Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 707
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Огляд науково-дослідної роботи бібліотек та закладів вищої освіти сфери культури України (видання)
Огляд науково-дослідної роботи бібліотек та закладів вищої освіти сфери культури України (видання)

image«Огляд науково-дослідної роботи бібліотек та закладів вищої освіти сфери культури України» – видання, адресоване працівникам органів управління бібліотечною справою, керівникам бібліотек, бібліотечним фахівцям, науковцям, викладачам, аспірантам, студентам закладів вищої освіти сфери культури.

Видається з 1976 р. з періодичністю один раз на 5 років. Засновник і видавець – Державна республіканська бібліотека УРСР ім. КПРС (ДРБ УРСР ім. КПРС; нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого; НБУ ім. Ярослава Мудрого). Мова видання українська (до 1993 р. – російська), обсяг – змінний, залежно від наповнення тих чи інших випусків. Наклад також змінний – від 70 до 180 пр. Друкується на поліграфічній базі НБУ ім. Ярослава Мудрого. Розповсюджується безкоштовно шляхом розсилання у провідні бібліотеки; нині доступний для загального користування на сайті електронної бібліотеки «Культура України» (https://elib.nlu.org.ua/). Станом на початок 2021 р. підготовлено та видано 9 випусків «О. н. д. р. …» (не мають наскрізної нумерації).

Мета видання – ознайомлення у форматі реферативної інформації бібліотечних фахівців та управлінців з основними напрямами і тенденціями науково-дослідної діяльності бібліотек України, тематикою і основними результатами загальнодержавних, регіональних і локальних досліджень. «О. н. д. р. …» сприяє усуненню паралелізму й дублювання у проведенні науково-дослідних робіт (НДР) бібліотеками України, плануванню НДР на перспективу, вибору тем дисертаційних досліджень тощо.

За своєю проблематикою, повнотою розкриття інформації про дослідницьку роботу в бібліотеках та профільних закладах вищої освіти, тривалістю виходу «О. н. д. р. …» є унікальним виданням, аналогів якого не існувало в інших республіках СРСР і не існує на пострадянському просторі.

Джерельною базою у підготовці «О. н. д. р. …» є матеріали бібліотекознавчих, бібліографознавчих, історико-книгознавчих, соціологічних, історичних та інших досліджень, автореферати докторських і кандидатських дисертацій, відповідні публікації національних, державних, наукових та обласних бібліотек різної відомчої підпорядкованості, закладів вищої освіти сфери культури, а також щорічні звіти ОУНБ (розділи про виконувану ними науково-дослідну роботу), що надходять до НБУ ім. Ярослава Мудрого.

Підготовку видання покладено на науково-дослідний відділ НБУ ім. Ярослава Мудрого. Укладачами в різні роки були:  Т. Богуш, Л. Вовченко, С. Зворський, Л. Любаренко, А. Макарова, О. Мастіпан (Ільяшенко), Ю. Новальська, Л. Прокопенко, Г. Савенок, З. Савіна, В. Соколов, В. Студенкова, В. Ткаченко, Т. Швачка. Відповідальні за випуск: В. Бабич (1982), Г. Полозова (1984), П. Бадрук (1987, 1988), Т. Вилегжаніна (від 2009 р.); відповідальні редактори: О. Александрова (1993), А. Корнієнко (1993, 1998), З. Савіна (2003–2004, 2009, 2014); науковий редактор Н. Розколупа (від 2019 р.). Автор вступу до «О. н. д. р. …» за 2001–2005 рр. – д-р іст. наук, проф. М. Слободяник.

Від початку виходу назва видання, з урахуванням змін у соціально-політичному і культурному житті України, кілька разів коригувалася. Перший випуск вийшов під назвою «Огляд науково-дослідної роботи в галузі бібліотекознавства, теорії бібліографії та історії книги в Українській РСР за 1971–1975 рр.» (1976). Зазначені хронологічні межі тісно ув’язувалися з п’ятирічними планами розвитку народного господарства СРСР і УРСР (на той момент – з дев’ятою п’ятирічкою). Цей випуск складається зі вступу, чотирьох тематичних розділів («Книга і читання в житті радянського суспільства», «Єдина система бібліотечного обслуговування населення», «Бібліотека і наукова інформація», «Історія бібліотечної справи в УРСР») та загального списку літератури до всього видання.

