Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 41
За місяць : 708
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Інноваційна діяльність бібліотеки
Інноваційна діяльність бібліотеки

Інноваційна діяльність бібліотеки – комплекс наукових, технологічних, організаційних та інших заходів, орієнтованих на реалізацію бібліотечних інновацій. І. д. б. здійснюється відповідно до визначеної інноваційної політики закладу, під якою розуміється система ідей, завдань та напрямів, форм і методів інноваційного розвитку, що відображає основні цілі та альтернативні можливості в умовах конкретних реалій сьогодення з врахуванням стратегії закладу на майбутнє. Суб’єктами І. д. б. є юридичні і фізичні особи, які здійснюють і поширюють бібліотечні інновації (бібліотеки та їх працівники, методичні центри, ВНЗ, заклади підвищення кваліфікації, бізнесові, освітянські, владні структури, видавництва і книгорозповсюджувальні організації  тощо). Вони виступають як замовники, виконавці або інвестори інновацій. Система взаємовідносин між ними здійснюється на засадах договорів, угод, спільного розроблення і реалізації інноваційних проектів, цільових програм і проектів підтримання інноваційної діяльності.

Масштаби передбачених змін залежать від інноваційного потенціалу бібліотеки і результатів обстеження та аналізування інноваційної ситуації.

Інноваційна ситуація виникає внаслідок поєднання певних умов і обставин у конкретній бібліотеці, котрі характеризуються як наявність очевидних протиріч між потребами у розвитку закладу і існуючими для цього можливостями.

Інноваційний потенціал – це поєднання спроможності і готовності книгозбірні до здійснення інноваційної діяльності. Спроможність виявляється в наявності і збалансованості ресурсів, необхідних для інноваційної діяльності, а готовність визначається як достатність рівня розвитку потенціалу для її здійснення.

До складу інноваційного потенціалу, як основного ресурсу І. д. б., включаються: безпосередні організатори і виконавці інноваційних дій, вчені,  бібліотечні фахівці; матеріально-технічна база і фінансування (державне, комунальне та інше); інтелектуальні здобутки галузі (наявні розробки новацій/нововведень зафіксовані у документальних джерелах, ідеї створення нових продуктів і послуг тощо).

Налаштованість на інновації має стимулююче значення для розвитку інтелектуального потенціалу співробітників і користувачів бібліотеки для їх професійної та особистісної самореалізації. Відслідковування перспективних інновацій і стимулювання інноваційної творчості бібліотекарів є прерогативою методичної діяльності.

Етапи І. д. б. включають послідовні фази інноваційного циклу: 1) ініціація бібліотечної інновації; 2) аналіз навколишнього професійного середовища, пошук і відбір існуючих інноваційних рішень, їх оцінювання й експертиза можливого запозичення і адаптації у конкретній бібліотеці; 3) розроблення інноваційного проекту; 4) апробація інновації і її експериментальне впровадження; 5) оцінювання можливостей розповсюдження (на безоплатній/платній основі) у професійному і соціальному середовищі; 6) розроблення програми методичного забезпечення впровадження інновації у практику бібліотеки; 7) просування інновації у бібліотечній спільноті, поєднання з поточною діяльністю книгозбірні.

Ініціюванню бібліотечної інновації сприяє пошук ідеї і вибір мети, визначення завдань і техніко-економічне обґрунтування очікуваних змін. На даному етапі застосовується бібліотечний краудсорсинг – залучення до діяльності бібліотеки через віртуальний простір талановитих ініціативних людей, які мають здібності до креативного мислення та пошуку інноваційних ідей. Застосування бібліотечного краудсорсингу визначається розширенням технологічних платформ функціонування бібліотек. Передбаченню основних параметрів інноваційної діяльності (її напрямів, видів, об’єктів, наслідків та ін.) сприяє інноваційний прогноз. При його здійсненні формуються алгоритми створення і розповсюдження інновацій, прогнозуються можливі наслідки використання нових продуктів/послуг і технологій.

Інноваційний проект – це комплекс взаємопов’язаних документів, в яких покроково розписано здійснення конкретної інноваційної діяльності у визначений період часу. Для його успішної підготовки і подальшої реалізації створюється проектно-цільова група з творчих працівників бібліотеки, які супроводжують інноваційний процес від ідеї до реалізації конкретного проекту.

Завдяки інноваційному менеджменту – особливій організаційно-управлінській діяльності, спрямованій на отримання позитивних результатів бібліотечного розвитку шляхом використання інновацій як одного з напрямів стратегічного управління бібліотечною діяльністю, – створюється інноваційний «клімат» у колективі. Це особливі умови, формування яких у бібліотечному закладі дозволяє максимально розкрити творчий інноваційний потенціал і усунути перешкоди психологічного й організаційного характеру на шляху реалізації інновацій.

Просування інновацій спрямоване на популяризацію нових об’єктів (результатів І. д. б.) у професійному середовищі, серед користувачів бібліотеки і представників громади здійснюється з використанням різних форм, методів та комунікаційних засобів, з активним залученням елементів паблік рілейшнз.

Технологічною базою інновацій у бібліотеці є інформаційно-комунікаційні технології, внаслідок розвитку яких оригінальні ідеї та проекти, що репрезентовані на сайтах, у соціальних мережах, професійній пресі, дозволяють залучати до обговорення й участі співробітників бібліотек різного регіонального рівня та підпорядкування. На досягнення цієї мети спрямовані загальноукраїнські і регіональні конкурси й ярмарки інноваційних ідей і реалізованих проектів, ініціаторами яких виступають Українська бібліотечна асоціація, Програма «Бібліоміст», публічні бібліотеки у регіонах України.

Досвід роботи, котрий пов’язаний з реалізацією креативних ідей, висвітлюється на шпальтах журналу «Бібліотечна планета» та в інших українських і зарубіжних друкованих професійних періодичних виданнях. Бібліотечна діяльність розвивається за інноваційними напрямами з використанням різноманітних креативних форм.

І. д. б. є одним з критеріїв оцінювання роботи закладу.

 

Джерела

 

Качанова Е.Ю. Инновационно-методическая работа библиотек: учеб. пособие/ Е. Ю. Качанова; ХГИИК;  науч. ред. А. Н. Ванеев. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 336 с.;

Матвеева И. Ю. Инновационный менеджмент: от идеи до реализации: науч.-практ. пособие / И. Ю. Матвеева. – М., 2011. – 160 с.;

Гусева Е. Н. Библиотечная инноватика как стратегия и фактор развития современной библиотеки : обоснование концепции / Е. Н. Гусева // Библиотековедение. – 2012. – № 1. – С. 28–33;

Хіміч Я. О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек: посіб. для бібліотекарів за програм. підвищ. кваліфікації / Я. О. Хіміч; Укр. бібл. асоц., НАКККіМ, Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінг. центр для бібліотекарів. – Київ : Самміт-книга, 2012. – 88 с.;

Шемаєва Г. Упровадження інновацій бібліотеками України та їх трансфер / Шемаєва Г. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України; ред. кол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. – Київ, 2013. – Вип. 38. – С. 8–17; 

Марьина Е. Ю. Возможности и перспективы библиотечного краудсорсинга / Е. Ю. Марьина // Современная библиотека. – 2014. – № 3. – С. 30–35;

Вилегжаніна Т. І. Публічні бібліотеки України: різноманітність форм діяльності та єдність цілей / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2015. – № 3. – С. 4–6.

Вилегжаніна Тамара Ізмайлівна
Статтю створено : 16.02.2017
Останній раз редаговано : 16.02.2017