Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 9
За місяць : 759
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Рідкісні книги
Рідкісні книги

Рідкісні книги – багатозначне, дещо умовне, визначення певних категорій книжок, які характеризуються насамперед незначною кількістю існуючих (збережених) примірників. Передусім до Р. к. відносять рукописні книги (сам спосіб їх створення передбачає одиничність: скільки б рукописних копій (списків) одного твору не існувало, кожна з них – своєрідна, неповторна, унікальна, оскільки обов’язково має відмінності від подібних – за почерком переписувача, особливостями матеріального носія, мовною редакцією, помилками в тексті, художнім оформленням та ін.) та стародруки (видання 15–18 ст.), яких з багатьох причин збереглося порівняно небагато.

Рідкісність видань 19–21 ст. визначають шляхом експертизи, беручи до уваги низку критеріїв:

–     кількісний, у значенні обмеженої кількості існуючих примірників, зокрема, за таких обставин: а) загальний наклад майже повністю знищений (цензурою, друкарнею, автором, унаслідок пожежі, війни, стихійного лиха); б) малотиражні, серед яких класичні бібліофільські видання, перші видання творів художньої літератури (наприклад, поетична збірка молодого автора), деякі наукові видання, цензурні списки чи інші відомчі видання «для небагатьох»; в) користувалися великою популярністю свого часу, зачитані, тому майже не збереглися (букварі, пісенники, відривні календарі, кулінарні книги, певні довідкові видання тощо); г) заборонені цензурою, зокрема, в Російській імперії або в СРСР; видавались за кордоном; нелегальні, «самвидавівські»; д) «метелики» (аркушеві видання малого обсягу), що випускалися під час значних суспільних подій – масових заворушень, революцій, війн, тому майже не вціліли; е) давні фальсифікати, псевдовидання з неправдивими вихідними відомостями (наприклад, німецька видавнича підробка середини 19 ст. щоденника Х. Колумба);

–   за цінністю змісту видань. Цей критерій є досить суб’єктивним, нечітким, близьким за значенням до поняття «цінне видання». Значимість має не лише текст твору, але і його конкретне видання: випущене в найбільш важливий для його впливу на суспільство час; з цікавими ілюстраціями, з ілюстраціями видатного художника, з незвичним дизайном; видане оригінальним способом та ін. За цим критерієм виділяються: а) перше (або, ширше, прижиттєве) видання видатного письменника, вченого, художника, громадського діяча); перше видання у певній галузі техніки, науки, що справило істотний вплив на її розвиток (космонавтика, залізниці, генетика, кібернетика, книгознавство тощо); б) видання, випущені під час революцій, війн або інших переломних подій у житті суспільства, які є джерелом відомостей про ці події, і здійснили вплив на розвиток суспільства; в) видання, зміст яких справив значний вплив на світогляд, науку, технічний прогрес, культуру, освіту, життя суспільства;

–   за зовнішнім виглядом, нетрадиційністю, незалежно від змісту. До уваги беруться нестандартні: а) формат (розміри, зокрема мініатюрні видання) і форма; б) папір, його якість, різновиди, колір; в) незвичайні матеріали, на яких надруковано книгу: тканина, шкіра, пластикат тощо; г) ілюстрації; д) оправа; коштовні форзаци, дублюра; е) архітектоніка книги (розміщення тексту та ілюстрацій, книжковий дизайн); є) оригінальна техніка друку; ж) т. зв. «розкішні» видання; подарункові видання, підносні примірники; з) шедеври поліграфії та книжкового мистецтва.

Рідкісним в значенні унікальний, єдиний може визнаватися окремий примірник видання: а) з дарчим написом автора; його автографом; б) з авторськими правками та додатками (авторський примірник); в) цензурний, коректорський примірник, де зафіксовано первісний авторський текст і відповідні правки цензора чи коректора; г) із записами на берегах книги (маргіналіями), на форзацах, титулі власників примірника – відомих осіб; замітками читачів – видатних особистостей; ґ) з цікавим в історичному або художньому сенсі екслібрисом; д) зі штампами чи іншими ознаками приналежності примірника відомій бібліотеці минулого; е) з особливою одиничною оправою; є) з додатковими вкладеннями, з додатковими ілюстраціями, з розфарбованими гравюрами; ж) варіант відомого видання – з додатковим титулом, ілюстраціями, з іншими присвятами; з передруками певних сторінок.

Серед Р. к. додатково можуть виділятися унікати, унікуми – єдині примірники, що залишилися від накладу видань. Багато з друків за критеріями, наведеними вище, відносяться також до категорії книжкових пам’яток.

Поняття рідкісності і цінності книги не є цілком ідентичними. Книга може бути рідкісною, проте не цінною, і навпаки. Наприклад, Острозька Біблія, надрукована Іваном Федоровим, – безумовно цінна, але не рідкісна; маленький за обсягом Буквар, надрукований ним же, менш цінний за змістом, проте надзвичайно рідкісний.

Для кожної країни можуть бути визначені додаткові критерії Р. к. Для України це, наприклад, видання українською мовою 19 – початку 20 ст. (до реєстрації друків Українською книжковою палатою).

Відповідно до чинного «Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання» особливо цінні, рідкісні документи та колекції включаються до зазначеного Реєстру згідно з положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України та наказом Міністерства культури України від 14.06.2016 № 437.

З урахуванням особливостей Р. к. вони традиційно є об’єктами пріоритетної уваги і акумулюються в бібліотеках, музеях, архівах, приватних колекціях бібліофілів і вважаються їх окрасою. Для вивчення, популяризації Р. к., забезпечення особливого режиму їх зберігання у великих бібліотеках зазвичай створюють спеціалізовані відділи, в інших – принаймні, зібрання, колекції Р. к.

 

Джерела

Порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання: затверджено Наказом Міністерства культури України 14.06.2016 № 437; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.07.2016 за № 936/29066;

ДСТУ ГОСТ 7.87:2008. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Книжкові пам’ятки. Загальні вимоги (ГОСТ 7.87-2003, IDT). – Київ : Держспоживстандарт України, 2008. — III, II, 5, [1] с. включ. обкл.;

Ковальчук Г. І. Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах / Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. кн. – Київ, 2004. – 644 с.;

Ковальчук Г. І. Рідкісні українські книги в бібліотечних фондах: пам’яткознавчий аспект / Г. Ковальчук // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 5. – С. 29–36.;

Ковальчук Г. І. Теорія та практика роботи з рідкісними й цінними книгами // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 2. – Київ : Педагогічна думка, 2010. – С. 46–51.;

Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам’яток України: кириличні рукописні книги та стародруки / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2007. – 134 с.

Експертиза цінності документних пам’яток : прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. з напряму «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [авт.-уклад.: І. Я. Лосієвський]. – Харків : САГА, 2013. – 312 с. : табл.

Ковальчук Галина Іванівна (Київ)
Статтю створено : 18.09.2018
Останній раз редаговано : 11.02.2020