Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 33
За місяць : 777
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Український реферативний журнал «Джерело»
Український реферативний журнал «Джерело»

image

Український реферативний журнал «Джерело» – періодичне науково-інформаційне видання, призначене для оперативного відображення змісту опублікованих в Україні наукових видань із природничих, технічних, медичних, суспільних і гуманітарних дисциплін.

Виходить шість разів на рік чотирма серіями.

Засновники: Інститут проблем реєстрації інформації (ІПРІ) НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ).

Мови видання – українська, російська, англійська.

Започаткований ІПРІ НАН України у 1995 р. за ініціативою академіка НАН України В. Петрова з метою створення національної системи реферування наукових періодичних видань України. У період 1995–1998 рр. УРЖ «Джерело» містив реферативну інформацію про наукові статті. З 1999 р. видається спільно з НБУВ. Це дозволило долучити до  кола джерел реферування  обов’язковий примірник друку, що надходить до Бібліотеки, зокрема: збірники наукових праць, матеріали конференцій та конгресів, монографії, посібники для ВНЗ,  автореферати дисертацій, препринти тощо. Водночас було створено сервіс для кумуляції реферативної інформації – реферативну базу даних (РБД) «Україніка наукова» – інформаційний ресурс, аналогів якому в Україні немає. Відтоді РБД слугує основою для формування поточних випусків УРЖ «Джерело».

Упродовж 1995–1998 рр. УРЖ виходив з друку  єдиним (політематичним) випуском, в 1999–2003 рр. – трьома галузевими серіями:

серія 1 – «Природничі науки. Медицина»;

серія 2 – «Техніка. Промисловість. Сільське господарство»;

серія 3 – «Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво».

З 2004 р. видається чотирма серіями (виокремлено серію 4 «Медицина. Медичні науки», відповідно серія 1 має назву «Природничі науки»). Кожна серія є самостійним друкованим виданням, має власний код ISSN.

Періодичність випуску УРЖ упродовж 1995–2000 рр. – 4 рази на рік (щоквартально), з 2001 р. – 6 разів на рік (загалом серійних випусків – 24 номери за рік, їхній сумарний обсяг – близько 900 обліково-видавничих аркушів, наклад – 1100 пр.).

УРЖ створюється на засадах корпоративного співробітництва ІПРІ НАН України та НБУВ з науково-дослідними установами НАН України, ВНЗ, редакціями наукових часописів та видавництв, науковими галузевими бібліотеками, серед яких: Національна наукова медична бібліотека України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського та ін.

На сучасному етапі в УРЖ щорічно відображається близько 40 тис. наукових документів, що вийшли з друку в Україні або за її межами (якщо авторами є вітчизняні вчені, або ж публікації, присвячені Україні).

Матеріали для УРЖ готуються за єдиною методикою з використанням Скороченого варіанта Рубрикатора НБУВ (розробленого на базі ББК для наукових бібліотек) і розміщуються у систематичному порядку, згідно з основними діленнями Рубрикатора.

Довідковий апарат кожного номера УРЖ складається зі змісту, покажчиків (авторського, періодичних і продовжуваних видань) та низки допоміжних текстів («Від укладачів», «Правила подання інформації до загальнодержавної реферативної БД та УРЖ» тощо). Бібліографічні описи наводяться мовою оригіналу документа, реферати  переважно українською мовою.

Окрім друкованих версій УРЖ, щорічно  виходять випуски електронних копій журналу на CD-ROM або DVD- ROM. Перший комплект CD-ROM-копій у вигляді структурованого текстового файлу УРЖ у форматі PDF було створено в ІПРІ НАН України у 1999 р. Починаючи з 2002 р., застосовано удосконалене програмне забезпечення, яке уможливило виклад реферативної інформації на компакт-дисках у вигляді бази даних.

УРЖ слугує для інформаційного забезпечення наукових досліджень, інформування про результати наукової діяльності та найновіші розробки вітчизняних учених з усіх галузей знання, є важливим джерелом у системі довідково-бібліографічного обслуговування різних категорій читачів і користується попитом серед науковців, фахівців, студентів. УРЖ визнаний Атестаційною колегією МОН України головним науковим реферативним журналом держави.

