Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 41
За місяць : 708
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Топографічний каталог
Топографічний каталог

imageТопографічний каталог (від давньогрец. τόπος – місце і γράφω – пишу) – бібліотечний каталог, у якому бібліографічні записи розташовуються згідно з порядком розміщення документів у фонді чи на полицях і збігаються з послідовністю шифрів зберігання.

Зазвичай Т. к. ведуть бібліотеки з великим за обсягом фондом. Необхідність ведення Т. к. визначається кожною бібліотекою самостійно.

Т. к. є складовою загальної системи каталогів і картотек і в сукупності з іншими каталогами уможливлює більш вичерпне розкриття складу фондів бібліотеки. Для Т. к., універсального за змістом і службового за призначенням, основною функцією є облікова, а додатковою – інформаційна. У процесі обліку бібліотечного фонду та його перевірки (інвентаризації) Т. к. є важливим, точним і оперативним службово-допоміжним інструментом, дозволяє встановити місцезнаходження та кількість примірників того чи іншого документа. За характером відображуваних пошукових ознак документів Т. к. належить до каталогів, у яких фіксуються формальні ознаки, за характером функціонування – до поповнюваних (кумулятивних), за характером ведення – до постійних.

У Т. к. можуть відображатися як всі види документів, наявні у фондах, так і, у разі потреби, окремі їх види. Відповідно, бібліотека може створювати певні підсистеми Т. к.: книжок, періодичних видань, нотних видань, дисертацій, картографічних творів, образотворчих видань, препринтів тощо.

Бібліографічний запис для Т. к. є складнішим, ніж для картотеки, у т. ч. реєстраційно-топографічної. Він містить інвентарний номер, шифр зберігання документа, прізвище автора, його ініціали, назву твору, номер тому чи частини, місце та рік видання, вартість книги.

Картки у Т. к. розставляються згідно з порядком (черговістю) розміщення фонду у структурних підрозділах бібліотеки, а в їхніх межах – відповідно з послідовністю розстановки документів на полицях. Т. к. потребує постійного звертання до нього у зв’язку з систематичним вливанням карток на нові надходження документів.

Відомості про Т. к. фіксуються у паспорті каталогу, який щорічно коригується з урахуванням кількісного складу документів та якісних змін, що відбуваються у каталозі. Функції, зміст, структура, організація та ведення Т. к. фіксуються у службових документах («Положенні про систему каталогів бібліотеки», «Положенні про топографічний каталог»).

Джерела  

 

Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 7448:2013. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – III, 41 с. – (Національний стандарт України) (Інформація та документація).

Інформація та документація. Словник термінів : (ISO 5127:2001, IDT) : ДСТУ ISO 5127:2007. – Чинний від 2009-10-01. – Уведено вперше. – Київ : Держспоживстандарт України, 2010. – 237 с. : дод. – (Національний стандарт України).

Терминологический словарь по библиотечному делу и смежным отраслям знания / РАН. Б-ка по естеств. наукам ; [сост.: Высоцкая З. Г. и др.]. – Москва, 1995. – 266, [1] с.

Фокеев В. А. Библиографоведение. Информатика : терминол. слов. : [более 3000 терминов] / В. А. Фокеев. – Москва : Литера, 2009. – 474 с. : ил. – (Серия «Современная библиотека»; вып. 46)

Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології / НАПН України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська]. − Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 283 с.

Перевірка бібліотечних фондів : метод. рек. / Нац. акад. пед. наук України,  Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського; [упоряд. А. М. Доркену; наук. ред. І. Г. Лобановська. – Київ, 2012.– 28 с. –(Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек»; Вип. 11).

Карткові каталоги в системі науково-інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : метод. посіб. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; уклад.: Г. А. Кузьменко, Т. П. Медвідь. – Київ, 2015. – 48 с.

Каталоги Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. : Ю. Л. Фіх, Т. В. Добко ; за участю Л. В. Коновал, О. П. Ткаченко ; наук. ред. Т. П. Павлуша ; відп. ред. Т. В. Добко. – Київ, 2017. – 72 с.

 

 

———————————————

 

Система шифрів бібліотеки як модель еволюційності каталогізаційного опрацювання документів

Тищенко Тетяна Федорівна
Мельник Ірина Степанівна
Статтю створено : 28.01.2019
Останній раз редаговано : 28.01.2021