Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 11
За місяць : 819
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Фактографічний пошук
Фактографічний пошук

Фактографічний пошук (від лат. factum – зроблене; те, що звершилося, і грец. grapho – пишу) – різновид інформаційного пошуку, об’єктом якого є фактографічна інформація, що відповідає інформаційному запиту користувача.

Метою Ф. п. є відшукування (одержання) зафіксованих у первинних і вторинних документах конкретних відомостей будь-якого характеру – про предмет, процес, подію, персону тощо, потрібних користувачеві. В цьому полягає принципова відмінність Ф. п. від документного пошуку, що обмежується отриманням відомостей лише про джерела інформації.

Розрізняють два види Ф. п.:

–  документно-фактографічний, який полягає в пошуку в документах фрагментів тексту, що містять відповідні інформаційному запиту факти;

–  фактологічний (опис фактів), що передбачає створення нових фактографічних відомостей у процесі пошуку шляхом логічного опрацювання знайденої фактографічної інформації.

До найпоширеніших відомостей, якими оперують у процесі Ф. п., належать:

кількісні дані (економіко-статистичні показники, курси валют; обсяги виробництва промислової продукції; демографічний склад населення; прожитковий мінімум у певному регіоні і т. ін.);

–  відомості хронологічного характеру (дати життя конкретних осіб; час початку і закінчення історичних подій, бойових дій; дати підписання міжнародних угод, нормативно-правових документів, час першої публікації конкретного літературного твору, наукової праці);

–  адресні дані (місцезнаходження певних установ; місце життя і праці вчених, діячів культури, інших осіб);

–  найменування і параметри обладнання (потужність трансформатора певного виду і марки; швидкість обробляння деталі на певному верстаті; марки зварювальних апаратів; найменування і марки комп’ютерної техніки останнього покоління тощо);

склад, властивості і призначення речовин і матеріалів (призначення лікарських препаратів; властивості харчовик добавок; склад харчових продуктів; складові певного сплаву та їх відсоткове співвідношення тощо);

–  відомості про установи, організації, підприємства, фірми (промислові підприємства / фірми – виробники певного обладнання; фармацевтичні підприємства, які спеціалізуються на виробництві антибіотиків; ЗВО, що здійснюють підготовку спеціалістів у певній сфері чи за певною спеціальністю та ін.);

–  персональні відомості (біографічні дані, що стосуються життя діячів культури, науки, освіти, політиків, спортсменів, промисловців та ін.; перелік видатних фахівців у певній галузі або організації; внесок конкретних осіб у розроблення будь-якого напряму, встановлення повного імені та по батькові, звань конкретних осіб, переліку їхніх нагород і т. ін.);

–  тлумачення або переклад термінів, розшифрування абревіатур (визначення нових понять, новітніх іншомовних запозичень, відсутніх у словниках; розшифруваня скорочень назв установ, асоціацій і товариств, періодичних видань, певних документів тощо);

–  уточнення географічних назв і розташування об’єктів (стара чи нова столиця держави; назва населеного пункту, вулиці до / після перейменування, зокрема в межах декомунізації і дерусифікації; уточнення знаходження населеного пункту унаслідок тих чи інших адміністративно-територіальних реформ; європейська і місцева назва географічного об’єкту (наприклад, Еверест / Джомолунгма, Таїланд / Сіам); місця залягання корисних копалин);

–  уточнення цитат (крилатих висловів), авторів і назв творів (джерел), з яких вони запозичені, наприклад: кому належить філософське твердження «Я мислю, значить, існую»?; як виник спортивний девіз, що широко використовують в олімпійському русі: Сitius, altius, fortius, тобто «Швидше, вище, сильніше»?; коли, ким і де цей девіз змінено на Сitius, altius, fortius – communis, тобто «Швидше, вище, сильніше – разом»?;

–   відомості правового характеру (точне формулювання конкретного нормативно-правового акта – закону, указу, постанови, його номер і дата прийняття; перелік чинних законодавчих актів з певного питання та ін.).

Користувач може здійснювати Ф. п. як самостійно, шляхом звертання до джерел інтернету, довідкових видань відкритого доступу, зокрема в читальній залі бібліотеки, так і через запит на виконання фактографічної довідки. Результатом пошуку в бібліотеці є, зокрема, фактографічна довідка, що вважається вторинним документом.

Якщо користувач бажає самостійно отримати фактографічну інформацію з використанням інформаційних ресурсів бібліотеки, але при цьому стикається з труднощами, то йому може бути надана консультація щодо шляху / алгоритму такого Ф. п. з рекомендацією джерел потрібної фактографічної інформації, в т. ч. посилання на опубліковані джерела, тобто бібліографічну інформацію.

