Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 3
За місяць : 180
Кількість
статей : 972
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Українська біографістика = Biographistica Ukrainica
Українська біографістика = Biographistica Ukrainica

image«Українська біографістика = Biographistica Ukrainica» – збірник наукових праць, єдине в Україні фахове продовжуване видання з теорії і методики біографічних досліджень, історичної біографіки та проблем формування друкованих і електронних ресурсів біографічної інформації.

Започаткований Інститутом біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 1996 року.  ISSN 2520-2855 (Print), ISSN 2520-2863 (Online).

Засновник і видавець: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ). Мови видання: українська, англійська, польська, російська. Періодичність: до двох разів на рік. Нумерація продовжувана. Станом на 2018 р. опубліковано 15 випусків. Обсяг збірника –від 13,0 до 35,0 умовних друкованих аркушів.

         Збірник «У. б.» зареєстрований Атестаційною колегією МОН України як фахове видання зі спеціальностей «Історичні науки» (наказ МОН України від 29.09.2015 р. № 1021) та «Соціальні комунікації» (наказ МОН України від 21.12.2015 р. № 1328).

 Концепція видання передбачає фахове висвітлення проблем біографістики як спеціальної історичної дисципліни, історичного досвіду і сучасного етапу розвитку різних напрямів вітчизняної біографіки, біобібліографії, формування ресурсів біографічної інформації; дослідження ролі і місця біографічного знання в житті сучасного українського суспільства та бібліотек як інтеграторів і розповсюджувачів біографічної інформації. Розглядаються питання історії та теорії української біографістики, термінології біографічних студій, апробовуються сучасні моделі біографічних реконструкцій, досліджуються форми і жанри історико-біографічного дискурсу, друкуються проблемно-тематичні матеріали маловідомих, недостатньо або необ’єктивно висвітлених у минулому діячів української історії, науки та культури, наукові розвідки за біографіями неординарних постатей.

Матеріали подаються в рубриках: «Теоретичні і методичні проблеми біографічних досліджень», «Біографічні та генеалогічні розвідки», «Історія і культура крізь призму біографіки», «Ресурси та джерела біографічної інформації», «До історії біографічних досліджень в Україні», «Бібліографія, рецензії, інформація». Періодично виходять тематичні випуски «У. б.»: 11-й (2014) присвячений 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка, 15-й (2017) – Українській революції 1917–1921 рр.

В «У. б.» опубліковано праці широкого кола вітчизняних дослідників-біографістів – учених авторитетних академічних наукових установ, закладів вищої освіти і дослідницьких осередків Києва, Харкова, Львова, Одеси, Сімферополя, Дніпра, Донецька, Івано-Франківська, Житомира, Запоріжжя, Тернополя, Миколаєва, Херсона, Полтави, Рівного, Чернівців, Сум, Кропивницького, Кам’янця-Подільського, Маріуполя, Бердянська. Серед авторів збірника учені і спеціалісти провідних наукових бібліотечних установ – Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника, Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України та бібліотек закладів вищої освіти, зокрема: Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ); знаних центрів вітчизняної історичної та  архівної науки – Інституту історії України НАН України, Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, а також архівних і музейних установ України. У збірнику друкуються також праці вчених-українознавців із Польщі, Канади, Росії.

Упродовж 2012–2018 років в «У. б.» більш широко представлені результати досліджень з осягнення ролі та місця біографічної інформації у сучасному суспільстві та в національному гуманітарному просторі, аналізу світоглядних, філософських і соціально-психологічних аспектів творення та сприйняття історико-біографічних знань, їх значення для патріотичної та громадянської консолідації суспільства, навчання та виховання дітей і молоді. Зростає увага фахівців до історичного досвіду розвитку світової та вітчизняної біографіки, методичних і організаційних проблем підготовки біографічних видань різних типів і видів, з’явилася ціла низка науково-методичних публікацій, що висвітлюють питання формування електронних ресурсів біографічної інформації та підготовлені на перетині досліджень із книгознавства, бібліотекознавства та сучасних інформаційних технологій. Автори активно обговорюють питання ролі та завдань бібліотек у інтеграції та поширенні біографічної інформації.