Наступні три випуски  «О. н. д. р. …»  мали хронологічні межі, ув’язані з десятою, одинадцятою і дванадцятою п’ятирічками, та збігалися з виходом у світ «Кооринационных планов научно-исследовательской работы по библиотековедению, библиографоведению, истории книги и общим проблемам книговедения крупных научных библиотек и институтов культуры Украинской ССР на … гг.», які готувала Рада з координації науково-дослідної роботи в галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і книгознавства, що діяла на громадських засадах при Міністерстві культури УРСР.

Інформацію про дослідження за 1976–1985 рр. було подано у формі невеликих за обсягом інформаційних довідок в серії «Библиотековедение и библиографоведение» (вип. 1–5) Інформаційного центру з питань культури і мистецтва ДРБ УРСР ім. КПРС.

«О. н. д. р. …» за 1976–1980 рр. вийшов у 1984 р. під назвою «Библиотековедческие исследования в десятой пятилетке в Украинской ССР»  (вип. 1, 2),  окремим додатком було видано ненумерований «Обзор диссертационных  работ по вопросам библиотековедения, проведенных в Украинской ССР в 1976–1980 гг.» (1982).

Наступні три випуски (з нумерацією 3, 4, 5) за 1981–1985 рр. мають, відповідно, назви: «Диссертационные  исследования по вопросам библиотековедения и библиографоведения, защищенные в Украинской ССР в 11-й пятилетке» (1987), «Научно-исследовательская деятельность областных библиотек Украинской ССР в одиннадцатой пятилетке» (1987), «Библиотековедческие исследования в Украинской ССР в одиннадцатой пятилетке» (1988). Джерела у випусках 1, 2, 4, 5 подаються до кожного розділу окремо, а у присвячених дисертаційним дослідженням, – загальним списком.

«О. н. д. р. …» за 1986–1990 рр. вийшов під заголовком «Аналітико-синтетичний огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек і інститутів культури України (в тому числі дисертаційних досліджень) в галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 1986–1990 рр.)» (1993). Починаючи з цього випуску кожний тематичний розділ «Огляду…» складається з трьох частин: про виконувані НДР у провідних бібліотеках України; про завершені українськими науковцями та захищені (у т. ч. у спецрадах Росії) упродовж описуваного періоду дисертаційні дослідження, з поданням бібліографічного опису кожного автореферату дисертації, наведенням основних відомостей про об’єкт, предмет дослідження, його наукову новизну, практичне значення) та загальний пронумерований список найбільш значущих публікацій за результатами досліджень, укладений за абетковим принципом.

Зі здобуттям Україною незалежності практика п’ятирічного планування була припинена, проте циклічність виходу «О. н. д. р. …» – раз на п’ять років – збережено як зручну для отримання загального уявлення про стан і проблематику бібліотекознавчих НДР у державі.

Випуски за 1991–2010 рр. мали назву «Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та вищих навчальних закладів культури України в галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за … роки». «О. н. д. р. …»  за 1996–2000 рр. з технічних причин вийшов у двох частинах (2003, 2004).

