Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 41
За місяць : 708
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Федотова Оксана Олегівна
Рубрики : Персоналії
Федотова Оксана Олегівна

imageФедотова Оксана Олегівна [н. 16.01.1968, м. Київ] – бібліографознавець, бібліограф, літературознавець, культуролог, педагог вищої освіти. Доктор іст. наук (2009), професор (2015).

Зростала у родині інтелігентів (мати – вчителька англійської та французької мов; батько – інженер на заводі «Арсенал»). Закінчила 1985 р. середню школу (нині – гімназія) № 178 у м. Києві, 1989 р. – бібліотечний факультет Київського державного інституту культури ім. О. Є. Корнійчука (КДІК, нині – Київський національний університет культури і мистецтв, КНУКіМ).

У 1989–1991 рр. працювала на посадах старшого методиста, провідного бібліографа відділу рекомендаційної бібліографії Державної республіканської бібліотеки УРСР ім.КПРС (нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого). З 1992 по 1994 рр. навчалася в очній аспірантурі КДІК. Там само під керівництвом канд. іст. наук, проф. В. Бабича захистила дисертацію на тему: «Становлення та розвиток української науково-допоміжної літературної бібліографії у 20–30-х рр. ХХ ст.» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 17.00.08; теорія та історія культури (1995).

У 1995–1996 рр. – завідувач відділу координації Національної парламентської бібліотеки України (нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого); у 1996–2002 рр. – завідувач відділу ретроспективної бібліографії Книжкової палати України імені Івана Федорова.

Протягом 2002–2004 рр. працювала над докторською дисертацією в докторантурі Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (науковий консультант – доктор іст. наук, проф. Ю. Шаповал).

У 2009 р. у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01: історія України на тему «Політична цензура друкованих видань в УСРР-УРСР: становлення, технологія, еволюція (1919–1990 рр.)».

Від 2006 р. – на науковій та викладацькій роботі: старший науковий співробітник відділу української літератури Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти освіти і науки України (2006–2010), доцент кафедри історії України та музеєзнавства КНУКіМ (2010–2011), професор кафедри теорії, історії культури та музикознавства Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2011–2014); з 2015 р. й дотепер – професор кафедри загальнопрофесійних та соціально-економічних дисциплін Приватного вищого навчального закладу «Київський університет культури», за сумісництвом – професор кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності КНУКіМ.

Викладає навчальні дисципліни з історії України, соціології культури, сучасного українського мистецтва, інформаційно-аналітичної діяльності, державної інформаційної політики та захисту інформації, інформаційної безпеки тощо.

Автор понад 130 наукових і науково-методичних праць, низки науково-допоміжних та біобібліографічних покажчиків.

Коло наукових інтересів О. Федотової пов’язане з вивченням історії української науково-допоміжної літературної бібліографії, генези, побутування системи політичної цензури друкованих видань в Україні за доби тоталітаризму на всіх рівнях взаємозв’язків її керівних та виконавчих органів; основних напрямів ідеологічного контролю друкованих видань у книготорговельній, бібліотечній, музейній сферах, при ввезенні літератури з-за кордону тощо, з дослідженнням історії організації та формування спецфондів друкованих видань в УСРР-УРСР, у т. ч. в бібліотеках, з визначенням місця втраченого масиву друкованої продукції в культурно-історичній спадщині українського народу; з біографістикою відомих діячів української культури, з актуальними питаннями літературознавства, культурології тощо.

Протягом 2012 р. в НАКККіМ обіймала посаду голови спеціалізованої вченої ради Д 26.850.02 за спеціальністю 27.00.02: документознавство, архівознавство. У 2011–2013 рр. – член спеціалізованої вченої ради Д.26.850.01 в НАКККіМ за спеціальністю 26.00.01: теорія та історія культури.

Є членом вченої ради Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво», Всеукраїнської громадської організації «Українська бібліотечна асоціація».

Член редколегій: наукового збірника «Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури»; журналу «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія». Входила до складу редколегій: наукового журналу «Вісник Книжкової палати» (1996–2002), щоквартального наукового видання «Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв» та альманаху «Культура і сучасність» (НАКККіМ, 2011–2017).

