Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 37
За місяць : 437
Кількість
статей : 849
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліотечно-музейна виставка
Бібліотечно-музейна виставка

imageБібліотечно-музейна виставка – виставка в бібліотеці, що об’єднує в єдиному візуальному і асоціативному просторі видання та музейні експонати. Така виставка використовується тоді, коли бібліотека не має в своєму розпорядженні власних музейних фондів, а музейна діяльність є для неї другорядною по відношенню до бібліотечної роботи і полягає у відборі, вивченні та експонуванні музейних предметів тільки для конкретної виставки. Термін Б.-м. в. запропоновано російською дослідницею, кандидатом педагогічних наук Ю. А. Демченко (2010).

Б.-м. в. – це цілеспрямована, науково обґрунтована, публічна демонстрація спеціально підібраних, систематизованих, композиційно організованих, коментованих та технічно і художньо оформлених творів друку та музейних предметів, які рекомендуються користувачам бібліотеки для огляду, ознайомлення та вивчення. Б.-м. в., як одна з форм музейної діяльності, є своєрідною комплексною книжково-ілюстративною виставкою музейного типу, яка  по суті є синтезом бібліотечної та музейної виставки, тобто виставкою-експозицією, яка включає в себе раритетні друковані видання, рукописні та ілюстровані матеріали, фотографії, речі та інші різноманітні музейні документи. Предмети і аксесуари, представлені на ній, сприяють більш емоційному проникненню в тему, якій присвячена виставка, більш глибокому розумінню і сприйняттю представлених на ній документів. Тобто книги та експонати існують в єдиному просторі і спільно створюють цілісний візуальний образ. Обсяг документів Б.-м. в., як правило, знаходиться в межах 100-150 одиниць демонстрації (експонування).

В залежності від призначення експозиції та співвідношення експонатів та видань Б.-м. в. можна розподілити на кілька груп виставок: де експонати ілюструють зміст видань; де видання пояснюють експонати; де експонати виступають в якості символу; де експонати служать фоном для книг та періодичних видань; де присутні всі перераховані вище форми взаємодії видань та експонатів.

Б.-м. в. характеризується органічною єдністю друкованих, предметних, художніх і технічних засобів. Бібліотеки, що організують цикли бібліотечно-музейних виставок, не ставлять перед собою мету відкрити власний музей. Їхня взаємодія з іншими установами, профіль яких має відношення до проблематики переглядів, дозволяє уникнути дублювання інформації. Б.-м. в. по відношенню до традиційних виставок, більш активно привертає до себе увагу користувачів, як правило, вдало вписується в інтер’єр бібліотеки, а її організація вимагає менших матеріальних витрат, ніж музейна експозиція. З іншого боку, Б.-м. в. вимагає від співробітників поглиблених знань бібліотечного фонду та основ музейної справи, певного художнього смаку та загальної ерудиції.

Для організації роботи з підготовки Б.-м. в. доцільним є створення творчого колективу з представників різних відділів бібліотеки. Виділення постійно діючого виставково-експозиційного комплексу в читальному залі дозволяє ефективніше організовувати різнопланові експозиції з оптимальним співвідношенням доступності та збереження документів. Б.-м. в., як певний різновид тимчасових виставок, зазвичай присвячені актуальним питанням сучасності – значним політичним подіям, культурним явищам, певним ювілейним датам, знаменним подіям минулого і сьогодення тощо.

Діапазон виставкової діяльності сучасних бібліотек в силу унікальності та універсальності Б.-м. в. як феномена бібліотечної комунікації дозволяє залучати широке коло фахівців; активізувати творчу та пізнавальну діяльність; формувати інформаційну культуру користувачів; розвивати навички управління колективною та індивідуальною діяльністю; здійснювати безперервну освіту бібліотечних кадрів. В бібліотеці при необхідності отримання додаткової інформації читачі можуть скористатися не тільки бібліотечними електронними ресурсами, але й ресурсами Б.-м. в. Бібліотекар-консультант проводить екскурсії та огляди за темою Б.-м. в., надає консультаційну допомогу, веде статистику відвідувань і книговидачі, забезпечує збереження фонду при експонуванні. Інтелектуалізація роботи бібліотекаря-консультанта вимагає розширення кола його професійних знань та підвищення вимог до його кваліфікації.

В сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства Б.-м. в. є по суті авторським освітнім проектом, в якому бібліотечні та музейні співробітники отримують інформаційні, комунікативні знання, навчаються проектної технології. Така виставкова діяльність включає в себе не просто оформлення виставки, а її проектування, організацію, створення, поповнення і удосконалення. Поєднання різноманітних форм і методів роботи, комп’ютерні технології дозволяють Б.-м. в., як і традиційні виставки в бібліотеці, наповнити новим змістом, але головним її елементом продовжує залишатися книга, а головною метою – пропаганда книги і читання.

Організація та проведення Б.-м. в. орієнтовані на поліпшення якісних показників бібліотечної роботи, що, в першу чергу, сприяє розвитку гуманітарно-просвітницької діяльності бібліотеки. Зростання ролі музейної складової в роботі бібліотечних установ призвело до появи нових різноманітних форм виставкової та просвітницької діяльності бібліотек, що було викликано не тільки новими можливостями сучасних інформаційних та мультимедійних технологій, але й неформальним творчим підходом бібліотечних фахівців до організації виставкових експозицій.

 

image
Бібліотека ім. Анни Ахматової ЦБС Оболонського р-ну м.Києва
image
Бібліотека ім. Анни Ахматової ЦБС Оболонського р-ну м.Києва
image
Центральна районна бібліотека ім.Ф.М. Достоєвського ЦБС Солом янського р-ну

Джерела

Збаровская Н. В. Выставочная деятельность публичных библиотек / Н. В. Збаровская; отв. ред. Т. Захарчук. – СПб.: Профессия, 2004. – 224 с.; 

Демченко Ю. А. Формирование культурного пространства / Ю. А. Демченко // Библиотечное дело. – 2007. – № 18. – С. 24-29;  

Медникова С. А. Библиотеки, музеи и архивы: грани сотрудничества / С. А. Медникова // Библиотечное дело. – 2007. – № 18. – С. 20-23; 

Матлина С. Г. Книжные выставки – обычные и необычные / С. Г. Матлина. – М. : Чистые пруды, 2008. – 27 с.; 

Кудря Л. Віртуальна книжкова виставка – нова форма популяризації документів / Л. Кудря // Бібліотечна планета. – 2009. – № 1. – С. 37-39; 

Викулова В. П. Музейная экспозиция в библиотеке: типы и методы организации / В. П. Викулова // Библиотечное дело. – 2010. – № 21. – С. 32-37; 

Демченко Ю. А. Историко-теоретические и организационные аспекты функционирования библиотек, осуществляющих музейную деятельность: диссертация ... кандидата педагогических наук: 05.25.03 / Юлия Анатольевна Демченко. – Челябинск, 2010.- 355 с.; 

Демченко Ю. А. Изменения в составе и содержании функций библиотек, осуществляющих музейную деятельность / Ю. А. Демченко // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. – 2010. – № 2. – С. 15-18; 

Кузнецова Т. В. Музейная деятельность публичных библиотек / Т. В. Кузнецова // Библиотечное дело. – 2010. – № 21. – С. 12-14;

 

__________________ 

 

Зайцева Н. Н. Интеграция информационных ресурсов библиотек, музеев, архивов в целях формирования единого культурного пространства Северо-Кавказского региона; 

Пикулева Е.А. Музейные формы и методы работы в пространстве вузовской библиотеки.

Соколов Віктор Юрійович
Статтю створено : 04.06.2015
Останній раз редаговано : 19.05.2017