Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 5
За місяць : 789
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Рукописна та книжкова спадщина України (видання)
Рукописна та книжкова спадщина України (видання)

image«Рукописна та книжкова спадщина України» – збірник наукових праць, фахове продовжуване видання з підзаголовком «Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів». Розрахований на фахівців у галузі книгознавства, кодикології, археографії, архівознавства, джерелознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, соціальних комунікацій, а також на широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією і книжною культурою.

Видання засноване 1993 р. на базі спеціалізованого науково-дослідного підрозділу ЦНБ ім. В. І. Вернадського (нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, НБУВ) – Інституту рукопису. Формується із залученням фахівців інших наукових підрозділів НБУВ, а також вітчизняних і закордонних бібліотечних та архівних установ.

Засновник і видавець: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Виходить з періодичністю один випуск на рік. Мови українська, англійська, польська, російська. Станом на початок 2019 р. вийшло з друку 22 випуски «Р. к. с. У.». Обсяг випусків – змінний, від 2010-х рр. має тенденцію до зростання, пересічно – 450–550 с.

Збірник «Р. к. с. У.» зареєстрований Атестаційною колегією МОН України як фахове видання зі спеціальностей «Історичні науки» (наказ МОН України від 07.10.2015 № 1021) та «Соціальні комунікації» (наказ МОН України від 21.12.2015 № 1328).

У збірнику висвітлюються різні аспекти вивчення історії та побутування рукописної книги, стародруків, спеціалізованих бібліотечних та архівних фондів з метою реконструкції історії книжної культури України; репрезентуються наукові дослідження зі спеціальних історичних дисциплін (книжкового джерелознавства, кодикології та кодикографії, філігранології, палеографії, текстології, марґіналістики та ін.); представлені публікації документів, науково-довідкові та науково-інформаційні матеріали (огляди структури та змісту фондів, археографічні та бібліографічні описи, покажчики, повідомлення, рецензії), статті з проблем зберігання, реставрації та консервації рукописних і книжкових фондів, а також з питань створення автоматизованих технологій описування рукописних і друкованих документів, використання інформаційно-пошукових систем у бібліотечній та архівній справі тощо. Репрезентований також зарубіжний досвід.

Теоретичний та науково-методичний рівень збірника «Р. к. с. У.» забезпечується дослідженнями відомої в Україні та поза її межами наукової школи з кодикології та археографії, започаткованої на початку 1990-х рр. докт. іст. наук, чл.-кор. НАН України, проф. Л. Дубровіною, а також студіями наукових шкіл у галузі книгознавства, бібліотекознавства, біографістики, національної бібліографії, сформованих у НБУВ. Якість, академічна доброчесність статей забезпечуються також застосуванням практики їх внутрішнього та зовнішнього рецензування, дотриманням вимог до редакційного оформлення наукового фахового видання згідно з державними стандартами.

Матеріали подаються в рубриках: «Дослідження архівних та книжкових фондів», «Історія книжкових колекцій та зібрань», «Кодикологія та кодикографія», «Дослідження в галузі спеціальних історичних дисциплін», «Збереження бібліотечних та архівних фондів», «Інформаційні технології в бібліотечній та архівній справі», «Публікація документів», «Наші колеги за рубежем», «Повідомлення», «Рецензії», «Personalia». З нагоди визначних дат в діяльності НБУВ та НАН України уводяться ювілейні рубрики, зокрема – «До 100-річчя Національної академії наук України» (вип. 19) та «До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» (вип. 21, 22).

У сучасній редакційній колегії збірника  «Р. к. с. У.» – академік НАН України (1), члени-кореспонденти НАН України (3), доктори (9) та кандидати наук (1). З них 2 члени-кореспонденти, 3 доктори та 1 кандидат наук є співробітниками НБУВ. У різні роки до складу редколегії входили провідні вчені у галузі книгознавства, археографії, джерелознавства: Л. Дубровіна, Г. Боряк, Т. Ківшар, Г. Ковальчук, С. Кулешов, В. Омельчук, О. Онищенко, П. Сохань, Г. Юхимець, Н. Шип та інші. До складу редакційної колегії уведено також іноземних фахівців – з Польщі, Канади, Литви, Німеччини, США. Відповідальний редактор збірника – Л. Дубровіна, відповідальний секретар О. Боляк.

Серед авторів – відомі вітчизняні та зарубіжні вчені: C. Булатова, О. Гальченко, Л. Гнатенко, П. Голобуцький, Л. Дубровіна, Н. Зубкова, О. Іванова, Г. Ковальчук, Л. Корній, Ю. Лабинцев, К. Лобузіна, І. Матяш, Л. Муха, Ю. Мицик, B. Плачинда, О. Погрібний, І. Сергєєва, С. Сохань, С. Старовойт, О. Степченко, В. Ульяновський, І. Чепіга, Є. Чернухін, Н. Шип, Л. Яременко, Ю. Ясіновський та ін.

Публікації збірника «Р. к. с. У.» оформлюються згідно з міжнародними вимогами до подання наукових публікацій, відображені в Реферативній базі даних «Україніка наукова» (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis ), індексуються науковими базами даних: Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, ResearchBibl, Scientific Indexing Services.

Науковий збірник «Р. к. с. У.» має свій веб-сайт (http://rksu.nbuv.gov.ua/). Електронний архів видання представлений на сайті збірника: http://rksu.nbuv.gov.ua/uk/archive та в БД «Наукова періодика України» на порталі НБУВ.

Джерела

Даневич С. Г. Тематичний покажчик студій, опублікованих у збірнику наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів (1993–2005) : Вип. 1–10» // Рукописна та книжкова спадщина України. – Вип. 11. – Київ, 2007.– С. 247–264;

Зубкова Н. М. «Рукописна та книжкова спадщина України» // Українська архівна енциклопедія / Держкомархів України, УНДІАСД ; ред. кол.: Матяш І. Б. (голова) [та ін.]. – Київ : Видавництво "Горобець", 2008. – С. 715.

Дубровіна Любов Андріївна
Статтю створено : 11.04.2019
Останній раз редаговано : 11.04.2019