Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 14
За місяць : 822
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Сербін Олег Олегович
Рубрики : Персоналії
Сербін Олег Олегович

imageСербін Олег Олегович [26.03.1982, м. Боярка, Київська обл.] – бібліотекознавець, громадський діяч, кандидат історичних наук (2008), доктор наук із соціальних комунікацій (2016), старший науковий співробітник (2012).

У 2000–2004 рр. навчався у Київському національному університеті культури і мистецтв за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», який закінчив з відзнакою, отримавши кваліфікацію «книгознавець, менеджер видавничої діяльності».

У вільний від навчання в університеті час працював у Книжковій палаті України імені Івана Федорова (провідний бібліограф, 2001–2003; науковий співробітник, 2003–2004; завідувач відділу наукової підготовки державних бібліографічних покажчиків, 2004) та у КНУКіМ (інженер-програміст першої категорії кафедри книгознавства та видавничої діяльності, 2002–2004; старший лаборант відділу профорієнтаційної роботи, 2004).

У 2004–2007 рр. навчався в аспірантурі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (денна форма навчання).

У 2008 р. у цій же установі захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Історія, сучасний стан та перспективи розвитку бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні» (науковий керівник – академік НАН України, доктор філософських наук, професор О. Онищенко).

У 2006–2014 рр. працював у НБУВ (молодший науковий співробітник відділу розробки та підтримки електронного каталогу Центру комп’ютерних технологій, 2006–2009; старший науковий співробітник відділу довідково-консультаційної допомоги Національної юридичної бібліотеки, 2010–2011; старший науковий співробітник Інституту бібліотекознавства, 2011; в. о. завідувача відділу систематизації, 2011–2013; завідувач новоутвореного відділу наукового опрацювання документів, 2013–2014).

Переможець конкурсу проєктів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України (2009), за його результатами отримав грант Президії НАН України на виконання наукового дослідження «Еволюція класифікацій наук та бібліотечно-бібліографічних класифікацій» (2009–2011). Стипендіат НАН України для молодих вчених (2010–2012).

У 2012 р. отримав вчене звання старшого наукового співробітника.

З 1 грудня 2014 р.  до 30 листопада 2022 р. – директор Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2016 р. у Харківській державній академії культури захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій на тему «Бібліотечна систематизація наукової інформації: теоретико-методологічні засади розвитку» (науковий консультант – М. Сенченко, доктор технічних наук, професор).

Брав участь у конкурсі на заміщення посади генерального директора НБУВ (квітень 2018 р.).  

З 1 грудня 2022 р. – виконувач обов'язків генерального директора Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, головний редактор журналу «Бібліотечна планета».

Одночасно з основною роботою займається викладацькою діяльністю. Працює в КНУКіМ на посаді професора кафедри інформаційних технологій (викладає дисципліни: «Аналітико-синтетична обробка документів», «Наукове класифікування», «Сучасна систематизація інформації») та з 2017 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на посаді професора кафедри видавничої справи та редагування (викладає дисципліни: «Івент-менеджмент», «Історія медіа-продюсування», «Продюсування в книжковій справі».

Наукові інтереси пов’язані з дослідженнями: історії розвитку, методології створення та використання класифікаційних систем, зокрема бібліотечно-бібліографічних; історико-технологічних особливостей трансформації бібліотечного систематичного каталогу; представлення інформаційно-пошукових мов у веборієнтованих системах; наукового опрацювання інформаційних ресурсів; систематизації бібліографічної інформації.

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних публікацій, зокрема двох індивідуальних монографій: «Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку» (2009) та «Систематизація інформації в контексті розвитку класифікацій наук» (2015).

Науковий редактор продовжуваних видань – науково-аналітичних оглядів «Вища освіта і наука» і «Київський університет на шпальтах періодичних видань та матеріалів конференцій».

Член редколегії «Українського журналу з бібліотекознавства та інформаційних наук».

Займається активною громадською діяльністю. Брав участь у науково-організаційній, методичній та культурно-просвітницькій роботі НБУВ, у тому числі працював у складі оргкомітетів наукових конференцій та робочих груп з удосконалення бібліотечних процесів; був заступником голови профкому, заступником голови Ради молодих вчених НБУВ.

У 2010–2014 рр. – повноважний представник НБУВ у Технічному комітеті стандартизації ТК 144 «Інформація і документація».

З 2016 р. є членом підкомісії 306 Бібліотечні технології Науково-методичної комісії 14 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

З 2017 р. очолює міжвідомчу Комісію з питань упровадження Універсальної десяткової класифікації (УДК) в Україні.

Член Української бібліотечної асоціації (керівник секції університетських бібліотек УБА, з 2015 р.; член Президії УБА, з 2018 р.).

Займається літературною творчістю – пише поетичні твори.

Твори

Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку : [монографія] / О. О. Сербін ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. О. С. Онищенко. – Київ : [б. в.] НБУВ, 2009. – 140 с. – Бібліогр. : с. 126–136.

