Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 38
За місяць : 1120
Кількість
статей : 971
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Абетково-предметний покажчик (АПП) до систематичного каталогу
Абетково-предметний покажчик (АПП) до систематичного каталогу

Абетково-предметний покажчик (АПП) до систематичного каталогу – допоміжний довідковий апарат, у якому подається в абетковому порядку перелік предметних рубрик (ПР), що розкривають зміст відображених у систематичному каталозі (СК) документів із зазначенням відповідних класифікаційних індексів.

Історично попередниками традиційного карткового АПП були предметні покажчики у друкованих каталогах бібліотек. З переходом до електронних каталогів укладаються електронні АПП.

Головне призначення АПП до СК – надання допомоги користувачу у самостійному пошуку необхідної інформації в каталозі, в ознайомленні зі структурою каталогу, системою його внутрішніх зв’язків та розмежувань, а також розкриття фонду в предметному аспекті. АПП до СК виконує такі основні функції: пошуково-інформаційну, навчальну (наочно розкриває шлях пошуку документа), кумулюючу (або об’єднувальну, оскільки в АПП групується інформація про предмет, що відображена в СК у різних галузевих відділах).

Основною структурною одиницею АПП є предметна рубрика – коротке словесне визначення головної теми (предмета) та/або аспекту, що характеризує зміст, призначення і форму документа, є його пошуковим образом.

АПП до СК фактично є абетковим переліком ПР, що відображають  предметний зміст документів за різними ознаками:  галузями знань, науковими дисциплінами, явищами, процесами, подіями, власними іменами, найменуваннями колективів, регіональними поняттями тощо.

Особливістю АПП до СК, порівняно з предметними покажчиками до книжкових видань, є те, що він, відображаючи зміст СК, який постійно змінюється, має також і сам постійно змінюватись: якщо останній документ про конкретний предмет вилучений з фонду (списаний), то ПР з АПП також вилучається. І навпаки, у разі появи документа(ів) про новий предмет, до АПП додається відповідна нова ПР.

У системі каталогів бібліотеки АПП розміщують поряд із СК.

Джерела

 

ДСТУ 7448:2013. Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. – Чин. від 01.07.2014. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – III, 41 с.;

Алфавитно-предметный указатель к  систематическому каталогу: пособие для библиотекарей / Т. П. Мишина, Р. С. Арбекова, О. А. Барсукова и др.; отв. ред. Э. Р. Сукиасян. – Москва : Книга, 1981. – 160 с.;

Систематический каталог: практ. пособие / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина; сост. Э. Р. Сукиасян. – Москва, 1990. – 182 с.;

Карачинська Е. Т. Бібліотечні каталоги : [навч. посібник] / Е. Т. Карачинська, В. К. Удалова. – Харків : Основа, 1992. – 160 с.;

Комарова В. П. Предметный и систематический принцип в классификациях и каталогах академических библиотек / В. П. Комарова ; Рос. нац. б-ка. – Санкт-Петербург, 2001. – 119 с.;

Демидова С. Е. Предметные указатели к документам : учеб. метод. пособие для студентов вузов искусств и культуры / Демидова С. Е. ; Тюмен. гос. ин-т искусств и культуры. – Москва : ИПО Профиздат, 2002. – 192 с.;

Харитоненко К. Особливості створення Алфавітно-предметного покажчика до другого україномовного видання УДК / К. Харитоненко // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 4. – С. 8–9.

Ляшенко Лариса Борисівна
Статтю створено : 08.11.2018
Останній раз редаговано : 08.11.2018