Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук
Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук

imageУкраїнський журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук» – наукове періодичне фахове видання в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи, рецензований науково-дослідний журнал, що формується на засадах політики відкритого доступу. Засновник – Київський національний університет культури і мистецтв, КНУКіМ.  

Виходить з 2018 р., двічі на рік (червень, грудень), у друкованому та онлайновому форматах. Мови видання – українська (з помітним переважанням), російська, англійська. Статті супроводжуються розширеними авторськими резюме українською та англійською мовами. Обсяг випусків змінний – у середньому від 100 до 150 сторінок. Сфери розповсюдження – загальнодержавна, зарубіжна. Станом на кінець 2021 р. видано 8 чисел журналу.

Основна категорія користувачів часопису – широке коло фахівців бібліотечно-інформаційної сфери, науковців, викладачів закладів вищої освіти, докторантів, аспірантів, магістрів, усіх, хто досліджує теоретичні і прикладні аспекти у сфері комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій, інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Відповідальний редактор у 2018–2021–д-р наук із соціал. комунікацій, проф. Т. Гранчак, з 2021 р. (вип. 8) – д-р. іст. наук, проф. завідувач кафедри інформаційних технологій КНУКіМ Т. Новальська.

До складу редакційної колегії журналу входять вітчизняні і зарубіжні авторитетні науковці, викладачі, фахівці-практики: В. Бездрабко, А. Білощицький, М. Войцеховська (Польща), Г. Голлендер (Польща), О. Груша (Білорусь), І. Давидова, О. Каракоз, Є. Кулик, І. Лопатовська (США), В. Медведєва, Р. Мотульський (Білорусь), Т. Новальська, Г. Салата, М. Сенченко, О. Сербін, А. Соляник, М. Хейг (США), Т. Ярошенко, М. Яцевич (Білорусь).

Проблематика публікацій видання охоплює такі напрями: теоретичні та прикладні аспекти бібліотекознавства, книгознавства, архівознавства, документознавства, інформаційних технологій, практики інформаційної, бібліотечної та архівної галузей, а також міждисциплінарні дослідження інформаційно-бібліотечної сфери та соціокультурних комунікацій.

Дописувачами часопису здебільшого є представники українських та зарубіжних закладів вищої освіти, пов'язаних із видавничою, архівною та бібліотечною справою, книгознавством, підготовкою фахівців для зазначених та суміжних галузей – Національного університету «Києво-Могилянська академія», Білоруського науково-дослідного інституту документознавства та архівної справи, Харківської державної академії культури, Поліського національного університету, Київського національного університету культури і мистецтв, Школи інформації Інституту Пратта (Нью-Йорк, США), Рівненського державного гуманітарного університету, Київського університету імені Бориса Грінченка, Державного університету телекомунікацій, Китайського університету Гонконгу (香港中文大學, Гонконг, КНР), Інституту інформатики та лінгвістичних технологій (Університет Гільдесгайма, Німеччина), Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Української академії друкарства та ін.

Серед авторів – учені-документознавці, архівісти, культурологи, докторанти, аспіранти, а також провідні працівники багатьох українських та зарубіжних бібліотек, зокрема Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Центральної наукової бібліотеки Національної академії наук Білорусі, Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Центральної наукової бібліотеки імені Якуба Коласа (Мінськ, Білорусь), Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія», Німецької національної науково-технічної бібліотеки (Ганновер, Німеччина), Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського».

У журналі публікуються статті за результатами досліджень. Подаються впорядковані архівні документи з історії бібліотечної справи, архівістики та інформаційних наук на українських теренах, що супроводжуються вступними статтями та коментарями. Друкуються рецензії на нові монографії; бібліографічні огляди, що містять короткий опис видань, відповідних профілю і тематиці журналу; огляди наукових заходів (конференцій, семінарів, круглих столів тощо).

Матеріали кожного випуску журналу групуються за жанровими розділами і тематичними рубриками.