Умовою ефективного пошуку потрібної фактографічної інформації є знання бібліотекарем (бібліографом) пошукової бази (джерел) фактографічної інформації, допоміжного апарату довідкових та інформаційних видань, структури предметної галузі, в межах якої ведеться пошук, її специфічних семантичних і лінгвістичних ознак, тобто вміння визначити значення терміна, особливо іншомовного, чи правильно він перекладений чи транслітерований в інформаційному запиті, або ж чи немає помилки у прізвищі, географічній назві тощо), орієнтування у джерелах релевантної фактографічної інформації.

Алгоритм Ф. п. охоплює кілька етапів, характерних для інформаційного пошуку: визначення (уточнення) інформаційної потреби й формулювання фактографічного запиту; окреслення сукупності інформаційних масивів (джерел), відповідно до запиту; фіксацію виявлених у документах потрібних даних; ознайомлення користувача з отриманою інформацією й оцінювання результатів пошуку.

Інструментами Ф. п. є фактографічні інформаційно-пошукові системи, найвідомішою з яких є Гугл, призначені для пошуку та надання користувачам фактографічних даних (фактів) у формі числової, текстової та графічної інформації, зокрема, різноаспектні фактографічні бази даних (у т. ч. мультимедійні) локального й глобального характеру.

Для реалізації Ф. п. в бібліотеці використовують окремі складові довідково-бібліографічного апарату, зокрема:

–   довідково-інформаційний фонд (ДІФ) – сукупність опублікованих і неопублікованих документів, систематизованих, споряджених довідковим апаратом та призначених для довідково-інформаційної роботи;

–     електронні інформаційні ресурси;

–     систему каталогів і картотек, баз даних, у т. ч. електронних;

–     фонд виконаних бібліографічних довідок.

Залежно від тематики запитів та особливостей предмета Ф. п. використовують різні види видань:

–  словники (тлумачні, термінологічні, скорочень, орфографічні тощо) – для з’ясування значення термінів, абревіатур, їхнього правопису, походження, перекладу іншомовних слів і т. ін.;

– довідники та енциклопедії універсального та галузевого характеру – для встановлення дат, біографічних відомостей, різноманітних фактів;

–   географічні, картографічні, довідково-енциклопедичні видання – для визначення місцезнаходження географічних об’єктів, змін їхніх назв, правильності написання;

–  статистичні довідники, періодичні видання – для отримання статистичних відомостей;

– збірники цитат, крилатих висловів, літературні тексти першоджерел – для пошуку цитат, крилатих висловів, з’ясування  їхніх джерел.

У разі особливої складності запитуваних даних або їх відсутності у перелічених вище видах видань, до Ф. п. долучають інші джерела інформації (книги з вузької теми, у т. ч. їхні електронні аналоги, бібліографічні посібники, путівники, тощо) тематика яких відповідає змісту запиту.

Для підвищення ефективності пошуку призначені й авторитетні файли, які дають змогу представити й об’єднати різні варіанти тематичних термінів: зміни у назві організацій і заходів, псевдоніми та справжні імена осіб, синоніми і тлумачення предметних рубрик. Це сприяє пошуку необхідної інформації незалежно від формулювання пошукового образу запиту. Структура подання інформації в полях предметного доступу та авторитетних файлах, коли поняття можуть супроводжуватися набором тематичних підрубрик, географічних та хронологічних ознак, є основою для успішного виконання фактографічних довідок, коли користувачеві потрібна інформація про конкретну подію, процес, факт (хронологічні, біографічні, топографічні, статистичні відомості тощо).

Англомовні відповідники терміна «фактографічний пошук» – data retrieval; factographic retrieval.

 

Джерела  

 

Інформація та документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 5034:2008. – Київ : Держспоживстандарт України, 2008. – 41 с. – (Національний стандарт України)

Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 7448:2013. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – III, 41 с. – (Національний стандарт України) – Зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.26–80.

Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / Г. М. Швецова-Водка (керівник), Г. В. Сілкова, Л. О. Черепуха [та ін.] ; наук. ред. і авт. вступ ст. Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Кн. палата України, 1998. – 116 с. – Про фактографічний пошук: с. 27.

Добко Т. В. Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування : практ. посіб. / Т. В. Добко, М. А. Чиж, О. М. Василенко ; наук. ред. В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2004. – 90 с. – Про фактографічний пошук: с. 35.

Ломачинська І. М. Бібліографознавство : навч. посіб. для дистанц. навчання / І. М. Ломачинська. – Київ : Ун-т «Україна», 2004. – 300 с. – Про фактографічний пошук: с. 119.

Бібліографічна довідка: типи, методика виконання, облік і аналіз, практ. рек. / Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький, 2005. – 32 с.

Добко Т. В. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної Академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. – перше десятиліття XXI ст.) : [монографія] / Т. В. Добко ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 376 c. – Про фактографічний пошук: с. 63.

Гаращенко Марина Вікторівна
Статтю створено : 10.07.2023
Останній раз редаговано : 11.07.2023