Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 820
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Фактографічна інформація
Фактографічна інформація

Фактографічна інформація (від лат. factum – зроблене, те, що звершилося, і грец. grapho – пишу та лат. informatio – роз’яснення; виклад фактів, подій; представлення, поняття; ознайомлення, просвіта) – відомості, які засвідчують (підтверджують, характеризують) певний конкретний факт чи подію (або їх сукупність) і зазвичай оприлюднюються у структурованому вигляді.

Як синонімічне поняття використовують термін «фактографічні дані».

Англомовні відповідники термінів «фактографічна інформація» та «фактографічні дані» – data information; factographic information; factographic data.

Основою Ф. і. є факт – поняття у формі твердження, опису невигаданої події, дійсного явища, достовірність яких строго встановлена; будь-які відомості, що після вилучення їх із загального контексту зберігають самостійне значення і сенс. До категорії фактів належать: назви різного роду, дати, числа, адреси, загальноприйняті трактування термінів, відомості про події, пояснення явищ тощо.

Таким чином, Ф. і. містить відомості про конкретні факти, події, явища реальної дійсності, а також дані з різних галузей знань теоретичного, оціночного характеру, тобто Ф. і. охоплює: факти і ті чи інші концепції, думки, все те, що може бути об'єктом вилучення із загального тексту без втрати змістовності; їх опис з використанням певної інформаційної мови. Важливою умовою доступності і корисності Ф. і. є її аналітико-синтетичне опрацювання, зберігання і уможливлення пошуку у тій чи іншій інформаційній системі, бібліотеці, архіві, музеї тощо.

Такі фактичні дані подають у логічно впорядкованому вигляді; з ними можна виконувати різноманітні допустимі (коректні, без спотворення інформації) операції.

Різновидами Ф. і. є:

 • фото-, кінозображення різноманітних явищ матеріального світу;
 • зафіксовані хронологічні характеристики явищ, подій;
 • техніко-економічні, споживчі та інші показники, які характеризують параметри технічних пристроїв, обладнання, різноманітних товарів, предметів, об’єктів тощо;
 • креслення, схеми, рисунки, описи процесів та пристроїв;
 • географічні атласи, мапи, схеми, графіки, таблиці:
 • прізвища та імена людей, у т. ч. псевдоніми, найменування установ, організацій, фірм, компаній, топоніми (назви країн, міст, поселень), гідроніми (назви рік, озер, морів, океанів), назви гір, урочищ і т. ін.;
 • фізичні, механічні, математичні моделі;
 • хімічні, фізичні, математичні та інші формули;
 • результати безпосередніх (емпіричних) спостережень;
 • теоретичні положення, прогнози, гіпотези у виробництві, науці, культурі тощо.

Джерела Ф. і. містять дані у вигляді опису конкретних фактів, фактичних відомостей або їх сукупності, зафіксованих на будь-якому носії. Розрізнені факти можуть стати основою фактографічної довідки, підготовленої за фактографічним запитом користувача, а структуровані – для фактографічної продукції (зокрема, досьє, доповідної / аналітичної записки, тематичної довідки, картотеки тощо), яку створюють, у т. ч. бібліотеки та інформаційні служби, на виконання запиту як окремого суб’єкта (установи, організації), певної особи – користувача інформації, так і суспільства загалом.

Джерелами структурованої Ф. і. є різні види фактографічної продукції (друкованої, карткової, електронної), зосередженої зазвичай у довідково-інформаційних фондах бібліотек, архівів, органів науково-технічної інформації, інформаційних служб:

 • довідкові видання, у т. ч. їхні електронні мережеві аналоги (універсальні й галузеві енциклопедії та енциклопедичні словники, довідники, словники, путівники);
 • інформаційні видання (дайджести, бібліографічні посібники, статистичні збірники);
 • фактографічні картотеки (сукупність розташованих за певними правилами фактографічних записів на карткових носіях) – адресно-довідкові, краєзнавчі, пам'ятних дат і т. ін.;
 • фактографічні бази даних (БД) – інформаційно-пошукові системи, що містять фактографічні дані, представлені пошуковим образом документа і текстом в його повному або частковому обсягах, або мультимедійним контентом.

В режимі бібліотечно-інформаційного обслуговування колективних та індивідуальних користувачів бібліотеки формують і підтримують в актуалізованому стані повноцінний довідково-бібліографічний апарат, зокрема довідково-інформаційний фонд, що охоплює, зокрема, фактографічні ресурси з питань краєзнавства; створюють власну фактографічну продукцію – довідники (біографічні, біобібліографічні, адресні, статистичні, пам’ятних дат і т. ін.), літописи, дайджести, фактографічні картотеки та / або БД (біографічні, краєзнавчі, авторитетних записів).

Для отримання Ф. і. користувачі здійснюють фактографічний пошук як самостійно, так і шляхом звернення до бібліотечної або іншої установи (телефонної довідкової служби, агенції економічної інформації, редакцій засобів масової інформації, агенцій новин та ін.), що володіють джерелами Ф. і. та надають відповідні послуги.

Результатами фактографічного пошуку, який здійснюють фахівці бібліотеки, є, зокрема, фактографічна довідка та фактографічна консультація.

Джерела

 

Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 7448:2013. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – III, 41 с. – (Національний стандарт України) – Зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.26–80.

Вальдовська Г. До питання про фактографічну інформацію / Г. Вальдовська // Бібл. вісн. – 1996. – № 3. – С. 34.

Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / Г. М. Швецова-Водка (керівник), Г. В. Сілкова, Л. О. Черепуха [та ін.] ; наук. ред. і авт. вступ ст. Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Кн. палата України, 1998. – 116 с. – Про фактографічну інформацію: с. 18.

Добко Т. В. Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування : практ. посіб. / Т. В. Добко, М. А. Чиж, О. М. Василенко ; наук. ред. В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2004. – 90 с. – Про фактографічну інформацію: с. 34.

Бібліографічна довідка: типи, методика виконання, облік і аналіз :  практ. рек. / Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький, 2005. – 32 с.

Швецова-Водка Г. М. Документознавство : слов.-довід. термінів і понять : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2011. –319 с. – Про фактографічну інформацію: с. 210.

Бачинська Н. А. Бібліотекознавство : довід. для вищ. навч. закл. Спеціальність: 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / Н. А. Бачинська, Г. В. Салата. – Київ : Медінформ, 2016. – 242 с.

Азаренко О. В. Фактографічна інформаційна система мультимедійної бази даних / О. В. Азаренко, М. В. Куклінський, А. С. Клімова // Наукоємні технології. – 2018. – № 3. – С. 289–293.

Етенко Н. Ю. Фактографічні конструкції в інформаційній роботі бібліотеки вишу: краєзнавчі доробки / Н. Ю. Етенко, Т. А. Оре // Бібл. Меркурій. – 2019. – Вип. 2. – С. 35–43.

Гаращенко Марина Вікторівна
Статтю створено : 10.07.2023
Останній раз редаговано : 10.07.2023