Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 707
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Метабібліографія України (видання)
Метабібліографія України (видання)

image«Метабібліографія України» – науково-допоміжний, універсальний за змістом бібліографічний покажчик, призначений для інформування широкого кола користувачів про вітчизняні бібліографічні ресурси.

Видавець – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. Виходить з 2010 р. як щорічник (з 2021 р. – електронне видання). Перший випуск «М. У.» – здвоєний, в ньому охоплено бібліографічні посібники за 2007–2008 рр. Того ж 2010 р. опубліковано другий випуск покажчика, до якого увійшли посібники, що побачили світ у 2009 р. Наклад «М. У.» у перші роки видання становив 70 пр.

У покажчику подається інформація про опубліковані бібліографічні посібники різних видів, жанрів і типів: державні посібники; ретроспективні й поточні; науково-допоміжні; професійно-виробничі та рекомендаційні; універсальні; галузеві; бібліотечно-каталожні; видавничо-книготорговельні (за винятком посібників малих форм). У «М. У.» містяться відомості й про покажчики змісту періодичних видань; бібліографічні огляди; методично-бібліографічні матеріали, складовою яких є розгорнуті списки літератури; посібники, в яких реєструються праці організацій, наукових установ; біобібліографічні посібники; найзначніші прикнижкові та пристатейні списки та бібліографічні підрядкові примітки.

Весь масив бібліографічних описів у «М. У.» згруповано у двох розділах. У першому – представлено відомості про універсальні та багатогалузеві бібліографічні посібники, зокрема покажчики бібліографічних посібників, «Літописи» Книжкової палати України, ретроспективні бібліографічні посібники, каталоги та описи колекцій стародруків, книг і періодичних видань, покажчики, підготовлені певними групами (колективами) авторів, покажчики змісту періодичних та продовжуваних видань. У другому розділі подано відомості про бібліографічні посібники з окремих галузей знань. Покажчики праць колективів галузевих установ та покажчики змісту галузевих періодичних видань розміщено у підрозділах відповідної галузі.

Бібліографічні записи в «М. У.» згруповано згідно з таблицями Універсальної десяткової класифікації.

Всі випуски «М. У.» мають довідково-пошуковий апарат, який містить іменний покажчик, абетковий покажчик бібліотек та інших установ, інформацію про видання яких уміщено в покажчику. Починаючи з випуску за 2019 р., додано покажчик окремо виданих бібліографічних посібників.

Покажчик «Метабібліографія України» адресовано працівникам бібліотек та інформаційних установ, спеціалістам різних галузей науки. Мета видання сприяння кращому орієнтуванню в масиві бібліографічних праць, які можна використати у практичній і науковій діяльності; надання допомоги працівникам бібліотек та інформаційних установ у комплектуванні й доукомплектуванні довідково-бібліографічних фондів; плануванні бібліографічної роботи, визначенні тем майбутніх видань; поліпшення інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів, зокрема у разі складного бібліографічного пошуку; забезпечення бібліографознавців вихідними матеріалами в прогнозуванні розвитку жанрів, тематики бібліографічної продукції і відтворенні тих чи інших епізодів її історії. На основі випусків  «М. У.» можливе створення різноманітних бібліографічних баз з регулярним поповненням кола джерел і вдосконаленням пошукових засобів.

Підготовку покажчика здійснюють працівники науково-бібліографічного відділу НБУ імені Ярослава Мудрого. Серед них: Н. Абдуллаєва (брала участь у підготовці видань за 2018–2022 рр.), Л. Білинець (за 2017 р.), І. Ігнатецька (за 2010–2012 рр.), О. Кордюкова (2013–2015 рр.), Л. Кухар (за 2016–2017 рр.), К. Науменко (за 2012–2013 рр.). Науковий редактор – В. Кононенко.

Всі випуски покажчика представлено у форматі pdf на сайті електронної бібліотеки «Культура України».

 

Джерела

 

Метабібліографія України : покажч. бібліогр. посіб. – Київ, 2010–2022.

Промська О. Становлення метабібліографії в Україні / Олександра Промська // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 6. – С. 14–16.

Заморіна Т. М. Посібники наукової бібліографії як складова бібліографічних ресурсів України / Т. М. Заморіна // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. / НАПН України, Держ. наук. пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; редкол.: Л. А. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. – С. 289–296. – Про «Метабібліографію України»: с. 292.

Кононенко В. Нове джерело інформації про бібліографічні ресурси України / В. Кононенко, І. Ігнатецька // Бібл. планета. – 2010. – № 1. – С. 32–34; // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 8. – С. 15–16.

Кононенко В. Національна парламентська бібліотека України як центр професійної бібліографії / В. Кононенко // Бібл. планета. – 2011. – № 1. – С. 15–17. – Про «Метабібліографію України»: с. 16.

Промська О. Випуск універсальних ретроспективних метабібліографічних покажчиків в Україні (90-ті рр. ХХ ст. – 2010 р.) / Олександра Промська // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 3. – С. 14–17. – Про «Метабібліографію України»: с. 15.

Геращенко М. Про метабібліографію та бібліографію третього ступеня / Михайло Геращенко, Людмила Добровольська // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 10. – С. 12–13. – Про «Метабібліографію України»: с. 12.

Костенко М. Бібліографічні посібники в системі засобів інформаційного забезпечення художньої культури та мистецтва / М. Костенко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 329–337. – Про «Метабібліографію України»: с. 334.

Промська О. Л. Сучасні метабібліографічні ресурси України: всеукраїнський і регіональний рівні / О. Л. Промська, Л. В. Глазунова // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури ; за заг. ред. В. М. Шейка. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 179–188. – Про «Метабібліографію України»: с. 182–183.

Національна парламентська бібліотека України (1866–2015) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; упоряд.: К. Науменко, Г. Волянська, О. Галганова ; наук. ред. В. Кононенко. – Київ, 2016. – 495 с. – Про «Метабібліографію України»: с. 305–306.

Шкаріна В. Розвиток системи національних метабібліографічних посібників в Україні / Віталіна Шкаріна // Бібл. вісн. – 2018. – № 1. – С. 3–9.

Науменко Катерина Миколаївна
Статтю створено : 05.06.2023
Останній раз редаговано : 05.06.2023