Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 10
За місяць : 760
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Читацький каталог
Читацький каталог

imageЧитацький каталог – тип бібліотечних каталогів, виокремлений за ознакою цільового призначення (для користувачів книгозбірні).

Як цілком самостійні складові системи каталогів і картотек Ч. к. поширені у великих (національних, обласних, університетських і т. ін.) бібліотеках, що мають значні за обсягом фонди. У більшості вітчизняних бібліотек функцію Ч. к. виконують каталоги загального користування (читацько-службові).

Видова структура Ч. к. відповідає загальноприйнятій для бібліотечних каталогів класифікації. Найбільш поширеними серед карткових є абетковий, систематичний, предметний каталоги, виокремлені за способом групування бібліографічних записів. У сучасній бібліотечній практиці набула поширення електронна форма бібліотечних каталогів. Електронний каталог(ЕК) поєднує в собі всі функції карткових Ч. к., а за призначенням є читацько-службовим. Водночас поряд з ЕК традиційні Ч. к. зберігають свої позиції, залишаються важливими елементами загальної системи бібліотечних каталогів і картотек і взаємодоповнюють один одного.

Призначення Ч. к. – орієнтування користувачів у фонді бібліотеки (фондовідображувальна функція), забезпечення для них повноцінного і комфортного комплексного інформаційного пошуку (інформаційно-пошукова, довідкова та пізнавальна функції).

Ч. к., на відміну від службових каталогів, розміщують у читацькій зоні бібліотеки, зручній для індивідуальної роботи. Зазвичай, облаштовують каталогову залу, де розміщують всі основні Ч. к., а також робоче місце чергового бібліографа (консультанта). Його завдання – надання допомоги користувачам у пошуку необхідних документів (у складних випадках – з використанням каталогів та картотек службового користування, бібліографічних покажчиків, електронних інформаційних ресурсів), а також відповідей на їхні запитання, у разі потреби – навчати роботі з каталогами.

Формування в користувачів уявлень про каталоги, прищеплення практичних навичок їх використання є складовою загальної системи популяризування бібліотечно-бібліографічних знань, виховання інформаційної культури громадян, важливим завданням бібліотекарів, яке грунтується на систематичності, плановості, диференційованому підході до різних груп користувачів.

Інформування про Ч. к. здійснюється з використанням:

–    путівників і пам’яток для користувачів;

–    інших засобів текстового, графічного й мультимедійного характеру;

–   усних заходів диференційованого (індивідуального, групового й масового) характеру: під час консультацій, бесід, лекцій, екскурсій, практичних занять тощо;

–  комплексних форм і методів популяризації довідково-бібліографічного апарату бібліотеки (навчальні відеопродукти і т. ін.).

Важливе значення має зовнішнє оформлення Ч. к.: чіткі написи на етикетках, таблички з назвами каталогів та розділів знань, зручність роботи з окремими картками в каталожній шухлядці, яка не повинна бути заповненою надто щільно.

Поряд із Ч. к. розміщують бібліотечні плакати, на яких зазвичай наводяться: абетка, яка застостовується в розстановці карток в абетковому каталозі; основні правила розстановки карток із записами документів одного і більше авторів, документів колективних авторів, із записами під назвою; основний ряд систематичного каталогу; алгоритм пошуку документів; роз’яснення, як за допомогою шифру зберігання розшукати книгу на полиці в умовах вільного доступу до фондів; правила оформлення листка читацької вимоги  т. ін.

Аналогічні відомості містяться і в пам’ятках та методичних посібниках на допомогу орієнтуванню у Ч. к., однак у них надаються більш детальні роз’яснення.

 

Зображення

image
Інструктивно-методичні стенди ”Як користуватися каталогами” в каталоговій зоні Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В.Г.Короленка
image
Зала каталогів і картотек, обладнана пошуковими терміналами (Бібліотека Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського)
image
Зала каталогів Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного

 

Джерела

 

ДСТУ 7448:2013. Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять: вид. офіц. – Київ: Мінекономрозвитку України, 2014. – 19 с.

Сєдих В. В. Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи : навч. посіб. / В. В. Сєдих, В. К. Удалова, Г. П. Терентьєва ; [наук. ред. H. М. Кушнаренко] ; М-во культури і мистецтв України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2003. – 192 с.

Карачинська Е. Т. Бібліотечні каталоги: [навч. посіб. з дисципліни «Організація бібліотечних фондів і каталогів» для підгот. мол. спец. ВНЗ] / Е. Т. Карачинська, В. К. Удалова. – Харків: Основа, 1992. – 160 с.

Каталоги й картотеки Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського : пам'ятка користувача / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; уклад.: Р. П. Гаврилюк, Ю. Ю. Мішина ; наук. ред. : Т. Ф. Букшина, В. А. Зотова. – Київ : [б.в.], 2004. – 32 с.

Традиційні каталоги наукових бібліотек освітянської галузі : організація, ведення й редагування : метод. рек. / Лобановська І. Г. та ін.; АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Київ, 2006. – 166 с.

Полякова О. Пошукові можливості каталогів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та їх оцінка читачами / О. Полякова, С. Смусь, О. Сокур // Наук. пр. НБУВ. – 2017. – Вип. 45. – С. 203–209.

Каталоги Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. : Ю. Л. Фіх, Т. В. Добко ; за участю Л. В. Коновал, О. П. Ткаченко ; наук. ред. Т. П. Павлуша ; відп. ред. Т. В. Добко. – Київ, 2017. – 72 с.

 

————————————————

 

Зал каталогів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Відеоурок з використання можливостей електронного каталогу Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для підвищення професійного рівня бібліотекарів

Майстер-клас з користування електронним каталогом. Інструкція пошуку в електронному каталозі бібліотеки Житомирського державного університету імені Івана Франка

Куртова Алла Борисівна
Поперечна Лідія Андріївна
Пущук Марія Іванівна
Статтю створено : 11.02.2020
Останній раз редаговано : 02.03.2020