Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 24
За місяць : 201
Кількість
статей : 972
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Кушнаренко Наталя Миколаївна
Рубрики : Персоналії
Кушнаренко Наталя Миколаївна

imageКушнаренко Наталя Миколаївна (21.10.1950 р., м. Інгулець Дніпропетровської обл.) – науковець у галузі документознавства, бібліотечного краєзнавства, бібліотечно-інформаційної діяльності. Доктор педагогічних наук Російської Федерації (1994), доктор педагогічних наук України (1998), професор (1996), заслужений працівник культури України (1999), дійсний член Міжнародної академії інформатизації при ООН (1994).

Закінчила Харківський державний інститут культури (1972), аспірантуру (1979) і докторантуру (1993) Московського державного інституту культури; захистила кандидатську дисертацію на тему «Координація комплектування фондів в умовах централізації мережі державних масових бібліотек» (1979), докторську дисертацію «Бібліотечне краєзнавство: теоретико-методологічний аспект» (1993).

Уся трудова діяльність пов’язана з Харківською державною академією культури. У 1986–1989 рр. – зав. кафедри бібліотечних фондів і каталогів, у 1994 р. очолила першу в Україні кафедру документознавства. Протягом 1997–2010 рр. – зав. кафедри книгознавства та фондознавства, з 2010 р. – документознавства та книгознавства, професор кафедри. З 1994 по 2002 рр. – декан факультету бібліотекознавства та інформатики, з 2002 по 2006 рр. – проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, з 2006 р. – проректор з наукової роботи.

Автор понад 300 наукових і навчально-методичних праць, серед них – 10 підручників і навчальних посібників, 3 монографії. Публікації відомі не лише в Україні, але й за її межами.

Основні наукові інтереси пов’язані з розробкою проблем документології, фондознавства, бібліотечного краєзнавства, бібліотечно-інформаційної діяльності й освіти. Сприяла введенню в Україні нової наукової галузі «соціальні комунікації»; взяла безпосередню участь у розробці номенклатури наукових спеціальностей, їх формул, паспортів, напрямів наукових досліджень, програм вступних і кандидатських іспитів; долучилася до відкриття в ХДАК аспірантури і докторантури; брала участь у відродженні єдиного свого часу в Україні республіканського міжвідомчого науково-методичного збірника «Бібліотекознавство і бібліографія» під новою назвою «Вісник Харківської державної академії культури», який має статус наукового фахового видання; здійснює підготовку докторів і кандидатів наук зі спеціальності 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Засновник та лідер наукової школи з проблем документології і бібліотечного краєзнавства на терені України. Організатор та  учасник численних наукових форумів. Ініціювала й організувала у 2013 р. на базі ХДАК перший в Україні міжнародний симпозіум з питань культурно-мистецької освіти.

З 1999 по 2010 рр. – голова спеціалізованої вченої ради ХДАК Д 64.807.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук із «соціальних комунікацій» зі спеціальностей 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій.

З 1999 по 2007 рр. – відповідальний редактор, нині – заступник відповідального редактора фахового наукового збірника «Вісник Харківської державної академії культури»; член редколегій українських професійних журналів – «Вища школа», «Нові технології навчання», «Вісник Книжкової палати», «Бібліотечна планета», «Бібліотечна освіта, наука, практика» й ін.; член Комісії з акредитації та ліцензування Міністерства освіти і науки України та ін. З 2011 р.  – голова підкомісії з документознавства та інформаційної діяльності науково-методичної ради з питань освіти МОН України. Розробила авторські курси – «Документознавство», «Документологія», «Методологічні проблеми документології», «Бібліотечне краєзнавство», «Організація та методика науково-дослідницької діяльності», «Методика викладання спецдисциплін» та ін.

У 1999 р. Кушнаренко Н. М. присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури України». За рішенням Всесвітнього бібліографічного інституту (США) з 1999–2002 рр. визнана кращою жінкою-професіоналом. У 1998 р. як автор підручника «Документоведение» нагороджена премією і дипломом виставки-ярмарку науково-педагогічних ідей «Освіта Харківщини» в номінації «Кращий підручник року»; у 1999 р. – Почесною грамотою Харківської обласної держадміністрації, а також дипломом першого обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Кращий декан»; у 2003 р. – Почесною відзнакою Української бібліотечної асоціації; у 2004 р. – Почесною відзнакою Міністерства культури і мистецтв України «За багаторічну плідну працю в галузі культури»; у 2008 р. – дипломом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Кращий викладач професійно-орієнтованих дисциплін»; у 2013 р. – Відзнакою Міністерства культури України «За досягнення в розвитку культури і мистецтва» та ін.

