Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 14
За місяць : 1147
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Королевич Нінель Федорівна
Рубрики : Персоналії
Королевич Нінель Федорівна

imageКоролевич Нінель Федорівна [21.01.1926, м. Харків – 06.12.2013, м. Київ] – бібліограф, бібліографознавець, літературознавець, педагог. Кандидат філологічних наук (1967), перший в Україні професор у галузі бібліографії (1984).

Народилася в сім’ї робітника Ф. Гретченка. Під час війни через вимушені переїзди шкільну освіту здобувала з перервами. Працювала на авіаційному заводі в Саратові. У 1945–1950 рр. навчалася на філологічному факультеті Львівського державного (нині – національного) університету імені Івана Франка, у 1950–1953 рр. – в аспірантурі Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР (нині – НАН України). У 1953–1968 рр. працювала у Державній публічній бібліотеці УРСР (нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського), де пройшла шлях від старшого бібліотекаря відділу систематизації та обробки літератури до головного бібліографа бібліографічного відділу, де працювала поряд з такими відомими фахівцями, як І. Бойко, Л.  Ґольденберґ, К. Коваленко, О. Ровнер, Ф. Сарана, К. Скокан, С. Сороковська та ін.  

Н. Королевич – ініціатор, керівник, автор та співавтор кількох фундаментальних науково-допоміжних посібників («Українська мова. 1918–1961 рр.» (1963), два випуски «Слов’янської філології на Україні», за 1958–1962 і 1963–1967 рр. (1963, 1968)), та виданих у Москві покажчиків «Славянское языкознание» (1963), «Общее языкознание», «Структурное и прикладное языкознание» (1965). Укладала також персональні покажчики, присвячені діяльності українських мовознавців,  академіків Л. Булаховського (1958, 1968) та І. Білодіда (1966), з української літератури тощо.

Як бібліограф представляла українську славістику на міжнародному рівні, зокрема, організувала книжкову виставку від України до IV Міжнародного з’їзду славістів у Москві (1958), за що отримала подяку від тодішнього Президента АН УРСР О. Палладіна.

Захистила дисертацію на тему «Синтаксичні особливості роману А. Головка «Бур’ян» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (1967).

З 1968 р. – на викладацькій роботі у новоствореному КДІК (нині – Київський національний університет культури і мистецтв); у 1974–1993 рр. – на посадах завідувача кафедри загального бібліотеко- та книгознавства, професора кафедри аналітико-синтетичної обробки документів та загального бібліографознавства. Читала курси «Загальне бібліографознавство», «Організація та методика бібліографічної роботи в бібліотеці», спецкурс «Інтернаціональні бібліографічні зв’язки».

Коло професійних інтересів: вивчення історії та сучасного стану вітчизняної бібліографії, створення репертуару української книги, діяльність українських книго-, бібліотеко- та бібліографознавців.

Увела в науковий обіг термін «біобібліографічний нарис». Спільно з бібліографами Національної парламентської бібліотеки України (нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого) започаткувала видання серії біобібліографічних посібників «Провідні діячі української книги», у рамках якої підготувала сім праць (про Ф. Сарану, Ю. Меженка, М. Ясинського, В. Дорошенка, Ф. Максименка, І. Бойка, М. Яшека, як самостійно, так і у співавторстві).

image
Королевич Н. Ф. Українські бібліографи ХХ століття : навч. посіб. для ін-тів культури України. Київ: Кн. палата України. 1998.
image
Покажчики із серії ”Провідні діячі української книги”, укладені Н. Королевич
Один із організаторів, редакторів та співавторів першого в Україні навчального посібника для інститутів культури «Українська радянська бібліографія» (1980), автор праці «Українські бібліографи ХХ століття» (1998), низки методичних розробок і навчальних програм. На сторінках «Советской библиографии», «Радянського літературознавства», «Книжника», інших часописів опублікувала кілька статей про українських і російських бібліографів та їх місце у міжнародних бібліографічних взаєминах, про розвиток української бібліографії в 1920–1930-ті рр., у період Другої світової війни та у повоєнний час.

Як один із провідних бібліографознавців України другої половини 20 ст. Н. Королевич входила до складу редколегії міжвідомчого збірника «Бібліотекознавство та бібліографія» (1987–1992), була членом комісії з загальнотеоретичних проблем бібліотекознавства Республіканської ради з координації досліджень у галузі бібліотеко- та бібліографознавства, Бібліографічної комісії Міжвідомчої ради з питань бібліотечної роботи при Міністерстві культури УРСР, учасником численних міжнародних та республіканських наукових конференцій і семінарів, залучалася до написання статей з питань бібліографії та бібліографознавства для другого видання Української радянської енциклопедії, Української літературної енциклопедії. Значну увагу приділяла молоді: керувала роботою студентського наукового товариства КДІК, вела методологічний семінар з бібліографії.

Підтримувала довголітні колегіальні звязки з багатьма українськими бібліографами, науковцями, викладачами вишів –  І. Вовченко, Ф. Максименком, В. Масленніковою, Д. Тарамановим, Л. Ільницькою, а також з провідними  російськими фахівцями – Й. Баренбаумом, Е. Безпаловою, А. Верьовкіною, Д. Коготковим та ін.

