Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 43
За місяць : 781
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Словник предметних рубрик
Словник предметних рубрик

Словник предметних рубрик – це сукупність предметних рубрик з встановленими між ними парадигматичними відношеннями, вираженими посилальним апаратом. На його основі відбувається предметизування документів і створення пошукового апарату: предметного каталогу, картотеки або бібліографічного покажчика. Словник ПР вміщує чітко зафіксований на кожен момент часу набір заголовків і підзаголовків, між якими встановлюються певні змістовні текстуальні зв’язки, що розкриваються за допомогою довідково-посилального апарату.

В процесі розвитку Словники ПР отримували різні назви:  «Абетковий покажчик ПР і посилань», «Рубрикатор», «Службова картотека ПР», «Загальний абетковий ключ»,  «Словник предметного каталогу», «Список ПР».

Словник української мови і Cловник ПР має перелік слів в абетковому порядку, але на цьому їх схожість закінчується. Слова, присутні в Словнику ПР, проходять детальний відбір з лексики природної мови і формулюються за власними правилами.

Структура Cловників ПР. Всі вони включають передмову і список рубрик. У передмові розглядають тематику списку, принципи відбору понять, що включені до словника, принципи формулювання лексичних одиниць і складних рубрик, дається характеристика апарату парадигматики та видів приміток у словниковій статті, викладається методика предметизації документів.

Список ПР є єдиним переліком ключових слів і предметних рубрик. ПР супроводжується статтею, в якій приводяться всі рубрики, пов’язані з нею парадигматичними відносинами. Використовують перехресні посилання.

В залежності від тематичного охоплення різнять універсальні, багатогалузеві, галузеві і тематичні (проблемні) Cловники ПР.

Універсальні – охоплюють всі галузі знань. Прикладами найбільш відомих універсальних зарубіжних словників є «Список предметних рубрик Бібліотеки Конгресу» (США) (перше видання: 1910–1914 рр.) та «Словник мови предметних рубрик Бібліотеки Народової» (Польща) (перше видання: 1956 р.). В Україні Харківською державною бібліотекою ім. В. Г. Короленка в 1928 р. було видано «Рубрики предметного каталогу» Б. О. Боровича.

До багатогалузевих належать Cловники ПР Державної публічної науково-технічної бібліотеки СРСР («Рубрики предметного каталога ГПНТБ СССР»), Фундаментальної бібліотеки з суспільних наук («Предметные рубрики по общественно-политической тематике»), Державної центральної наукової медичної бібліотеки («Список рубрик предметного каталога ГЦНМБ»), Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки («Список рубрик и подрубрик комплексно-системного каталога ЦНСХБ»), видання яких почалося у 1960-ті рр. Предметні рубрики суспільно-політичної тематики в Росії вперше було видано Бібліотекою Комуністичної Академії у 1929 р. під назвою «Словарь предметних обозначений (рубрик)».

Предметні рубрики галузевої і тематичної мови ПР відображають поняття або конкретної галузі знання (мистецтво; філософія; демографія), або конкретної теми (Друга світова війна; соціально-економічні проблеми праці; боротьба за мир та безпеку та ін.). Такі словники розробляються різними інформаційними установами.

Словники ПР мають забезпечити єдність предметизації документів в АІПС.

Джерела

Борович Б. О. Рубрики предметного каталога / Б. О. Борович. – Харьков, 1928. – 35 с.;

Словарь предметных обозначений (рубрик). – Москва : Изд. Ком. Академии, 1929. – 365 с.;

Предметный каталог. Общая методика предметизации. Организация и ведение каталога : пособ. для библиотекарей. – Москва : Книга, 1973. – 125 с.;

Гринина Р. Ф. Теоретические основы предметизации и предметного каталога : учеб. пособие для студ. библ. фак. / Р. Ф. Гринина ; М-во культуры РСФСР, Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н. К. Крупской. – Ленинград, 1989. – 72, [1] с.;

Правила складання предметних рубрик : метод. рекомендації / Наук. б-ка Нац. ун-ту «Києво-Могилян. акад.», Наук.-техн. б-ка ім. Г. І. Денисенка Нац. техн. ун-ту України «Київ. політехн. ун-т» ; [авт.-уклад.: Баньковська І. М., Бруй О. М.; Малецька О. В. та ін]. – Київ, 2010. – 253 с.;

Збанацька О. М. Аналітико-синтетична переробка інформації. Мікроаналітичне згортання інформації: індексування документів, реферування документів : навч. посіб. / О. М. Збанацька ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2016. – 254 с.

Збанацька Оксана Миколаївна
Статтю створено : 29.06.2016
Останній раз редаговано : 29.06.2016