Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 707
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Методист
Методист

Методист (від грец. μέθοδος – шлях, дослідження, спосіб пізнання, наслідування чого-небудь) – 1) бібліотечний фахівець, що працює в системі науково-методичної діяльності; працівник науково-методичного відділу, або іншого функціонального підрозділу бібліотеки – науково-методичного центру; 2) посада в штатному розписі бібліотеки; 3) фахівець з методики певного предмета, здебільшого його викладання чи практичного оволодіння.

Завдання, обов’язки, кваліфікаційні вимоги до посад М. встановлено в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників (вип. 81 «Культура та мистецтво»), затвердженому наказом Міністерства культури і мистецтв України від 14 квітня 2000 № 168.

Перелік посад М. встановлено у наказі Мінкультури 18.10.2005 № 745 та Класифікаторі професій ДК 003:2010. Залежно від кваліфікаційного рівня та досвіду роботи визначено такі посади:

головний М. (бібліотечна справа);

провідний М., М. 1-ї категорії, М. 2-ї категорії, М. (без категорії) культурно-освітнього закладу (бібліотечна справа).

Для кожної з цих посад визначено певні конкретні кваліфікаційні вимоги, завдання та обов’язки, що різняться за своєю складністю і ступенем відповідальності. Ці вимоги є формалізованими і передбачають: наявність вищої освіти відповідного напряму підготовки та стажу роботи за фахом; знання чинного законодавства в галузі культури, теорії і практики бібліотекознавства та бібліографії, досвіду вітчизняної та світової науки в цій галузі, основ організації методичної роботи та ін. Специфіка службових завдань і обов’язків М. залежить від рівня його посади та категорійності бібліотечного закладу, в якому працює фахівець.

Загальне коло функціональних обов’язків М. є широким, багатоаспектним, до них, зокрема, належить: аналіз стану і основних напрямів діяльності бібліотеки / бібліотек; моніторинг поточної діяльності бібліотеки / бібліотек; підготовка відповідних аналітичних матеріалів. Типовими завданнями М. є: розроблення системи якісних і кількісних показників обліку роботи бібліотеки / бібліотек, методів їх обрахунку; ведення статистичного обліку бібліотечної діяльності; підготовка зведених планів і звітів про діяльність бібліотек з різних напрямів, у т. ч. методичної діяльності; виявлення, аналіз, оцінювання і впровадження позитивного досвіду професійної бібліотечної діяльності.

У посадових інструкціях М. часто передбачають надання консультаційної, методичної допомоги бібліотекам з різних напрямів бібліотечно-інформаційної діяльності: усно, письмово, очно та / або дистанційно; організацію і проведення бібліотечних заходів методичного спрямування; розроблення у бібліотеці нормативних, організаційних, технологічних, методичних документів; напрацювання пропозицій щодо ефективності діяльності бібліотеки / бібліотек; формування поточних і стратегічних планів методичної діяльності бібліотеки і ін.

Висококваліфікований М. може займатися розробленням програм навчання бібліотечного персоналу з урахуванням рівнів професійної підготовки кожного з працівників, визначенням тематики і завдань навчання, вибором методів, форм і технологій навчання.

М. виконують різнопланові завдань дослідницького, аналітичного (у т. ч моніторингу поточного стану бібліотечного обслуговування населення), інформаційного, консультативного, інноваційного, управлінського, прогностичного характеру, орієнтованих на вдосконалення бібліотечної роботи загалом або окремих її напрямів. Для успішного їх виконання важливими є навички критичного і творчого мислення, вміння аналізувати й узагальнювати різноманітну інформацію та на її основі продукувати власну – як в усній, так і письмовій формі, генерувати оригінальні ідеї та втілювати їх у життя, шукати нові шляхи підвищення ефективності та якості роботи бібліотек.

Головними принципами діяльності сучасного М. є науковість, рекомендаційність (як антитеза домінантній директивності в радянські часи), оперативність, диференційований підхід до конкретних бібліотекарів, з урахуванням їхнього кваліфікаційного рівня, та до окремих бібліотек.

Важливими для М. є і навички красномовності – вміння виступати публічно: вести бесіду, виголошувати доповіді, повідомлення, читати лекції, дискутувати, з дотриманням основних вимог, що висуваються до промовців – дохідливість, переконливість, чітка артикуляція, правильна тональність та ін.

