Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 5
За місяць : 789
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Слободяник Михайло Семенович
Рубрики : Персоналії
Слободяник Михайло Семенович

imageСлободяник Михайло Семенович [21.12.1949, смт Поліське Київської обл. – 12.08.2015, м. Київ] – бібліотекознавець, бібліографознавець і документознавець, педагог, доктор історичних наук (1995), професор (2002), академік Всеукраїнської громадської організації «Академія наук вищої освіти України» (2014).

Із сім’ї службовців. Трудову діяльність розпочав 1967 p., працюючи робітником на підприємствах м. Василькова Київської обл. Вищу освіту здобув без відриву від виробництва у Київському державному інституті культури ім. О. Є. Корнійчука (нині – Київський національний університет культури і мистецтв, КНУКіМ) за спеціальністю «Бібліотекознавство і бібліографія» (1968–1973). Професійну діяльність за фахом розпочав 1972 р. у відділі НТІ Української філії Державного всесоюзного технологічного інституту ремонту та експлуатації машинотракторного парку (ДержНДТІ), де й відбулося становлення М. Слободяника як спеціаліста, схильного до наукової діяльності.

У 1981 р. закінчив аспірантуру Московського державного інституту культури, де через рік під науковим керівництвом фахівця з інформатики, доктора технічних наук, професора К. Тараканова захистив дисертацію за темою  «Удосконалення системи інформаційно-бібліографічного обслугову­вання спеціалістів НДІ» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

З 1982 р. по 1985 р. працював в Узбекистані, де очолював кафедру бібліотекознавства і бібліографії  Наманганського факультету Ташкентського державного інституту культури. Науково-педагогічну роботу поєднував із теоретичними студіями, працюючи над проблемами бібліотечної науки і практики.

Після повернення 1985 р. до Києва працював на посаді головного бібліотекаря науково-методичного відділу ДРБ УРСР ім. КПРС (нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого).

Перейшовши до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ), де працював упродовж 1986–1997 рр. на посадах завідувача відділу загального бібліотекознавства, згодом – директора новоствореного Інституту бібліотекознавства, М. Слободяник основну увагу зосереджував на комплексному дослідженні організації діяльності наукової бібліотеки, розробленні фундаментальних теоретико-методологічних засад бібліотекознавства. У 1991 р. М. Слободянику присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. 1995 р. він першим в Україні захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю «Бібліотекознавство і бібліографознавство» за темою «Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій в період освоєння інформаційних технологій» (науковий консультант – академік НАН України О. Онищенко). У дисертації та науковій монографії, основних працях цього періоду М. Слободяник обґрунтував діяльність наукової бібліотеки в системі наукових комунікацій, визначив методологічні засади дослідження бібліотеки як важливого соціального інституту. Вивчав також початковий етап історії НБУВ, всебічно проаналізував діяльність Тимчасового комітету із заснування Національної бібліотеки Української держави.

Протягом 1998–2000 рр. М. Слободяник працював директором Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук (нині – Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук), здійснивши в ній низку структурних перетворень і посиливши її кадровий склад, що дозволило модернізувати діяльність книгозбірні за виробленою ним моделлю. У цей період бібліотека набула статусу наукової установи, розпочато випуск загальноакадемічного реферативного журналу «Агропромисловий комплекс України», започатковано біобібліографічну серію покажчиків «Академіки Української Академії аграрних наук», розроблено концептуальні засади та ескізний проект мережі електронних сільськогосподарських бібліотек, запроваджено інформаційний супровід наукових досліджень та ін.

На посадах декана факультету документальних комунікацій і міжнародної інформації та завідувача кафедри міжнародної інформації КНУКіМ (2000–2002) М. Слободяник успішно впроваджував оновлену концепцію підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів, яка передбачала викладання низки нових дисциплін документно-комунікаційного циклу та інші новації.

З 2002 р. працював у Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв  (нині Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, НАКККіМ), де пріоритетними напрямами його діяльності стали розроблення теоретичних засад розвитку документознавства та підготовка кадрів для інформаційно-бібліотечної сфери. У цьому виші М. Слободяник отримав вчене звання професора кафедри інформаційних систем і технологій, з 2004 р. очолював створену ним кафедру документальних комунікацій, а з 2006 р. обіймав посаду директора Інституту державного управління та інформаційної діяльності.

