Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 707
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Путівник по бібліографічних і довідкових виданнях
Путівник по бібліографічних і довідкових виданнях

Путівник по бібліографічних і довідкових виданнях (путівник по літературі) – бібліографічний посібник, який містить відомості про бібліографічні джерела з тієї чи іншої теми, довідкові видання, основні фундаментальні наукові праці, періодичні та продовжувані видання, бази даних, а також методичні поради, рекомендації щодо пошуку необхідної інформації. П. може бути представлений в друкованій і електронній формі.

За змістом П. поділяються на універсальні, галузеві і тематичні; за цільовим і читацьким призначенням – на рекомендаційні та науково-допоміжні. Рекомендаційні П. адресуються переважно науковцям-початківцям, хоча можуть бути корисними будь-якому фахівцю чи людині, яка займається самоосвітою. Для П. обов’язковим є ретельний відбір представлених джерел інформації з точки зору їхньої науково-інформаційної цінності. П. вимагають постійного оновлення, їх бажано час від часу перевидавати, додаючи актуальні відомості. П. можуть містити вступні тексти до розділів, анотації (індивідуальні або групові), в яких подано характеристику наведених джерел, відомості про їхній пошуково-допоміжний апарат, поради щодо його використання, методичні рекомендації щодо пошуку джерел інформації та складання списків літератури тощо. Важливою складовою П. є його допоміжний апарат, передусім предметний або предметно-тематичний допоміжний покажчик. Жорстких правил чи настанов щодо створення П. не існує, ці питання знаходяться в компетенції упорядника – спеціаліста по темі путівника. Теоретичні та методологічні питання створення П. розглядались в роботах О. Ієніш, І. Гудовщикової, Б. Канделя, О. Острой та ін.

Жанр П. виник на межі 19–20 ст., коли в результаті зростання кількості наукових публікацій науковцям стало складно в них орієнтуватися. Серед перших путівників по літературі був універсальний путівник «Guide to the study and use of reference books» (Kroeder A. B.; Бостон, Нью-Йорк, 1902). Наступні, доповнені перевидання путівника виходили під заголовком «Guide to reference books»; у 1996 р. вийшов з друку 11-й випуск.

В СРСР жанр П. виник у 1930-х рр. Найбільш вагомих результатів в ньому досягли ленінградські (нині петербурзькі) спеціалісти, серед яких склалась власна школа підготовки П. Так, один з перших галузевих П. по літературі «Путеводитель по библиографии, биобиблиографии, историографии, хронологии и энциклопедии литературы» (1934) О. Фоміна й досі вважається одним з кращих зразків цього жанру. Перший в СРСР універсальний П. «Библиография в помощь научной работе» (1958) І. Кирпичової та певною мірою його продовження «Библиографический поиск в научной работе» (1982) О. Ієніш здобули високу оцінку спеціалістів, науковців, бібліографів. Прикладом тематичних П. можуть слугувати видання Бібліотеки Російської академії наук «Кибернетика» (1974, 1983), «История Санкт-Петербурга – Петрограда, 1703–1917 гг.» (3 т., 4 вип., 2000–2015).

Активне впровадження новітніх інформаційних технологій привело до створення нових сучасних П. по бібліографічним посібникам і довідковим виданням. Російська національна бібліотека розгорнула роботу над проектом по створенню універсального віртуального П., який складається з двох частин: путівник по загальним бібліографічним посібникам і довідникам та галузеві путівники. Зберігаючи традиційну методику, використовуючи новітні технології, створюється серія електронних галузевих путівників, кожен з яких включає найбільш повні, вичерпні і авторитетні видання, як традиційні, так і електронні. На кінець 2016 р. є доступ до П. по архітектурі, біології, літературознавству, мовознавству, педагогіці, релігії, сільському господарству, транспорту, фізкультурі та спорту, філософії, петербургознавству.

Російська державна бібліотека працює над проектом «Библиотеки в Интернет» – П., який містить анотовані посилання на веб-сайти бібліотек, центрів НТІ, професійних об’єднань.

В Україні першим галузевим П. по бібліографічним посібникам вважається покажчик ЦНБ ім. В. І. Вернадського (нині НБУВ) «Бібліографічні джерела українського літературознавства» (упоряд. Л. Гольденберг), який витримав два видання (1977, 1990). Його хронологічним продовженням є видання НПБУ (нині НБУ ім. Ярослава Мудрого) «Бібліографічні джерела українського літературознавства, мовознавства, фольклористики, 1990–2002» (упоряд. Р. Жданова; 2004).

З появою і розвитком електронних інформаційних ресурсів сталися зміни в об’єктах бібліографування. НБУВ підготувала путівник «Держава і право : електронні бібліографічні ресурси» (упоряд.: Н. Моісеєнко, А. Колесніченко; 2010), який знайомить з веб-сайтами українського сегменту Інтернету, що подають законодавчі та нормативні документи.

Національна історична бібліотека України підготувала «Путівник по краєзнавчих ресурсах бібліотек України» (2013), що є першою спробою в Україні забезпечити централізований доступ до краєзнавчого веб-контенту провідних публічних книгозбірень країни.

Путівниками можна вважати методичні посібники Одеської національної наукової бібліотеки «Использование новых информационных технологий в библиотеке. Поиск в Интернете» (упоряд. І. Рікун; 2011) та «Создание биобиблиографических указателей и справочников : информационные ресурсы и методы поиска» (І. Рікун; 2005, 2011), в яких поряд з переліком інформаційних ресурсів, пошукових систем і веб-ресурсів подано поради щодо особливостей використовування їх пошукових можливостей.

Джерела

 

Острой О. С. Некоторые особенности путеводителя по источникам библиографической информации // Вопросы истории, теории и методики универсальной и отраслевой библиографии библиографии : сб. науч. тр. – Ленинград, 1991. – С. 37–47;

Финогенова С. П. Путеводитель по литературе – подспорье для ученых / С. П. Финогенова // Библиография. – 2001. – № 4. – С. 6 – 9;

Промська О. Путівник по бібліографічних посібниках та довідкових виданнях як особливий жанр бібліографічної продукції // Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 20-22 квітня 2006 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії». – Рівне, 2006. – С. 9–11;

Фокеев В. А. Библиографоведение. Информатика : терминол. словарь / В. А. Фокеев. – Москва : Литера, 2009. – 488 с. – (Серия «Современная библиотека» ; вып. 46). – Про путеводитель по литературе, с. 316;

Швецова-Водка Г. М. Документознавство : слов.-довід. термінів і понять : навч.-посіб. – Київ : Знання, 2011. – 319 с. – Про путівник з бібліографічних посібників та довідкових видань, с. 173;

Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посіб. – Київ : Кондор, 2017. – 219 с. – Про путівники по бібліографічних посібниках, с. 104, 193, 201, 206, 207;

________________

 

Мангутова С. Д. От традиционных указателей к интернет ориентированным поисковым системам : электронный путеводитель по справочным и библиографическим ресурсам : (по результатам пилотного проекта РНБ).

Кононенко Валентина Олексіївна
Статтю створено : 25.01.2018
Останній раз редаговано : 25.01.2018