Серед новітніх компетентностей, якими має володіти М. – бібліотечний маркетинг, паблік рілейшнз (PR, зв’язки з громадськістю), провадження соціологічних та інших досліджень, адвокація, надання різних науково-методичних послуг (бібліотечний консалтинг, інформаційний брифінг, коучинг, сторітелінг тощо).

Оволодіння цими та іншими компетентностями відбувається у процесі підвищення фахового рівня і самоосвіти, зокрема шляхом участі у  семінарах, науково-практичних конференціях, круглих столах, нарадах, вебінарах, методичних радах, всеукраїнських, обласних школах методиста, навчаннях на курсах, відрядженнях для вивчення передового досвіду методичної і бібліотечної роботи, стажуваннях, тренінгах, під час самоосвітнього читання фахової літератури, ознайомлення з бібліотечними блогами тощо.

Вперше поняття «методист» було використано в доповідях на Першому бібліотечному з’їзді РРФСР (1924), де головна увага була зосереджена на питаннях організації бібліотечного обслуговування населення та одночасному уточненні нового змісту роботи бібліотек, перетворенні їх на центри політичного виховання трудящих. Зазначалося, що успіх цієї роботи залежить від М., т. зв. бібпрацівників інструкторського типу, які, за визначенням В. Колмакова, є адміністраторами-організаторами та бібліотечними педагогами. У 1922–1925-х рр. почали формуватись вимоги до цієї категорії працівників у зв’язку з їхньою участю в масовому обстеженні бібліотек, т. зв. експертизі бібліотек і бібліотекарів, організованій бібліотечною секцією Головполітосвіти. Бібліотекознавець О. Покровський зазначав, що М. має бути хорошим педагогом, який володіє методами спостереження, обговорення, оцінки і виправлення роботи бібліотек і бібліотекарів. На початку 1930-х рр., зі створенням державних обласних бібліотек, в їхній структурі було передбачено інструктивно-методичні відділи. Типове положення про дитячу районну бібліотеку (1934) вже передбачало наявність у штатному розписі посади інструктора-М.

Згідно з наказом наркома освіти УСРР В. Затонського від 5 липня 1934 р. «Про розгортання бібліотечної роботи з дітьми по УСРР» задля організації методичної та консультаційної роботи при центральних дитячих бібліотеках (новостворених у м. Сталіне – нині Донецьк, Одесі, Чернігові та наявних у Дніпропетровську – нині Дніпро, та Вінниці) за прикладом Харківської центральної бібліотеки юного читача та Київської центральної бібліотеки для дітей та юнацтва утворювалися консультаційно-методичні бюро / методичні кабінети, зі спеціальним працівником – М.

image
Методисти науково-методичного відділу ДРБ УРСР ім. КПРС (зліва-направо): Т. Слєпцова (сектор передового досвіду), Надія Грищенко, Ніна Гудімова (зав. сектором фондів), М. Орленко (відділ НОП), Г. Пономаренко (сектор координації), Тетяна Прокошева (завідувач відділу), О.Щербаков (сектор фондів), М. Смаженко (сектор пропаганди с/г літератури). 1980-ті рр.
image
Завідувач методичного відділу Житомирської обласної бібліотеки О.Товстокоров, 1960-ті рр.
На початку 1960-х рр. у державних обласних бібліотеках створюються науково-методичні (у бібліотеках для дітей – методичні) відділи з відповідними посадами М.; до реалізації завдань методичної роботи у районних бібліотеках залучали позаштатних бібліотекарів-М., яких визначали із числа працівників кращих міських, сільських та бібліотек інших відомств. Їхні обов’язки було визначено в Інструкції про організацію методичної роботи районної бібліотеки (1963).

Згідно з постановою колегії Міністерства культури СРСР від 29 жовтня 1968 р. «Про заходи по підвищенню ідейного рівня пропаганди книги і керівництва читанням в масових бібліотеках» досвід Української РСР щодо організації методичних кадрів поширювався на інші республіки Радянського Союзу – посади М. запроваджувалися в центральних міських, районних і районних дитячих бібліотеках. Формування бібліотечної мережі, визначення загальнодержавних і відомчих центрів науково-методичної роботи 1960–1970-х рр. сприяло укріпленню методичних кадрів, розвитку кураторства (з’явилося поняття «М.-куратор»).