Історія розвитку класифікаційної думки як свідчення еволюції систематизаційних підходів до управління інформацією (аналітичний огляд) / Олег Сербін // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 639–649.

Оптимізація інформації як передумова індексування та систематизації у рамках еволюції структури і функцій бібліотечної науки / Олег Сербін // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 5. – С. 16–24.

Система управління знаннями, як складова наукотворення / Олег Сербін // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 349–357.

Развитие классификационных систем как объект исследования в аспекте эволюции и оптимизации систематизации информации / О. О. Сербин // Вісн. Одеського нац. ун-ту. Сер. «Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство. – Одеса, 2012. – Т. 17, вип. 2 (8). – С. 134–140.

Состояние библиотечных классификаций в Украине : надёжность реалий – в реалистичности надежд / О. О. Сербин // Научные и технические библиотеки. – 2013. – № 6. – С. 76–83.

Вдосконалення процесів систематизації як невід’ємна складова формування електронних ресурсів сучасної бібліотеки / О. О. Сербін, С. В. Галицька // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21–23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН ; [редкол.: В. І. Попик та ін.]. – Київ, 2014.– С. 332–335.

Систематизація інформації в контексті розвитку класифікації наук : монографія / Олег Сербін ; [ред. Н. Жданова ; ред.-бібліограф І. Тіщенко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 430, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 361–428 та в підрядк. прим.

Сервисы научной библиотеки им. М. Максимовича для повышения эффективности представления научных достижений университета в мировом информационном пространстве / О.О. Сербин, М.А. Назаровец // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий : Тема 2016 г. – «Эффективное использование информ. технологий и наукометр. инструментов в библиотеч.-информ., науч. и образоват. деятельности» : доклады II Междунар. науч. конф., Минск, 1-2 дек. 2016 г. / Гос. учреждение «Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупинович» Нац. акад. наук Беларуси ; [редкол.: В. В. Юрченко и др. ; науч. ред. и сост.: И. Б. Стрелкова]. – Минск : Ковчег, 2016. – С. 90–98.

Взаємодія книжкових традицій Білорусі й України в XVI – на початку XIX століття / О. О. Сербін, О. О. Суша, Д. В. Лукін // Анотований збірник проектів спільного конкурсу ДФФД – БРФФД / [Держ. фонд. фундамент. дослідж. ; відп. за вип. Б. Р. Кияк]. – Київ, 2017. – С. 162–166.

Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. б-к ЗВО (Одеса, 4-6 лип. 2018 р.) / [редкол.: Л. Г. Бакуменко та ін. ; відп. ред. М. О. Подрезова ; наук. ред. О. О. Сербін ; бібліогр. ред.: А. С. Ложешник, О. С. Мурашко] ; Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2018. – 258 с.

Оцінювання стратегії розвитку наукової бібліотеки дослідницького університету в контексті практичної реалізації та окреслення подальших перспектив / О. О Сербін., М. В. Ситницький. // Бізнес Інформ. – 2018. – № 1. – C. 117–127.

Перспективи розвитку наукових бібліотек дослідницьких університетів України в контексті імплементації європейського досвіду / О. О. Сербін, М. В. Ситницький // Проблеми економіки. – № 1 (35). – 2018 – С. 115 – 121.

50 відтінків Сербіна : [зб. віршів] / Олег Сербін ; [худож. оформлення К. Бондар]. – Київ : Ліра-К, 2018.– 107, [1] с. : іл.

Професійне вдосконалення бібліотекарів в умовах необхідності якісних змін галузі / О. Сербін, Є. Кулик // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. – 2019. – Вип. 3. – C. 56–70.

Інформаційно-аналітичні центри університетів та бібліотек: виклики часу / Олег    Сербін, Тетяна Ярошенко // Український інформаційний простір. – 2022. – № 2(10). – С. 293–312.

 

Джерела

Медвідь Т. Лиш в праці варто і для праці жить / Т. Медвідь // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 3. – С. 41;

Соляник А. Суттєвий внесок у розвиток методології бібліотечної систематизації / А. Соляник // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2016. – № 1. – С. 21. – Рец. на кн. : Систематизація інформації в контексті розвитку класифікацій наук : монографія / О. Сербін. – М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 430, [2] с.;

Тріщук О. Дослідження систематизації інформації: актуально, грунтовно, перспективно / О. Тріщук // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2016. – № 2. – C. 15. – Рец. на кн. : Систематизація інформації в контексті розвитку класифікацій наук : монографія / О. Сербін. М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 430, [2] с.;

Сербін Олег Олегович // Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв : антологія / уклад. В. М. Медведєва. – 2–ге вид., випр. та допов. – Київ : Видавництво Ліра–К, 2018. – С. 420–421;

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­———————————————

Сербін О. О. Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

Сербін О. Профіль в Google Академії

Сербін О. О. Стаття в Вікіпедії

Сербін О. О. Сторінка на сайті УБА

Олег Сербін  про майбутнє бібліотек та TikTok  //  ГутІФка

Прокопенко Лілія Сергіївна
Статтю створено : 21.12.2019
Останній раз редаговано : 01.03.2023