«У. б.» є цінним джерелом відомостей про життя та працю українських  діячів бібліотечної справи,  інформація про яких тривалий час замовчувалася. Зокрема, автором  низки  біографічних розвідок з даної проблематики є Т. Ківшар, яка дослідила життєвий і творчий шлях видатного українського вченого-бібліотекознавця, книгознавця, дослідника історії книжкової та бібліотечної справи С. Сірополка (вип. 67; 2010), маловідомий одеський період життя та праці одного з фундаторів радянського бібліотекознавства в Україні І. Вугмана (вип. 9; 2012), систематизувала та проаналізувала біографічну інформацію щодо діяльності у Празі в 20–40-х рр. 20 ст. українського бібліографа, бібліотекознавця П. Зленка (вип. 10; 2013). І. Зуляк розкрив діяльність бібліографа І. Калиновича (вип. 9; 2012). В. Прокопчук проаналізував вплив книгознавчих і бібліотекознавчих поглядів професора І. Огієнка на діяльність бібліотеки Кам’янець-Подільського державного українського університету у 1918–1920 рр. (нині – Наукова бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка) та створення ним книгозбірень в еміграції (вип. 9;  2012). Предметом студій І. Валявко стали архіви та бібліотеки Д. Чижевського як лабораторія вченого і важливе джерело біографічного дослідження (вип. 8; 2011). І. Черняк проаналізувала наукові праці О. Сокальського з питань удосконалення організації бібліотечних фондів і каталогів, написані ним у другій половині 50-х – на початку 70-х рр. 20 ст. (вип. 13; 2016).

На сторінках видання активно обговорюються питання розвитку вітчизняної бібліотечної біографіки, структура та зміст біобібліографічних ресурсів провідних бібліотек України. Так, Т. Ківшар дослідила етапи й тенденції бібліотечної біографіки 20 – поч. 21 ст. (вип. 8; 2011), О. Воскобойнікова-Гузєва проаналізувала біобібліографічні ресурси відкритого доступу (вип. 9; 2012), В. Попик окреслив здобутки та перспективні завдання бібліотечної біографіки (вип. 12; 2015). Висвітлюється також досвід роботи провідних наукових бібліотек України – Національної історичної бібліотеки України, Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського та ін.

У 1996–1999 рр. відповідальним редактором видання був директор Інституту біографічних досліджень НБУВ, д. і. н. В. Чишко (1951–2003). Серед членів редколегії, які стояли біля витоків «У. б.», були знані теоретики біографічної та бібліотечної справи д. і. н. В. Горбик, д. і. н., чл.-кор. НАН України В. Даниленко, д. і. н., академік НАН України Я. Ісаєвич, д. філос. н., академік НАН України О. Онищенко, історик, іноземний член НАН України, член НТШ, Міжнародної асоціації україністів О. Пріцак. Надалі видання збірника пов’язане з директором Інституту біографічних досліджень НБУВ В. Попиком (з 2005 р. – відповідальний редактор, з 2009 р. – заступник головного редактора, з 2014 р. – головний редактор). У складі редакційної колегії «У. б.» постійно відбувається ротація, приток відомих учених, що сприяє підвищенню фахового рівня збірника. Зокрема, в різні роки до її складу входили д. і. н., академік НАН України І. Курас, д. і. н., чл.-кор. НАН України М. Романюк, д. і. н. Т. Ківшар (з 2009 по 2014 рр. – головний редактор), д. і. н., чл.-кор. НАН України Л. Дубровіна, д. і. н. В. Омельчук, д. і. н. І. Матяш, д. і. н. С. Міщук. 2014 р. склад редакційної колегії збірника було повністю оновлено, уведено іноземних фахівців – директора бібліотеки імені Врублевських Литовської АН, д. гуманіт. н. С. Нарбутаса, директора Національної бібліотеки Азербайджану, д. філос. н., К. Тахірова, генерального директора ЦНБ «Андрей Лупан» АН Молдови, доктора політології К. Манолаке та докторів наук із спеціальності «Соціальні комунікації» – Т. Добко, Т. Гранчак та К. Лобузіну, д. і. н. Л. Буряк (з 2017 р. – заступник головного редактора).

Серед авторів збірника вчені: Л. Березівська, О. Бугаєва, Л. Буряк, Ю. Вернік, Л. Генералюк, І. Гирич, С. Іваницька, Т. Ківшар, Н. Любовець, С. Ляшко, Н. Марченко, С. Міщук, В. Патик, В. Петрикова, В. Попик, І. Стамбол, В. Томазов, Г. Юхимець, О. Яценко та ін.

Публікації «У. б.» оформлюються згідно з міжнародними вимогами до подання наукових публікацій, відображаються в Реферативній базі даних «Україніка наукова», індексуються у бібліометричній базі Google Scholar, а також у базах ResearchBib та Scientific Indexing Services.

Електронний архів видання представлений на спеціальному сайті збірника та в БД «Наукова періодика України» на порталі НБУВ.  

Українська біографістика = Biographistica Ukrainica  http://ub.nbuv.gov.ua/uk

 

Джерела 

 

Куриленко Т. Інститут біографічних досліджень: напрями діяльності / Тетяна Куриленко, Світлана Ляшко // Бібл. вісн. – 1998. – № 5. – С. 53–56.;

Марченко Н. Людський вимір української історії. До 20-річчя від дня заснування збірника наукових праць «Українська біографістика = Biographistika Ukrainika» // Українська літературна газета. – 2016. – № 7, 8 квіт.

 

 

Любовець Надія Іванівна
Статтю створено : 21.06.2018
Останній раз редаговано : 07.08.2020