Повноцінні районні і міські методичні центри було створено лише в процесі централізації масових бібліотек на початку 1970-х рр.: до штатних розписів ЦБС введено посади М. – від однієї до семи одиниць.

У сучасній структурі комунальних (ОУНБ, ОБД, ОБЮ) бібліотек передбачено науково-методичні відділи з наявністю посад М.

image
IV Всеукраїнська школа методиста «Роль регіональних методичних служб в організації бібліотечного обслуговування населення»(2013)
З 2007 р. раз на два роки в Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого для М. публічних бібліотек працює Всеукраїнська школа методиста. Вона започаткована з метою розгляду нагальних питань, викликаних сучасним станом розвитку бібліотечної справи та завдань методичного супроводу діяльності бібліотек, удосконалення організації бібліотечного обслуговування відповідно до потреб суспільства, підвищення ефективності чинних моделей публічних бібліотек, кадрового менеджменту, інноваційної та адвокаційної діяльності книгозбірень, аналізу методичної діяльності бібліотек різних рівнів усіх регіонів України, обміну досвідом тощо. Виступи учасників кожного з цих заходів (станом на початок 2023 р. їх проведено вісім) публікуються в збірниках «Матеріали … Всеукраїнської школи методиста» – у друкованому та електронному форматах.

Обласні універсальні наукові бібліотеки проводять аналогічні регіональні школи методиста для працівників (міських, районних) бібліотек області.  

Серед авторитетних бібліотечних працівників, які тривалий час працювали у сфері науково-методичної діяльності й зробили помітний внесок у її розвиток, відомими є постаті С. Комського, А. Кровицької, Г. Марголіної, О. Клименка, З. Печенізької, Г. Погребняк, І. Шажка, Т. Прокошевої, Л. Бейліса, Н. Гудімової, М. Орленко, А. Свободи, І. Цуріної, Т. Турбаніст та ін.

Особливою групу серед М. становлять працівники закладів післядипломної педагогічної освіти, на яких покладено обов’язки методичного забезпечення діяльності шкільних бібліотек. Згідно з наказом міністра освіти УРСР від 16 лютого 1978 р. № 25 «Про перехід на безоплатне користування підручниками учнів загальноосвітніх шкіл Української РСР» до штатних розписів обласних, Київського і Севастопольського міських відділів народної освіти було введено посади інспекторів, а у містах і районах – методистів міських (районних) методичних кабінетів із бібліотечних фондів шкільних підручників. Офіційно ці посади запроваджено з 1 липня 1978 р. Методичне забезпечення цієї групи працівників здійснює Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. У Всеукраїнському конкурсі «Шкільна бібліотека» передбачено відповідну номінацію («Методист-порадник», 2010, 2014; «Сучасний методист: новий формат діяльності», 2017). Серед відомих імен М. з багаторічним досвідом роботи у системі методичного супроводу шкільних бібліотек – Н. Дяченко, Л. Іллічова, Л. Зініченко, Л. Колосай, Л. Крижко, К. Нарольська, Н. Пучкова, Т. Роскіна, Г. Ситник, І. Хемчян та ін.

Теоретичним аспектам професії М. приділяли увагу такі українські та зарубіжні бібліотекознавці, як: Ю. Авраєва, С. Басов, Б. Бачалдін, А. Ванєєв, О. Виноградова, Е. Куделько, Г. Ковальчук (Харків), Т. Кулаковська, С. Матліна, В. Мудроха, В. Пілецький, Ю. Столяров, Г. Кормишина, А. Чачко та ін.

В умовах динамічних процесів, що відбуваються в бібліотечній сфері, зростання впливу методичного супроводу, вивчення, поширення та адаптації інноваційного і кращого досвіду вітчизняних та зарубіжних бібліотек, діяльність М. набуває все більшої значущості та ваги. Активно розвиваються дистанційні форми методичної діяльності, що дозволяє розширити межі методичного впливу, підняти його оперативність на якісно новий рівень та залучити більшу кількість бібліотечних фахівців. Водночас дедалі складніші умови роботи вимагають від М. розширення власних обсягів предметної, спеціальної, загальної компетентності, набуття принципово нових знань і умінь, постійного навчання впродовж трудової діяльності.