Від 1991 р. «О. н. д. р. …» має усталену структуру: вступ, зміст, список скорочень та  6 розділів («Бібліотеки в нових соціальних умовах», «Читач – основний об’єкт соціологічних досліджень», «Бібліотечні ресурси», «Використання нових інформаційних технологій у бібліотеках», «Бібліотечна професія. Освіта», «Історія бібліотечної справи і бібліографії в Україні»), які, відповідно, висвітлюють:

– НДР, предметом яких є загальні питання функціонування публічних бібліотек у сучасному інформаційному суспільстві, їх значення як соціокультурного суспільного інституту;

– дослідження теоретичних проблем читачезнавства, структури читацької аудиторії бібліотек, окремих категорій користувачів, їхніх інформаційних потреб, інформаційної культури, незадоволеного читацького попиту, сучасного стану і тенденцій розвитку бібліотечно-інформаційних послуг тощо;

– широке коло досліджень бібліотечних ресурсів (фондів, каталогів, національної бібліографії), а саме: формування фондів, моніторингу надходжень до фондів обов’язкового примірника документів, стану, використання та збереження бібліотечних ресурсів тощо;

 – вивчення перебігу впровадження та ефективності використання у бібліотеках нових інформаційних технологій, їх впливу на різні технологічні бібліотечні процеси, а також корпоративної діяльності бібліотек зі створення електронних каталогів, електронних інформаційних ресурсів та інших проєктів;

 – розроблення теоретичних засад і дослідження прикладних аспектів вищої фахової освіти, питань кадрового забезпечення бібліотек України, особливостей розвитку бібліотечної професії;

 – історико-бібліотекознавчі та історико-бібліографознавчі дослідження щодо минулого бібліотечних мереж та окремих бібліотек, з історії книги, основ книгознавства, приватних книжкових зібрань, колекцій рукописів та особових фондів у бібліотеках, про діяльність осіб, які здійснили помітний вплив на розвиток бібліотечної справи, культури, науки, освіти України.

Дев’ятий за ліком випуск вийшов під назвою «Огляд науково-дослідної роботи бібліотек та закладів вищої освіти сфери культури України за 2011–2015 роки» (2019). Фактично він є електронним виданням, адже у друкованому вигляді виготовлено лише кілька примірників для архівного зберігання. Оскільки на початку 21 ст. помітно зросла кількість книгознавчих досліджень, сфокусованих на історії тих колекцій і зібрань, що сформувалися протягом 19–20 ст. і стали основою спеціалізованих фондів багатьох наукових і публічних бібліотек, до структури «О. н. д. р. …» було додано новий, 7-й розділ – «Книгознавство та історія книги», присвячений історії книги та висвітленню інформації про наукові студії з цієї проблематики.

 

Джерела

Огляд науково-дослідної роботи в галузі бібліотекознавства, теорії бібліографії та історії книги в Українській РСР за 1971–1975 рр. / ДРБ УРСР ім. КПРС ; склад.: Л. І. Вовченко, А. М. Макарова, В. П. Ткаченко. – Київ, 1976. – 32 с.

Обзор диссертационных работ по вопросам библиотековедения, проведенных в Украинской ССР в 1976–1980 гг. / ГРБ УССР им. КПСС ; сост. Г. Г. Савенок ; сост. лит.: С. Л. Зворский, О. А. Ильяшенко ; отв. за вып. В. С. Бабич. – Киев, 1982. – 32 с.

Библиотековедческие исследования в десятой пятилетке в Украинской ССР : информ. справка / ГРБ УССР им. КПСС, Информ. центр по вопр. культуры и искусства ; сост.: Л. И. Вовченко, Г. Г. Савенок, Т. И. Богуш ; ред. Н. К. Прензилевич ; отв. за вып. Г. Т. Полозова. – Киев, 1984. – Вип. 1. – 12 с. ; Вип. 2. – 11 с. – Серія: Библиотековедение и библиографоведение.

Диссертационные исследования по вопросам библиотековедения и библиографоведения, защищенные в Украинской ССР в 11-й пятилетке : информ. справка / ГРБ УССР им. КПСС, Информ. центр по вопр. культуры и искусства ; сост. Т. И. Богуш ; ред. Е. И. Сичкарук ; отв. за вып. П. Г. Бадрук. – Киев, 1987. – Вип. 3. – 15 с. – Серія:  Библиотековедение и библиографоведение.