Активний учасник всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій. Зокрема, брала участь у конференціях: «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва» (Мінськ, 2013–2017), «Першы міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры» (Мінськ, 2016), «Культурно-мистецька освіта як складова художнього простору ХХІ століття» (Київ, 2014), «Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології» (Київ, 2012, 2015–2018), «Мистецька освіта в культурному просторі України ХХІ століття» (Київ, 2015), «Національні культури в глобалізованому світі» (Київ, 2017), «Традиційна культура в умовах глобалізації: збереження автентичності та розвиток креативних індустрій» (Харків, 2018) тощо.

Твори

 

Науково-допоміжна літературна бібліографія в Україні у перше пореволюційне п’ятнадцятиліття / О. О. Федотова // Питання культурології : міжвідом. зб. № 13 / КДІК. – Київ, 1994. – Ч.  І. – С. 51–59;

Виникнення та розвиток української літературної бібліографії у 30–60-х роках ХІХ ст. / О. О. Федотова // Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. пр. / НПБУ. – Київ, 1995. – Вип. 1. – С. 62–66;

Микола Іванович Сенченко : біобібліогр. покажч. / Книжк. палата України ; уклад.: О. О. Федотова, П. М. Сенько. – Київ, 2000. – 48 с.;

Справа українського бібліографа Івана Калиновича / О. Федотова // Вісник Книжкової палати. – 2000. – № 1. – С. 34–36;

Книга як об’єкт цензурної політики / О. Федотова // Вісник Книжкової палати. – 2002. – № 6. – С. 30–36;

Демократичні зміни та зворотні тенденції хрущовської «відлиги» : нарис з історії цензури друкованих видань у 1954–1959 роках : (за матеріалами Центр. Держ. арх. громад. об-нь України) / О. Федотова // Вісник Книжкової палати. – 2003. –№ 9. – С. 34–36; № 10. – С. 40–43;

Спецфонд Книжкової палати України (1917–1921 рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Книжк. палата України ; уклад.: О. О. Федотова, П. М. Сенько, О. М. Устіннікова. – Київ, 2003. – 360 с.;

Спецфонд Книжкової палати України (1917–1921рр.) : дод. вип. : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Книжк. палата України ; уклад.: О. О. Федотова, П. М. Сенько, О. М. Устіннікова. – Київ, 2003. – 60 с.;

Перевірки фондів університетських бібліотек у 1950–1953 роках : (за матеріалами Центр. держ. арх. громад. об-нь України в Києві) / О. Федотова // Вісник Книжкової палати. – 2004. – № 6. – С. 33–35;

Політика та контроль музейних фондів друкованих видань в УРСР у 1947–1953 роках / О. Федотова // Культура і мистецтво у сучасному світі : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 173–179;

Спецфонди друкованих видань як форма обмеження інтелектуальної свободи суспільства: до історії створення у 20-х роках ХХ ст. / О. Федотова // Людина і політика. – 2004. – № 3. – С. 83–92;

Нормативна й виконавча документація органів державного управління 20–30-х років ХХ ст. як джерело з історії цензури друкованих видань в Україні / О. Федотова // Бібл. вісн. – 2005. – № 2. – С. 36–38;

Цензура друкованих видань в Україні в 60-х роках ХХ століття : джерелознавчий аналіз проблеми / О. О. Федотова // Збірник наукових праць НДІУ. – Київ, 2005. – Т. VII. – С. 317–331;

Цензура друкованих видань в Україні у 80-х роках ХХ століття : (за матеріалами Центр. держ. арх. громад. об-нь України у місті Києві) / О. О. Федотова // Збірник наукових праць НДІУ. – Київ, 2005. – Т. ІV. – С. 338–350;

Друковані видання під контролем радянської цензури в післявоєнній Україні (1945–1953 рр.) / О. О. Федотова // Збірник наукових праць НДІУ. – Київ, 2007. – Т. ХІV. – С. 442–457;