 

Джерела

 

Про розгортання бібліотечної роботи з дітьми по УСРР : наказ Наркома освіти УСРР тов. Затонського від 5.VII.1934 р. № 377 // Б-ка в соціаліст. буд-ві. – 1934. – № 8. – С. 48–51.

Положення про дитячу районну бібліотеку : затв. заст. Наркома освіти І. Хаіт // Б-ка в соціаліст. буд-ві. – 1934. – № 10. – С. 37–38.

О типовых штатах массовых библиотек: розпорядження РНК СРСР від 25 квітня 1944 р. за № 9083

Положення про державну обласну бібліотеку для дітей Української РСР: затв. М-вом культури Української РСР 5 квітня 1962 р. // Довідник бібліотекаря : зб. керівних матеріалів з питань бібл. роботи. – Харків : Ред.-вид. відділ Кн. палати УРСР, 1967. – С. 131–136.

Положення про районну бібліотеку системи Міністерства культури УРСР: затв. М-вом культури УРСР 27 червня 1962 р. // Довідник бібліотекаря : зб. керівних матеріалів з питань бібл. роботи. – Харків : Ред.-вид. відділ Кн. палати УРСР, 1967. – С. 129–131.

Інструкція про організацію методичної роботи районної бібліотеки : затв. Голов. упр. у справах культурно-освітніх установ Міністерства культури УРСР 30 грудня 1963 р. // Довідник бібліотекаря : зб. керівних матеріалів з питань бібл. роботи. – Харків : Ред.-вид. відділ Кн. палати УРСР, 1967. – С. 199–208.

Про заходи поліпшення діяльності обласних бібліотек Української РСР : наказ Міністра культури Української РСР від 26 січня 1966 р. // Довідник бібліотекаря : зб. керівних матеріалів з питань бібл. роботи. – Харків : Ред.-вид. відділ Кн. палати УРСР, 1967. – С. 67–73.

Про заходи по підвищенню ідейного рівня пропаганди книги і керівництва читанням в масових бібліотеках : пост. колегії М-ва культури СРСР від 29 жовтня 1968 р. // Довідник бібліотекаря : керівні матеріали з питань бібл. роботи. – Харків : Ред.-вид. відділ Кн. палати ім. І. Федорова, 1971. – С. 61–64.

 Про перехід на безкоштовне користування підручниками учнями загальноосвітніх шкіл Української РСР : наказ М-ва освіти УРСР від 16.02.1978 р. № 25 // Зб. наказів та розпоряджень М-ва освіти УРСР. – 1978. – № 9. – С. 5–13.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура і мистецтво.

Наказ Міністерства культури України від 22.08.2012 № 900 «Про затвердження примірної структури та примірних штатних розписів комунальних бібліотек»

 

Покровский А. О московской «экспертизе пригодности библиотекарей» // Красный библиотекарь. – 1923. – № 1. – С. 50–53.

Колмаков П. Подготовка и самоподготовка библиотекарей Красной армии и флота // Красный библиотекарь. – 1924. – № 12. – С. 26–33.

Ванеев А. Н. Об изучении эффективности труда методистов // Техн.б-ки СССР. 1967. – № 1. – С. 50–52.

Куделько Е. В. Довідник з бібліотекознавства і бібліографії / Е. В. Куделько, С. Й. Мінц ; під наук. ред. М. П. Бронштейн. – Харків : ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1969. – Про методиста: с. 123.

Пилецкий В. М. Социально-психологические аспекты научной организации труда и управления в библиотеках / В. М. Пилецкий // Научная организация труда в библиотеках. – Москва, 1972. – С. 84–90.

Голенок Л. Н. Педагогические особенности методической деятельности // Сов. библиотековедение. – 1975. – № 5. – С. 81–94.

Муравйова Е. Г. Состав и система повышения квалификации методистов ЦБС // Оптимизация системы повышения квалификации библиотечных работников : сб. науч. тр. / ЛГИК им. Н. К. Крупской. – Ленинград, 1979. – С. 49–63.

