усіх галузей знань (природничі, технічні, суспільні, економічні, гуманітарні, медичні науки). Мови: українська, російська, англійська. Глибина ретроспективи: від 1997 р. по сьогодення. Доступ: вільний (через Інтернет).

Започаткована у 1998 р. Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (НБУВ) та Інститутом проблем реєстрації інформації (ІПРІ) НАН України в рамках корпоративного проекту зі створення національної системи реферування наукової літератури.

Реферативна база даних (РБД) «Украïнiка наукова» призначена для: висвітлення та доведення до світової спільноти результатів наукової діяльності вітчизняних учених; пропагування доробку українських дослідників з новітніх напрямів наукового знання; розкриття теоретичного надбання та досвіду у сфері наукових розробок сучасних колективів, науково-дослідних та освітніх інституцій. Ресурси РБД слугують також для ґрунтовного аналізу сучасного стану наукових досліджень в Україні й цільового прогнозування тенденцій розвитку наукового знання.

Концепція РБД базується на поєднанні принципів: розподіленого аналітико-синтетичного опрацювання потоку наукових публiкацiй корпоративними зусиллями суб’єктів системи документних комунікацій; централiзованоï кумуляцiï автономно створених масивів реферативної iнформацiï; підтримки багатоаспектного використання інформаційних ресурсів.

З-посеред інших вітчизняних наукових реферативних баз РБД «Україніка наукова» вирізняється універсальним тематичним наповненням (охоплює всі галузі знання); різноманітністю об’єктів реферування (періодичні та продовжувані видання, монографії, збірники наукових праць, автореферати дисертацій, препринти тощо); загальнодоступністю та варіативністю каналів розповсюдження (вільний доступ в Інтернеті, видання (на її основі) чотирьох галузевих серій Українського реферативного журналу «Джерело» та його щорічного кумулятивного випуску на CD- та DVD-ROM).

РБД «Україніка наукова» формується на засадах партнерської взаємодії НБУВ та ІПРІ НАН України з бібліотечними, інформаційними, науково-дослідними, освітніми й іншими установами. Кумуляція та централізована підтримка результатів розподіленого реферування документiв-першоджерел виконується за єдиною методикою. Центри первинного опрацювання інформації – Національна наукова медична бібліотека України та Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського надають інформацію у вихідному форматі ІРБІС, всі інші партнери з реферування – у текстовому вигляді за узгодженим форматом подання даних.

Станом на 29.01.2018 р. в РБД «Україніка наукова» відображено понад 661,4 тис. джерел інформації (книги –16 %, автореферати дисертацій – 16 %, статті з періодичних і продовжуваних видань – 68 %). Упродовж 2012–2017 рр. обсяг РБД збільшився на 260 тис. записів. Нові записи в РБД виставляються щомісяця, що уможливлює оперативне інформування користувачів у мережі Інтернет.

Лінгвістичне забезпечення РБД базується на Рубрикаторі НБУВ, який враховує структуру науки, її понятійний апарат та відображає всі галузі сучасного знання. Використання Рубрикатора дозволяє реалізувати зручні пошукові функції РБД, особливо під час предметного пошуку.

Система пошуку РБД «Україніка наукова» уможливлює використання будь-якого з-посеред низки її пошукових елементів: прізвище автора (співавторів, редакторів, укладачів та інших осіб); назву публікації; ключові слова (будь-яке слово з бібліографічного опису або тексту реферату); галузь знання; назву періодичного видання; індекс Рубрикатора НБУВ; рік видання; вид видання. На наступному етапі пошуку користувач може перейти за наявними посиланнями до інших електронних ресурсів НБУВ (каталогів, а також до повних текстів публікацій, які є в науковій електронній бібліотеці НБУВ, зокрема авторефератів дисертацій за 1998–2011 рр.) та до БД «Наукова періодика України»). Так само, наявність у реферативному записі шифру зберігання книги або журналу в основному книгосховищі НБУВ спрощує замовлення літератури для віддалених користувачів.