Особливості джерельної бази дослідження цензури друкованих видань в підрадянській Україні (1917–1990) / О. Федотова // Українознавство. – 2007. – № 3. – С. 77–82;

Цензурні обмеження інтелектуального надбання українського народу в дожовтневу добу / О. Федотова // Збірник наукових праць НДІУ. – Київ, 2007. – Т. ХVIII. – С. 303–310;

Інформаційний простір пострадянської України та практика контролю друкованих видань / О. О. Федотова // Збірник наукових праць НДІУ. – Київ, 2008. – Т. ХХІІ. – С. 154–163;

Українознавчий контент історіографії проблеми контролю за друкованою продукцією в УСРР-УРСР / О. О. Федотова // Збірник наукових праць НДІУ. – Київ, 2008. – Т. ХІХ. – С. 409–426;

Політична цензура друкованих видань в УСРР-УРСР (1917–1990 рр.): монографія / О. О. Федотова ; Ін-т політ і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : Парлам. вид-во, 2009. – 352 с.;

Комуністична цензура та твори друку: історія взаємовідносин у 30-х рр. ХХ ст. : (українознавчій аспект) / О. Федотова // Українознавець. – Львів, 2010. – Вип. IХ. – С. 40–49;

Політична цензура в УСРР-УРСР: практика обмеження друкованої продукції / О. Федотова // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 2. – С. 45–47;

Цензура рукописного та друкованого слова як давнє соціокультурне явище / О. Федотова // Вісник ДАКККіМ. – 2012. – № 1. – С. 178–182;

Цензура друкованих видань в умовах існування різних політичних систем / О. Федотова // Вісник ДАКККіМ. – 2013. – № 2. – С. 171–176;

Formation and development of the censorship of the printed issues in Soviet Ukraine in the 1920s–1930s / О. Fedotova // European applied sciences. – 2013. – № 3. – Stuttgart, 2013. – P. 49–50;

Книгознавець, бібліограф, літератор Юрій Никифорук (Мережаний): повернення знаних постатей української культури / О. Федотова // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 1. – С. 34–35;

Тарас Шевченко і радянська цензура / О. О. Федотова, Ю. І. Шаповал // Український історичний журнал. – 2014. – № 2. – С. 70–86;

Обмеження друкованих видань у сучасному світі / Оксана Федотова // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 8. – С. 50–52;

Документаційне забезпечення наукових досліджень з історії радянського ідеологічного контролю: (специфічні цензурні джерела) / Оксана Федотова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2014. – № 2. – С. 98–102;

Спалення книг як прояв цензурного контролю над культурою / Оксана Федотова // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 3.– С. 43–45;

Проскрипції як цінне джерело з історії цензури в Радянській Україні / О. О. Федотова, Ю. І. Шаповал // Український історичний журнал. – 2017. – № 2. – С. 142–159;

Становлення ідеологічного контролю над творами друку в УСРР у 1919–1924 рр. / О. Федотова // Бібл. вісн. – 2017. – № 1. – С. 27–31;

Контроль культурного життя в УРСР та запровадження проскрипційних матеріалів / О. Федотова // Культурно-мистецькі обрії’2017 : зб. наук. пр. / НАКККіМ. – Київ, 2017. – Вип. 3. – С. 154–157;

Ідеологічні чистки видавництва «Українська радянська енциклопедія» періоду 1933–1934 років / О. О. Федотова // Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі : кол. моногр. / Держ. наук. установа «Енциклопедичне видавництво» ; за ред. А. М. Киридон. – Київ, 2017. – С. 53–61;

Музична література в бібліотеках УРСР як об’єкт цензурування (1946–1952) / Оксана Федотова // Бібл. вісн. – 2018. – № 4. – С. 15–20.

Джерела

 

Федотова Оксана Олегівна // Українські бібліографи : біограф. відомості, професійна діяльність, бібліографія / НПБУ ; уклад.: Р. С. Жданова, Н. І. Абдуллаєва, В. О. Кононенко. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 176–178.

Тертичка Ніна Іванівна
Статтю створено : 29.01.2019
Останній раз редаговано : 11.02.2020