Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 28
За місяць : 115
Кількість
статей : 972
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліотечний вісник
Бібліотечний вісник

image

 

«Бібліотечний вісник» – науково-теоретичний та практичний журнал. Заснований НАН України та Центральною науковою бібліотекою ім. В. І. Вернадського (нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, НБУВ) 1993 р. у Києві. Виходить 6 разів на рік. Обсяг окремих номерів не є сталим, пересічно 50–60 с. Мова – українська, англійська, російська, з переважанням української. Адресований працівникам бібліотек, архівів та інформаційних служб, а також викладачам, студентам та аспірантам закладів вищої освіти, які готують фахівців у галузі бібліотечно-інформаційної діяльності. Має загальнодержавну сферу розповсюдження за передплатою. Наклад 400 пр. (2018).

Здвоєними числами вийшли перші три випуски журналу: №№ 1–2, 3–4, 5–6  1993 р., а також № 5–6 1994 р. В опублікованому у першому випуску зверненні редакційної колегії до колег і читачів викладені ідейний задум і концептуальні засади видання. Зокрема, зазначалося, що «Бібліотечний вісник», перший після 50-річної перерви фаховий журнал бібліотечних працівників України, ставить собі за мету стати спадкоємцем «Бібліологічних вістей» 20–30-х рр. 20-го ст., спрямовувати зусилля і знання бібліотечних фахівців на розбудову бібліотечно-інформаційної справи.

У журналі публікуються статті, що репрезентують наукові дослідження з бібліотекознавчої тематики: теоретичні та практичні проблеми бібліотекознавства; бібліотеки і суспільство; бібліотечні інформаційні технології; сучасна бібліотека в електронному середовищі, у системі соціальних комунікацій; наукова, науково-методична та міжнародна діяльність бібліотек; робота бібліотечних об’єднань, асоціацій і мереж України; бібліотечне та науково-інформаційне обслуговування; проблеми удосконалення каталогізування та систематизування у наукових бібліотеках; культурно-просвітницька діяльність бібліотек; дослідження і збереження фондів; вивчення бібліотечно-архівних колекцій; створення Державного реєстру національного культурного надбання; бібліотечна професія та освіта; бібліотечна термінологія; історія бібліотечної справи і бібліотек; питання читачезнавства; розвиток цифрових інформаційних ресурсів; бібліотеки за кордоном; міжнародний документообмін тощо.

У публікаціях журналу висвітлюються також проблеми бібліографознавства; національної бібліографії; бібліографічної діяльності бібліотек; питання біобібліографії та біографістики.

Значна увага приділяється питанням книгознавства, історії книги, вивченню книжкової та рукописної спадщини, історії видавничої справи та ін.

Відповідним чином формуються і рубрики журналу, які є змінюваними, залежно від змістового наповнення того чи іншого випуску «Б. в.».

Багато публікацій у «Б. в.» є результатом досліджень питань, спільних для бібліотекарів та фахівців суміжних галузей: фондів бібліотек і архівів, збереження пам’яток культури, державної реєстрації документальних пам’яток (книжкової та архівної спадщини України), інформаційних технологій, документознавчих, джерелознавчих студій тощо.

Окремі випуски «Б. в.» є тематичними: «75-річчя Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського АН України» (1993, № 3–4); «Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек» (1997, № 5); до 80-річчя НБУВ (1998, № 5); про бібліотечно-інформаційну галузь Сполученого Королівства, підготовлений спільно з фахівцями Великої Британії (2001, № 4); «Бібліотечна справа Польщі: історія і сьогодення» (2006, № 4); «Роль бібліотек у формуванні єдиного науково-інформаційного простору України» (2006, № 5); «Національна бібліотека Узбекистану імені Алішера Навої: історія і сьогодення» (2010, № 2); «Систематизація документів в умовах адаптації до сучасних вимог організації інформації» (2012, № 2); «Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття» (2012, № 5); «Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: минуле – сучасне – майбутнє» (2013, № 3); «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів» (2013, № 6); «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору» (2014, № 6); «До 500-річчя видавничої діяльності Франциска Скорини» (2017, № 3) та ін.

У рубриці «Огляди. Рецензії» публікується інформація про нові видання з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, документознавства, джерелознавства, архівної справи: монографії, збірники, підручники, бібліографічні та біобібліографічні видання, словники, довідники, путівники, енциклопедії тощо.

