Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 13
За місяць : 1146
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Ярковський Павло Осипович
Рубрики : Персоналії
Ярковський Павло Осипович

Ярковський Павло Осипович [Йосипович] [1781, Краківське воєводство, Польща – 24.05(05.06).1845, м. Київ] – один з перших бібліографів в Україні, бібліотекознавець, книгознавець, бібліографознавець, мовознавець, педагог.

Поляк за походженням. Після закінчення в 1801 р. Волинського (Кременецького) повітового училища викладав у цьому закладі грецьку й французьку мови та етику. У 1805–1832 рр. працював бібліотекарем і з 1809 р. одночасно викладачем курсів загальної граматики та бібліографії у Волинській (Кременецькій) гімназії (з 1819-го року – Волинський ліцей). У подальшому викладачі курсів бібліографії, що працювали у Віленському, Краківському, Варшавському університетах (О. Богаткевич, Е. Бандке, Й. Мушковський, Й. Лелевель, названий «батьком польської бібліографії» К. Естрейхер-старший), визнавали здобутки і кваліфікацію П. Ярковського як першого лектора цієї навчальної дисципліни і використовували його досвід.

Був високоосвіченою для свого часу людиною, як і його брати Войцех – професор математики гімназії і Антоній – префект ліцею, знав кілька мов.

Після ліквідації ліцею за участь його студентів у польському повстанні 1833 р., конфіскації книгозбірні, нумізматичного кабінету та іншого цінного майна навчального закладу з переміщенням до Києва, у 1834 р. став бібліотекарем книгозбірні новоствореного Київського Імператорського університету Св. Володимира (нині – Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка), яку очолював до кінця свого життя. Автор концепції фонду бібліотеки й основних засад системи комплектування книгозбірні як одного з науково-допоміжних підрозділів університету. Докладав багато зусиль для формування наукового профілю комплектування бібліотеки, яка поповнювалася внаслідок ретельного вивчення видавничих та аукціонних каталогів, завдяки широким особистим контактам П. Ярковського з багатьма науковими осередками і культурними діячами, місцевими меценатами. До університетської книгозбірні передавалися книжки з різних установ поза Києвом. Так, у 1835 р. П. Ярковський з цією метою перебував у відрядженні в м. Вільно (Вільнюсі). Бібліотека створювалася з метою забезпечення навчального процесу, наукової роботи професорів та стипендіатів. За рішенням П. Ярковського було здійснено перерозподіл фонду на дві частини: одна зорієнтована на забезпечення профільними виданнями навчального процесу, інша (науковий фонд) – на дослідницькі цілі. Зазнала відповідних коректив і система обслуговування читачів. Заклав також основи підручної бібліотеки при нумізматичному кабінеті університету.

П. Ярковський виступав за створення чіткої системи каталогів, у якій головну роль відводив систематизації за аналітичним розписом збірок, зібрань творів, періодичних видань. Одночасно з формуванням систематичного каталогу почав створювати т. зв. цидулковий каталог до окремих частин зібрань – з питань богослів'я, філософії, правознавства, загальної історії, російської історії, географії, математики, природничих наук, медицини, хімії, технології, витончених мистецтв, словесності, мовознавства, літератури (грецьких і римських класиків тощо), нумізматики, церковної історії та ін.

Сприяв запровадженню аналітичного опрацювання документів, створив власну систему класифікації для впорядкування книжкових фондів університетських книгозбірень Росії. Вносив пропозиції, спрямовані на розвиток мережі бібліотек навчальних закладів, був одним із розробників Правил щодо ведення бібліотек у гімназіях і повітових училищах Київського навчального округу, ініціював запровадження бібліографічних записів на кожну бібліотечну книгу з обов’язковою перевіркою її наявності на полиці. Був співавтором інструкції з організації роботи університетських бібліотек (1837), що передбачала порядок комплектування фондів цих книгозбірень, укладання й ведення каталогів (абеткового, систематичного, предметного, топографічного, а також каталогів рукописів, інкунабул, рідкісних і цінних видань), правила обслуговування читачів.

