Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 42
За місяць : 780
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Рубрикатор науково-технічної інформації (Рубрикатор НТІ)
Рубрикатор науково-технічної інформації (Рубрикатор НТІ)

Рубрикатор науково-технічної інформації (Рубрикатор НТІ) – ієрархічна класифікаційна система з універсальним тематичним охопленням всього універсуму знань, що стосується сучасного стану науки, техніки, економіки. Національний класифікатор «Рубрикатор науково-технічної інформації» ДК 022:2008 містить перелік предметних рубрик та їх класифікаційні індекси, що призначені для систематизування інформаційних фондів, інформаційних масивів і видань, а також для пошуку інформації в них. Чинний від 01.07.2009 р.

Рубрикатор НТІ українською мовою вперше було видано в Україні у 2009 р. Його характерні особливості – порівняно невелика глибина індексування, орієнтованість на міжгалузеві, міждисциплінарні й комплексні проблеми, простота і лінійність структури, достатня гнучкість. Будь-який рубрикатор відображає два взаємопов’язані, але різні інформаційні потоки: документний і запити користувачів. Перший впливає на структуру рубрикатора, другий – на формулювання заголовків рубрик.

Рубрикатор НТІ застосовують для:

– описування тематики наукової та інформаційної діяльності органів НТІ, а також інших організацій та установ, що займаються систематизуванням  науково-інформаційної діяльності;

– описування тематики інформаційних масивів;

– систематизування інформаційних масивів і формування інформаційних видань;

– індексування документів і пошуку їх за рубриками;

– формування пошукових запитів для широкого тематичного пошуку;

– розроблення локальних рубрикаторів в органах НТІ.

Рубрикатор НТІ також застосовують при описуванні тематики таких видів інформаційної діяльності:

– комплектування і зберігання інформаційних фондів на традиційних і електронних носіях даних;

– випуск інформаційних видань;

– обмін інформаційними масивами, інформаційне обслуговування;

– розподілення і закріплення тематики між членами інформаційних об’єднань і систем.

Рубрикатор НТІ складається з трьох частин:

– вступна частина (розділи 1 – 6);

– класифікаційна таблиця Рубрикатора НТІ (розділ 7);

– абетково-предметний покажчик (АПП) Рубрикатора НТІ (на електронному носії) та Додатків А, Б.

Об’єктами класифікування Рубрикатора НТІ є предметні рубрики, що охоплюють загалом науку, техніку та економіку. Предметна рубрика – підрозділ предметної класифікації Рубрикатора НТІ, що визначає тематику предметної галузі.

Загальне кодове позначення об'єктів класифікування має таку структуру:

 

ХХ 

– клас (рубрика 1-го рівня) 

ХХ.ХХ 

– підклас (рубрика 2-го рівня) 

ХХ.ХХ.ХХ 

– група (рубрика 3-го рівня) 

ХХ.ХХ.ХХ.ХХ 

– підгрупа (рубрика 4-го рівня). 

 

Система кодування – сентимальна. Коди рубрик складаються з ланцюга пар арабських цифр, відокремлених крапками. У кінці коду крапку не ставлять. Клас (рубрика 1-го рівня), підклас (рубрика 2-го рівня), група (рубрика 3-го рівня), підгрупа (рубрика 4-го рівня) може містити сто рубрик (коди від 00 до 99 включно). Кожна рубрика може мати до ста підрубрик. Предметні рубрики Рубрикатора НТІ умовно поділено на чотири тематичні групи:

– суспільні науки (коди рубрик від 00 до 26 включно);

– природничі й точні науки (коди рубрик від 27 до 43 включно);

– технічні й прикладні науки (коди рубрик 44 до 81 включно);

– загальногалузеві й комплексні проблеми (міжгалузеві проблеми) (коди рубрик від 92 до 99 включно).

Рубрикатор НТІ складається з класифікаційної таблиці (це – основна частина Рубрикатора НТІ), абетково-предметного покажчика (АПП) та довідково-пошукового апарату. Класифікаційна таблиця становить собою перелік кодів. В абетково-предметному покажчику подано абетковий перелік термінів, що є в назвах предметних рубрик Рубрикатора НТІ з відповідними кодами рубрик. Довідково-пошуковий апарат призначений  для відображення перехресних зв’язків між гілками класифікаційного дерева в основній частині Рубрикатора НТІ.

Основна структурна одиниця Рубрикатора НТІ – предметна рубрика. Кожна рубрика має код відповідного рівня класифікації та відповідну назву. Крім того, рубрика може мати спеціальні посилання та примітки. Кожна рубрика, крім тих, що належать до четвертого рівня класифікації, має відповідний індекс Універсальної десяткової класифікації, що відображає її зміст.

Приклад:

16 Мовознавство (рубрика 1-го рівня – клас) УДК 81

16.21 Загальне мовознавство (рубрика 2-го рівня – підклас) УДК 81'1

16.21.03 Мовознавство як наука (рубрика 3-го рівня – група) УДК 800:001

16.21.03.11 Прикладне мовознавство (рубрика 4-го рівня – підгрупа) УДК 81'33.

Ті рубрики четвертого рівня, що не мають відповідного індексу УДК, можуть бути подані індексом УДК безпосередньо вищого рівня класифікації.

На основі Рубрикатора НТІ органи НТІ розробляють власні галузеві рубрикатори.

 

Джерела:

Индексирование документов. Общие требования к координатному индексированию : ГОСТ 7.66–92 (ИСО 5963-85). – Дата введ. 01.01.93. – М. : Госстандарт России, 1992. – 14 с. – (Государственный стандарт Союза ССР) (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу);

Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации : ГОСТ 7.59–2003. – Взамен ГОСТ 7.59–90; Дата введ. 2004–01–01. – Минск : Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2003. – II, 5 с. – (Межгосударственный стандарт) (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу);

Національна стандартизація. Основні положення : ДСТУ 1.0:2003. – К. : Держспоживстандарт України, 2003. – VI, 10 с., включ. обкл. – (Національний стандарт України);

Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів : ДСТУ 1.5:2003. – На заміну ДСТУ 1.5-93 ; чинний від 2003-07-01. – К., 2003. – 49 с.;

Національна стандартизація. Правила розроблення, побудови, викладання, оформлення, ведення національних класифікаторів : ДСТУ 1.5:2003. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – IV, 16 с., включ. обкл. – (Національний стандарт України);

Про науково-технічну інформацію : закон України від 25.06.1993 № 3322-ХІІ [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Електрон. дані. – [К.] : Верховна Рада України, 1994–2014. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3322-12. – Поточна редакція – Редакція від 09.05.2011, підстава 2938-17;

Рубрикатор науково-технічної інформації : ДК 022:2008. – Чинний від 2009-07-01. – К. : Держспоживстандарт України, 2009. – IV, 279 с. – (Національний класифікатор України).

Збанацька Оксана Миколаївна
Статтю створено : 15.09.2014
Останній раз редаговано : 05.05.2015