 

Твори

Синтаксичні особливості роману А. Головка «Бур’ян» / Гретченко Н. Ф. ; АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Вид-во АН УРСР 1958. – 36 с.

 Славянское языкознание : библиогр. указ. лит., изд. в СССР с 1918 по 1960 гг. Ч. 1. 1918–1955 гг. / АН СССР; Ин-т рус. яз. ; Ин-т славяноведения; Фундамент. б-ка обществ. наук.   – Москва, 1963. – 344 с. – У співавт.

Українська мова : бібліогр. покажч.: (1918–1961 рр.) / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Держ. публ. б-ка ; Уклад.: Л. І. Гольденберг, Н. Ф. Королевич ; Передм. І. К. Білодіда. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1963. – 300 с.

Слов’янська філологія на Україні. 1958–1962 : бібліогр. покажч. / АН УРСР, Укр. ком. славістів, Держ. публ. б-ка; Уклад.: Н. Ф. Королевич, Ф. К. Сарана ; відп. ред. Г. Д. Вервес. – Київ: Вид-во АН УРСР, 1963. – 617 с. – (До V Міжнар. з’їзду славістів).

Огляд радянських та зарубіжних бібліографій з української мови (1917–1963 рр.) / Королевич Н. Ф. // Інформаційні матеріали наукової ради з проблеми «Закономірності розвитку національних мов у зв’язку з розвитком соціалістичних націй». – Київ, 1966. – Вип. 1. – С 89–94.

Леонід Арсенійович Булаховський : літ. про життя та діяльн. / АН УРСР. Ін-т мовознавства ; вступ. ст. І. К. Білодіда; бібліогр. складена Н. Ф. Королевич. – Київ : Наук, думка, 1968. – 80 с.

Слов’янська філологія на Україні. 1963–1967 : бібліогр. покажч. / АН УРСР Укр. ком. славістів. ЦНБ; Уклад.: Н. Ф. Королевич [кер.], Л. В. Беляева та ін. – Київ : Наук, думка. 1968. – Ч. 1. – 293 с.; Ч. 2. – 402 с. – (До VI Міжнар. з’їзду славістів).

Королевич Н. Ф. Реєстр книжкової мудрості : [До проблеми створення репертуару укр. книжки] / Н. Ф. Королевич // Літ. Україна. – 1970. – 15 трав.

Іван Костянтинович Білодід / вступ, ст. В. М. Русанівського; покажч. друк. праць уклали Н. Ф. Королевич, Л. П. Мостицька ; – Київ : Наук, думка, 1976. – 60 с. –(Біобібліогр. вчених УРСР).

В. И. Межов и русско-украинские библиографические связи / М. В. Герощенко, Н. Ф. Королевич // Советская библиография. – 1977. – № 6. – С. 38–46.

Из истории рекомендательной библиографии в УССР в 30-е годы / Н. Ф. Королевич // Развитие библиографической науки в советский период : – Ленинград, 1978. – С. 109–120. – (Труды / Ленигр. гос. ин-т культуры; Т. 41).

Розвиток державної бібліографії в УРСР (1929–1941 рр.) / Н. Ф. Королевич // Бібліотекознавство та бібліографія. – Харків, 1978. – Вип. 18. – С. 84–91.

Українська радянська бібліографія : навч. посіб. для студ. ін-тів культури / [І. О. Вовченко, О. П. Довгопола, Н. Ф. Королевич та ін.] ; за ред. Ф. К. Сарани, Д. Д. Тараманова. – Київ : Вища шк., Голов. вид-во, 1980. – 264 с.

Научное издание украинской библиографии : (к выходу 20-го вып. межвед. респ. сб. «Бібліотекознавство і бібліографія» / Н. Ф. Королевич // Советская библиография. – 1982. – № 1. – С. 73–76.

Русские писатели в украинской советской библиографии / Н. Ф. Королевич // Советская библиография. – 1982. – № 4. – С. 70–80.

Інтернаціональні зв’язки у бібліографічних працях О. П. Куща / Королевич Н., Маркова С. // Радянське літературознавство. – 1985. – № 6. – С. 56–60. – У співавт.

Участь бібліографів України в журналі «Советская библиография» (1933–1983) / Н. Ф. Королевич, І. В. Одинока // Бібліотекознавство і бібліографія. – 1987. – Вип. 27. – С. 122–129.

Авторитетно – про бібліографію / Н. Ф. Королевич // Книжник. – 1990. – № 2. – С. 44–47.

Російсько-український словник бібліографічних термінів / уклад.: Н. С. Афанасьева, Н. Ф. Королевич / Київ. держ. ін-т культури ім. О. Є Корнійчука. – Київ, 1990. – 24 с.

Доля, освячена книгою : До 70-річчя Ф. К. Сарани / Н. Ф. Королевич // Книжник. – 1991. – № 6. – С. 22–23.

Фундатор державної бібліографії на Україні : [Ю. О. Меженко] / Н. Ф. Королевич // Книжник. – 1992. – № 3. – С. 31–32.

