Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 14
За місяць : 822
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Практикум
Практикум

Практикумнавчальне  видання, що містить виклад сукупності завдань і (або) вправ із певної навчальної дисципліни, які сприяють практичному засвоєнню набутих знань, умінь та навичок. Є допоміжним засобом навчання, призначеним для здобувачів освіти різних рівнів; зміст П. узгоджується з державними освітніми стандартами, навчальними планами, програмами.

П. спрямовані на закріплення знань й умінь, на формування навичок практичної роботи, на оволодіння формами й методами пізнання, використовуваними в освітній сфері. Зміст П. відбиває основні аспекти навчальної дисципліни, повторюючи теоретичні й практичні питання для детального їхнього розгляду й закріплення. Такі видання можуть вміщувати вправи і завдання, додаткові методичні вказівки щодо їх виконання або матеріали, що роз’ясняють найбільш складні питання. Структура П. відбиває послідовність викладу матеріалу, прийняту в навчальній програмі.

Згідно із ДСТУ 3017: 2015 «Видання. Основні види. Терміни та визначення» П. віднесено до групи навчальних видань і він є різновидом навчальних посібників. До П., у свою чергу, належать збірники задач і вправ, тестові завдання, збірники текстів диктантів і переказів, збірники, інструкції до лабораторних і практичних робіт, тренажери тощо.

Збірники вправ та завдань призначено для закріплення вивченого матеріалу. Вони містять не лише вправи та задачі, але й відповіді на них, із якими школярі чи студенти можуть звіряти свої результати. Увесь матеріал у таких збірниках подано систематизовано та відповідно до того, як його розміщено у підручниках із тієї чи іншої дисципліни.

Збірники текстів диктантів та переказів використовують для опанування мов та літератур.

Із уведенням в освітній процес загальної середньої освіти системи тематичного оцінювання, яка потребує значної кількості добірок завдань і вправ, широкого розповсюдження набули видання для тестування та діагностики навчальних досягнень – збірники завдань для контрольних робіт, тематичних та підсумкових атестацій, розраховані на підготовку школярів до тематичного оцінювання навчальних здобутків (напр.: «Контроль навчальних досягнень», «Тестовий контроль знань» та ін.). У цих посібниках вміщують завдання з вивченого матеріалу з певного предмета, які виноситимуться на тематичну чи підсумкову атестацію або залік наприкінці семестру або навчального року.

В освітньому процесі закладів вищої освіти використовують також збірники виробничих ситуацій, проектних завдань, ситуативних завдань (кейсів), тренінги.

Різновидом П. є робочі зошити, або зошити з друкованою основою.

Робочий зошит – навчальний посібник, що містить особливий дидактичний матеріал і сприяє самостійній роботі під час освоєння навчальної дисципліни. Вони мають чітке адресне спрямування і використовуються учнями (студентами) індивідуально, здебільшого одноразово. Робочі зошити активно використовують на уроках із різних дисциплін не лише у сучасній середній загальноосвітній школі, а й в освітньому процесі закладів вищої освіти. Залежно від ролі в освітньому процесі виділяють такі різновиди робочих зошитів: для формування практичних умінь і навичок; для набуття орфографічних та пунктуаційних навичок (тренажер з правопису); для навчання письма і розвитку мовлення (прописи); для практичних та лабораторних робіт, щоденники спостережень; для контролю навчальних досягнень.

Із запровадженням зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) широкої популярності набули робочі зошити, зорієнтовані на підготовку учнів до ЗНО (напр.: робочі зошити «Експрес-контроль», «Робочий зошит з української літератури (підготовка до ЗНО)».

Для формування в молодших школярів читацької компетентності, яка є базовим складником комунікативної і пізнавальної компетентностей, видано низку робочих зошитів для початкової школи: серія з літературного читання «Вчуся бути читачем» для 2–4-х класів;  посібники з позакласного читання серії «Книжкова країна», що вміщують читацький щоденник і т. ін. Перші такі посібники, що безпосередньо стосувалися проблем дитячого читання, в Україні розробив і запровадив І. Огієнко: «Тетрадь для литературного разбора и записывания прочитанных книг. Пособие для домашнего и классного чтения» (1914); «Тетрадь для списывания и разбора стихотворений и басен» (1915); «Тетрадь для записывания прочитанных книг» (1916).  Для сучасного вчителя ці зошити, що стали нині бібліографічними раритетами, мають неабиякий інтерес, оскільки в них можна знайти «правила виразного читання», рекомендації щодо того, як самостійно читати книжки, способи аналізу літературних творів. Окрім того, це найперші в Україні навчальні посібники, підготовлені в жанрі зошитів із друкованою основою, їх за часів Огієнка неважко було придбати (вони коштували 6-10 копійок) та легко користуватися.