Інтерфейс користувача (як засіб зручної взаємодії з інформаційною системою) та пошукові можливості, реалізовані в РБД «Україніка наукова», не є сталими – вони періодично удосконалюються й корегуються.

Статистика видового та тематичного розподілу публікацій у РБД представлена у відповідній таблиці на порталі НБУВ. Оперативні дані про обсяги наукової літератури (оновлюються щомісячно, одночасно з доповненнями РДБ) та її ранжування за галузями знань слугують базою для досліджень вітчизняної науки як українськими, так і зарубіжними вченими.

На основі РБД провадяться бібліометричні дослідження, спрямовані на вивчення динаміки надходження, видового розподілу, тематичного наповнення документів, публікаційної активності окремих учених і наукових установ, визначення пріоритетних напрямів у різних галузях наукового знання. Особливого значення набуває можливість використання РБД «Україніка наукова» у наукометричних дослідженнях, зокрема щодо рейтингування наукових фахових видань України за ступенем їх інтегрованості в систему наукових комунікацій, виявлення та ідентифікації сучасних вітчизняних наукових шкіл тощо.

РБД «Україніка наукова» представлена у вільному доступі на порталі НБУВ, адмініструється фахівцями Інституту інформаційних технологій НБУВ та підтримується з використанням ПЗ ІРБІС-64. Мова інтерфейсу – українська.

Джерела

 

Зайченко Н. Я. Реферативні ресурси – інформаційний продукт сучасної наукової бібліотеки / Н. Я. Зайченко // Бібліотечний вісник. – 2005. – №. 1. – С. 28–35;

Зайченко Н. Я. Загальнодержавна реферативна БД «Україніка наукова» як інформаційна складова порталу «Наукова періодика України» / Н. Я. Зайченко // Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали Міжнар. форуму, Львів, 7–9 жовт. 2009 р. – Київ, 2009. – С. 50–55;

Формирование баз данных реферативной информации – путь к оперативному обмену результатами научных исследований / В. В. Петров, А. А. Крючин, Л. И. Костенко, Н. Н. Минина, Н. Я. Зайченко // Б-ки нац. акад. наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2010. – Вып. 8. – С. 103–109;

Кириленко С. Е. Розвиток технології представлення інформації в реферативній базі даних «Україніка наукова» / С. Е. Кириленко, С. В. Добровська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 31. – С. 137–145;

 Кириленко С. Е. Архітектура та технологія наповнення реферативної бази даних «Україніка наукова» // Наук. пр. ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського. Наук.-метод. та орг. засади інформ.-аналіт. забезп. пед. науки, освіти і практики України: стан і перспективи. – 2012. – Вип. 3. – С. 99–108;

Зайченко Н. Я. Формування національних реферативних ресурсів: 15 років корпоративної взаємодії (1999–2014 рр.) // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21–23 жовт. 2014 р.). – Київ, 2014. – С. 440–443;

Клюшникова О.В. Реферативная база данных «Украиника наукова» в информационном обеспечении научных исследований // Книга в информационном обществе: материалы XIII Междунар. науч. конф. по проблемам книговедения (Москва, 28–30 апр. 2014 г.): в 4 ч. – Москва : ФБГУ науки НИЦ «Наука» РАН, 2014. – Ч. 1. – С. 322–323;

Зайченко Н. Я. Пошукові можливості Реферативної бази даних «Україніка наукова / Н. Я. Зайченко // Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в 2015 році: інформ.-аналіт. огляд. – Київ, 2016. – Вип. 21. – С. 59–66;

Зайченко Н. Я. Бібліометричний напрям розвитку РБД «Україніка наукова» / Н. Я. Зайченко, О. Г. Сандул // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 45. – С. 156–169;

 

________________

 

Реферативна база даних "Україніка наукова";

Використання реферативної бази даних "Україніка наукова" для проведення наукометричних досліджень.

Зайченко Надія Яківна
Сандул Оксана Георгіївна
Статтю створено : 06.02.2018
Останній раз редаговано : 08.04.2019