Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 41
За місяць : 779
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Григоревська Олена Вікторівна
Рубрики : Персоналії
Григоревська Олена Вікторівна

imageГригоревська Олена Вікторівна  [Воскобойнікова-Гузєва, до 2022 р.;19.08.1971, м. Одеса] – бібліотекознавець, історик, фахівець із фондознавства, стратегічного розвитку бібліотек; кандидат історичних наук (2000), доктор наук із соціальних комунікацій (2015); старший науковий співробітник (2005); завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка (КУБГ); член президії Української бібліотечної асоціації.

Народилась у родині військовослужбовця. Навчалася у загальноосвітніх школах м. Києва № 84 та № 20, середню освіту здобула зі срібною медаллю. У 1992 р. закінчила з відзнакою Київський державний інститут культури ім.  О. Є. Корнійчука (нині – Київський національний університет культури і мистецтв, КНУКІМ) за спеціальністю «Бібліотекознавство і бібліографознавство». Трудову і наукову діяльність розпочала з липня 1992 р. у Центральній науковій бібліотеці імені В. І. Вернадського (нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, НБУВ). Працювала на посадах бібліотекаря ІІ категорії, молодшого наукового співробітника відділу загального бібліотекознавства (з жовтня 1992 р.). У 1996–1999 рр. навчалася в аспірантурі НБУВ, досліджуючи бібліотекознавчі і фондознавчі питання, типологію видань, зокрема наукових. З листопада 1999 р., після завершення навчання у аспірантурі, працювала в НБУВ науковим співробітником відділу комплектування вітчизняною літературою. У 2000 р. захистила дисертацію «Наукові видання в структурі фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1918–1999 рр.) як об’єкт історико-бібліотекознавчого дослідження» на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.

Від січня 2002 р. по лютий 2011 р. О. Воскобойнікова-Гузєва очолювала відділ бібліотекознавства, з 2006 р. поєднувала посаду директора Інституту бібліотекознавства НБУВ. Досліджувала історію, теорію і методологію, аналізувала стан та перспективи розвитку бібліотечно-інформаційної сфери і бібліотекознавства в Україні та закордоном.

Понад десять років О. Воскобойнікова-Гузєва була співкерівником та відповідальним виконавцем НДР Інституту бібліотекознавства НБУВ за напрямами удосконалення технології і організації формування і використання інформаційних ресурсів, впровадження інформаційних технологій в систему інноваційної діяльності й управління бібліотечно-інформаційною діяльністю наукової бібліотеки. Результати досліджень стали теоретичним підґрунтям для структурного, організаційного та технологічного розвитку сучасної наукової бібліотеки, вироблення прогнозів і моделей соціокультурної трансформації, подальшого дослідження тенденції функціонального розвитку інформаційно-бібліотечного комплексу як соціокультурного об’єкту.

Результати наукової діяльності О. Воскобойнікової-Гузєвої для розвитку теоретичних та науково-прикладних аспектів вітчизняного бібліотекознавства отримали високу оцінку, їй присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (2005).

Наукові здобутки О. Воскобойнікової-Гузєвої у сфері дослідження особливостей сучасного наукового книговидання отримали розвиток у багатьох фахових публікаціях в Україні та Росії, стали підґрунтям для її участі як відповідального виконавця у загальноакадемічній НДР «Розробка і впровадження у дослідну експлуатацію типових рішень представлення видавничої продукції НАН України в електронному середовищі» (2009–2011 рр.).

У 2011–2014 рр., після реорганізації Інституту бібліотекознавства НБУВ, О. Воскобойнікова-Гузєва працювала на посаді провідного наукового співробітника Інституту біографічних досліджень НБУВ, згодом – провідного наукового співробітника Інституту науково-методичного забезпечення бібліотечно-інформаційної роботи НБУВ (нині – Інститут бібліотекознавства НБУВ), завідувача відділу комплексних наукових та науково-інформаційних проектів Інституту бібліотекознавства НБУВ (2015 – січень 2016). У цей період вчена зосереджувала свою науково-дослідну діяльність на теоретичному обґрунтуванні стратегій модернізації бібліотечно-інформаційних установ в період реформування українського суспільства, результати досліджень узагальнила в монографії, що вийшла друком 2014 р., і у грудні того ж року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій на тему «Бібліотечно-інформаційна сфера України в контексті соціальних трансформацій кінця ХХ ст. – 10-х років ХХІ ст.: концепції стратегічного розвитку, динаміка змін, перспективи». Дисертаційне дослідження виконане у межах цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Прогнози і моделі соціальної та соціокультурної трансформації українського суспільства у першій чверті ХХІ ст.».