Загальні принципи та напрями робіт з підготовки та випуску УРЖ визначає редакційна рада, до складу якої входять провідні вчені, у т. ч. керівники наукових установ НАН України та галузевих академій наук. Наукове керівництво окремими серіями здійснюють редакційні колегії та провідні фахівці з відповідних наукових дисциплін.

Головний редактор УРЖ «Джерело» – академік НАН України В. Петров, заступник головного редактора – академік НАН України О. Онищенко. Серед членів редколегії журналу – член-кореспондент НАН України М. Валах; академік НАН України В. Грінченко; академік НАН України та НАМН України Ю. Зозуля; академік НАН України І. Коваленко; академік НАН України та НАМН України С. Комісаренко; член-кореспондент НАН України А. Крючин; академік НАН України В. Кухар; академік НАН України С. Кучук-Яценко; доктор економічних наук Б. Маліцький, академік НАН України Д. Мельничук; член-кореспондент НАН України В. Попик; академік НАН України В. Семиноженко. Підготовкою УРЖ «Джерело» до друку займається група науковців і фахівців НБУВ та ІПРІ НАН України, серед яких: С. Добровська, Ю. Ейсмонт, Н. Зайченко, С. Кириленко, О. Клюшнікова, Н. Мініна, Л. Овсієнко, Л. Савицька, О. Сандул та ін. Істотний внесок у визначення та обґрунтування науково-теоретичних засад формування національних реферативних ресурсів (РБД «Україніка наукова» та УРЖ «Джерело») зробили канд. екон. наук А. Чекмарьов, канд. техн. наук Л. Костенко, канд. іст. наук М. Сорока та ін.

 

Джерела

Зайченко Н. Український реферативний журнал (методологічні та практичні засади  розробки і створення) / Зайченко Н., Сорока М. // Бібліотечний вісник. – 1999. – № 1. – С. 10–12;

Крючин А. А. Досвід видання Українського реферативного журналу «Джерело». Проблеми та перспективи / А. А. Крючин // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 1999. – Т. 1. –  6. – С. 125128;

Сорока М. Б. Автоматизована технологія підготовки та випуску Українського реферативного журналу «Джерело» / Сорока М. Б. // Наукові праці Національної бібліотекики України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2000. – Вип. 5. – С. 288–295;

Український реферативний журнал «Джерело» – кроки розвитку / О. С. Онищенко, А. А. Крючин, О. І. Бондарева, Л. І. Крючина // Науково-технічна інформація. – 2001. – № 1. – С. 24–28;

Сорока М. Б. Національна система реферування української наукової літератури / М. Б. Сорока; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2002. – 209 с.;

Зайченко Н.Я. Выявление приоритетных направлений развития науки путем анализа публикаций, прореферированных в УРЖ «Джерело» в 1999 – 2002 гг. / Н. Я. Зайченко // Б-ки нац. акад. наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2003. – Вып. 2. – С. 49–59;

Значення видання українського реферативного журналу «Джерело» для розвитку наукових комунікацій в Україні / А. А. Крючин, Л. Й. Костенко, Н. М. Мініна, І. В. Балагура, Л. М. Овсієнко // Наука України у світовому інформаційному просторі. – Київ : Академперіодика, 2012. – Вип. 6. – С. 20–23;

Петров В. В. Розвиток національної системи реферування (до 20-річчя Українського реферативного журналу «Джерело») / В. В. Петров, О. С. Онищенко, А. А. Крючин, К. В. Лобузіна, Н. М. Мініна, Н. Я. Зайченко // Вісник Національної академії наук України. – 2015. – № 10. – С. 71–74;

Зайченко Н. Український реферативний журнал «Джерело» : 20 років служіння науці / Н. Зайченко, Ю. Ейсмонт, О. Сандул // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 5. – С. 34–38;

Кириленко С. Е. Перспективи розвитку Українського реферативного журналу «Джерело» / С. Е. Кириленко, Н. Я. Зайченко // Науково-технічна інформація. – 2016. – № 1. – С. 8–13;

 

________________

 

 Український реферативний журнал «Джерело»;

УРЖ «Джерело» – 20 років наукової комунікації . 

 

 

 

 

Зайченко Надія Яківна
Мініна Наталія Микитівна
Статтю створено : 12.01.2018
Останній раз редаговано : 16.02.2018