Під час роботи в НАКККіМ він ініціював та організував 8 міжнародних науково-практичних конференцій «Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики», започаткував науковий журнал «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», був його першим головним редактором (2004–2012).

За ініціативою М. Слободяника в Академії створено аспірантуру і спеціалізовану раду із захисту кандидатських дисертацій із спеціальності «Документознавство, архівознавство». Він започаткував щорічні академічні та Всеукраїнські студентські науково-практичні конференції «Сучасні проблеми документознавства та інформаційної діяльності» та Київську міську студентську олімпіаду зі спеціальності «Діловодство», яка проводилась у НАКККіМ для студентів ЗВО І–ІІ рівнів акредитації за підтримки Міністерства культури України.

З ім’ям М. Слободяника пов’язаний важливий етап у розвитку теоре­тичних і практичних засад  вітчизняного бібліотекознавства та документознавства. Він створив власну бібліотекознавчу та документознавчу школу, в межах якої захищено 17 кандидатських дисертацій (8 – з бібліотекознавства і 9 – з документознавства), брав діяльну участь у процесах підготовки наукових кадрів, входив до складу спеціалізованих вчених рад: НАКККіМ – із спеціальності 27.00.02 – документознавство, архівознавство; НТТУ «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» – із спеціальності 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій; ХДАК і КНУКіМ із спеціальності 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія. М. Слободяник був членом редколегій провідних фахових журналів: «Бібліотечний вісник», «Вісник Книжкової палати», «Бібліотечна планета», «Вісник Харківської державної академії культури», «Інформація і ринок».

У творчому доробку вченого і педагога – понад 220 наукових і навчально-методичних праць з теорії та історії бібліотекознавства, бібліографознавства та документознавства.

Вчений займався і практичною бібліографічною роботою. Зокрема, спільно зі своєю ученицею кандидатом історичних наук О. Політовою він підготував два фундаментальні науково-допоміжні покажчики, в яких узагальнено бібліографічний підсумок розвитку бібліотекознавства й документознавства в сучасній Україні.

Наукова діяльність М. Слободяника визнана фахівцями інформаційно-бібліотечної сфери не лише в Україні, а й за її межами. Зокрема, міжнародна приватна організація Американський біографічний інститут в США присвоїла йому почесне звання «Людина 1999 року», з нагородженням медаллю «За заслуги у XX столітті» та увела до міжнародної ради наукових експертів.

На вшанування пам’яті вченого в наукових і освітніх установах України регулярно відбуваються наукові заходи. Зокрема, від грудня 2015 р. в Інституті бібліотекознавства НБУВ започатковано щорічні бібліотекознавчі студії «Михайло Семенович Слободяник – вчений, педагог». Видано низку біобібліографічних покажчиків, укладених у провідних бібліотеках України

Архів вченого зберігається у НБУВ.

Твори

Бібліотека та її роль у системі наукових комунікацій / М. С. Слободяник // Бібл. вісн. – 1994. – № 2. – С. 2–16.

Наукова бібліотека : еволюція структури і функцій / М. С. Слободяник ; НАН України, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського. – Київ, 1995. – 268 с.

Комітет для заснування Національної бібліотеки Української держави: основні напрямики і результати діяльності / М. С. Слободяник // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917–1921 рр.) : зб. наук. пр. – Київ, 1998. – С 108–117.

Організація діяльності бібліотек : [навч. посіб. для студ. ф-ту  «Бібліотекознавство та інформатика»] / В. О. Ільганаєва, М. С. Слободяник ; М-во культури та мистецтв України, Харк. держ. акад.культури. – Харків : Діскус, 1998. – 83 с.

Теоретико-методологічні засади формування електронних бібліотек / М. С. Слободяник // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : наук. зб. – Київ, 2002. – Вип. 5. – С. 41–44.

Інформаційне забезпечення процесу реформування вищої освіти в України / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 2. – С. 4–7.

Архіви і бібліотеки в сучасному суспільстві: проблеми збережності документальної історичної пам’яті / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 4. – С. 4–6.

Бібліотечна справа України: стратегічні напрями прориву / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 4. – С. 4–6.

Міжнародна інформація : навч.-метод. посіб. / М. С. Слободяник, М. Б. Проценко ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : ДАКККіМ, 2007. – 107 с.

Базова модель бібліотеки як соціально­комунікаційної інституції / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – № 4. – С. 5–7.