Научно-исследовательская деятельность областных библиотек Украинской ССР в одиннадцатой пятилетке : информ. справка / ГРБ УССР им. КПСС, Информ. центр по вопр. культуры и искусства ; сост. З. И. Савина ; ред. Н. И. Бондарчук ; отв. за вып. П. Г. Бадрук. – Киев, 1987. – Вип. 4. – 8 с. – Серія: Библиотековедение и библиографоведение.

Библиотековедческие исследования в Украинской ССР в одиннадцатой пятилетке : информ. справка / ГРБ УССР им. КПСС, Информ. центр по вопр. культуры и искусства ; сост. В. И. Студенкова ; ред. А. Е. Яценко ; отв. за вып. П. Г. Бадрук. – Киев, 1988. – Вип. 5. – 20 с. – Серія: Библиотековедение и библиографоведение.

Аналітико-синтетичний огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек і інститутів культури України (в тому числі дисертаційних досліджень) в галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 1986–1990 рр. / Держ. б-ка України ; склад.: А. М. Макарова, В. І. Студенкова ; наук. ред. О. К. Александрова. – Київ, 1993. – 80 с.

Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та вищих навчальних закладів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 1991–1995 роки / Нац. парлам. б-ка України ; склад.: Л. М. Любаренко, О. О. Мастипан ; відп. ред. А. П. Корнієнко. – Київ, 1998. – 135 с.

Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та вищих навчальних закладів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 1996–2000 роки / Нац. парлам. б-ка України ; склад.: Т Богуш, Л. Любаренко, С. Зворський, О. Мастипан ; відп. ред. З. Савіна. – Київ, 2003. – Ч. 1. – 123 с.

Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та вищих навчальних закладів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 1996–2000 роки / Нац. парлам. б-ка України ; склад.: Т. Богуш, Л. Любаренко, С. Зворський, О. Мастипан ; відп. ред. З. Савіна. – Київ, 2004. – Ч. 2. – 115 с.

Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та вищих навчальних закладів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 2001–2005 роки / Нац. парлам. б-ка України ; склад.: Т. Богуш, С. Зворський, Л. Любаренко, О. Мастіпан, Т. Швачка ; відп. ред. З. Савіна. – Київ, 2009. – 231 с.

Огляд науково-дослідної роботи бібліотек та вищих навчальних закладів культури України в галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 2006–2010 роки / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад.: Л. Любаренко, О. Мастіпан, Т. Богуш, Т. Швачка, С. Зворський ; відп. ред. З. Савіна. – Київ, 2014. – 264 с.

Огляд науково-дослідної роботи бібліотек та закладів вищої освіти сфери культури України за 2011–2015 роки / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; авт. кол.: Л. Любаренко, Ю. Новальська, О. Мастіпан [та ін.] ; наук. ред. Н. Розколупа. – Київ, 2019. – 296 с.

Прокопенко Л. С. Видання науково-дослідного відділу Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого у системі інформаційного забезпечення бібліотекознавчих досліджень (на прикладі Оглядів науково-дослідної роботи бібліотек та закладів вищої освіти) / Л. С. Прокопенко // Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції : тези доп. XX Міжнар. наук.-практ. конф. 24–26 трав. 2018 р. / Білоцерків. ін-т економіки та управління Університету «Україна» ; за заг. ред. Я. В. Новака ; наук. ред. Т. М. Косач. – Біла Церква, 2018. – С. 35–37.

Дьомін О.Б. Специфіка науково-дослідної роботи в наукових бібліотеках України (1991–2015 рр.) / О. Б. Дьомін // Бібліотека у сучасному інформаційному просторі: проблеми та перспективи (до 100-річчя бібліотеки Університету Ушинського) : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної бібліотечної конференції (17 листопада 2022 р., м. Одеса) / упоряд. О. П. Спасскова, І. В. Панченко, О. А. Максим. – Одеса : Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, 2023. – С. 11–15.

Швачка Тетяна Олександрівна
Статтю створено : 20.07.2021
Останній раз редаговано : 22.04.2024