П. Ярковський – один із засновників бібліології в Україні. Вважав, що цей термін охоплює всі книгознавчі, бібліотекознавчі та бібліографознавчі питання. Систематизуючи знання про книги й книжкову справу, розробив концепцію бібліології як навчальної дисципліни і виклав її у плані, призначеному для викладання курсу бібліології у Кременецькому (Волинському) ліцеї.

Складовою бібліології вважав бібліографію, яку розглядав як сукупність знань з історії книжкової справи та організації роботи бібліотеки в тісному зв’язку з історією літератури. Одним із перших почав викладати бібліографію в Україні. Трактував цей термін як сукупність знань про організацію роботи бібліотек, до якої фактично належать питання з інших суміжних дисциплін – археографії, історії літератури, книготорговельної справи тощо. Пов’язував бібліографію з керівництвом читанням.

Результати наукових досліджень П. Ярковського в таких царинах, як бібліологія, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія, мовознавство, відображено переважно в рукописних працях польською мовою, що збереглися лише частково. Написав праці «Про бібліографію і необхідні для бібліотекаря знання оної», «Елементарний курс бібліографії для учнів Волинського ліцею», «Відомості про бібліотеку Кременецького ліцею і про порядок в ній» (охоплюють період 1805–1824 рр., опубліковані у 1935 р. у регіональній науковій збірці «Rocznik Wołyński», том 4), «План розташування бібліотеки Волинського ліцею», «Нотатки, що стосуються бібліотеки раніше Волинського ліцею, а нині Київського університету. 1819–1834 р.», «Історія бібліотеки Волинського ліцею», «Про початок, походження і вдосконалення мов» та ін. Частина з них зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ф. І, №№ 6424, 6425, 6431 та ін.).

Твори

 

Описание рукописей Александровской Киевской гимназии. – Киев, 1913.

 

Джерела

Розет Р. И. Лекционный курс П. О. Ярковского по библиографии / Р. И. Розет // Совет. библиогр. – 1956. – Вып. 42. – С. 56–60.

Корнєйчик І. І. Історія української бібліографії: дожовтневий період : [нариси] / І. І. Корнєйчик. – Харків, 1971. – С. 61–67.

Навицкене А. Формирование наук о книге и Виленский университет в первой трети XIX века / Аушра Навицкене // Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры. – Мінск, 2017. – Вып. 7. – С. 52–74. – Про П. Ярковського, с.57–58.

Жулькова Л. П. Кременецкий библиограф / Л. П. Жулькова // Совет. библиогр. – 1981. – № 5. – С. 58–59.  

Одинока Л. П. Бібліотечна діяльність П. О. Ярковського / Л. П. Одинока // Тези ХХV звіт. наук. конф. проф.-викл. складу і аспірантів ф-ту бібл.-інформ. систем за 1993–1994 навч. рік. – Київ, 1994. – С. 6–8.

Чернихівський Г І. Великий книгознавець Павло Ярковський // Діяльність бібліотек по збереженню культурної спадщини і відродження духовності народу : зб. наук, праць. – Житомир: Поліграфіка, 1996. – С. 40–41.

Мяскова Т. Є. Заснування та комплектування Бібліотеки Університету св. Володимира (1834–1841) / Т. Є. Мяскова // Рукоп. та кн. спадщина України. – 1998. – Вип. 4. – C. 292–302.

Ковальчук Г. І. Книгознавча концепція П. Й. Ярковського: (до джерел історії вітчизн. бібліогр. науки) / Г. І. Ковальчук // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2000. – Вип. 3. – С. 167–175.

Мяскова Т. Бібліотека Імператорського університету Св. Володимира : з історії комплектування (1834–1927 рр.) / Тетяна Мяскова ; наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2005. – 184 с.

Міщук С. М. Збирання та наукове описування рукописно-книжкової спадщини України (друга половина ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.) / С. М. Міщук. – Київ, 2009. – Про П. Ярковського див. «Імен. покажч.»: с. 373.

М’яскова Т. Є. Павло Йосипович Ярковський – відомий український книгознавець, бібліограф / Т. Є. М’яскова // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2010. – С. 67–73.

 

————————————————

Про тричі воскреслу королівську бібліотеку в Кременці

Ківшар Таїсія Іванівна
Статтю створено : 27.08.2014
Останній раз редаговано : 15.09.2020