З лютого 2016 р. О. Воскобойнікова-Гузєва працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка. Є співрозробником та гарантом бакалаврської та магістерської програм для спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», викладає низку навчальних дисциплін – «Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи», «Державна інформаційна політика», «Сучасні стратегії розвитку науки», «Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності», «Теоретико-методологічні засади бібліотекознавства, архівознавства та інформаційної діяльності» та ін.

У доробку О. Воскобойнікової-Гузєвої понад 150 опублікованих наукових  праць, у т. ч.: індивідуальні монографії – «Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація» (2014), «Наукові видання у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» (2004); вона є членом авторських колективів академічних видавничих проектів «Енциклопедія сучасної України» (2003), «Українська архівна енциклопедія» (2008), «Спеціальні історичні дисципліни» (2008), «Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави» (2009), а також колективних монографій «Інформаційна діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського: перспективи розвитку» (2015), «Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж» (2015).

О. Воскобойнікова-Гузєва має здобутки в розробленні нормативної бази у бібліотечній та інформаційній сферах (зокрема, ДСТУ ISO «Інформація і документація. Довідник бібліографічних елементів даних»); є рецензентом проектів національних стандартів у сфері видавничої, бібліотечної та інформаційної діяльності; розробником організаційної бібліотечної документації тощо. Брала участь у підготовці змін та доповнень до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (2009), розробленні Державної програми розвитку діяльності НБУВ на 2005–2010 рр., була членом робочої групи при Міністерстві культури України з розроблення Стратегії розвитку бібліотечної справи України до 2025 р. «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України».

О. Воскобойнікова-Гузєва бере активну участь у підготовці наукових кадрів за напрямом своєї наукової діяльності. Зокрема, тривалий час працювала в комітеті з підготовки наукових кадрів Асоціації бібліотек України, є науковим керівником дисертаційних досліджень аспірантів та пошукувачів, рецензує статті, збірники статей і монографії фахового спрямування. Була опонентом на захистах дисертацій вітчизняних науковців – Л. Бейліса, К. Бережної, Ж. Вертій, Т. Коваль, І. Лобузіна, А. Ржеуського, С. Ростовцева, О. Сербіна, С. Шемаєва, Т. Ярошенко, науковим редактором та рецензентом понад 20 видань. З жовтня 2017 р. – член спеціалізованої вченої ради Д 64.807.02 Харківської державної академії культури.

Входить до складу вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка та Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського. Багато років була членом вченої та редакційно-видавничої рад НБУВ. Є членом редколегій фахових видань «Бібліотечний вісник» та «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», наукових часописів «Інтегровані комунікації» (КУБГ) та «Науково-педагогічні студії» (ДНПБ України імені В.О.Сухомлинського).

Виявляє активну громадську позицію як член президії Української бібліотечної асоціації, експерт навчальних програм УБА та програми «Бібліоміст» Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) (2009–2013), член програмного комітету Львівського бібліотечного форуму (2014, 2015, 2016, 2017, 2018). Є співрозробником проектів стратегічних документів УБА (стратегії: на 2015–2018 рр., 2019–2021 рр.), а також багатьох проектів асоціації, зокрема навчальної програми з підвищення кваліфікації працівників бібліотек закладів вищої освіти за програмою «Академічна доброчесність та бібліотеки» (спільний проект УБА і SAIUP з академічної доброчесності).

Праця О. Воскобойнікової-Гузєвої відзначена Почесною грамотою президії НАН України та ЦК профспілки працівників НАН України (2005), грамотами Київського університету імені Бориса Грінченка за підготовку переможців конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 та 2017/2018 н. р. зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». За вагомий внесок у розвиток галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства 2019 р. нагороджена Премією імені Павли Рогової, заснованою ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського НАПН України.