У рубриці «Хроніка наукових подій» висвітлюються актуальні події у бібліотечному середовищі, наукові заходи бібліотек, подається інформація про конференції, семінари, презентації, виставки тощо. Традиційно щороку у 6-му випуску публікуються повідомлення про перебіг чергової міжнародної наукової конференції НБУВ, стислий виклад змісту виступів її учасників.

Від часу заснування «Б. в.» до 2013 р. його головним редактором був генеральний директор НБУВ академік НАН України О. Онищенко, від 2014 р. редколегію очолює чл.-кор. НАН України В. Попик, генеральний директор НБУВ (2013–2018). Серед членів редколегії журналу різного часу були знані вітчизняні науковці і бібліотекознавці (В. Бабич, Г. Боряк, Л. Дубровіна, В. Ільганаєва, Г. Ковальчук, С. Кулешов, В. Немошкаленко, А. Непокупний, В. Німчук, В. Пашкова, М. Романюк, М. Слободяник, П. Тронько, В. Чишко та ін.) та зарубіжні фахівці (П. Кеннеді Ґрімстед, М. Берд, Л. Біґлоу (Велика Британія), І. Славінскі (Австрія), Х. Ґоншіор, К. Брюс (Німеччина), М. Клімова (Чехія), Х. Ласкажевська, Є. Потшебницька (Польща),  С. Філіпі-Мартутинович (Сербія), Б. Зафіровскі (Македонія), В. Леонов (Російська Федерація), Р. Мотульський (Білорусь), С. Нарбутас (Литва)).

Авторське коло у «Б. в.» є представницьким – фахівці НБУВ, інших бібліотек та інформаційних центрів України та зарубіжних держав (США, Велика Британія, Німеччина, Австрія, Польща, Чехія, пострадянські країни), співробітники установ НАН України та інших країн, викладачі закладів вищої освіти України, аспіранти, докторанти, здобувачі наукового ступеня.

Підготовкою «Б. в.» до друку займаються науковці та спеціалісти відділу наукових видань, серед яких Н. Маслакова, О. Косюк, С. Головаха, Т. Галемова.

«Б. в.» входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук із соціальних комунікацій та історичних наук. Статті оформлюються згідно з вимогами міжнародних наукометричних БД.

Архів випусків журналу повнотекстово представлено на власному сайті видання (http://bv.nbuv.gov.ua/uk/) та в БД «Наукова періодика України» на порталі НБУВ, електронні копії журналу передаються на депозитарне зберігання у НБУВ (http://nbuv.gov.ua/j-tit/bv). Публікації «Б. в.» реферуються для Українського реферативного журналу «Джерело», відображені в загальнонаціональній реферативній БД «Україніка наукова», індексуються в бібліометричній БД Google Scholar.

 

Джерела

Солонська Н. Як корабель без цвяха : [Вихід першого номера журналу «Бібліотечний вісник» ] / Н. Г. Солонська // Голос України. – 1993. – 2 верес. – С. 8.;

Сошинська В. Є. Українська фахова періодика: історія та сучасність / В. Є. Сошинська // Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє : зб. статей до міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 1997. – С. 181–187.;

Солонська Н. Періодичні видання Національної бібліотеки України (1919–1998) / Н. Г. Солонська // Бібліотечний вісник. – 1998. – № 5. – С. 38–49.;

Солонська Н. Г. Преса як напрям інформаційної діяльності НБУВ / Н. Г. Солонська // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : Наук. пр. НБУВ. – Київ, 1998. – Вип. 1. – С. 55–63.;

Бейліс Л. Висвітлення теми консолідації бібліотекарів і підвищення іміджу бібліотечної галузі у журналі «Бібліотечний вісник» / Л. І. Бейліс // Імідж сучасної бібліотеки : зб. ст. / Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2001. – С. 160–168.;

Солонська Н. Журнал «Бібліотечний вісник» / Н. Солонська // Літературна Україна. – 2001. – 9 серп. – С. 7.;

Добко Т. В. «Бібліотечний вісник» / Т. В. Добко // ЕСУ / НАН України, НТШ, Координац. бюро Енцикл. сучас. України НАН України. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 733.;

Маслакова Н. Історія бібліотек та історичних бібліотечних зібрань України на сторінках журналу «Бібліотечний вісник» (1993–2003) / Надія Маслакова // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 2. – С. 36–48.;

Бейлис Л. И. Профессиональная библиотечная периодика современной Украины / Л. И. Бейлис // Вестник БАЕ. – 2011. – № 1. – С. 68–75.

Маслакова Надія Миколаївна
Статтю створено : 02.08.2018
Останній раз редаговано : 20.09.2019