Рубрика «Тенденції розвитку бібліотекознавства та інформаційних наук» репрезентує ґрунтовні дослідницькі статті, що містять наукову новизну. Серед активних авторів рубрики – Т. Гранчак, М. Кушнарьова, Ю. Нестерович.

Публікації, розміщені в рубриках «Бібліотечна практика: інформаційні і соціокультурні аспекти», «Прикладні аспекти інформаційної, бібліотечної та архівної справи», висвітлюють: тенденції розвитку сучасних бібліотек у реаліях сьогодення, культуру академічної доброчесності, участь бібліотек у реалізації політики національної пам'яті, історію бібліотечної справи тощо.

Автори статей, розміщених у рубриці «Бібліотечно-інформаційна освіта», розглядають складні питання підготовки фахівців, що виникають унаслідок виокремлення нових видів інформаційної діяльності у цифровому середовищі, пропонують варіант теоретико-методологічної платформи освітньої інновації, аналізують нагальні проблеми у сфері підвищення якості вищої бібліотечної освіти в епоху цифровізації, висвітлюють багатовекторність і багаторівневість процесу впровадження освіти в контексті парадигми сталого розвитку, репрезентують результати досліджень із вивчення потреб працівників бібліотек українських університетів у безперервній фаховій освіті тощо.

У рубриці «Інформаційні технології: практика і перспективи» публікуються аналітичні статті, в яких висвітлюється досвід реалізації інноваційних бібліотечних проєктів, формування цифрових компетенцій у контексті розвитку глобального тренду цифрової трансформації суспільства тощо.

У рубриках «Професійні акценти», «Конференції, семінари, круглі столи», «Рецензії, огляди» подаються матеріали про численні наукові заходи – конференції, вебінари, семінари, круглі столи тощо, а також бібліографічні огляди та рецензії на нові монографії.

Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 17.03.2020 р. № 409 за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Тому, відповідно до вимог, що висуваються до наукових публікацій, статті в журналі оформлені однотипно, вони є чітко структурованими, містять усі необхідні змістовні компоненти – від вступу, в якому обґрунтовується актуальність теми, до висновків, де наводяться головні результати викладу певної теми та перспективи її подальших досліджень.

Усі дослідницькі статті, що надійшли до редакційної колегії, окрім рецензій, бібліографічних оглядів, архівних документів, повідомлень інформаційного характеру, проходять обов’язкову процедуру рецензування (наукової експертизи), яка здійснюється конфіденційно (подвійне «сліпе» рецензування). Це забезпечує виконання вимог щодо академічної доброчесності, новизни та якості наукових статей.

Публікації журналу відображаються в базах даних: BASE, Crossref, DOAJ, ERIH PLUS, EuroPub, «Google Академія», MIAR, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, «ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу», Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, JournalTOCs, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, World Catalogue of Scientific Journals, «Наукова періодика України» (НБУВ), «Наукова періодика України» (УРАН).

З метою розповсюдження першодруків з визнанням їх авторства і першої публікації в журналі всі матеріали видання поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Електронні версії всіх номерів журналу доступні на сайті видання (http://librinfosciences.knukim.edu.ua), що має тримовний інтерфейс. На сайті викладено також довідкову інформацію про редакційну політику часопису, етичні норми, вимоги до подання та оформлення статей, положення про авторські права та про конфіденційність, процес рецензування тощо.

 

Джерела

 

Самохіна Н. Бібліотечна фахова періодика України в цифрових комунікаціях / Наталія Самохіна, Лілія Кудименко, Олександр Мартинюк // Бібл. вісн. – 2020. – № 1. – С. 33–39.

Ivanova M. & Ivanov Ya. Scientific Publications of the Staff of the V.I.Vernadskyі National Library ofUkraine for 2017–2019: Status and Trends [Наукові публікації працівників Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського за 2017–2019 рр.: стан та тенденції] // Traektoriв Nauki = Path Of Science; Vol. 6, No. 5 (2020). Р. 5001–5016. DOI: 10.22178/pos.58-2/.

Білик Олена Вікторівна
Статтю створено : 24.12.2021
Останній раз редаговано : 24.12.2021