Столяров Ю. Н. Библиотека: структурно-функциональный подход / Ю. Н. Столяров. – Москва : Книга, 1981. – 255 с.

Зотова Р. З. Повышение квалификации методистов / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина // Пути и формы подготовки библиотечных кадров и повышения их профессиональной квалификации : метод. рекоменд. – Москва, 1982. – С. 47–55.

Чачко А. С. Библиотечный специалист: особенности труда и профессионализации / А. С. Чачко. – Киев : Наук. думка, 1984. – Про методистів: с. 120–122.

Чачко А. С. Методическая деятельность и специальность «организатор-методист» / А. С. Чачко / / Науч. и техн. б-ки СССР. – 1985. – № 1. – С. 14–21.

Бачалдин Б. Н. Слагаемые высокого професссионализма // Бачалдин Б. Н. Менеджмент в научно-методической работе : В помощь б-рю / Б. Н. Бачалдин, Л. М. Инькова. – Москва, 1993. – С. 28–38.

Колосай Л. Шкільні бібліотеки – шляхи реформування [погляд методиста на проблеми шкільних  бібліотек] / Лідія Колосай // Світло. – 1996. – № 2. – С. 42–45.

Виноградова О. Б. Організаційні засади науково-методичної роботи публічних бібліотек України : досвід і перспективи / О. Б. Виноградова // Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє : зб. ст. до міжнар. наук.-практ. конф. – Київ 1997. – С. 22–31.

Колосай Л. А. Шляхи формування змісту діяльності шкільної бібліотеки / Л. А. Колосай // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції в системі національної освіти України : тези доповідей. – Київ : ІЗМН. – 1997. – С. 15–17.

Кормишина Г. М. О сущности и роли методической деятельности / Г. М. Кормишина // Библиотековедение. – 1998. – № 1. – С. 71–75.

Ванеев А. Н. Методическое обеспечение библиотечной деятельности: учеб. пособие / А. Н. Ванеев. – Москва : ИПО Профиздат, 2000. – 144 с.

Авраева Ю. Б. Сага о методистах, или «О бедном методисте замолвите слово...» : (Мысли вслух о наболевшем) / Ю. Б. Авраева // Науч. и техн. б-ки. – 2002. – № 5. – С. 32–36.

Авраева Ю. Талант быть методистом / Ю. Авраева // Библиотека. – 2002. – № 4. – С. 70–71.

Робоча тека методиста : метод. поради / Держ. б-ка України для юнацтва ; склад. Т. М. Нікітінська ; ред. Л. І. Стахурська. – Київ, 2003. – 12 с.

Ковальчук Г. Д. Прогнозы и аналитика методистов / Г. Д. Ковальчук // Библиотека. – 2004. – № 11. – С. 90 – 93.

Петренко Т. Системний підхід до методичної роботи / Т. Петренко // Бібліосвіт : інформ. вісн. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 55–60.

Публічна бібліотека: місія : з досвіду різних країн. Погляд методиста / Нац. парлам. б-ка України ; підгот.: І. О. Цуріна, Н. О. Гудімова. – Київ, 2004. – 43 с. – (Публічні бібліотеки).

Цуріна І. Квітнева школа методистів / І. Цуріна // Бібл. планета. – 2005. – № 2. – С. 33.

Використання комп’ютерних технологій у методичній діяльності : метод. поради / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад.: Г. Д. Ковальчук, Н. М. Кучерява. – Харків, 2006. – 27 с.

Ворона Ю. «Шляхи підвищення іміджу публічної бібліотеки в сучасних умовах» (Школа методистів) / Ю. Ворона // Бібл. планета. – 2007. – № 4. – С. 41–42.

Авраева Ю. Б. Методист библиотеки : формула успеха : науч.-метод. пос. / Ю. Б. Авраева, Э. С. Очирова. – Москва: Либерия-Бибинформ, 2008. – 96 с.

Зніщенко, М. Науково-методичній діяльності обласних бібліотек для дітей України – законодавчу підтримку / М. Зніщенко // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 4. – С. 13–15.

