Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 41
За місяць : 1562
Кількість
статей : 874
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Рубинський Костянтин Іванович
Рубрики : Персоналії
Рубинський Костянтин Іванович

imageРубинський Костянтин Іванович [13.05.1860, м. Балта Подільської губернії (тепер – Одеська обл.) – 01.12.1930, м. Харків] – український бібліотекознавець, бібліограф.

У 1878 р. К. І. Рубинський вступив до Ніжинського історико-філологічного інституту, згодом перевівся на історико-філологічний факультет Харківського університету (1883–1885), вчителював.

З 1894 р. працював помічником бібліотекаря у бібліотеці Харківського університету, з 1898 р. – в. о. бібліотекаря, у 1900–1917 рр. – бібліотекарем, у 1917–1922 рр. – першим директором університетської бібліотеки. Був одним із фундаторів вітчизняного бібліотекознавства.

Костянтин Іванович – автор нарису «Библиотека Харьковского университета за 100 лет ее существования (1805–1905)», статей: «Положение вопроса о библиотечном персонале в Западной Европе и у нас», «Причины неустройства наших академических библиотек», «Культурная роль библиотеки и задачи библиотековедения». Брав активну участь у підготовці і проведенні Першого Всеросійського з’їзду з бібліотечної справи (1911), на якому виступив із доповідями: «Положение библиотечного дела в России и других государствах», «Библиотечные комиссии в академических библиотеках». Згідно з пропозиціями К. І. Рубинського, на з’їзді було прийнято резолюцію про створення зведеного каталогу російського бібліографічного покажчика. За його ініціативою почали виходити зведені каталоги періодичних видань бібліотек Харкова як спроба координації їх комплектування та використання.

К. І. Рубинський – член Товариства бібліотекознавства (з 1908 р.). Нагороджений орденами Св. Станіслава 3-го ступеня (1898), Св. Анни ІІІ-го (1902) та ІІ-го ступенів (1912).

 

Твори

 

 

 Каталог книг, пожертвованных Павлом Петровичем Джунковским, предводителем дворянства Константиноградского у Полтавской губ. Харьковскому университету в 1896. – X., 1896.

Каталог книг, пожертвованных в 1896 г. имп. Харьковскому университету вдовою заслуженного ординарного профессора Ивана Петровича Сокальского Екатериной Денисовной Сокальской. – X., 1898.

Отчет по командировке библиотекаря Императорского Харьковского университета Константина Рубинского для осмотра библиотек в Москве, Петербурге, Юрьеве, Варшаве и Киеве с 23 апр. по 23 мая 1902 года // Зап. Харьк. ун-та. – Х., 1903. – Кн. 3, ч. офиц. – С. 17–63.

Библиотека Харьковского университета за 100 лет ее существования (1805–1905). – X., 1907.

Положение вопроса о библиотечном персонале в Западной Европе и у нас : докл., чит. в засед. библ. комис., 19 марта 1906 г. // Зап. Харьк. ун-та. – Х., 1907. – Кн. 3/4, ч. неофиц. – С. 13–34.

Положение вопроса о библиотечном персонале в Западной Европе и у нас : докл., чит. в засед. О-ва библиотековедения, 22 нояб. 1908 г. // Зап. Харьк. ун-та. – Х., 1909. – Кн. 1, прил. – С. 1–35.

Культурная роль библиотеки и задачи библиотековедения : публ. лекция, чит. в актовом зале Харьк. ун-та, 22 нояб. 1909 г. // Зап. Харьк. ун-та. – 1910. – Кн. 1, ч. неофиц. – С. 65–96.

Причины неустройства наших академических библиотек // Библиотекарь. – 1910. – Вып. 2, с. 13–22 ; вып. 3/4, с. 8–16.

Значение Д. И. Багалея в истории библиотечного дела. – X., 1911.

Фундаментальная библиотека университета // Учен. общества и учебно-вспомогат. учреждения Харьк. ун-та (1805–1905 гг.). – X., 1911. – С. 10–51.

Библиотечные комиссии в академических библиотеках // Тр. Первого Всероссийского съезда по библ. делу, состоявшегося в Санкт-Петербурге с 1-го по 7-е июня 1911 г. : в 2 ч. – СПб., 1912. – Ч. 2. – С. 79–92.

Каталог книг, пожертвованных в 1910 г. Императорскому Харьковскому университету вдовою Бориса Григорьевича Филонова Надеждой Михайловной Филоновой. – X., 1912.

Положение библиотечного дела в России и других государствах // Тр. Первого Всероссийского съезда по библ. делу, состоявшегося в Санкт-Петербурге с 1-го по 7-е июня 1911 г.: в 2 ч. – СПб., 1912. – Ч. 2. – С. 1–15.

Чи потрібна в столиці Центральна наукова бібліотека // Комуніст. – X., 1928. – 26 серп.

