Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 33
За місяць : 777
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Службовий каталог
Службовий каталог

imageСлужбовий каталог – різновид традиційного карткового бібліотечного каталогу, виокремлений за ознакою призначення, використовується винятково працівниками бібліотеки у повсякденній роботі.

С. к. поширені у великих бібліотеках. Вони створюються як на весь фонд (генеральні), так і на окремі підфонди. Кожний заклад, залежно від виконуваних ним функцій і завдань, самостійно визначає доцільність створення С. к. та їх перелік. Найважливішими серед С. к. є:

-  генеральний абетковий каталог, у якому відображено фонди бібліотеки з максимальною повнотою;

топографічний каталог, у якому бібліографічні записи розташовані відповідно до порядку розстановки документів на полицях; він необхідний для перевірки (інвентаризації) фондів;

- нумераційний каталог, у якому бібліографічні записи розташовані у порядку зростання номерів, присвоєних документам (патентним, нормативно-технічним). Зазвичай, такі каталоги створюють у науково-технічних і технічних бібліотеках.

С. к. виконують обліково-реєстраційну функцію і слугують допоміжним інструментарієм у роботі бібліотекарів з перевірки і переміщення фондів, їх інвентаризації, уточнення певних відомостей про документи тощо. Їх особливістю є спрощене оформлення карток, відсутність на них додаткових записів, всеохопна повнота (вміщують усі перевидання, дефектні примірники тощо). У С. к. також можливе розміщення карток на морально застарілі і незапитувані документи, дублетні, дуже зношені примірники видань, документи, видані під грифом «для службового користування», які не видаються користувачам. За часів тоталітарного режиму в них приховувалася інформація про документи, які не відповідали панівній ідеології. С. к., на відміну від читацьких, розміщуються в ізольованих від доступу користувачів приміщеннях.

Загалом розподіл бібліотечних каталогів на службові і читацькі багато в чому є умовним, оскільки у більшості бібліотек каталоги одночасно призначені для бібліотекарів і користувачів. Це, зокрема, систематичний каталог, абетково-предметний покажчик до систематичного каталогу, каталог назв художніх творів, каталог публікацій науковців закладу вищої освіти (у бібліотеках ЗВО), електронний каталог – універсальний, службовий і читацький, який забезпечує вільний доступ до інформаційних ресурсів бібліотеки.

У разі необхідності можуть створюватися й інші службові і службово-читацькі каталоги, якщо в цьому є потреба. Наявність інших карткових С. к. визначається кожною бібліотекою самостійно, відповідно до специфіки її діяльності. З повсюдним запровадженням електронних каталогів ведення окремих С. к., здебільшого, втрачає свій сенс.

Синонім: робочий каталог. 

Джерела

ДСТУ 7448:2013. Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. – Вид. офіц. – Київ: Мінекономрозвитку України, 2014. – 41 с.;

Хортюнова Л. В. Библиотечные каталоги : назначение, виды, историография : учеб. пособие / Моск. гос. ин-т культуры. – Москва,1992. – 70 с.;

Сєдих В. В. Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи : навч. посіб. / Сєдих В. В., Терентьєва Г. П., Удалова В. К.; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2000. – 193 с.;

Традиційні каталоги наукових бібліотек освітянської галузі : організація, ведення й редагування : метод. рек. / Лобановська І. Г. та ін.; АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Терноп. нац. пед.. ун-т ім. В. Гнатюка. – Київ, 2006. – 166 с.;

Каталоги Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. : Ю. Л. Фіх, Т. В. Добко ; за участю Л. В. Коновал, О. П. Ткаченко ; наук. ред. Т. П. Павлуша ; відп. ред. Т. В. Добко. – Київ, 2017. – 72 с.

Білик Світлана Василівна
Статтю створено : 09.01.2019
Останній раз редаговано : 27.01.2020