Бібліотека. Документ. Комунікації : вибрані праці (до 60-річчя від дня народж. і 35-річчя наук. діяльності) / М. С. Слободяник ; уклад. О. Г. Кириленко, наук. ред. В. Г. Чернець. – Київ : Ліра-К., 2010. – 308 с.

Українське бібліотекознавство (1991–2008) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури і туризму України, ДЗ «Нац. парлам. б-ка України» ; [уклад. М. С. Слободяник, О. А. Політова ; наук. ред. та авт. вступ. ст. М. С. Слободяник]. – Київ : НПБУ, 2010. – 166 с.

Українське документознавство (1991–2011) : наук.-допом. бібліогр.покажч. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад.М. С. Слободяник, О. А. Політова ; наук. ред. та авт. вступ. ст. М. С. Слободяник. – Київ : Нац. парлам. б-ка України, 2012. – 176 с.

Документознавство та інформаційна діяльність : хрестоматія :у 2-х ч., 4-х вип. / М-во культуриУкраїни, Нац. акад. керів. кадрівкультури і мистецтв, Ін-т менеджменту, каф. документознавства та інформ.-аналіт. діяльності ; [уклад. М. С. Слободяник, О. М. Збанацька, В. В. Добровольська]. – Київ : [НАКККіМ], 2014.

Джерела

Бездрабко В. В. Документознавчі ідеї М. С. Слободяника і розвиток сучасного вітчизняного документознавства / В. В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 4. – С. 24–39.

Бездрабко В. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток / Валентина Бездрабко. – Київ : Четверта хвиля, 2009. – 720 с.

Бездрабко В. В. Документознавчі ідеї М. С. Слободяника / В. В. Бездрабко // Історіографічні ескізи з документознавства, або Персональний текст про персональні тексти: [монографія]. – Київ : Четверта хвиля. 2009. – С. 149–167.

Збанацька О. М. Творчий шлях науковця, педагога, наставника (до 65-річчя М. С. Слободяника) / О. М. Збанацька, О. Г. Кириленко, В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2014. – № 4. – С. 4–7.

Боряк Т. Г. Дорогому вчителю / Т. Г. Боряк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. – № 4. – С. 18–19.

Василенко О. М. Михайло Семенович Слободяник – видатний український учений-бібліотекознавець / О. М. Василенко, О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. – № 4. – С. 6–13

Палеха Ю. М. С. Слободяник – науковець, організатор і генератор ідей / Ю. Палеха // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. – № 4. – С. 14–17.

Професор Слободяник Михайло Семенович (1949–2015) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1974–2015 роки / НААН, ННСГБ ; [уклад.: В. А. Вергунов, В. В. Добровольська, О. П. Анікіна, Л. М. Татарчук, Л. А. Кириленко]. – Київ : [б. в.], 2015.

Поперечна Л. Бібліотечні студії імені професора М. С. Слободяника / Лідія Поперечна // Бібл. вісн. – 2016. – № 2. – С. 51–53.

Виноградова О. Педагогічна діяльність М. С. Слободяника: пошук нового / О. Виноградова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 47. – С. 325–333.

Збанацька О. М. Професор М. С. Слободяник (1949–2015) – засновник кафедри документних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв / О. М. Збанацька // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 47. – С. 334–346.

Зворський С. Наукова, інформаційна та комунікаційна функції «Української бібліотечної енциклопедії» – від задуму до втілення: рефлексії на тлі постаті М. С. Слободяника / С. Зворський // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 47. – С. 347–355.

Здановська В. Другі бібліотекознавчі студії, присвячені пам’яті професора М. С. Слободяника / Валентина Здановська // Бібл. вісн. – 2017. – № 2. – С. 43–44.

Кононенко В. Бібліографічний складник наукової діяльності М. С. Слободяника / В. Кононенко // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 47. – С. 356–360.

Рубан А. «Видатні бібліотекознавці, бібліографознавці, книгознавці та документознавці України та світу»: Михайло Семенович Слободяник / А. Рубан // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 47. – С. 361–371.

 

—————————————————

Інтегратор бібліотечної справи. Четверті бібліотекознавчі студії пам’яті професора М.С. Слободяника

Кириленко Олександр Григорович
Збанацька Оксана Миколаївна
Статтю створено : 25.09.2018
Останній раз редаговано : 14.01.2021