Зведений каталог періодичної закордонної наукової літератури по бібліотеках м. Харкова в 1928 та 1929 pp. – X., 1929.

 

Джерела

 

Константин Иванович Рубинский : биобиблиогр. очерк // Биобиблиол. сб. / сост. Э. А. Вольтер. – Пг., 1918. – Т. 2, вып. 2. – С. 11–12.  

Рубинский К. И. // Наука и научные работники СССР. – Ленинград, 1928. – Ч. 6. – С. 354.  

[Повідомлення про трагічну загибель К. І. Рубинського] // Харк. пролетар. – 1930. – 2 груд.  

Мазманьянц В. К., Швалб М. Г. Костянтин Іванович Рубинський : [нарис життя і діяльн.] / В. К. Мазманьянц, М. Г. Швалб // Бібліотекознавство та бібліогр. – Харків, 1974. – Вип. 15. – С. 128–134.

Березюк Н. М. Український бібліотекознавець К. І. Рубинський і Центральна наукова бібліотека Харківського державного університету / Н. М. Березюк // Б-ка у демократ. сусп-ві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., Київ, 21–23 листоп. 1995 р. – Київ, 1995. – С. 188–192.  

Пам’яті патріота ЦНБ : до 135-річчя з дня народж. К. І. Рубинського // Харк. ун-т. – 1995. – 24 січ.  

Березюк Н. М. Костянтин Рубинський / Н. М. Березюк // Бібл. вісн. – 1996. – № 3. – С. 30–34.  

Первые чтения памяти Константина Ивановича Рубинского : к 135-летию со дня рождения. – Харків, 1996.  

Самійленко Т. П., Драган Р. А. К. І. Рубинський – представник Харківської школи бібліотекознавства / Т. П. Самійленко, Р. А. Драган // Культура України : історія і сучасність : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф., 19–20 листоп. 1996 р. – Харків, 1996. – С. 27.  

Другі читання пам’яті Костянтина Івановича Рубинського, 28 лют. 1997 року. – Харків, 1997.  

Пам’яті Костянтина Івановича Рубинського : [другі наук.-практ. читання в ЦНБ ХДУ] // Бібл. вісн. – 1997. – № 4. – С. 27.  

Березюк Н. М. Бібліотекознавець К. І. Рубинський (1860–1930) : біобібліогр. нарис / Н. М. Березюк. – Харків, 1998.  

Березюк Н. М. Отечественный библиотековед К. И. Рубинский / Н. М. Березюк // Науч.-техн. б-ки. – 1998. – № 11. – С. 74–84.  

Березюк Н. М. Знищений забуттям : (К. І. Рубинський – український бібліотекознавець) / Н. М. Березюк // Четверті Сумцовські читання : матеріали наук. конф., присвяч. 135-річчю з дня народж. Є. К. Рєдіна. – Харків, 1999. – С. 98–101.  

Березюк Н. М. «Люди завидовали мне…» : (К. И. Рубинский о профессии библиотекаря) / Н. М. Березюк // Науч. и техн. б-ки. – 2000. – № 7. – С. 69–78.  

Треті читання пам’яті Костянтина Івановича Рубинського : б-ка на порозі ХХІ ст. : історія і сучасність. – Харків, 2001.  

Березюк Н. Возвращенное имя : библиотековед К. И. Рубинский (1860–1930) / Н. Березюк // Бібл. форум України. – 2005. – № 1. – C. 19–21.  

Березюк Н. М. К. И.  Рубинский : библиотекарь, библиотековед, библиограф (1860–1930) / Н. М. Березюк. – Харьков, 2010.

Березюк Н. М. Велике бачиться на відстані : (до 150-річчя К. І. Рубинського – фундатора Харківської школи бібліотекознавства) / Н. М. Березюк // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 73–82.

Березюк Н. М. Л. Б Хавкина и К. И. Рубинский : страницы истории / Н. М. Березюк // Від ХІХ до ХХІ століття : трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя ХДНБ ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12–14 жовт. 2011 р. – Харків, 2011. – С. 7475.

Березюк Н. М. К. И. Рубинский и становление Харьковской библиотечной школы / Н. М. Березюк // Українське бібліотекознавство в історичному вимірі : до 140-річчя від дня народж. Л. Б. Хавкіної : за матеріалами Міжнар. наук. читань з нагоди 105 річниці від. бібліотекознавства. – Харків, 2012. – С. 44–54.

Мохонько В. Досліджуючи минуле, творимо майбутнє : [про  внесок бібліотекознавців К. І. Рубінського і Л. Б. Хавкіної у розв. ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна та ін. б-к Харкова] / В. Мохонько // Бібл. вісн. – 2013. – № 3 – С. 9–12.

Березюк Ніна Михайлівна
Статтю створено : 26.01.2015
Останній раз редаговано : 05.10.2021