Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Індексування
Індексування

Індексування – вид аналітико-синтетичного опрацювання документів (АСОД), процес переведення змісту документів з природної на інформаційно-пошукову мову (ІПМ), в результаті чого створюється пошуковий образ документа і пошуковий образ запиту. Здійснення ефективного пошуку документів можливе лише за умови певної організації зберігання самих документів і відомостей про них. Необхідно дотримуватися зручного порядку в розташуванні документів у фондосховищах та їхніх бібліографічних записів у пошукових масивах. Для цього доцільно групувати документи і бібліографічні записи їх за певними ознаками. Ознаками групування можуть виступати формальні характеристики документів (прізвища авторів, назви творів, роки видання тощо), але для здійснення тематичного бібліографічного пошуку, тобто пошуку документів за їхнім змістом, як основні мають виступати саме ознаки змісту. Групування документів відповідно до їх тематики, галузі знання і забезпечує індексування. Сутність індексування – передати зміст документів, а в разі необхідності й деякі формальні ознаки, у вигляді коротких закодованих повідомлень, щоб забезпечити їх подальший інформаційний пошук. Процес індексування документів можна представити у вигляді певної послідовності операцій: обстеження документа; визначення його основної теми та другорядних аспектів, що можуть представляти інтерес для користувачів бібліотеки; відбір ключових понять і виявлення зв’язків між ними; заміна ключових понять лексичними одиницями ІПМ – класифікаційними індексами, предметними рубриками, ключовими словами або дескрипторами. Основними видами індексування є: систематизування, предметизування, координатне індексування. Систематизація і предметизація можуть здійснюватися в ручному і автоматизованому режимах; координатне індексування – в автоматизованому. В залежності від методів індексування поділяється на глибоке (докладне) і неглибоке (обмежене) індексування. За виконавцем індексування поділяється на інтелектуальне, автоматизоване і автоматичне. Також виокремлюють одноаспектне, багатоаспектне, передкоординатне, посткоординатне, вільне, фактографічне, літерне, літерно-цифрове та інші види індексування. Якість індексування визначається показниками глибини, повноти, специфічності та точності індексування.

Джерела

 

Индексирование документов. Общие требования к координатному индексированию : ГОСТ 7.66–92 (ИСО 5963-85). – Дата введ. 01.01.93. – М. : Госстандарт России, 1992. – 14 с. – (Государственный стандарт Союза ССР; Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу);

Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации : ГОСТ 7.59–2003. – Взамен ГОСТ 7.59–90; Дата введ. 2004–01–01. – Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2003. – II, 5 с.  – (Межгосударственный стандарт; Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу);

Информационно-поисковые языки. Термины и определения : ГОСТ 7.74–96. – [Введен впервые ; Дата введения 1997–07–01]. – Минск : Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1997. – III, 33 с. – (Межгосударственный стандарт; Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу);

Інформаційні мови. Терміни та визначення : ДСТУ 2398-94. – [Введено вперше ; чинний від 1995-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1994. – III, 73 с. – (Державний стандарт України;

Інформація та документація); Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика : ДСТУ 2395-2000. – На заміну ДСТУ 2395-94 ; Введ.01.07.2001. – К. : Держстандарт України, 2001. – III, 8 с. – (Державний стандарт України; Інформація та документація) (Міждержавний стандарт). – Ідентичний стандартам: ISO 5963:1985;

ГОСТ 30671-99; Словник термінів : (ISO 5127:2001, IDT) : ДСТУ ISO 5127:2007. – Чинний від 2009-10-01. – Уведено вперше. – К. : Держспоживстандарт України, 2010. – 237 с. : дод. – (Національний стандарт України; Інформація та документація);

Толковый словарь по основам информационной деятельности / Укр. акад. информатики, Укр. ин-т науч.-техн. и экон. информ. ; под ред. Н. Н. Ермошенко ; [сост.: В. М. Бирбраер, Е. И. Гершгорин, А. М. Грабченко и др.]. – К. : УкрИНТЄИ., 1995. – 247, [2] с.

Збанацька Оксана Миколаївна
Статтю створено : 08.09.2014
Останній раз редаговано : 05.05.2015