 

Твори

 

Бібліотечні фонди : навч. посіб. з дисципліни «Орг. бібл. фондів і каталогів» для підготов. молодих спеціалістів вищ. навч. закл. / М. П. Васильченко, Н. М. Кушнаренко, В. А. Мільман. — X. : Основа, 1993. — 152 с.;

Історія бібліотечного краєзнавства в Україні : навч. посіб. для студ. вузів та уч-щ культури / Н. М. Кушнаренко ; Харк. держ. ін-т культури. — X., 1993. — 112 с.;

Краеведческая деятельность библиотеки : учеб. пособ. / Н. Н. Кушнаренко ; Моск. гос. ин-т культуры. — М., 1993. — 89 с.;

Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. — 4-те вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2006. — 334 с.;

Бібліотечне краєзнавство : підручник / Н. М. Кушнаренко. — К. : Знання, 2007. — 502 с. — (Вища освіта XXІ століття). — Бібліогр.: с. 481–488;

Эволюция библиотечного фондоведения / Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник ; под ред. Ю. Н. Столярова. — М. : ФАИР, 2007. — 688 с. — (Специальный издательский проект для библиотек);

Документоведение : учебник / Н. М. Кушнаренко. — 8-е изд., стер. — Киев : Знання, 2008. — 459 с. — (Высшее образование ХХІ века);

Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. — 6-те вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2008. — 310 с.;

Спеціальне докуметознавство : навч. посіб. для дистанційного навчання / Н. М. Кушнаренко, Ю. В. Трач ; за наук. ред. Г. М. Швецової-Водки ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». — К. : Ун-т «Україна», 2010. — 280 с.;

Інші публікації див. на персональній веб-сторінці Н. М. Кушнаренко: http://scholar.google.com.ua/citations?user=xb6ar6AAAAAJ&hl=ru.

Джерела

 

Несвит Е. А. Кушнаренко Наталья Николаевна / Е. А. Несвит // Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова : биогр. слов. / Харьк. Гуманитар. ин-т «Нар. укр. акад.». — Харьков, 1998. — С. 355–357.

Наталія Миколаївна Кушнаренко : бібліогр. покажч. : (до 50-річчя від дня народж.) / Харк. держ. акад. культури, Міжнар. акад. інформатизації, Від-ня бібліотекознавства ; [уклад. А. А. Соляник]. — Харків. : ХДАК, 2000. — 33 с.

Кушнаренко Наталья Николаевна // Кто есть кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ : в 2 т. : справочник / Гос. публ. науч.-техн. б-ка России. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва, 2001. — Т. 1. — С. 379;

Кушнаренко Наталя Миколаївна // Краєзнавці України (сучасні дослідники рідного краю) : довідник / Всеукр. спілка краєзнавців. — Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. — Т. 1. — С. 117–118.

Кушнаренко Наталья Николаевна // Кто есть кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ : в 3 т. : справочник / Гос. публ. науч.-техн. б-ка России. — 6-е изд., испр. и доп. — М., 2003. — Т. 2. — С. 475.

Кушнаренко Наталья Николаевна // Кто есть кто на академическом Олимпе : к 10-летию отд-ния «Библиотековедение» Междунар. акад. информатизации при ООН : справочник. — Москва, 2004. — С. 99–101.

Наталя Миколаївна Кушнаренко : біобібліогр. покажч. : (до 55-річчя від дня народж.) / Харк. держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, Т. О. Шикаленко ; наук. ред. Л. П. Семененко]. — Харків : ХДАК, 2005. — 103 с. — (Серія «Видатні педагоги Харківської державної академії культури»).

Кушнаренко Наталья Николаевна // Кто есть кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ : справочник. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва, 2007. — Т. 2 : К–Р. — С. 416.

Столяров Ю. Н. Кушнаренко Наталья Николаевна / Ю. Н. Столяров // Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. — Москва, 2007. — С. 557.

Кушнаренко Наталя Миколаївна // Вища школа Харківщини — Кращі імена. — Харків, 2008. — С. 2, 37.

Наталя Миколаївна Кушнаренко : біобібліогр. покажч. : (до 60-річчя від дня народж.) / Харк. держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, К. О. Литвин, Т. О. Шикаленко ; наук. ред. Т. О. Шикаленко]. — Х. : ХДАК, 2010. — 164 с. — (Серія «Видатні педагоги Харківської державної академії культури»).

Кушнаренко Наталя Миколаївна : (до 70-річчя від дня народж.) [Електроннй ресурс] : біобібліогр. покажч. / М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, О. М. Левченко, О. С. Хижна]. – Харків, 2020. – 125 с. : фот. – (Видатні педагоги Харківської державної академії культури).

Соляник Алла Анатоліївна
Статтю створено : 18.11.2015
Останній раз редаговано : 10.12.2020