П., які можуть використовуватись в освітньому процесі закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, надають грифи «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» або «Схвалено для використання у загальноосвітніх або професійно-технічних навчальних закладах», їх вносять до щорічного Переліку навчальної літератури, рекомендованої для практичного використання в закладах освіти (розділ «Додаткові підручники та навчальні посібники»).

 

Джерела  

ДСТУ 3017:2015. Видання. Основні види. Терміни та визначення. – Чин. від 2016–01–07. – Київ, 2016.; 

СОУ 18.1–02477019–07:2015. Поліграфія. Підручники і навчальні посібники для загальноосвітніх навчальних закладів. Загальні технічні вимоги (зі зміною № 1). – На заміну СОУ 22.2–02477019–07:2007; чинний від 2013–01–03.; 

ДСанПіН 5.5.6–138–2007. Державні санітарні норми і правила. Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей. – На заміну ДСанПіН 5.5.6.084–2002; чинний від 2007–02–09. Наказ Міністерства охорони  здоров'я України 18.01.2007 № 13.

Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України: наказ Міністерства освіти і науки України від 17.06.2008 № 537;

Про затвердження Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації: наказ МОН України від 02.12.2013 № 1686;

Лист Міністерства освіти і науки України від 20.08. 2018 № 1/9-501 «Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах дошкільної освіти»;

Лист Міністерства освіти і науки України від 20.08. 2018 № 1/9-503 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти»;

Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2018 №1/11-9110 «Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами у 2018/2019 навчальному році»;

Огиенко И. Тетрадь для литературного разбора и записывания прочитанных книг : пособие для домашнего и классного чтения / И. И. Огиенко ; авт. предисл. И. И. Огиенко. – Киев : Типогр. В. Н. Бондаренко, П. Ф. Гнездинского, 1914. – 10 с.;

Огиенко И. Тетрадь для списывания и разбора стихотворений и басен. – Киев : Типогр. В.Н.Бондаренко, П.Ф.Гнездинского, 1915. – 8 с.

Огиенко И. Тетрадь для записывания прочитанных книг. – Киев : Типогр. В.Н.Бондаренко, П.Ф.Гнездинского, 1916. – 8 с.;

Нечволод Л. Інформативно-ілюстративна функція робочого зошита / Л. Нечволод // Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Харків: ХДПУ, 2000. – Вип. 12. – С. 88–91.;

Лікарчук А. М. Навчальні завдання у зошитах з друкованою основою / А. М. Лікарчук // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2001. – № 4. – С. 11–18.

Підручники і навчальні посібники (1748–1917рр.) з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського для початкових і середніх навчальних закладів : каталог / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. : Мацібора Н. Г., Бондарчук О. Б., Іващенко В. М., Палійчук Р. І.; наук. консультант Сухомлинська О. В. ; наук. ред. Рогова П. І.].– Київ : Атіка, 2005.– 384 с.;

Майорова І. Г. Визначення та класифікація робочих зошитів / І. Г. Майорова // Вісник післядипломної освіти. – 2011. – № 4 (17). – С. 78 – 85.; 

Поперечна Л. Видова різноманітність навчальних видань / Лідія Поперечна, Анастасія Терещенко //  Шк. бібл.-інформ. центр. – ШБІЦ. Бібл. робота. – 2012. – № 2. – С. 39–46.;     

Жосан О. Е. Шкільна навчальна література: теорія і практика : довідник / О. Е. Жосан. – Кіровоград : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» ; Імекс ЛТД, 2014. – 156 с.; 

Тименко В. М. Робочий зошит як компонент навчально–методичного комплекту вивчення української літератури / В. М. Тименко // Проблеми сучасного підручника. – 2014. – Вип. 14. – С. 733–741.;

Павх С. Робочий зошит як засіб активізації самостійної роботи студентів / С. Павх, І. Павх // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2016. – № 2. – С. 290–295.

Поперечна Лідія Андріївна
Статтю створено : 08.11.2018
Останній раз редаговано : 04.03.2019