 

Твори           

 

Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України : зб. документів і матеріалів / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Інформ.-бібл. рада НАН України; укладачі : Т. Л. Кулаковська, А. А. Свобода, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко; відп. ред. О. В. Воскобойнікова-Гузєва. – Київ, 2006. – Вип. 4. – 153 с.;

Бібліотекознавство // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Н. Войцехівська (кер. авт. кол.), В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко [та ін.]. – Київ : Либідь, 2008. – С. 87–93; 

Біобібліографічна діяльність у стратегії розвитку провідних бібліотек України: аналіз ресурсів відкритого доступу / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Укр. біографістика : зб. наук. пр. – Київ, 2012. – Вип. 9. – С. 197–214; 

Визначальні світові стратегії для розвитку інформаційно-бібліотечного комплексу (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 9. – С.  7–22;

Вироблення консолідованої стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України – вимога сучасності / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 214–223;

Модернізаційна стратегія розвитку вітчизняної бібліотечно-інформаційної сфери / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Бібл. вісн. – 2012. – № 5. – С. 8–19;

Інформаційна діяльність як пріоритетний напрям функціонування бібліотечно-інформаційної сфери ХХІ ст. / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Вип. 38. – Київ, 2013. – С. 18–36;

Приоритеты стратегического, коммуникационного и ресурсного развития библиотечно-информационной деятельности в монографических и диссертационных исследованиях украинских ученых в период социальных трансформаций конца ХХ – начала ХХІ ст. / Е. В. Воскобойникова-Гузева // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Междунар. ассоц. акад. наук. - Київ, 2013. – Вып. 11. – С. 82–99;  

Розвиток бібліотечно-інформаційної сфери в контексті пріоритетів національної та міжнародної інформаційної політики / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Вип. 35. – Київ, 2013. – С.  89–301;

Соціальне партнерство як чинник розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Бібл. вісн. – 2014. – № 4. – С. 3–7;

Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація : монографія / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; наук. ред. Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2014. – 362 с; 

Бібліотечні установи як джерело протистояння зарубіжній інформаційній агресії у вітчизняних інформаційних комунікаціях/ О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж : монографія / В. Попик (кер. проекту), В. Горовий, О. Онищенко та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2015. – С. 158–183;

Методологія бібліотекознавчих досліджень: новітні підходи / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Вип. 42. – Київ, 2015. – С. 7–21;

Соціокультурна діяльність провідних бібліотек України у новітніх умовах / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Бібл. вісн. – 2016. – № 1. – С. 12–17; 

Розвиток методології бібліотекознавчих досліджень: традиції та новації / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2017. – № 3. – С. 26–31; 

Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності: базові засади / О. Воскобойнікова-Гузєва // Вісн. кн. палати. – 2017. – № 11. – С. 15-19; 

Внесок українських фахівців у глобальне бачення майбутнього бібліотек / О. Бояринова, О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Пашкова // Бібліотечна планета. – 2018. – № 1. – С. 7–9;

Академічна доброчесність та бібліотеки: програма підвищення кваліфікації працівників бібліотек / Українська бібліотечна асоціація. Головний тренінговий центр для бібліотекарів ; розробники : Воскобойнікова-Гузєва О. В., Загуменна В. В., Кулик Є. В., Пашкова В. С., Сербін О. О., Сошинська Я. Є., Шевченко І. О. – Київ : УБА, 2018. – 40 с.

Медіакультура у вимірах цифрових бібліотечних, архівних та музейних проєктів європейських країн [розділ колективної монографії]  / О. В. Григоревська // Медіазнавчі студії в євроінтеграційному дискурсі України : колективна монографія  /  наук. ред. В. Л. Іващенко. – Київ : ДП «Експрес-об’ява. – 2022. – С. 73–102.

Стратегія формування інформаційного ресурсу бібліотек закладів вищої освіти  [розділ практичного посібника] / О. В. Григоревська // Інформаційні ресурси бібліотек закладів освіти: формування та використання : практичний посібник. Вінниця: Нілан-ЛТД, 2022. – Серія: «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек», вип. 28. – С. 8–23. 

Підготовка фахівців у галузі інформації та комунікації у закладах вищої освіти Федерації Валлонія-Брюссель (Королівство Бельгія) / Олена Григоревська // Бібл. планета. – 2023. – 1(99). – С. 29–31.

Джерела  

 

Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв : антологія / уклад. В. М. Медведєва. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ, 2018. – С. 23-31. – (Серія «Наукові школи»).

 

———————————————

Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна

Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна. Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна

Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна

Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна, Воскобойникова-Гузева Елена Викторовна, Voskoboinikova

 

ORCID

ORCID ID: 0000-0002-2099-0000

Добко Тетяна Василівна
Статтю створено : 12.12.2018
Останній раз редаговано : 19.04.2023