Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 7
За місяць : 139
Кількість
статей : 943
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Швецова (Швецова-Водка) Галина Миколаївна
Рубрики : Персоналії
Швецова (Швецова-Водка) Галина Миколаївна

imageШвецόва (Швецόва-Водка) Галина Миколаївна (01.12.1943, с. Анаш Новоселівського р-ну Красноярського краю РФ – 30.04.2023, Рівне) – вчений у галузі бібліографознавства, книгознавства, документознавства, доктор історичних наук (2002), професор (2005).

Закінчила в 1966 р. бібліотечний факультет Східно-Сибірського державного інституту культури (м. Улан-Уде), у 1971 р. – аспірантуру Ленінградського державного інституту культури (нині – Санкт-Петербурзький державний університет культури і мистецтв) за спеціальністю «Бібліотекознавство і бібліографія».

У 1966–1967 рр. та  1971–1979 рр. працювала викладачем, ст. викладачем, доцентом кафедри бібліографії Східно-Сибірського державного інституту культури. З року заснування (1979) працювала в Рівненському державному інституті культури на посаді доцента кафедри бібліографознавства. У 1987–1993 рр. – зав. кафедри бібліографознавства, з 1995 р. – професор кафедри бібліографознавства, з 1998 р. – професор кафедри бібліотекознавства і бібліографії. З вересня 1999 р. Рівненський державний інститут культури припинив існування, оскільки ввійшов до складу Рівненського державного гуманітарного університету. З 1999 р. – на посаді професора кафедри бібліотекознавства і бібліографії Рівненського державного гуманітарного університету, з 2015 р. – професор кафедри документальних комунікацій і бібліотечної справи.

Викладала навчальні курси: «Загальне бібліографознавство», «Організація та методика бібліографічної роботи в бібліотеці», «Документознавство» та ін.

Наукові дослідження зосереджувала на питаннях історії та типології книгознавчих періодичних видань, типології книги, класифікації бібліографічних посібників, типології документа як об’єкта бібліографії, теорії документа і документознавства. Її науковий доробок  охоплює понад 300 наукових, навчальних та навчально-методичних праць, у тому числі 4 монографії (із них 2 – у співавторстві), 2 авторські збірники статей, 13 навчальних посібників. Створила власну наукову школу як науковий керівник шістьох кандидатських дисертацій, захищених у 2010–2015 рр.

Нагороджена премією Міністерства культури Російської Федерації за підсумками конкурсу на кращу наукову роботу з актуальних проблем бібліотекознавства і бібліографознавства у складі авторського колективу бібліографічного посібника «Земля Иркутская» (1989); Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за вагомий особистий внесок у становлення і розвиток національної освіти (2002); Почесною відзнакою Української бібліотечної асоціації за внесок у розвиток бібліографії та бібліографознавства (2003); нагрудним знаком «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України (2014).

Твори

Загальне бібліографознавство: (Основи теорії бібліографії) : навч. посіб. для студ. ін-тів культури / Г. М. Шевцова-Водка ; Рівнен. держ. ін-т культури. – Рівне : РДІК, 1995. – IV, 183 с. : іл.;

Типологія документа : навч. посіб. для студ. ін-тів культури / Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Кн. палата України, 1998. – 79 с.

Типологія книги : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. культури і мистецтв / Г. М. Швецова-Водка; Рівнен. держ. ін-т культури. – Київ : Кн. палата України, 1999. – 68 с.

Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2000. – 205 с.

Документ і книга в системі соціальних комунікацій : [монографія] / Галина Миколаївна Швецова-Водка; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2001. – 437 с. : іл.

Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Г. М. Швецова-Водка; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – К. : Кондор, 2004. – 217 с.

Документознавство : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2007. – 398 с. – (Вища освіта XXI століття).

Документ в свете ноокоммуникологии : науч.-практ. пособие / Г. Н. Швецова-Водка. – Москва : Информ. центр сотрудничества «Литера», 2010. – 381 с. – (Современная библиотека ; вып. 65);

Документознавство : словник-довідник термінів і  понять : навч. посіб / Г. М. Швецова-Водка. – 2-е вид. – Київ : Знання, 2012. – 320 с.

Теорія, історія, організація та методика бібліографії : вибр. пр. / Г. М. Швецова-Водка; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : ПП Дятлик М. С., 2011. – 495 с.

Загальна теорія документа і книги : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2014. – 405 с. – (Вища освіта XXI століття).

Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України  : навч. посіб. для студентів спец. 029 «Інформ., бібл. та архів. справа» / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 219 с.

Загальне бібліографознавство : навч.-метод. посіб. для студентів спец. 029 «Інформ., бібл. та архів. справа» / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Кондор, 2018. – 202 с. https://bit.ly/3wviDk1

  Інші публікації див. на персональній веб-сторінці Г. М. Швецової: http://scholar.google.com.ua/citations?user=-c_VOfUAAAAJ&hl=ru.

Джерела

Швецова-Водка Галина Миколаївна // Від пошуку – до визнання : наук. та навч.-метод. пр. викл. Рівнен. держ. ін-ту культури : біобібліогр. покажч., присвяч. 20-річчю Рівнен. держ. ін-ту культури / Рівнен. держ. ін-т культури ; [ред.: В. Д. Ясьмо (голов. ред.), І. В. Мілясевич, Г. М. Швецова-Водка]. – Рівне : РДІК, 1999. – С. 32–43.

Галина Миколаївна Швецова-Водка : біобібліогр. покажч. / ; [укладач-бібліограф та авт. нарису В. І. Лутовинова ; наук. ред. В. О. Кононенко]; Нац. парлам. б-ка України. – Київ : НПБУ, 2004. – 58 c..

Лутовинова В. Покликання – бібліографія / Валентина Лутовинова // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 4. – С. 44–48.

Швецова-Водка Галина Николаевна // Биобиблиографический указатель авторов юбилейного выпуска научного журнала «Культура народов Причерноморья». – Симферополь, 2007. – № 100. – Т. 3. – С. 94–104.

Бездрабко В. В. Концепція документознавства Г. М. Швецової-Водки : генеза і зміст / В. В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – № 1. – С. 52–71.

Бездрабко В. В. Документознавчі погляди Г. М. Швецової-Водки // Бездрабко В. В. Історіографічні ескізи з документознавства або персональний текст про персональні тексти / В. В. Бездрабко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Четверта хвиля, 2010. – С. 168–195.

Швецова (Швецова-Водка) Галина Миколаївна // Українські бібліографи : Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія / Нац. парлам. б-ка України ; [авт.-уклад.: Р. С. Жданова, Н. І. Абдуллаєва, В. О. Кононенко]. – Київ : НПБУ, 2010. – Вип. 2. – С. 201–204;

Швецова-Водка Галина Миколаївна // Покликання – бібліотекар : до 40-річчя вищої бібліотечної освіти у Рівному / І. В. Мілясевич, В. М. Жук, Г. М. Швецова-Водка, В. Д. Ясьмо ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ф-т докум. комунікацій та менедж., Каф. бібліотекознавства і бібліогр. – Рівне : [РДГУ], 2011. – С. 187–224.

Швецова-Водка Галина Миколаївна : біобібліогр. покажч. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2012. – 179 с.

Корифею українського бібліографознавства – 70! : (до ювілею Галини Миколаївни Швецової-Водки) // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 12. – С. 35-37.

Трачук Людмила Федорівна
Статтю створено : 19.11.2015
Останній раз редаговано : 17.05.2023