Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 33
За місяць : 777
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Возняк Михайло Степанович
Рубрики : Персоналії
Возняк Михайло Степанович

image

Возняк Михайло Степанович [03.10.1881, с. Вільки-Мазовецькі, тепер – с. Волиця Нестерівського р-ну Львівської області – 20.11.1954, м. Львів] – український літературознавець, фольклорист, бібліограф, академік АН УРСР з 1929 р.

Закінчив філософський факультет Львівського державного університету (1908).

З 1939 р.  – професор, з 1944 р. – завідувач кафедри української літератури Львівського університету; з 1951 р. – очолював також відділ української літератури Інституту суспільних наук АН УРСР у Львові. Друкуватися почав з 1902 року. У 1920–1939 рр. публікував свої праці в журналах: «Вікна», «Нові шляхи», «Культура», «Життя й революція», «Глобус», «Україна», «За сто літ».

Досліджував історію давнього українського письменства, життя і творчість письменників 19 – поч. 20 ст., зокрема І. Франка. Він надавав бібліографії великого значення, супроводжував свої праці розлогими підрядковими посиланнями. У брошурі «Маркіян Шашкевич як фольклорист» вчений подав 26 назв російських збірників, у яких є й українські народні пісні.

М. Возняк зробив доповнення до праці М. Сперанського «Малорусская песня в старинных русских печатных песенниках» (надрукував в «Этнографическом обозрении», 1909 р., № 2/3) та до бібліографічного покажчика Б. Грінченка «Литература украинского фольклора».

М. Возняку належать 600 друкованих праць, які містять бібліографічну інформацію, зокрема, це монографії: «Велетень думки і праці: Шлях життя і боротьби Івана Франка» (1958) та «Іван Франко – популяризатор передової російської літератури» (1953). Тісно пов’язана з бібліографічними заняттями його діяльність як рецензента. Також М. Возняк є автором 50 рецензій з питань літературознавства, фольклору, історії, бібліографії, з якими він виступив, в основному, у 1907–1920-х рр.

У 1911 р. в «Записках НТШ» було опубліковано рецензію М. Возняка на працю С. Маслова «Обзор рукописей библиотеки Императорского Университета св. Владимира», В. Данилова «К библиографии драматических переделок из Гоголя», польського бібліографа Е. Колодзейчика «Bibliografia słowianoznawstwa» (Краків, 1911).

У цих рецензіях М. Возняк висвітлював питання систематизації матеріалів у бібліографічних покажчиках, принципи відбору творів і, що важливо, доповнював рецензовані праці цінними матеріалами. Передусім, це стосується бібліографічної праці Е. Колодзейчика, яку М. Возняк доповнив більш як 30 назвами польською мовою, і зауважив, що бібліографічний покажчик М. Павлика, І. Левицького, Б. Грінченка значно допомогли б укладачеві.

Важливими є праці вченого з історії української бібліографії дожовтневого періоду, зокрема стаття «До діяльності Михайла Комарова», «З бібліографічних занять Івана Вагилевича», посмертні згадки про М. Комарова та І. Левицького. Про важливу роль бібліографії в науковій діяльності М. Возняка свідчать матеріали, що зберігаються у Львівській національній науковій бібліотеці імені В. Стефаника (ЛННБ ім. В. Стефаника). Це спроби персональної бібліографії І. Франка, П. Грабовського, список власних праць; картотека матеріалів про українських письменників дожовтневого періоду, картотека матеріалів із українського мовознавства, фольклору тощо.

Як своєрідну спробу бібліографії другого ступеня можна розглядати зроблений М. Возняком огляд бібліографічних покажчиків, до якого увійшли бібліографічні покажчики І. Левицького, М. Комарова, М. Павлика, Б. Грінченка, С. Каратаєва, П. Пекарського, О. Балики та ін., а також покажчик змісту деяких журналів.

Праці та неопублікована бібліографічна спадщина М. Возняка мають не тільки важливе наукове значення, але й слугують джерелом бібліографічної інформації з питань українського літературо- та мовознавства, фольклору, етнографії.

М. Возняк був відомим колекціонером української книги. Невіддільною частиною його наукової спадщини є книжкова колекція, яка разом з архівом вченого була передана до ЛННБ ім. В. Стефаника. Книжкова спадщина, яка входить до «Збірки М. С. Возняка», зберігається в окремій кімнаті, рукописні матеріали – у відділі рукописів у фонді № 29.

Зображення

image
Книжкова експозиція до 140-річчя від дня народження Михайла Возняка (ЛННБ ім. В. Стефаника, 2021)
 

 

Твори

Філологічні праці Івана Могильницького. – Львів, 1910.

Галицькі граматики української мови... . – Львів, 1911.

З бібліографічних занять Івана Вагилевича // Зап. НТШ. – Львів, 1913. – Т. 116, кн. ІV. – С. 168–176.

Спроби хронологічного опису писань І. Франка за 1873–1880 рр. // Від. рукописів АН УРСР. – Ф. 29, спр. 3, арк. 52.

Огляд бібліографічних покажчиків // Арх. АН УРСР. – Ф. 29, спр. 60–58.

До почаївських видань ХУІІІ в. // Зап. НТШ. – Львів, 1920. – Т. 130. – С. 107–119.

До діяльності Михайла Комарова // Бібліол. вісті. – 1927. – № 4. – С. 12–46.

З приводу двадцятиліття «Кобзаря» в редакції В. Доманицького : (його листування з Ів. Франком) // За сто літ. – 1930. – Кн. 5. – С. 275–304.