Федір Кузьмич Сарана : біобібліогр. покажч. / Держ. б-ка України, КДІК ; [уклад.: Н. Ф. Королевич, Ю. С. Зубець ; відп. ред.: В. В. Патока, С. М. Остапенко]. – Київ, 1993. – 26 с.

Королевич Н. Український бібліограф Ю. О. Меженко (1892–1969) : біобібліогр. нарис / НПБУ ; Н. Ф. Королевич ; [наук. ред. А. П. Корнієнко ; відп. ред. В. В. Патока]. – Київ, 1993. – 60 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 1).

Бібліограф М. І. Ясинський (1889–1967) : біобібліогр. нарис / НПБУ ; Н. Ф. Королевич, М. В. Геращенко ; [наук. ред. А. П. Корнієнко ; відп. ред. Патока В. В.]. – Київ, 1995. – 32 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 2).

Бібліографічна діяльність В. В. Дорошенка (1879–1963) : біобібліогр. нарис / НПБУ ; Н. Ф. Королевич ; [наук. ред. А. П. Корнієнко ; відп. ред. Патока В. В.]. – Київ, 1995. – 35 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 3).

Книгознавець, бібліограф і бібліотекар Сергій Іванович Маслов (1880–1957) : біобібліогр. нарис / НПБУ ; Г. І. Ковальчук, Н. Ф. Королевич ; [наук. ред. А. П. Корнієнко ; відп. ред.: Патока В. В.]. – Київ, 1995. – 42 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 4).

Бібліограф Федір Пилипович Максименко (1897–1983) : біобібліогр. нарис / НПБУ ; Н. Ф. Королевич ; [наук. ред. А. П. Корнієнко ; відп. ред. В. В. Патока]. – Київ, 1996. – 47 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 6).

Персоналії визначних українських бібліографів / Н. Ф. Королевич, В. В Потока // Теоретичні та організаційні проблеми формування репертуару української книги і періодики... – Львів, 1996. – С. 359–364.

Бібліограф Іван Захарович Бойко (1908–1970) : біобібліогр. нарис / НПБУ ; Н. Ф. Королевич ; [наук. ред. А. П. Корнієнко ; відп. ред. В. В. Патока]. – Київ, 1997. – 28 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 8).

Бібліограф Микола Федорович Яшек (1883–1966) : біобібліогр. нарис / НПБУ ; Н. Ф. Королевич ; [наук. ред. А. П. Корнієнко ; відп. ред. В. В. Патока]. – Київ, 1997. – 28 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 10);

Українські бібліографи ХХ століття : навч. посіб. для ін-тів культури України. – Київ: Кн. палата України. – 1998. – 327 с.

 

Джерела

Українська радянська бібліографія : навч. посіб. для студ. ін-тів культури / / [І. О. Вовченко, О. П. Довгопола, Н. Ф. Королевич та ін.] ; за ред. Ф. К. Сарани, Д. Д. Тараманова. – Київ : Вища шк., Голов. вид-во,  1980. – 264 с.  – Про Н. Королевич див.: с. 4. 212, 213. 240, 260.

Мілясевич І. В. Джерела бібліографічної інформації з українського мовознавства // Мовознавство. – 1983. – № 6. – С. 62–66. – Про Н. Королевич див.: с. 63, 65, 66.

Геращенко М. В. 60 лет со дня рождения Нинель Федоровны Королевич : (хроника) / М. В. Геращенко // Сов. библиография. – 1986. – № 5. – С. 94.

Тарнавська М. Бібліотекознавство і бібліографія в сучасній Україні // Сучасність [Мюнхен]. – 1986. – № 10. – С. 84–97. – Про Н. Королевич див.: с. 86, 93.

Гольденберг Л. І. Бібліографічні джерела українського літературознавства : путівник : навч. посібник для студентів ун-тів, пед. ін-тів, ін-тів культури. – 2-ге вид., поправл. і доп. / Л. І. Гольденберг. – Київ : Вища шк., 1990. – 252, [2] с. – Про Н. Королевич див.: с. 28. 29, 90. 91.

Сарана Ф. К. Королевич Нінель Федорівна / Ф. К. Сарана // Українська літературна енциклопедія. – Київ, 1990. – Т. 2. – С. 570–571.

Василенко О. Творча зустріч з Нінель Королевич / Ольга Василенко // Бібл. вісн. – 1996. – № 3. – С. 29–30.

Геращенко М. В.  Бібліограф H. Ф. Королевич : біобібліогр. покажч. / М. В. Геращенко ; [Відпов. ред. В.В.Патока] ; Нац. парламент. б-ка України. – Київ, 1996. – 23 с.

Геращенко М.  Нінель Королевич / Михайло Геращенко // Бібл. вісн. – 1996. – № 3. – С. 27–28.

Український бібліограф Нінель Федорівна Королевич // Календар знаменних і пам'ятних дат / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 41–47.

Заслужений бібліограф України : [про Н. Королевич] // Вісн. Кн. палати. – 2005. – № 12. – С. 53–54.

Геращенко Михайло Васильович
Статтю створено : 23.01.2015
Останній раз редаговано : 05.12.2023