Матлина С. Методическая деятельность как способ управления инновационными процессами / С. Матлина // Роль методичної служби у забезпеченні професійної компетентності бібліотекаря : матеріали ІІ Всеукр. шк. методиста, 2–5листоп. 2009 р. / М-во культури і туризму України, ДЗ «Нац. парлам. б-ка України» ; уклад. О. Зозуля. – Київ, 2010. – С. 58–61.

Методична служба XXI століття : матеріали обл. семінару методистів / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка, наук.-метод. від. ; відп. за вип. Л.  В. Бабій. – Івано-Франківськ, 2010. – 52 с.

Проблемы и перспективы перестройки методической работы: Взгляд из 1988 года // Библиотечное дело. – 2010. – № 11. – С. 2–7.

Роль методичної служби у забезпеченні професійної компетентності бібліотекаря : матеріали II Всеукр. шк. методистів, 2–5 листоп 2009 р. / ДЗ «Нац. парлам. б-ка України» ; уклад. О. Зозуля. – Київ, 2010. – 111 с. : табл.

Басов С. А. Об институциональном подходе в библиотековедении // Науч. и техн. б-ки. – 2011. – № 3. – С. 50–69.

Пучкова Н. Школа компетентного бібліотекаря / Н. Пучкова // Шк. бібл.-інформ. центр. – ШБІЦ. Бібл. робота. – 2011. – № 11. – С. 23–34.

Здановська В. Дискусія про наболіле :[про круглий стіл з обговорення статусу методиста з бібліотечних фондів] / Валентина Здановська // Шк. бібл.-інформ. центр. – ШБІЦ. Бібл. робота. – 2012. – № 10. – С. 1–4.

Крижко Л. Чим різноманітніший підхід, тим цікавіше навчання, тим реальніше досягнення мети / Людмила Крижко // Шк. бібл.-інформ. центр. – ШБІЦ. Бібл. робота. – 2012. – № 11. – С. 1–12.

Осадчук Н. Циклограма діяльності як підґрунтя річного плану методиста з бібліотечних фондів / Наталія Осадчук // Шк. бібл.-інформ. центр. – ШБІЦ. Бібл. робота. – 2012. – № 6. – С. 12–18.

Романюк О. Блог методиста як інструмент для професійного розвитку бібліотекарів та впровадження бібліотечних інновацій / О. Романюк // Бібл. планета. – 2012. – № 2. – С. 18–20.

Орловська Т. Інноваційні форми роботи методиста з бібліотечними працівниками / Т. Орловська // Нова педагогічна думка. – 2014. – № 4. – С. 24–26.

Мудроха В. О. Підвищення кваліфікації як складова частина науково-методичного забезпечення діяльності бібліотеки / В. О. Мудроха // Бібліотеки  і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. – Харків : ХНМУ, 2015. – С. 112–118.

Роль методиста в професійному розвитку бібліотечних працівників за допомогою сервісів Веб 2.0 : метод. рек. / Департамент культури і туризму Харків. обл. держадмін., Харків. обл. універс. наук. б-ка ; ред.-уклад. В. С. Ручка. – Харків : ХОУНБ, 2015. – 37 с.

Ковальчук Г. Формування методичного простору в бібліотечному середовищі України у пострадянський період / Галина Ковальчук // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – №3 (13). – С. 26–30.

 

_________________________________________

Блог методиста з бібліотечних фондів Ольги Кульчицької / Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу

 Боднарук Т. За методиста замовлю слово

Віртуальне методичне об'єднання методистів відділів освіти, що забезпечують науково-методичний супровід діяльності бібліотек ЗНЗ / Освітній портал «ЗапоВікі» (Запорізька область)

Ковальчук Г. Д. Методична діяльність публічних бібліотек України: історичний огляд / Ковальчук Г.Д.

Травневі Школи методиста: огляд обласних шкіл 2021 року // Публічна бібліотека об’єднаної територіальної громади : блоґ НБУ ім. Ярослава Мудрого

Чачко А. С. К вопросу о проработке профессиограммы методиста / А. С. Чачко, Т. А. Игнатович

Шкільна бібліотека  : вебсторінка К. Нарольскої, консультанта Центру професійного розвитку педагогічних працівників Вінницької міської ради, модератора професійної спільноти шкільних бібліотекарів

Богуш Тетяна Іванівна
Статтю створено : 11.04.2024
Останній раз редаговано : 11.07.2024