До історії видань квітчиної «Марусі» // Укр. книга. – 1937. – № 2. – С. 35–45.

З мандрівок збирача Маріяна Горжковського по Лівобережжі // Укр. книга. – 1937. – № 4–5. – С. 111–116.

Шашкевичіяна. Містерія з одним рукописом Шашкевича. До історії видання писань Шашкевича // Укр. книга. – 1937. – № 2. – С. 49–51.

До історії віденського «Вінка» // Укр. книга. – 1938. – № 6–7. – С. 105–115.

Чистий зиск Сп. Осташевського з «Пів копи казок» // Укр. книга. – 1938. – № 6-7. – С. 116–118.

Перше видання «Кобзаря» : [про «Кобзаря» Шевченка 1840 р. і відгуки на його видання в того час. журн. і газ.] // Жовтень. – 1955. – № 3. – С. 93–97.

Джерела

Дорошенко В. Скромний вчений : [про акад. М. С. Возняка] / В. Дорошенко // Вільна Україна. – Київ, 1940. – 29 лют. – С. 4.

Пачовський Т. І. Праці М. С. Возняка про життя і творчість І. Франка / Т. І. Пачовський, Я. І. Шуст // Франко Іван : ст. і матеріали. – Львів, 1956. – Зб. 5. – С. 407–422.

Дорошенко В. Академік Михайло Возняк / В. Дорошенко // Укр. літ. газ. [Мюнхен]. – 1957. – Січ.-лют.

Возняк М. С. // Друковані праці професорів, викладачів і співробітників Львівського університету за 1944–1969 рр. : бібліогр. покажч. – Львів, 1962. – С. 172–176.

Возняк М. С., 1881–1954 // Укр. письменники : біобібліогр. слов. – Київ, 1965. – Т. 4. – С. 206–210.

Мороз М. О. Бібліографія наукових праць академіка М. С. Возняка / М. О. Мороз // Укр. літературознавство. – 1968. – Вип. 4. – С. 173–202.

Стасюк Є. Проникнуто глибоким почуттями : (з неопублік. спадщини М. С. Возняка) / Є. Стасюк // Вільна Україна. – 1981. – 4 жовт.

Вальо М. А. Академік М. С. Возняк і книга / М. А. Вальо // Формування і використання бібліотечних фондів : [зб. наук. пр.]. – К., 1984. – С. 98–113.

Гуменюк М. П. Бібліографія в наукових дослідженнях академіка АН УРСР М. С. Возняка / М. П. Гуменюк // Бібліотека, книга, читач : [зб. наук. пр.]. – К., 1987. – С. 76–83.

Грицюта М. С. Возняк Михайло Степанович / М. С. Грицюк // УЛЕ. – Київ, 1988. – Т. 1. – С. 345.

Гуменюк М. П. Бібліографія в наукових дослідженнях академіка АН УРСР М. С. Возняка / М. П. Гуменюк // Гуменюк М. П. Біля джерел української радянської бібліографії. – Київ, 1991. – С. 45–53.

Нечиталюк М. У пошуках нової літературознавчої концепції : з нагоди перевид. «Історії української літератури» акад. М. С. Возняка / М. Нечиталюк // Дзвін. – 1993. – № 10/12. – С. 154–156.

Габор В. В. Співпраця Михайла Возняка із закарпатською періодикою (20-ті рр. ХХ ст.) / В. В. Габор // Українська періодика : історія і сучасність : доп. та повідомл. третьої Всеукр. наук.-теорет. конф., 22–23 груд. 1995 р. – Львів, 1995. – С. 222–226.

Возняк Михайло Степанович // Особисті архівні фонди відділу рукописів : анот. покажч. – 2-е вид. випр. і доповн. – Львів, 1995. – С. 34–36.

Нечиталюк М. «Честь праці!» : два уривки із спогадів про акад. Махайла Степановича Возняка / М. Нечиталюк // Зб. пр. і матеріалів на пошану Л. І. Крушельницької. – Львів, 1998. – С. 286–298.

Нечиталюк М. Ф. Честь праці!" : академік Михайло Возняк у спогадах та публікаціях / Михайло Нечиталюк ; Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут франкознавства, Факультет журналістики. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000.

Бродик З. З історії книжкової колекції Михайла Возняка / З. Бродик // Зап. ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 458–463.

Академік М. С. Возняк як бібліограф і бібліотекознавець // Геращенко М. В. Українські вчені та бібліографи : навч. посіб. – Київ, 2008. – С. 47–57.

Возняк Михайло Степанович (1881–1954) // Онопрієнко В. І. Історія української науки : курс лекцій. – Київ, 2010. – С. 561–562.

Хміль О. Михайло Комаров в оцінці Михайла Возняка / О. Хміль // Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909–1939) : напрями діяльності та постаті : зб. наук. пр. – Львів, 2010. – С. 207–220.

Бродик З. В. Періодичні видання у книжковій колекції Михайла Возняка. Часопис «Ми» : історія видання та тематика публікацій : [із фондів ЛННБУ ім. В. Стефаника] / З. В. Бродик // «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства» : матеріали третьої наук.-практ. конф., Львів, 23 верес. 2011 р. – Львів, 2011. – С. 265–273.

Клебан Л. Наукова та громадська діяльність Михайла Возняка (1881–1954). – Львів, 2010.


————————————————

До 140-річчя від дня народження Михайла Возняка / Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника

Статтю створено : 30.01.2015
Останній раз редаговано : 04.10.2021